Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"— Zapis prezentacji:

1 Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2 Podstawa wypracowania rezultatu to:
przeniesienie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru pozyskiwania różnego rodzaju zasiłków w obszar aktywności własnej.

3 Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Pociąga ze sobą realizację działań motywacyjno-aktywizujących, które doprowadzić mają do przerwania bierności osób doświadczających marginalizacji poprzez etap motywacji, indywidualne podejście wsparte diagnozą stanu wyjściowego, określenie wewnętrznego potencjału, dopasowanie metod skutecznego działania,

4 Elementy składowe rezultatu
- Działania motywacyjne - Indywidualne podejście - Aktywizacja zawodowa Produkty pomocnicze rezultatu - programy szkoleń zawodowych i warsztatów, materiały szkoleniowe - formularze, druki i testy niezbędne do realizacji rezultatu - pakiet promocyjny - portfolio dokumentujące zdobyte umiejętności

5 DZIAŁANIA MOTYWACYJNE warsztaty „Kuźnia optymizmu”
Realizacja warsztatu podyktowana jest potrzebą poprawy stanu psychicznego bowiem niska samoocena oraz utrata poczucia kontroli nad własnym życiem są czynnikami utrudniającymi w znaczny sposób efektywne poruszanie się po rynku pracy. Warsztaty Podnoszą poziom samooceny Zmniejszają poczucie lęku Zapobiegają depresji Uczą umiejętności komunikacji interpersonalnych Uczą asertywności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, Wzmacniają własne atuty w poszukiwaniu pracy

6 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Diagnoza stanu wyjściowego Diagnoza preferencji zawodowych Indywidualna ścieżka zawodowa Indywidualny dobór szkoleń odpowiadający określonym predyspozycjom Indywidualizacja wymaga ścisłej współpracy psychologa i doradcy zawodowego, którzy indywidualnie dla każdej osoby określają predyspozycje zawodowe i dobierają kierunek szkolenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu.

7 AKTYWIZACJA ZAWODOWA ścieżka zawodowa obejmująca bloki tematyczne:
Szkolenie IT Nauka języka angielskiego Szkolenia zawodowe Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

8 AKTYWIZACJA ZAWODOWA Uruchomienie Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
Współpraca z pracodawcami Udostępnianie mechanizmów poszukiwania pracy Pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych Kreowanie nowego wizerunku pracownika /pakiet promocyjny/ Aktywizacja zawodowa to połączenie kilku działań wzajemnie się uzupełniających. Ma ona na celu włączenie w nurt społeczeństwa informacyjnego, naukę języka obcego na poziomie podstaw komunikacji, podwyższenie kwalifikacji zawodowych odpowiednio do predyspozycji, właściwe wykorzystywanie zdobytych umiejętności, by zaistnieć na rynku pracy świadcząc usługi, tworząc produkt, kreując nowy wizerunek pracownika.

9 Adresaci rezultatu osoby o wysokim stopniu zależności od pomocy społecznej, osoby wywodzące się z grupy rodzin z syndromem tzw. „biedy dziedziczonej”, osoby o niskich kwalifikacjach i niewielkim doświadczeniu zawodowym, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na terenach miejsko-wiejskich,

10 Prezentowany rezultat przyczynia się do:
zmiany postawy z biernej na aktywną - zwiększa wiarę we własne możliwości, uzyskania kwalifikacji zawodowych i umiejętności odpowiadających własnym zainteresowaniom i adekwatnych do rynku pracy, ograniczenia systematycznego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, powrotu na rynek pracy – poprzez zatrudnienie czasowe, stałe, samozatrudnienie, przygotowanie do założenia spółdzielni socjalnej,

11 Innowacyjność rezultatu to:
kompleksowe podejście do szkoleń zawodowych będących wynikiem odkrycia własnych wartości i umiejętności tzw. ukrytych talentów połączonych z działaniami motywacyjnymi. współpraca instytucji zajmujących się integracją społeczną i zawodową w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego

12 ATUTY REZULTATU: szeroko pojęta indywidualizacja.
Rezultat pokazuje potrzebę współpracy psychologa z instytucjami rynku pracy jako jednego z elementów skuteczności i efektywności oddziaływania na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, racjonalne wykorzystanie środków PUP na szkolenia. Właściwe dostosowanie kierunków szkoleń zawodowych do indywidualnych zainteresowań zwiększa pewność podjęcia pracy i utrzymania jej w przyszłości,

13 ATUTY REZULTATU: poprawa efektywności szkoleń zawodowych.
Zajęcia w ramach szkoleń zawodowych organizowane są dla kilkuosobowych grup a nawet dla pojedynczych osób ze względu na kursy bardzo ukierunkowane dopasowane do priorytetów i indywidualnych zainteresowań nowe podejście do sposobu kreowania wizerunku pracownika. Odpowiednie zaprezentowanie umiejętności i predyspozycji pracownika poprzez pakiet promocyjny będzie istotnym elementem atrakcyjności pracownika atrakcyjnego z punktu widzenia pracodawcy.

14 Efekty wdrożenia rezultatu:
wypracowanie modelu ścisłej współpracy instytucji rynku pracy i opieki społecznej dla lepszego wykorzystania ich potencjału na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne, wypracowanie sprawnego modelu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeniesienie nabytych pozytywnych wartości społecznych i zawodowych beneficjentów do środowisk rodzinnych, zmiana sytuacji społeczno-ekonomicznej odbiorców rezultatu,

15 Rezultat może być zastosowany przez:
instytucje rynku pracy - PUP-y, instytucje działające na rzecz grup narażonych na wykluczenie społeczne – MOPS-y, ROPS-y, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe działające w obszarze problematyki społecznej i bezrobocia,

16 Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
może być wdrażany w każdym regionie dla takiej samej lub podobnej grupy docelowej osób w sposób kompleksowy. Możliwe jest także zastosowanie jego wybranych elementów składowych.

17 Wdrożenie rezultatu wymaga:
wyboru beneficjentów przez MOPS w porozumieniu z PUP współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej zatrudnienia psychologa współpracy psychologa i doradcy zawodowego organizacji praktyk zawodowych uruchomienia Centrum Aktywizacji Zawodowej stworzenia pakietów promocyjnych

18 zastosowanie rezultatu Największe koszty generować będzie:
Niskie koszty wdrożenia, Możliwość wdrożenia na bazie istniejących struktur PUP, MOPS z wykorzystaniem ich infrastruktury, Możliwość realizacji przy udziale środków pochodzących z PUP, EFS, Największe koszty generować będzie: - zatrudnienie psychologa celem efektywnego wykorzystania wypracowanych produktów i narzędzi, - uruchomienie Centrum Aktywizacji Zawodowej,

19 aktywnego poszukiwania
MOPS organizacja pozarządowa PUP szkolenia zawodowe wyłonienie BO określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych warsztaty motywacyjne szkolenia IT szkolenie językowe wypracowanie ścieżki zawodowej określenie indywidualnych diagnoz i preferencji zawodowych warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ABC przedsiębiorczości Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

20 Czas niezbędny do wdrożenia rezultatu wynosi ok. 12 miesięcy

21 Wdrażany rezultat w równej mierze kierowany jest do kobiet jak i mężczyzn.
Wpływa na wyrównywanie szans na rynku pracy obu płci w takim samym zakresie.

22 Autorka prezentacji www.projekt-sampo.com.pl
Beata Gaik – Ekspertka Krajowych Sieci Tematycznych Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej w Barcinie tel./faks (+48 52)


Pobierz ppt "Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google