Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r."— Zapis prezentacji:

1 ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r.

2 PROMOCJA ZATRUDNIENIA ŁAGODZENIE SKUTKÓW ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA BEZROBOCIA AKTYWIZACJA B EZROBOTNYCH AKTYWIZACJA B EZROBOTNYCH ROLA URZ Ę DU PRACY

3 Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy; Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług rynku pracy; ROLA URZ Ę DU PRACY Zadania w zakresie polityki rynku pracy: Inicjowanie organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy; Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych; Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji zatrudnienia;

4 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; Pozyskiwanie ofert pracy; Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; Informowanie o sytuacji na rynkach pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; POŚREDNICTWO PRACY

5 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami na międzynarodowym rynku pracy; Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; Przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia; Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. POŚREDNICTWO PRACY

6 Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Prowadzenie szkoleń z zakresu metod poszukiwania pracy oraz szkoleń tematycznych, w tym m.in.: -diagnozowanie KZZ, -sporządzanie bilansu kompetencji, -poszukiwania pracy przez INTERNET, -samozatrudnienia (własna firma), -wymogów krajowego i lokalnego rynku pracy. PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy

7 przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia – szkolenie 3 tygodniowe; cykliczne warsztaty tematyczne (jedno lub kilkudniowe) w ramach Klubu Pracy; umożliwienie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych dotyczących rynku pracy. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy

8 Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne na szkolenia uzupełniające lub podnoszące kwalifikacje – organizowane w formie grupowej lub indywidualnej. Na szkolenia kieruję się bezrobotnych w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy

9 poziom i kierunek wykształcenia, doświadczenie zawodowe, czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych, korzystanie w okresie 3 lat wstecz ze szkoleń finansowanych przez Urząd. Dokonując wyboru uczestników szkolenia spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy uwzględnia się: Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy ORGANIZACJA SZKOLEŃ Osobom bezrobotnym w okresie szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe, w wysokości 890,60zł: Koszty szkolenia nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich 3 lat.

10 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Dlaczego warto się uczyć przez całe życie? Podejmowanie nauki przez całe życie to nie tylko możliwość dostosowywania się do ciągłych zmian otaczającego świata. Świadome uczestnictwo w kształceniu ustawicznym pozwala zaspokoić aspiracje i osobiste potrzeby, umożliwia osobiste spełnienie, wspomaga i ukierunkowuje rozwój osobowości, stymuluje kreatywność człowieka. Nauka dodaje pewności siebie oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa i sterowania własnym życiem. Dzięki temu przyczynia się do realizacji własnych celów. Posiadając wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zyskujemy przewagę na rynku pracy nad innymi osobami. Możemy podjąć satysfakcjonujące zatrudnienie, w konsekwencji zyskać wyższe dochody i lepszy standard życia.

11 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje to: lepsza pozycja na rynku pracy, wyższe dochody z pracy, wyższy standard życia, większy udział w życiu społecznym i politycznym kraju. Aktualizowane kwalifikacje mogą być remedium na: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne.

12 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Cechą rozwoju jest nauka. Wymusza ją zmieniający się świat, nowe technologie i sposoby organizacji pracy. Niezbędne są również nowe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Współczesne rynki pracy kładą duży nacisk na samodzielne zarządzanie karierą. Odpowiedzialność za jej kształt przejmują sami zainteresowani - jedynie wspomagani przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje. Osoby, które potrafią zarządzać własną karierą, w swojej drodze zawodowej napotykają mniej przeszkód, otrzymują więcej ciekawszych ofert pracy. Wiedza i umiejętności są źródłem pewności siebie.

13 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Świadome uczestnictwo w kształceniu przez całe życie warto rozpocząć od określenia tego, co jest dla nas ważne w życiu. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakiej pracy szukam i czym chciał(a)bym się zajmować. Co sprawia mi satysfakcję i co lubię robić? W tym celu wykorzystajmy narzędzia do diagnozy iautodiagnozy. W dalszej kolejności należy uświadomić sobie, że nauka przez całe życie stała się koniecznością i w żadnym wypadku nie należy poprzestawać na wiedzy ze studiów lub na wiedzy, którą zdobyliśmy kilka lat wcześniej. Należy wykorzystywać każdą nadarzającą się do nauki okazję – studia podyplomowe, udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, podjęcie nauki na kursie czy lektura artykułu w prasie, oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych, nauka za pomocą internetu (na odległość).

14 Usługi rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - Usługi rynku pracy Świadoma rezygnacja z udziału w kształceniu to również rezygnacja ze świadomego kierowania swoim życiem. Tracąc kontrolę nad swoim życiem, tracimy również poczucie bezpieczeństwa. Nie będąc aktywnymi w życiu zawodowym pozbawiamy się możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków oraz zadowolenia z odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

15 Organizowanie i finansowanie staży: bezrobotnym przysługuje stypendium w wysokości: 890,60zł płatne przez PUP; Przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 19.000 zł); Refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 19.000 zł); Finansowanie prac interwencyjnych; Finansowanie robót publicznych; nstrumenty rynku pracy OFERTA URZ Ę DU PRACY - instrumenty rynku pracy

16 Finansowanie osobom bezrobotnym, posiadającym prawo do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego – 371,10zł; Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania; Refundacja bezrobotnym, samotnie wychowującym co najmniej 1 dziecko do lat 7, kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – 371,10zł. Finansowanie bezrobotnym kosztów studiów podyplomowych do wysokości do 75% kosztów – aktualnie max. 3.500zł. Finansowanie prac społecznie użytecznych – 7,10zł za godz.; Refundacja pracodawcom, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

17 Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2010r. wynosiła: w Jeleniej Górze - 9,8 % w powiecie jeleniogórskim - 18,9 % w województwie dolnośląskim - 12,1 % we Wrocławiu - 5,6 % w powiecie wrocławskim - 5,8 % w kraju - 11,3 %

18 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy bezrobotni do 25 roku życia - 1 026 bezrobotni, którzy ukończyli szkoły wyższe do 27r. życia - 93 bezrobotni długotrwale - 3 156 bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 740 bezrobotni powyżej 50 roku życia - 2 468 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych - 2 550 bezrobotni bez doświadczenia zawodowego - 1 824 bezrobotni bez wykształcenia średniego - 5 109 bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - 1 140 Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia - 186 bezrobotni niepełnosprawni - 576

19 Czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych z Jeleniej Góry - 6 miesięcy, dla bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego – 12 miesięcy; dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia posiadających jednocześnie 20-letni okres uprawniający do zasiłku - 12 miesięcy. PRAWO DO ZASIŁKU WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH podstawowy (100%) – 742,10zł(brutto)- (po 3 m-cach 582,70) obniżony (80%) - 593,70zł(brutto)- (po 3 m-cach 466,20) podwyższony (120%)- 890,60zł(brutto)- (po 3 m-cach 699,30)

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Lemańska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze


Pobierz ppt "ROLA POWIATOWYCH URZ Ę DÓW PRACY Jelenia Góra, 20.X.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google