Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Konkursy 2009 r. w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Konkursy 2009 r. w ramach RPO WSL na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Konkursy 2009 r. w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

2 RPO WSL – priorytety i alokacje priorytetyalokacja (mln ) alokacja na konkursy (mln ) Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 296,24246,24 Społeczeństwo informacyjne15065 Turystyka110,4259,80 Kultura53,2733,27 Środowisko180,68118,36 Zrównoważony rozwój miast312,80111,66 Transport426,32134,75 Edukacja82,4872,48 Zdrowie i rekreacja57,76 Pomoc techniczna43,00

3 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 31,00 mln euro 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 60,00 mln euro 1.2.3 Innowacje w Mikro i MŚP 61,160 mln euro Priorytet III Turystyka Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa 29,80 mln euro 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa 17,00 mln euro

4 PRZEDSIĘBIORCAMIKROMAŁYŚREDNI Zatrudnienie< 10<50 <250 Roczny obrót 2 mln 10 mln 50 mln Całkowity bilans roczny roczny 2 mln 10 mln 43 mln Kryterium niezależności Inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa i JST nie posiadają w nim: więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji prawa do ponad 25% udziału w zysku więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) Definicja MŚP Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą

5 Harmonogram konkursów 2009/alokacja: Poddziałanie 3.1.1 6 marca – 6 maja 2009 r./ 10 mln euro Poddziałanie 1.2.3 13 marca 2009 r. – 13 maja 2009 r./ 20 mln euro Poddziałanie 3.2.1 7 kwietnia – 8 czerwca 2009 r./ 7 mln euro Poddziałanie 1.2.1 (Typ 7) 15 kwietnia 2009 r./ 0,5 mln euro Poddziałanie 1.2.2 (Typ 8) 15 kwietnia 2009 r./1 mln euro Poddziałanie 1.2.1 5 czerwca 2009 r. - 5 sierpnia 2009r./ 3,5 mln euro Poddziałanie 1.2.2 8 września 2009 r. - 6 listopada 2009r./ 7 mln euro Poddziałanie 1.2.3 8 grudnia 2009 r. - 5 lutego 2010 r./ 20 mln euro

6 Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Konkurs: 6.03.2009 r. – 6.05.2009 r. Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Dofinansowanie dla Mikroprzedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (200 000 PLN) dla Małych Przedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN) dla Średnich Przedsiębiorstw - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN)

7 Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Bezzwrotne dofinasowanie na: rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem (więcej Uszczegółowienie Przykładowe rodzaje projektów)

8 Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Konkurs: 13.03.2009 r. – 13.05.2009 r. oraz 5.12.2009 r. – 5 02.2009 r. Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Dofinansowanie dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN) dla Średnich Przedsiębiorstw - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnychinwestycji (750 000 PLN) Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych (100 000 PLN)

9 Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Działalność innowacyjna – związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Projekty innowacyjne – obejmujące nabycie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stosowanych co najmniej w skali regionu nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy) od dnia złożenia wniosku.

10 Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Bezzwrotne dofinansowanie na: wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych, rozwój działalności B+R oraz powiązane z nimi usługi doradcze. (więcej Uszczegółowienie Przykładowe rodzaje projektów)

11 Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa Konkurs: 7.04.2009 r. – 8.06.2009 r. Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Dofinansowanie dla Mikroprzedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (200 000 PLN) dla Małych Przedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN) dla Średnich Przedsiębiorstw - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN)

12 Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa Bezzwrotne dofinansowanie na: rozbudowę aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych oraz bazy okołoturystycznej, tworzenie parków tematycznych (więcej Uszczegółowienie Przykładowe rodzaje projektów)

13 Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa (typ 7) Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (typ 8) Konkurs:15.04.2009 r. (typu otwartego) Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Dofinansowanie dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych (100 000 PLN) dla Średnich Przedsiębiorstw - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych (100 000 PLN)

14 Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych Bezzwrotne dofinansowanie na: udziału Mikroprzedsiębiorców (w ramach typu 7 1.2.1) oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców (w ramach typu 8 1.2.2) w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą (więcej Uszczegółowienie Przykładowe rodzaje projektów)

15 Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Konkurs: 5.06.2009 r. – 5.08.2009 r. Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa Dofinansowanie Dofinansowanie wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wartość dotacji – do 200.000 PLN

16 Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Bezzwrotne dofinansowanie na: rozbudowę, modernizację firmy, zasadnicze zmiany produkcji, dostosowanie technologii do wymogów UE, e-biznes, ICT w procesach zarządzania firmą (więcej Uszczegółowienie Przykładowe rodzaje projektów)

17 Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Konkurs: 8.09.2009 r. – 6.11.2009 r. Beneficjenci: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Dofinansowanie dla Małych Przedsiębiorstw - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN) dla Średnich Przedsiębiorstw - maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (750 000 PLN) Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych (100 000 PLN)

18 Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Bezzwrotne dofinansowanie na: Projekty inwestycyjne - rozbudowa, modernizacja firmy, zasadnicze zmiany produkcji, dostosowanie technologii do wymogów UE, e-biznes, ICT w procesach zarządzania firmą Zakup usług doradczych na rzecz rozwoju firmy (więcej Uszczegółowienie Przykładowe rodzaje projektów)

19 Załącznik 2 do Uszczegółowienia RPO WSL Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków

20 prace związane z inwestycją mogą się rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie – nie dotyczy targów i misji gospodarczych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 224 poz. 1483). Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków

21 dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, za wyjątkiem płatności zaliczkowych za rezerwację powierzchni wystawienniczej, dla których rozpoczęciem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 90 dni kalendarzowych nie póżniej niż 16 miesięcy przed datą rozpoczęcia targów i wystaw. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków – udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych

22

23 O czym należy pamiętać? Zgodnie z obowiązującą do końca 2009 r. zasadą n+3, projekt nie może trwać dłużej niż 3 lata (36 miesięcy) od dnia kontraktacji środków (tj. od dnia podpisania umowy). Od dnia 1.01.2010 r. obowiązywała będzie zasada n+2. Zgodnie z zasadą trwałości, to co opisaliśmy we wniosku i to co zgodnie z nim robimy w naszym projekcie MUSI być utrzymane przez okres 3 lat od zakończenia projektu !!!

24 O czym należy pamiętać? – cd. Mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP ubiegające się o wsparcie inwestycyjne w RPO WSL muszą prowadzić działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. Mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP ubiegające się o wsparcie udziału w targach i misjach gospodarczych o charakterze międzynarodowych muszą mieć siedzibę główną na terenie Województwa Śląskiego.

25 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, Chorzów www.scp-slask.pl Tel. 032 743 91 60 Informacja i Promocja Tel. 032 743 91 65/67 Wybór Projektów Tel. 032 743 91 71/77


Pobierz ppt "Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Konkursy 2009 r. w ramach RPO WSL na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google