Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Działanie 9.2 PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Działanie 9.2 PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Działanie 9.2 PO KL W jakim kierunku fundusze unijne powinny wpływać na zmiany w szkolnictwie zawodowym? SABINA FURGOŁ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 i… cyfrowcó w TRWA REWOLUCJA Po raz pierwszy w historii:
także rewolucja edukacyjna; nie dzięki, ale mimo lub wbrew systemowi edukacji Po raz pierwszy w historii: Uczymy zawodów, które jeszcze nie powstały uczymy wykorzystywać technologie, które zostaną dopiero wynalezione, uczymy rozwiązywać problemy, o których nie wiemy, że istnieją i… uczymy pokolenie, którego mózg funkcjonuje inaczej, niż nasz: cyfrowcó w Na podstawie "Did you know?" , Karla Fischa i Scotta McLeoda: Licencja Creative Commons BY-NC-SA 3.0

3 Cyfrowcy… czy rozumiemy cyfrowców?
Generacja Y Cyfrowi tubylcy Digital natives Net Generation Rodowici cyfrowcy Screenagers Click generation Digital generation >>

4 CYFROWI IMIGRANCI DIGITAL IMMIGRANTS RODOWICI CYFROWCY DIGITAL NATIVES
NAUCZYCIELE UCZNIOWIE CYFROWI IMIGRANCI DIGITAL IMMIGRANTS RODOWICI CYFROWCY DIGITAL NATIVES DŁUGI TEKST WIDZIANY PRZEZ OKIENKO WIERSZA TEKSTU DOBRZE ROZUMIEJĄ SŁABO ROZUMIEJĄ TEKST NA EKRANIE SŁABO ROZUMIEJĄ DOBRZE ROZUMIEJĄ DUŻA PŁASZCZYZNA WIDZIANA PRZEZ OKIENKO EKRANIKU SŁABO ROZUMIEJĄ DOBRZE ROZUMIEJĄ JEDNOSTKA W GRUPIE KONKURENCJA WSPÓŁPRACA, SIECIOWOŚĆ >>

5 CYFROWI IMIGRANCI DIGITAL IMMIGRANTS RODOWICI CYFROWCY DIGITAL NATIVES
NAUCZYCIELE UCZNIOWIE CYFROWI IMIGRANCI DIGITAL IMMIGRANTS RODOWICI CYFROWCY DIGITAL NATIVES PREFERENCJE TEKST OBRAZ I DŹWIĘK LINEARNE MYŚLENIE SZEREGOWE PRZETWARZANIE INFORMACJI HIPERMEDIALNY DOSTĘP, RÓWNOLEGŁE PRZETWARZANIE INFORMACJI CIERPLIWOŚĆ, SYSTEMATYCZNOŚĆ, SKUMULOWANE EFEKTY WIELOZADANIOWOŚĆ AKCYDENTALNE UCZENIE SIĘ, EKSPERYMENTOWANIE >>

6 KULTURA RODZINY (Margareta Mead)
Kultura postfiguratywna Według modelu tej kultury, dzieci są wychowywane i kształtowane według oczekiwań rodziców. Istnieją rodzice, którzy na pytanie dzieci, dlaczego muszą iść spać, jeść jarzyny, owoce czy wyjąć palec z buzi albo uczyć się czytać i pisać, odpowiadają prosto: bo tak właśnie dziecko powinno się zachowywać, bo Bóg tak każe i ja ci tak każę. >>

7 KULTURA RODZINY (Margareta Mead)
Kultura konfiguratywna Kultura ta, powstaje wskutek rozpadu kultury postfiguratywnej. Charakteryzuje się tolerancją dwóch różnych grup wobec ich wzajemnych postaw i zachowań. Doświadczenie młodego pokolenia nie opiera się na doświadczeniu rodziców, dziadków czy innych starszych osób. Chociaż w rzeczywistości główną rolę odgrywają tu jeszcze starsi. >>

8 KULTURA RODZINY (Margareta Mead)
Kultura prefiguratywna Model kultury, w którym starsi uznają niezależność dzieci i młodzieży, uczą się od nich postaw i zachowań, których nie nabyli w swoim dzieciństwie, ze względu na akcelerację rytmu współczesnego życia. Starsze pokolenie nie może liczyć na to, że w życiu ich dzieci, powtórzą się doświadczenia nabyte przez nich, ileś lat temu. Stąd też, w postawie starszego pokolenia, musi nastąpić odejście i uwolnienie od przeszłości i od starych form zarządzania wychowaniem. Natomiast ma nastąpić zbliżenie tych dwóch pokoleń. >>

9 (Strategia Lizbońska)
KOMPETENCJE KLUCZOWE (Strategia Lizbońska) Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka. Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości) Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna T S I

10 warunki, oczekiwania, zadania
ŚWIAT UCZNIA WEB 2.0 nowe cechy ucznia nowe warunki, oczekiwania, zadania wspólnotowość nowa rola ucznia otwartość natychmiastowość sieciowość nowe kompetencje ucznia personalizacja interaktywność …no to nowa rola dla szkoły, ucznia i nauczyciela

11 W czym mają wspierać fundusze?
PO KL 9.2 1. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - doradztwo i opieka pedagogiczno –psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych >>

12 W czym mają wspierać fundusze?
- efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki) - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania >>

13 W czym mają wspierać fundusze?
PO KL 3.4.3 Cel szczegółowy nr 3: Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach. 1. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (150 mln) >>

14 W czym mają wspierać fundusze?
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. 1. Wdrożenie programów, w ramach których zajęcia realizowane będą w formule interdyscyplinarnej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (45 mln) >>

15 W czym mają wspierać fundusze?
PO KL 9 Projekty innowacyjne testujące  Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego /regionalnego rynku pracy. Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integracja funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego >>

16 WYMAGANIA PRACODAWCÓW (nikt nie pyta o dyplom)
Współpraca w grupie (mnożenie inteligencji). Autoprezentacja (marketing). Zarządzanie sobą i informacją (zarządzanie). Samodzielność i planowanie (planowanie). (nikt nie pyta o dyplom)

17 POŻĄDANE KOMPETENCJE UCZNIA WEB 2.0
Umiejętność selekcji i oceny informacji z wszelkich źródeł Umiejętność rozpoznawania dobrych wzorów (synteza/analiza) Umiejętność remiksowania i kreowania treści Umiejętność komunikowania się i publikowania z TSI Umiejętność współpracy (synergia) z TSI Umiejętność korzystania z TSI (technologiczna) Umiejętność zarządzania informacją zewnętrzną i osobistą Umiejętność autoewaluacji

18 W KIERUNKU NOWEGO MODELU PEDAGOGICZNEGO
Od przemówienia (wykładu) do współpracy w sieci Od ćwiczenia pamięci do ćwiczenia inteligencji (uczeń uelastyczniony, a nie ukształtowany) Mniej planowych zajęć, więcej godzin konsultacji (uelastyczniony czas i miejsce) Kompetencje w zakresie TSI (technologie społeczeństwa informacyjnego) Od kształcenia ucznia do …………………. Narzędzia, to tylko narzędzia

19 Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)
Behawioryzm Konstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne.

20 TAKSONOMIE CELÓW POZNAWCZE (intelektualne) ewaluacja SYNTEZA ANALIZA
POZIOM KATEGORIA I WIADOMOŚCI A. Zapamiętanie wiadomości B. Zrozumienie wiadomości (wyjaśnienie) II UMIEJĘTNOŚCI C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych ewaluacja (ocena wartości materiału) SYNTEZA (tworzenie nowej całości) ANALIZA (rozumienie formy i treści w podziale na części) ZASTOSOWANIE (umiejętność korzystania z materiału) ZROZUMIENIE (rozumienie znaczenia materiału) WIEDZA (zapamiętanie materiału) B. Niemierko B. Bloom

21 DZIĘKUJĘ SABINA FURGOŁ
Projekt Działanie 9.2 PO KL DZIĘKUJĘ SABINA FURGOŁ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt Działanie 9.2 PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google