Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

.. Zacznijmy od podstaw: Co to jest wolontariat? - Wolontariat jest bezpłatn ą form ą ś wiadczenia usług oraz wsparcia firmom, instytucjom oraz osobom.

Коpie: 1
.. Zacznijmy od podstaw: Co to jest wolontariat? - Wolontariat jest bezpłatn ą form ą ś wiadczenia usług oraz wsparcia firmom, instytucjom oraz osobom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ".. Zacznijmy od podstaw: Co to jest wolontariat? - Wolontariat jest bezpłatn ą form ą ś wiadczenia usług oraz wsparcia firmom, instytucjom oraz osobom."— Zapis prezentacji:

1 .

2 Zacznijmy od podstaw: Co to jest wolontariat? - Wolontariat jest bezpłatn ą form ą ś wiadczenia usług oraz wsparcia firmom, instytucjom oraz osobom indywidualnym. Praca nie przynosz ą ca ż adnych dóbr materialnych, jest wykonywana na rzecz społecze ń stwa poza relacjami kole ż e ń skimi, rodzinnymi a tak ż e przyjacielskimi.

3 Praca bez wynagrodzenia pieni ęż nego owocuje mo ż liwo ś ci ą podnoszenia swoich kwalifikacji oraz pracy z osobami dysonuj ą cych odpowiednim zakresem kompetencji. Sił ą nap ę dow ą wolontariatu jest motywacja osoby, która go wykonuje. Aby praca była efektywna, musi by ć wła ś ciwe zarz ą dzana. Typuje si ę tak ą motywacje wolontariuszy: jak ch ęć robienia czego ś po ż ytecznego, potrzeb ę kontaktu z osobami, a tak ż e rozwijanie swoich umiej ę tno ś ci interpersonalnych.

4 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIUSZ - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje ś wiadczenia na zasadach okre ś lonych w ustawie. Ź ródło: Ustawa o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie.

5 Dlaczego Warto Zostać Wolontariuszem? Bycie wolontariuszem mo ż e by ć sposobem na rozwijanie pasji. Jest dobrym rozwi ą zaniem na kreatywne sp ę dzanie wolnego czasu. Pełnienie funkcji wolontariusza, mo ż e zapunktowa ć u przyszłego pracodawcy. Idealny pomysł na samorealizacj ę. Uwra ż liwia na potrzeby innych ludzi.

6 WYNIKI ANKIETY PRZPROWADZONEJ W NASZEJ SZKOLE: Pytanie 1. Czy s ą dzisz, i ż we współczesnych czasach ludzie zbyt mało czasu po ś wi ę caj ą na działania charytatywne?

7 Pytanie 2. Czy uwa ż asz, ż e pomoc w ramach wolontariatu mo ż e przynie ść Ci satysfakcj ę ? Je ś li tak, to jakie korzy ś ci Ty mo ż esz z tego czerpa ć ? Propozycje ankietowanych: -mo ż liwo ść zyskania przyjaciół, zawarcia nowych znajomo ś ci -poczucie bycia potrzebnym -rado ść i u ś miech na twarzy osoby, której si ę pomaga -dowarto ś ciowanie własnej osoby

8 Pytanie 3. Jak my ś lisz: czy jeste ś osob ą otwart ą na niesienie pomocy innym?

9 Pytanie 4. Czy w Twoim ś rodowisku s ą osoby, które nale ż ałoby obj ąć wolontariatem? Je ś li tak, to w jakiej formie? Propozycje ankietowanych: - Najpopularniejsz ą odpowiedzi ą była pomoc w postaci korepetycji -Na drugim miejscu nasi ankietowani umie ś cili pomoc ludziom starszym i schorowanym -Kolejnym pomysłem jest pomoc duchowa - Oraz materialna ( pieni ęż na) dla ubo ż szego społecze ń stwa

10 WO Ś P Wielka Orkiestra Ś wi ą tecznej Pomocy – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: działalno ść w zakresie ochrony zdrowia polegaj ą ca na ratowaniu ż ycia chorych osób, w szczególno ś ci dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak równie ż na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.fundacja statutem

11 Do głównych osi ą gni ęć WO Ś P nale żą : uzbieranie ponad 100 mln USD na kupno sprz ę tu medycznego, dla ponad 600 szpitali w całej Polsce.

12 Wykonano badanie ponad 2 milionów noworodków, aby wykluczy ć, zdiagnozowa ć wady słuchu. 154 oddziały noworodków wyposa ż ono w nowoczesne urz ą dzenia. Dzi ę ki działaniom fundacji stworzono 14 centrów leczenia retinopatii. Około 3 tysi ę cy dzieci otrzymało pompy insulinowe, w ramach skutecznej profilaktyki i leczenia cukrzycy. Wielka Orkiestra Ś wi ą tecznej Pomocy jest drug ą co do wielko ś ci pozyskiwanej rocznej kwoty fundacj ą charytatywn ą w Polsce (wi ę cej pieni ę dzy zbiera Caritas.)

13 AMNESTY INTERNATIONAL jest pozarz ą dow ą mi ę dzynarodow ą organizacj ą, której celem jest zapobieganie nie respektowaniu praw człowieka. Priorytetem jest niesienie pomocy osobom zaniedbywanym a tak ż e tym najubo ż szym, pozostawionym bez pomocy. Obecnie swoim działaniem obejmuje 105 krajów. Opracowuje si ę projekty edukacyjne, takie jak rozwój szkolnictwa i przeciwdziałanie analfabetyzmowi.

14 POLSKA AKCJA HUMANITARNA Udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji. Priorytetem działania PAH jest kształtowanie humanitarnych postawa w ś ród ludzi, docelowo rozwijanie społecze ń stw polskiego. Pomoc i wsparcie udzielane jest osobom, które borykaj ą si ę z kłopotami i trudno ś ciami, bez wzgl ę du na ras ę, nacj ę, wyznanie czy inne ró ż nice kulturowe. Fundacja PAH działa od 1992 roku. Koordynatorem działa ń Polskiej Akcji Humanitarnej jest Janina Ochojska.

15 MI Ę DZYNARODOWY KOMITET CZERWONEGO KRZY Ż A Jest mi ę dzynarodow ą, niezale ż n ą organizacj ą społeczn ą. Jej celem jest niesienie pomocy rannym i je ń com w czasie wojen, ofiarom kl ę sk ż ywiołowych w czasie pokoju. Obejmuje narodowe stowarzyszenia Czerwonego Krzy ż a (w tym Polski Czerwony Krzy ż ), w krajach muzułma ń skich: Czerwony Półksi ęż yc, w Iranie: Czerwony Lew i Sło ń ce. Organizacja ta otrzymała Pokojowa Nagrod ę Nobla w 1917, 1944 oraz 1963 roku. W marcu 1948 Komitet Wykonawczy Ligi ustanowił 8 maja wspólnym ś wi ę tem dla wszystkich stowarzysze ń.

16 CARITAS POLSKA Powstała w XIX-XX wieku katolicka akcja humanitarna. Caritas Polska koordynuje prac ę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy materialnej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a tak ż e imigrantom i uchod ź com. Caritas udziela równie ż pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszcz ęść naturalnych poza granicami Polski. W grudniu 2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorował organizacj ę Caritas Polska odznak ą "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka".

17 Nasze Pomysły W Ramach Projektu 1. Rozpowszechnianie wyjazdów oraz zach ę canie szerszego grona osób do pełnienia funkcji wolontariusza w O ś rodku Rewalidacyjno-Wychowawczym U ś miech Dziecka w Szklanej. 2. Kontynuacja zbierania nakr ę tek, a tak ż e realizowanie tego pomysłu w ś rodowisku poza szkolnym. 3. Zach ę canie społecze ń stwa do brania udziału w zbiórkach ż ywno ś ci oraz innych artykułów codziennego u ż ytku, które s ą organizowane w miejscach publicznych np. w sklepach. 4. Promowanie e-wolontariatu jako nowoczesnej formy pomocy. 5. Tegoroczny program zakłada nie tylko aktywno ś ci zwi ą zane z wolontariatem. Inne działania maj ą ce na celu zach ę cenie do zaanga ż owania w ż ycie społeczne s ą tak ż e mile widziane. Jednym z nich jest utworzenie kół zainteresowa ń m.in. tanecznego, czy te ż artystycznego w miejscach publicznych, które s ą przeznaczone do tego rodzaju imprez społecznych, aczkolwiek nie s ą w pełni wykorzystywane (np. remiza).

18 1. Bal karnawałowy w Fundacji Uśmiech Dziecka

19 Bal karnawałowy

20

21

22

23 Występ chóru Pół żartem pół serio

24 2. Kontynuacja zbierania nakrętek w środowisku poza szkolnym

25 3. Organizacje charytatywne w naszej szkole.

26 Góra grosza

27 4.E-Wolontariat Nie ma jeszcze własnej definicji, ale mo ż na ś miało powiedzie ć, ż e to jest wolontariat na szeroka skal ę. Tradycyjny wolontariat to działanie w ramach organizacji pozarz ą dowej, wolontariuszem mo ż na zosta ć współpracuj ą c z tak ą organizacj ą. Natomiast e-wolonatriat rozszerza t ę definicj ę, obejmuje równie ż inicjatywy podejmowane przez grupy nieformalne, firmy, instytucje publiczne, a nawet jednostki indywidualne za po ś rednictwem Internetu. Idea pozostaje niezmienna – pomoc innym.

28 5. Sprzątanie świata

29 Wywiad Z Księdzem Tadeuszem Kurachem - Pomimo, i ż coroczna Wielka Orkiestra Ś wi ą tecznej pomocy zbiera ogromne sumy pieni ęż ne, według bada ń przeprowadzonych kilka lat temu, Polacy nie s ą otwarci oraz niesystematycznie anga ż uj ą si ę w ró ż nego rodzaju akcje charytatywne, co powoduje, i ż nasz naród był na przedostatnim miejscu w ś ród krajów Europy, je ż eli chodzi o pomoc innym. Czy zdaniem ksi ę dza, sytuacja ta uległa zmianie, a mo ż e w dobie ogromnego tempa ż ycia, ludzie nadal nie maj ą czasu anga ż owa ć si ę w tego rodzaju akcje? -My ś l ę, ż e pierwsza odpowied ź jest taka, i ż my ś my byli sami biedni, nadal jeste ś my biedni. Gdy byłem w Gdyni, (lata 1980-1983) dostawali ś my ogromne ilo ś ci pomocy: ż ywno ść, ubrania, była tego niesamowita ilo ść. Natomiast WO Ś P jest jednorazowa, poparta reklam ą telewizyjn ą, wyst ę pami, itd. Nale ż y jednak pami ę ta ć, ż e Ko ś ciół działa przez cały rok. I pieni ą dze, zebrane przez Wielk ą Orkiestr ę, to kilkadziesi ą t milionów jest niczym w porównaniu z funduszami zebranymi przez organizacje ś wieckie. Ka ż da, nawet mała parafia sama anga ż uje si ę w akcje charytatywne. Pieni ą dze s ą przeznaczane dla osób potrzebuj ą cych pomocy, dotkni ę tych kataklizmami, dla misjonarzy. W przyszłym tygodniu b ę dzie na rzecz Japonii, wsz ę dzie tam, gdzie si ę co ś dzieje. Nie wiem, sk ą d macie powy ż sz ą statystyk ę, ż e Polska znalazła si ę na przedostatnim miejscu, ale ludzie rzeczywi ś cie pomagaj ą, dlatego nie bardzo si ę z tym zgadzam.

30 - Wraz z post ę pem techniki powstaj ą nowe mo ż liwo ś ci, tak ż e je ż eli chodzi o niesienie pomocy. Czy słyszał ksi ą dz o e-wolontariacie? Je ż eli nie, to mo ż emy przytoczy ć, czym jest ta nowa forma pomocy. - Nie, nie słyszałem o tym. - Je ż eli nie, mo ż emy przytoczy ć, czym on jest. E-wolontariat to wolontariat, który nie polega na bezpo ś rednim kontakcie z osobami, którym udziela si ę pomocy, wsparcia, gdy ż po ś rednikiem mi ę dzy wolontariuszem a drug ą osob ą jest Internet. - Pewnie jedn ą z form tego e-wolontariatu jest przekazywanie jednego procenta podatku.(…) Z tym, ż e sporo czytam i nie zawsze te pieni ą dze s ą przekazywane tam, gdzie powinny by ć. Do ść cz ę sto jest tak, ż e fundusze nie id ą wprost na rzecz chorych, potrzebuj ą cych lecz na utrzymanie biurokracji b ą d ź tych, którzy organizuj ą ró ż nego rodzaju akcje charytatywne. Na przykład, s ą dostarczane ogromne ilo ś ci pieni ę dzy z Unii Europejskiej, ale sami ci potrzebuj ą cy dostaj ą najmniej, poniewa ż du ż e sumy s ą przeznaczane m.in. na szkolenia…

31 - A czy s ą dzi ksi ą dz, ż e e-wolontariat to dobry pomysł na pełnienie funkcji wolontariusza, w szczególno ś ci dla ludzi młodych? - Tak. Przy okazji, my ś l ę, ż e młodzie ż bardzo si ę anga ż uje np. zbieraniem pieni ę dzy do puszek, cho ć by na rzecz Wielkiej Orkiestry Ś wi ą tecznej Pomocy, czy w ogóle we wszystkich akcjach. Ostatnio, maj ą ca miejsce w Sierakowicach akcja dotycz ą ca szpiku kostnego była, przecie ż organizowana przez młodzie ż i dzieci. Dlatego jest to fajna sprawa, i ż młodzi ludzie anga ż uj ą si ę w tego rodzaju rzeczy. Jestem pełen podziwu dla młodych, poniewa ż s ą oni najbardziej autentyczni w tym, co robi ą. Robi ą to z serca. - Ostanie pytanie. Jakie cechy, czy te ż umiej ę tno ś ci, obecnie zapomniane i niedoceniane wolontariusz, wykonuj ą c swoj ą działalno ść ? - Jest to z pewno ś ci ą pokora ż ycia. Ja wiem, ż e wy nie macie prawa my ś le ć o staro ś ci. Wy macie prawo cieszy ć si ę tym ż e jeste ś cie młodzi, nie macie kłopotów. Ale spotykanie si ę z człowiekiem biednym, bo mamy dzisiaj problem bezdomno ś ci, i widz ą c to, młodzie ż uczy si ę jak post ę powa ć, rozró ż nia ć pewne rzeczy. Dla mnie takim pozytywnym przykładem jest odwiedzanie chorych w takim Domu pogodnej staro ś ci. Na dziesi ęć, czy pi ę tna ś cie ludzi przypada jedna piel ę gniarka. I my ś l ę, ż e to jest wła ś nie ta nauka pokory ż ycia, bo mnie to tak ż e mo ż e spotka ć kiedy ś.


Pobierz ppt ".. Zacznijmy od podstaw: Co to jest wolontariat? - Wolontariat jest bezpłatn ą form ą ś wiadczenia usług oraz wsparcia firmom, instytucjom oraz osobom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google