Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kronika Biblioteki Szko ł y Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kronika Biblioteki Szko ł y Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Kronika Biblioteki Szko ł y Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

2 Rok szkolny 2011/2012

3 Wrzesień 2011 roku Sko ń czy ł y si ę wakacje, rozpocz ę li ś my kolejny rok szkolny. Panie bibliotekarki, Katarzyna Bublewicz i Joanna Sobczuk z niecierpliwo ś ci ą czeka ł y na Was drodzy czytelnicy, a wraz z nimi mnóstwo ciekawych ksi ąż ek do przeczytania. Bibliotek ę nasz ą odwiedzili uczniowie czterech klas pierwszych, ciekawie rozgl ą dali si ę po wype ł nionych rega ł ach, dowiedzieli si ę o czekaj ą cym ich niebawem uroczystym przyj ę ciu w poczet czytelników oraz o tym, ż e do tego czasu zawsze s ą mile widziani w bibliotece i mog ą czyta ć ksi ąż eczki w przygotowanym specjalnie do tego misiowym k ą ciku.

4 Pa ź dziernik to miesi ą c, kiedy w bibliotekach szkolnych na ca ł ym ś wiecie obchodzony jest Miesi ą c Bibliotek Szkolnych. Tak, mo ż na powiedzie ć, ż e biblioteka szkolna ma swoje ś wi ę to ale przecie ż nie o prezenty jej wtedy chodzi ale o czytelników, bo bez nich, jaki mia ł oby sens jej funkcjonowanie. Uczniom klas m ł odszych zaproponowa ł y ś my w tym roku zaj ę cia dotycz ą ce historii pisma, w trakcie trwania których mo ż na by ł o po ć wiczy ć trudn ą sztuk ę kaligraficznego pisania, co wcale nie jest takie proste, jak si ę na pocz ą tku wydawa ł o. Z uczniami klas IV-VI rozmawia ł y ś my o tym, czy warto czyta ć ksi ąż ki. Zdania, jak zwykle, by ł y podzielone, wi ę kszo ść opowiedzia ł a si ę za komputerem i za jego wy ż szo ś ci ą nad s ł owem drukowanym. Po obejrzeniu prezentacji na temat historii ksi ąż ki i burzliwej dyskusji, uczniowie musieli nam przyzna ć racj ę, ż e ksi ąż ka jest lepszym no ś nikiem informacji. To w ł a ś nie ksi ąż ka ma wi ę ksze szanse na przetrwanie, powiedzmy 400 lat, ni ż ta sama tre ść zapisana na p ł ycie cd. Tradycyjnie ju ż, zaproponowa ł y ś my uczniom wykonanie testu, dzi ę ki kt ó remu zmierzy ć mo ż na szybko ść czytania ze zrozumieniem. Wyniki nie by ł y zadowalaj ą ce. Wniosek nasun ął si ę wi ę c jeden: mniejwi ę cej Ka ż dy z uczestnik ó w otrzyma ł za ś wiadczenie na kt ó rym wypisana zosta ł a ilo ść s ł ó w przeczytanych na minut ę i ilo ść procentowa zrozumianego tekstu.

5 Październik 2011 roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zajęcia o historii pisma i kaligrafii dla uczniów klas młodszych

6 W listopadzie, tradycyjnie ju ż, obchodzimy w naszej bibliotece Ś wi ę to Pluszowego Misia. Nasze zaproszenie do wspólnego ś wi ę towania przyj ęł y wszystkie dzieci z trzech oddzia ł ów zerowych i czterech klas pierwszych oraz dzieci z Przedszkola S ł oneczko. Gospodarzem spotkania by ł oczywi ś cie Mi ś, a zaproszeni go ś cie mogli uzupe ł ni ć swoj ą wiedz ę o misie, które spotka ć mo ż emy w przyrodzie i te wyst ę puj ą ce w ksi ąż eczkach oraz filmowych bajkach. Nasi mali go ś cie dowiedzieli si ę, jakim s ł awnym misiem jest Mi ś Uszatek, który znany jest dzieciom w Japonii, wspólnie wys ł uchali ś my piosenki o Uszatku po japo ń sku. Dzieci dowiedzia ł y si ę te ż o bohaterskim syryjskim nied ź wiedziu brunatnym Wojtku, który oswojony przez ż o ł nierzy genera ł a Andersa, dzielnie walczy ł na frontach II wojny ś wiatowej, w bitwie pod Monte Cassino, gdzie nosi ł skrzynki z amunicj ą i ma swój pomnik w Edynburgu i rze ź b ę w Muzeum w Londynie. By ł o oczywi ś cie czytanie misiowych ksi ąż eczek, wyklejanie z puzzli misiów- dzieci sprawdzi ł y w ten sposób nabyte informacje i wspólna zabawa w Stary nied ź wied ź mocno ś pi. Mi ś, jak na go ś cinnego gospodarza przysta ł o, pocz ę stowa ł dzieci ciasteczkami w kszta ł cie misia i podarowa ł kolorowank ę do wklejenia do zeszytu. O naszym misiowym spotkaniu donios ł a te ż lokalna prasa!

7 Listopad 2011 roku Światowy Dzień Pluszowego Misia dzieci z oddziałów O A, 0 B i OC

8 Listopad 2011 roku Światowy Dzień Pluszowego Misia dzieci z klas pierwszych

9

10 Listopad 2011 roku Święto Katarzynki Kim by ł a ś w. Katarzyna? Sk ą d wzi ęł a si ę nazwa toru ń skich pierników katarzynek? Jakie przyprawy potrzebne s ą do wyrobu pierników? Czy ł atwo jest zrobi ć samodzielnie pierniczkowe ciasteczko? Na te i inne pytania znale ź li odpowiedzi uczniowie zaproszeni do czytelni na Ś wi ę to Katarzynki. Ca ł a biblioteka wype ł ni ł a si ę zapachem przypraw: cynamonu, ga ł ki muszkato ł owej, any ż u, go ź dzików, imbiru i wanilii. Dzieci dosta ł y po kawa ł ku piernikowego ciasta i ju ż mo ż na by ł o puszcza ć wodze fantazji- ka ż dy móg ł w ł asnor ę cznie wykona ć dowolny kszta ł t piernikowego ciasteczka. W szary, listopadowy dzie ń wszyscy czuli ju ż, ż e Bo ż e Narodzenie tu ż, tu ż.

11 Listopad 2011 roku Święto Katarzynki

12 Marzec 2012 roku W marcu w naszej bibliotece go ś cili ś my pani ą Ann ę Szczerkowsk ą, przedstawicielk ę Wydawnictwa Zakamarki, która przygotowa ł a warsztaty detektywistyczne, w trakcie trwania których poznali ś my par ę przesympatycznych detektywów Maj ę i Lassego, bohaterów cyklu ksi ąż ek Tajemnic. Warsztaty by ł y bardzo ciekawe, zakupi ł y ś my ksi ąż ki opisuj ą ce przygody i zagadki rozwi ą zywane przez nieustraszonych detektywów. Pozycje te ciesz ą si ę ogromnym powodzeniem.

13 Warsztaty detektywistyczne

14 Pasowanie na czytelnika Pierwszaki nie mog ł y si ę doczeka ć nadej ś cia pocz ą tku drugiego semestru, wiedzia ł y, ż e wtedy odb ę dzie si ę uroczyste pasowanie na czytelnika. Wreszcie nadszed ł ten dzie ń. Wszystkie dzieci z klas pierwszych wys ł ucha ł y, jak nale ż y zachowywa ć si ę w bibliotece, do czego s ł u ż y katalog, ile ksi ąż ek stoi na rega ł ach w naszej bibliotece oraz jakie s ą zasady wypo ż yczania ksi ąż ek. Dzieci nie mog ły si ę doczeka ć, kiedy zostan ą pasowane, otrzymaj ą kart ę biblioteczn ą i wreszcie same b ę d ą mog ł y wybra ć sobie pierwsz ą ksi ąż k ę. Wszyscy uroczy ś cie obiecali przestrzega ć zasad obowi ą zuj ą cych w bibliotece i przyrz e kli ksi ąż ce obchodzi ć si ę z ni ą w ł a ś ciwie. Wreszcie upragniony moment, po z ł o ż eniu przysi ę gi, pasowanie na czytelnika i ju ż z kart ą czytelnicz ą w r ą czce mo ż na podej ść do rega ł u i zabra ć ze sob ą ciekaw ą ksi ąż k ę. Jeszcze tylko pami ą tkowy certyfikat, potwierdzaj ą cy pasowanie na czytelnika, zdj ę cie i ju ż mo ż na schowa ć ksi ąż k ę do tornistra, ż eby j ą przeczyta ć w domu.

15 Marzec 2012 roku Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

16 27 marca, obchodzony na ca ł ym ś wiecie jako Mi ę dzynarodowy Dzie ń Teatru, sta ł si ę po raz kolejny pretekstem do zaproszenia do czytelni uczni ó w klas IV na zaj ę cia, w czasie trwania kt ó rych mo ż na by ł o przypomnie ć i uzupe ł ni ć sobie wiedz ę dotycz ą c ą historii teatru, aktor ó w i sposobu zachowania si ę w teatrze. Uczniowie obejrzeli wystaw ę, prezentacj ę i mieli dodatkowe zadanie do wykonania. Trzeba by ł o maksymalnie skupi ć uwag ę, aby wiadomo ś ci zdobyte w czasie zaj ęć, umie ć wykorzysta ć w mini konkursie na koniec naszego spotkania. Tr ó jk ę z najlepszych nagrodzili ś my dyplomami i ksi ąż kami. Gratulacje! Mamy nadziej ę, ż e teraz ka ż dy uczestnik zaj ęć b ę dzie wiedzia ł nie tylko kto to jest sufler, czym zajmuje si ę inspicjent ale przede wszystkim, jak nale ż y si ę w teatrze zachowywa ć.

17 27 marca 2012 roku Lekcja biblioteczna o teatrze, mini konkurs wiedzy o teatrze dla klas IV

18 Maj 2012 roku Lekcja biblioteczna z książką Tajemnica biblioteki Nasza szko ł a od lat bierze udzia ł w ogólnopolskiej akcji Ca ł a Polska Czyta Dzieciom. W ramach tej akcji i w zwi ą zku z ogromnym zainteresowaniem ca łą seri ą ksi ąż ek, opisuj ą cych przygody detektywów Lassego i Mai, zaprosi ł y ś my uczniów wszystkich klas II na dwugodzinne zaj ę cia z ksi ąż k ą Tajemnica biblioteki. Zabawili ś my si ę w detektywów, ka ż dy z uczestników otrzyma ł mapk ę miejsca zdarzenia, portrety pami ę ciowe podejrzanych. Zapoznali ś my si ę z map ą Szwecji, pa ń stwa, gdzie dzieje si ę akcja, wykorzystali ś my wyszukiwark ę internetow ą, aby znale źć miejscowo ść Valleby i przyst ą pili ś my do zabawy. Uwa ż nie s ł uchali ś my czytanej ksi ąż ki, robili ś my notatki i próbowali ś my sami oceni ć, to móg ł wynosi ć cenne ksi ąż ki z biblioteki. Rozwi ą zanie nas zaskoczy ł o, ale taka jest w ł a ś nie praca detektywa.

19 Lekcja biblioteczna z książką Tajemnica biblioteki

20 Uczniowie klas III za par ę dni po ż egnaj ą si ę ze swoj ą Pani ą Wychowawczyni ą i przejd ą do IV klasy. Pierwszy etap edukacji za nimi … Zaprosi ł y ś my jeszcze trzecioklasist ó w do wsp ó lnej zabawy- konkursu czytelniczego Jaka to lektura? Chcia ł y ś my sprawdzi ć, czy pami ę taj ą bohater ó w lektur, kt ó re czytali w I, II i III klasie- dzieci z Bullerbyn, psa Lampego, Calineczk ę, czy Plastusia i ich przygody. Ju ż nied ł ugo poznaj ą innych bohater ó w lektur, ale przecie ż pierwsze ksi ąż kowe przyja ź nie pami ę ta si ę bardzo d ł ugo. Konkurencje by ł y r ó ż ne, ka ż dy uczestnik mia ł szans ę udzieli ć poprawnej odpowiedzi i tym samym zwi ę kszy ć szanse na wygran ą swojej klasy. Walka by ł a zaci ę ta, wygra ł a klasa III B, drugie miejsce zaj ęł a III A a trzecie IIIC. Wszystkie klasy otrzyma ł y dyplomy i ma ł e niespodzianki. Gratulujemy i zapraszamy po wakacjach- Pinokio, Ania z Zielonego Wzg ó rza, Tomek Sawyer i inni czekaj ą! Czerwiec 2012 roku Konkurs czytelniczy dla klas III Jaka to lektura?

21 Czerwiec 2012 roku Konkurs czytelniczy dla klas III Jaka to lektura?

22 Akcja zbierania plastikowych nakrętek w klasach I-III W tym roku szkolnym zaprosi ł y ś my uczniów klas I-III do w łą czenia si ę w trwaj ą c ą w naszej szkole akcj ę zbierania plastikowych nakr ę tek. W ten sposób utrwalamy ekologiczne zachowanie ale przede wszystkim mo ż emy przys ł u ż y ć si ę dobrej sprawie – dochód ze sprzeda ż y nakr ę tek przeznaczony jest na cele dobroczynne. W akcji wzi ęł o udzia ł 49 osób i wspólnie zebrali ś my… ponad 90 tysi ę cy nakr ę tek!!! Ka ż dy z uczestników akcji otrzyma ł dyplom i niespodziank ę.

23 Akcja zbierania plastikowych nakrętek w klasach I-III

24 W bibliotece odbywa ły si ę systematycznie 3 rodzaje zaj ęć : zaj ę cia komputerowe prowadzone przez pani ą Katarzyn ę Bublewicz Bajkoprzygoda i Kulturalny Klub Przyjació ł Biblioteki prowadzone przez Joann ę Sobczuk. C ó ż tam si ę dzieje? Zaj ę cia komputerowe Uczniowie w ramach zaj ęć komputerowych ucz ą si ę w ł a ś ciwie korzysta ć z zasobów internetowych. Nabywaj ą umiej ę tno ś ci korzystania z programów komputerowych (Word, Paint), ucz ą si ę tworzy ć prezentacje w Power Point. Kulturalny Klub Przyjació ł Biblioteki Uczestnicy Klubu równie ż korzystaj ą z komputera, ucz ą c si ę w ł a ś ciwie go wykorzystywa ć – na przyk ł ad do zrobienia prezentacji o Marii Curie- Sk ł odowskiej, poznaj ą ciekawe gry planszowe, takie jak scrabble, zapoznaj ą si ę z ciekawymi ksi ąż kami, których akcja dzieje si ę w Toruniu ( w tym roku by ł a to ksi ąż ka Danuty Daszkowskiej - Ż murko Miko ł ajowe sekrety ), poszerzaj ą swoj ą wiedz ę o Toruniu i imprezach kulturalnych, w których mo ż na wzi ąć udzia ł. Organizuj ą równie ż wyj ś cia – w tym roku do kina i na spacer po Starym Mie ś cie.

25 Bajkoprzygoda W naszej bibliotece dzia ł a Agencja Detektywistyczna Cierpliwy Molik. To kolejny sezon naszej dzia ł alno ś ci i kolejne zlecenie, kt ó re tym razem przysz ł o z Japonii od pani Yoko Ali Yakamoto. Detektywi-uczniowie klas III zostali poproszeni o bardzo delikatne wybadanie sprawy, dlaczego kuzynka pani Yoko Kasandra – bohaterka ksi ąż ek autorstwa Ma ł gorzaty Str ę kowskiej-Zaremby o detektywie Kefirku, nie odbiera jej telefonów i zachowuje si ę bardzo dziwnie. Detektywi s ł uchaj ą uwa ż nie czytanego tekstu, sporz ą dzaj ą wnikliwe notatki i rysopisy podejrzanych w specjalnie zaprowadzonym notatniku detektywa. Ze zleceniodawc ą porozumiewaj ą si ę za pomoc ą poczty internetowej. W celu wy ć wiczenia sprawno ś ci, kt ó re potrzebne s ą detektywom, dzieci rozwi ą zuj ą ł amig ł ó wki, rebusy i krzy ż ó wki, ucz ą si ę czyta ć plany miast i mapy oraz w ł a ś ciwie korzysta ć z zasobów internetowych. Czy zd ążą z rozwi ą zaniem sprawy?

26 Ostatnie zajęcia detektywistyczne - rozwiązaliśmy zadanie, świętujemy i otrzymujemy certyfikaty

27 Tak min ęł o nam z Wami Drodzy Czytelnicy 10 miesi ę cy roku szkolnego 2011/12… Zacz ęł y si ę wakacje, ż yczymy wszystkim udanego wypoczynku i znów zapraszamy w nowym roku szkolnym do naszej biblioteki. DO ZOBACZENIA!!!! Katarzyna Bublewicz Joanna Sobczuk


Pobierz ppt "Kronika Biblioteki Szko ł y Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google