Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r."— Zapis prezentacji:

1 ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r.

2 PROMOCJA ZATRUDNIENIA ŁAGODZENIE SKUTKÓW ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA BEZROBOCIA AKTYWIZACJA B EZROBOTNYCH AKTYWIZACJA B EZROBOTNYCH ROLA URZ Ę DU PRACY

3 Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy; Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług rynku pracy; ROLA URZ Ę DU PRACY Zadania w zakresie polityki rynku pracy: Inicjowanie organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy; Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji zatrudnienia;

4 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; Pozyskiwanie ofert pracy; Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; Informowanie o sytuacji na rynkach pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; POŚREDNICTWO PRACY

5 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami na międzynarodowym rynku pracy; Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; Przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia; Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. POŚREDNICTWO PRACY

6 Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Prowadzenie szkoleń z zakresu metod poszukiwania pracy oraz szkoleń tematycznych, w tym m.in.: -diagnozowanie KZZ, -sporządzanie bilansu kompetencji, -poszukiwania pracy przez INTERNET, -samozatrudnienia (własna firma), -wymogów krajowego i lokalnego rynku pracy. PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy

7 przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia – szkolenie 3 tygodniowe; cykliczne warsztaty tematyczne (jedno lub kilkudniowe) w ramach Klubu Pracy; umożliwienie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych dotyczących rynku pracy. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy

8 Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne na szkolenia uzupełniające lub podnoszące kwalifikacje – organizowane w formie grupowej lub indywidualnej. Na szkolenia kieruję się bezrobotnych w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy

9 poziom i kierunek wykształcenia, doświadczenie zawodowe, czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych, korzystanie w okresie 3 lat wstecz ze szkoleń finansowanych przez Urząd. Dokonując wyboru uczestników szkolenia spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy uwzględnia się: Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy ORGANIZACJA SZKOLEŃ Osobom bezrobotnym w okresie szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe, w wysokości 890,60zł: Koszty szkolenia nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich 3 lat.

10 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Dlaczego warto się uczyć przez całe życie? Podejmowanie nauki przez całe życie to nie tylko możliwość dostosowywania się do ciągłych zmian otaczającego świata. Świadome uczestnictwo w kształceniu ustawicznym pozwala zaspokoić aspiracje i osobiste potrzeby, umożliwia osobiste spełnienie, wspomaga i ukierunkowuje rozwój osobowości, stymuluje kreatywność człowieka. Nauka dodaje pewności siebie oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa i sterowania własnym życiem. Dzięki temu przyczynia się do realizacji własnych celów. Posiadając wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zyskujemy przewagę na rynku pracy nad innymi osobami. Możemy podjąć satysfakcjonujące zatrudnienie, w konsekwencji zyskać wyższe dochody i lepszy standard życia.

11 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje to: lepsza pozycja na rynku pracy, wyższe dochody z pracy, wyższy standard życia, większy udział w życiu społecznym i politycznym kraju. Aktualizowane kwalifikacje mogą być remedium na: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne.

12 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Cechą rozwoju jest nauka. Wymusza ją zmieniający się świat, nowe technologie i sposoby organizacji pracy. Niezbędne są również nowe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Współczesne rynki pracy kładą duży nacisk na samodzielne zarządzanie karierą. Odpowiedzialność za jej kształt przejmują sami zainteresowani - jedynie wspomagani przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje. Osoby, które potrafią zarządzać własną karierą, w swojej drodze zawodowej napotykają mniej przeszkód, otrzymują więcej ciekawszych ofert pracy. Wiedza i umiejętności są źródłem pewności siebie.

13 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Świadome uczestnictwo w kształceniu przez całe życie warto rozpocząć od określenia tego, co jest dla nas ważne w życiu. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakiej pracy szukam i czym chciał(a)bym się zajmować. Co sprawia mi satysfakcję i co lubię robić? W tym celu wykorzystajmy narzędzia do diagnozy iautodiagnozy. W dalszej kolejności należy uświadomić sobie, że nauka przez całe życie stała się koniecznością i w żadnym wypadku nie należy poprzestawać na wiedzy ze studiów lub na wiedzy, którą zdobyliśmy kilka lat wcześniej. Należy wykorzystywać każdą nadarzającą się do nauki okazję – studia podyplomowe, udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, podjęcie nauki na kursie czy lektura artykułu w prasie, oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych, nauka za pomocą internetu (na odległość).

14 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Świadoma rezygnacja z udziału w kształceniu to również rezygnacja ze świadomego kierowania swoim życiem. Tracąc kontrolę nad swoim życiem, tracimy również poczucie bezpieczeństwa. Nie będąc aktywnymi w życiu zawodowym pozbawiamy się możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków oraz zadowolenia z odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

15 Organizowanie i finansowanie staży: bezrobotnym przysługuje stypendium w wysokości: 890,60zł płatne przez PUP; Przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie zł); Refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie zł); Finansowanie prac interwencyjnych; Finansowanie robót publicznych; nstrumenty rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - instrumenty rynku pracy

16 Finansowanie osobom bezrobotnym, posiadającym prawo do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego – 371,10zł; Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania; Refundacja bezrobotnym, samotnie wychowującym co najmniej 1 dziecko do lat 7, kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – 371,10zł. Finansowanie bezrobotnym kosztów studiów podyplomowych do wysokości do 75% kosztów – aktualnie max zł. Finansowanie prac społecznie użytecznych – 7,10zł za godz.; Refundacja pracodawcom, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

17 Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2010r. wynosiła: w Jeleniej Górze - 9,8 % w powiecie jeleniogórskim - 18,9 % w województwie dolnośląskim - 12,1 % we Wrocławiu - 5,6 % w powiecie wrocławskim - 5,8 % w kraju - 11,3 %

18 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy bezrobotni do 25 roku życia bezrobotni, którzy ukończyli szkoły wyższe do 27r. życia - 93 bezrobotni długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bezrobotni bez doświadczenia zawodowego bezrobotni bez wykształcenia średniego bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia bezrobotni niepełnosprawni - 576

19 Czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych z Jeleniej Góry - 6 miesięcy, dla bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego – 12 miesięcy; dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia posiadających jednocześnie 20-letni okres uprawniający do zasiłku - 12 miesięcy. PRAWO DO ZASIŁKU WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH podstawowy (100%) – 742,10zł(brutto)- (po 3 m-cach 582,70) obniżony (80%) - 593,70zł(brutto)- (po 3 m-cach 466,20) podwyższony (120%)- 890,60zł(brutto)- (po 3 m-cach 699,30)

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Lemańska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze


Pobierz ppt "ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google