Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Rafał Gendek. 16 październik 1847, Boston, William Morton przeprowadza pierwsze, publiczne znieczulenie ogólne przy użyciu eteru dietylowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Rafał Gendek. 16 październik 1847, Boston, William Morton przeprowadza pierwsze, publiczne znieczulenie ogólne przy użyciu eteru dietylowego."— Zapis prezentacji:

1 Dr n. med. Rafał Gendek

2 16 październik 1847, Boston, William Morton przeprowadza pierwsze, publiczne znieczulenie ogólne przy użyciu eteru dietylowego.

3 sen (utrata przytomności) niepamięć (amnezja) brak reakcji ruchowej na nocypepcję (immobilizacja) zniesienie odruchów wegetatywnych zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych

4 Zapalenie mózgu von Economo (encephalitis letargica)

5

6 Moruzzi G, Magoun HW: Brain stem reticular formation and activation of the EEG. Electroencephalog Clin Neurophysiol. 1949 nov;1(4):455-73

7 Regulacja snu u ludzi obejmuje trzy oddzielne, jednak silnie oddziałujące na siebie systemy funkcjonalne: 1.system homeostatyczny 2.system cyklu faz NREM - REM 3.system cyklu sen-czuwanie

8

9 NREM (non-rapid eye movement) : REM (rapid eye movement) 4:1, oraz 4-5 cykli w trakcie snu( cykl około 90 min). REM-w EEG czynność o dużej częstotliwości i małej amplitudzie (bardzo podobna do EEG w stanie czuwania!) REM – mózgowy przepływ krwi i mózgowe zużycie glukozy podobne jak w stanie czuwania!

10 O ś rodki aktywne w cyklu sen-czuwanie BF (basal forebrain) – przodomózgowie podstawne VLPO (ventrolateral preoptic area) – brzuszno-boczne jądro przedwzrokowe PLH (posterior lateral hypothalamus) – tylno-boczna część podwzgórza TMN (tuberomammillary nucleus) – jądro guzowo-suteczkowe LC (locus coeruleus) – miejsce sinawe PRF (pontine reticular formation) – twór siatkowaty mostu DR (dorsal raphe nucleus) – jądra szwu (grzbietowe) LDT-PPT (laterodorsal and pedunculopontine tegmental nucleus) – jądra grzbietowo-boczne i konarowo- mostowe nakrywki SN (substantia nigra) – istota czarna

11

12 1.hypo thalamus + se cretin = HIPOKRETYNY (grupa badaczy pod kier. Sutcliff´a) 2.gr. orexis - apetyt= OREXYNY (grupa badaczy pod kier. Yanagisawy)

13 Rycina: Rosenwasser AM: Functional neuroanatomy of sleep and circadian rhythms. Brain Res Rev. 2009 Oct 61(2):281-306.

14

15 Rycina: Vanini G,Baghdoyan HA,Lydic R: Relevence of sleep neurobiology for cognitive neuroscience and anesthesiology, w ks. pod red. Mashour GA: Consciousness, Awereness, and Anesthesia. Cambridge University Press, Nowy York 2010,1-23.

16 PHA-posterior hypothalamic area, LC- locus coeruleus, PRF- pontine reticular formation, BF- basal forebrain

17 senanestezja generowany i podtrzymywany wewnętrznie indukowany lekami kontrola homeostatyczna i cyklicznabez kontroli homeostatycznej i cyklicznej wpływ stresu, leków, otoczenia, bólu, patologii na początek i długość początek i długość zależne wyłącznie od dawki leku fazy NREM - REMbez faz NREM - REM * istotna rola w procesach uczenia i pamięci amnezja i pogorszenie funkcji kognitywnych powrót do naturalnego poziomu czuwania w minutach powrót do naturalnego poziomu czuwania w godzinach (dniach) bez działań niepożądanychczęsto poanestetyczne nudności i wymioty nasilenie przemian metabolicznych niskie w fazie NREM, znaczne w fazie REM znaczne obniżenie wielkości przemian metabolicznych

18 MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA MÓZGU ODPOWIADAJĄCE ZA ŚWIADOMOŚĆ POZOSTAJĄ JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH ZAGADEK NAUKI Aktualnie większość uznanych autorytetów zajmujących się badaniem świadomości wyróżnia trzy regiony ośrodkowego układu nerwowego: ARAS, wzgórze, kora mózgowa Rycina: Koch C.: The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach. Denver: Roberts, 2004. Czasopismo Nature umieściło pytanie: co to jest świadomość? wśród 25 najważniejszych pytań ludzkości pozostających bez odpowiedzi!

19 Francis C. Crick i Christof Koch

20 Rycina: Koch C.: The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach. Denver: Roberts, 2004. Neuronalny korelat świadomości to najmniejszy (minimalny) system neuronów, którego aktywność jest wystarczająca dla jej pojawienia się.

21 CHRISTOF KOCH : Przy każdym świadomym doznaniu konkretny zespół neuronów w określonych okolicach mózgu wyładowuje się w specyficzny sposób. SUSAN GREENFIELD : Przy każdym świadomym doznaniu neurony rozproszone w całym mózgu synchronizują aktywność, tworząc skoordynowane zespoły, które następnie się rozpadają.

22 CHRISTOF KOCH : Anestetyki nasilają hamowanie lub redukują pobudzenie synaptyczne w wielu obszarach mózgu. Nie znoszą całkowicie aktywności neuronów, ale znacznie upośledzają zdolność do formowania stabilnych koalicji. Kiedy neurony łączące tylne i przednie obszary kory mózgu nie mogą się zsynchronizować, nie ma mowy o świadomości. SUSAN GREENFIELD : Anestetyki nie wyłączają jednego, konkretnego obszaru mózgu, obniżają natomiast aktywność wielu jego okolic. Osiągają ten efekt, modulując zespoły neuronalne, które są esencją holistycznego mózgu. Zmniejszając rozmiar zespołów neuronalnych, obniżają poziom świadomości aż do jej całkowitej utraty.

23 UCZENIE – proces nabywania nowych informacji, umiejętności czy przemyśleń, które są dodawane do lub modyfikują już istniejące. PAMIĘĆ - zdolność do zachowywania, przywracania i rozpoznawania różnych wrażeń oraz doświadczeń.

24 Schematyczny przegląd różnych systemów pamięci Rycina: Perouansky M, Pearce RA: How we recall ( or dont ): the hippocampal memory machine and anesthetic amnesia. Can J Anesth. 2011;58:157-166.

25 Formacja hipokampa (ang. hippocampal formation) obejmuje hipokamp właściwy, zakręt zębaty, korę śródwęchową.

26 magazyny pamięci długotrwałej: kora okolicy czołowej, przedczołowej, skroniowej, zakręt obręczy Inne okolice mózgowia zaangażowane w tworzenie pamięci (implicit memory): prążkowie móżdżek śródmózgowie ciało migdałowate

27

28

29 Hans Horst Meyer (1853-1939) Charles Ernest Overton (1865-1933) Rycina: Franks NP: Molecular targets underlying general anaesthesia. British Journal of pharmacology (2006) 147,72-81. REGUŁA MEYERA- OVERTONE A

30 W latach czterdziestych ubiegłego wieku Frank Johnson i wsp. wykazali, iż wysokie ciśnienie odwraca działanie anestetyków na modelu bakterii luminescencyjnych. W kolejnych latach ten fenomen został potwierdzony na przykładzie kijanek, traszek i myszy. Bakterie luminescencyjne Miller KW, Paton WDM, Smith RA, Smith EB: The Pressure Reversal of General Anesthesia and the Critical Volume Hypothesis Mol Pharmacol 1973 Mar; 9(2):131-43.

31 Odstępstwa od reguły Meyera – Overton a Cut-off effect – homologiczne serie anestetyków (n-alkohole i n-alkeny) wykazują wzrost siły w miarę dodawania kolejnych grup metylowych (CH 2 ), aż do momentu (cut-off), w którym dołożenie kolejnej grupy eliminuje całkowicie efekt anestetyczny

32 Odstępstwa od reguły Meyera – Overton a Efekty chirurgicznych stężeń enfluranu, chloroformu, etylu dietylowego na błonę komórkową mogą być naśladowane przez małe zmiany temperatury, bez efektu anestetycznego

33 Odstępstwa od reguły Meyera – Overton a

34 nonimmobilizers

35 Świetliki z rodzaju Photinus lucyferyna Franks NP, Lieb WR: Do general anaesthetics act by competitive binding to specific receptors? Nature. 1984 Aug 16-22;310(5978):599-601. TEORIA BIAŁKOWA

36 LUCYFERAZA REGUŁA MEYERA- OVERTONA tłuszczbiałko Ryciny: Franks NP: Molecular targets underlying general anaesthesia. British Journal of pharmacology (2006) 147,72-81.

37 … ale genom ludzki zawiera sekwencje kodujące dla 20- 21 tysięcy białek!

38 1.Anestetyki muszą wywierać odwracalny efekt w miejscu docelowym w istotnych klinicznie stężeniach 2.Miejsce docelowe musi być usytuowane w prawdopodobnych anatomicznie lokalizacjach, warunkujących specyficzne efekty działania anestetyków 3.Stereoselektywneość anestetyków in vivo powinna być również obserwowana w warunkach in vitro 4.Miejsce docelowe działania anestetyków powinno być niewrażliwe na działania nonimmobilizerów

39 Grupa 1Grupa 2Grupa 3 anestetyketomidat, propofol, tiopental, benzodwuazepiny podtlenek azotu, ketamina, ksenon halotan, izofluran, sewofluran, desfluran cechy klinicznesilne działanie hypnotyczne i amnestyczne; słaby immobilizer; zwolnienie fal w EEG słabe działanie hypnotyczne, słaby immobilizer, silne działanie analgetyczne, brak zwolnienia fal w EEG silne działanie hypnotyczne, amnestyczne, immobilizujące, zwolnienie fal w EEG MAC-immob. / MAC-awake 4 (propofol)1,5 (podtlenek azotu), 2 (Xe) 2 (halotan)-3 (sewofluran) cele molekularne GABA A (podjednostki β3 i β2) NMDA, AMPA, nAChR, 2-pore K kanały GABA A, receptory glicynowe, NMDA, AMPA, nAChR, 2- pore K kanały Solt K, Forman SA: Correlating the clinical actions and molecular mechanisms of general anesthetics. Current Opinion in Anaestesiology, 2007,20:300-6.

40 GABAa receptor Ryciny: Mokrab Y, Bavro VN, Mizuguchi K, Martin IL, Todorov NP., Dunn SMJ: Exploring ligand recognition and ion flow in comparative models of the human GABA type A receptor. J Mol Graph Model. 2007 ;26:760-774. Zbudowany z pięciu podjednostek: α (1-6),β(1-3), γ(1-3),ρ,δ,ε,θ,π. Pomiędzy nimi kanał jonowy (Cl) Najczęstszy typ (około 30% GABAa): 2 α1 2 β2 γ2

41 Receptory GABAa zawierające podjednostki β2 i β3 są wrażliwe na działanie propofolu i etomidatu, natomiast zawierające podjednostkę β1 są tej wrażliwości pozbawione!!! GABAa receptor W klinicznie istotnych stężeniach do uzyskania działania leków anestetycznych niezbędna obecność GABA! Dopiero w stężeniach przekraczających stężenia kliniczne wywierają bezpośredni efekt.

42 utrata wrażliwości (co najmniej 4-krotna) na działanie hypnotyczne propofolu, jak również etomidatu oraz zachowana reakcja ruchowa na bodziec nocyceptywny. (wniosek: podjednostka beta 3 receptora GABAa, jest niezbędna do działania hypnotycznego i immobilizujacego etomidatu i propofolu) paCO2 niższe, paO2 wyższe, pH wyższe. (wniosek: podjednostka beta 3 receptora GABAa bierze udział w wywoływaniu depresji oddechowej przez etomidat i propofol)

43 zredukowana wrażliwość na działanie hypnotyczne propofolu i etomidatu, a przy niższych stężeniach (subanestetycznych) tych anestetyków znacznie mniejszy efekt sedacyjny.

44 pozasynaptyczne receptory GABA

45

46 glutaminian, asparginian Zbudowany z czterech podjednostek: GluN1 [NR1](A-H), GluN2 [NR2](A-D), GluN3 [NR3](A-B). Pomiędzy nimi kanał jonowy (Ca, Na, K)

47 Ketamina Podtlenek azotu osłabiony efekt hypnotyczny

48 Alkire MT, Hudetz AG, Tononi G: Consciousness and Anesthesia. Science. 2008 Nov 7; 322(5903): 876-880

49 PROPOFOL

50 etomidat

51

52

53

54

55

56

57 Rycina własna za: Schneider Gerhard, Department of Anesthesiology, Technnische Universität München, Germany

58 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr n. med. Rafał Gendek. 16 październik 1847, Boston, William Morton przeprowadza pierwsze, publiczne znieczulenie ogólne przy użyciu eteru dietylowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google