Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWA FINANSOWA"— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020
Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw

2 Ile funduszy na politykę spójności?

3 Ile funduszy na politykę spójności?
Wysokość budżetu i podział funduszy pomiędzy Państwa Członkowskie UE to nie jedyne ustalenia szczytu. Podjęto także inne istotne decyzje dotyczące perspektywy : Podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji, Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.

4 Krajowe programy

5 Kwoty w mld euro

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) 2014-2020
24,158 mld euro, czyli ponad 100 mld zł zostanie przeznaczone w najbliższych latach na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) 2014-2020
Najwięcej, bo ponad 17,5 mld euro, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje przeznaczyć na sektor transportu, czyli na drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Drugi w kolejności będzie sektor środowiska – ponad 3,4 mld euro. Na znaczeniu, w porównaniu do obecnej perspektywy, zyskają energetyka i zdrowie.

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) 2014-2020
Beneficjentami POIiŚ będą: podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

9 Wsparcie zielonej energii w latach 2014-2020
Priorytetem w kolejnej perspektywie finansowej będzie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowanie dostosowania do zmian klimatu, ochrona środowiska naturalnego, a także promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

10 Wsparcie zielonej energii w latach 2014-2020
Przejściu na gospodarkę niskoemisyjną służyć będzie wsparcie projektów z zakresu: produkcji i dystrybucji OZE; efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach (np. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w firmie); efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie (wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i w mieszkalnictwie wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne czy przebudową systemów grzewczych);

11 Wsparcie zielonej energii w latach 2014-2020 - cd
Przejściu na gospodarkę niskoemisyjną służyć będzie wsparcie projektów z zakresu: inteligentnych sieci niskiego i średniego napięcia (np. inteligentne sieci elektroenergetyczne dla rozwoju OZE, inteligentny system pomiarowy); promowania strategii niskoemisyjnych we wszystkich obszarach, w tym obszarach miejskich ( np. budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem); promowania wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną (np. budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych).

12 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR) w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020
Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na: wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką; wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

13 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR) w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020
Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych: Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

14 instytucje otoczenia biznesu.
Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR) w Nowej Perspektywie Finansowej Najważniejszymi beneficjentami POIR będą: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, klastry, instytucje otoczenia biznesu.

15 Przykładowe rodzaje wsparcia w ramach PO IR
Wsparcie w ramach PO IR ukierunkowane będzie przede wszystkim na pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, realizowane poprzez działania takie jak: Realizacja projektów „od pomysłu do przemysłu” – czyli wsparcie tworzenia innowacji w całym ich cyklu, tj. od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych, do wdrożenia. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności na potrzeby funkcjonowania działów B+R i laboratoriów w firmach lub w związku z powstawaniem centrów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa. Przygotowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych, takich jak COSME czy Horyzont 2020, w tym wsparcie na pokrycie kosztów przygotowania aplikacji oraz doradztwa na etapie realizacji projektu.

16 Przykładowe rodzaje wsparcia w ramach PO IR- cd
Wsparcie w ramach PO IR ukierunkowane będzie przede wszystkim na pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, realizowane poprzez działania takie jak: Internacjonalizacja innowacyjnych firm, m.in.: udział przedsiębiorstw w branżowych programach promocji, czy też korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych w zakresie internacjonalizacji. Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje, zwłaszcza oferowanego przez fundusze typu private equity, venture capital oraz sieci aniołów biznesu. Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu (IOB), w tym m.in.: diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na usługi IOB, przygotowanie koncepcji i standardów realizacji usług oraz świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw przez rekomendowanych realizatorów. Kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz promocja i wsparcie wykorzystania innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych, społecznych etc).

17 Pozostałe krajowe Programy Operacyjne
Wiedza Edukacja i Rozwój: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

18 Pozostałe krajowe Programy Operacyjne
Polska Wschodnia: POPW to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

19 Pozostałe krajowe Programy Operacyjne
Polska Wschodnia

20 Pozostałe krajowe Programy Operacyjne
Polska Wschodnia Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na: wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

21 Regionalne programy

22 Polityka klastrowa 2014-2020 - cel
Główny cel polityki klastrowej: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie strategicznych specjalizacji gospodarczych (klastrów kluczowych).

23 Polityka klastrowa 2014-2020 – formy realizacji celu
1. Szerokie wspieranie istniejących i nowoutworzonych klastrów poprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych – ten rodzaj wsparcia otrzymywać klastry będą przede wszystkim w ramach programów regionalnych

24 Polityka klastrowa 2014-2020 – formy realizacji celu
2. Zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki (poprzez wsparcie centralne) i gospodarki regionów (poprzez wsparcie regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne

25 Polityka klastrowa 2014-2020 – wspieranie rozwoju klastra
Wczesna faza rozwoju (klastry młode o niewielkim potencjale): Wzmacnianie warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania klastra Wzmacnianie procesów animacyjnych Budowy zaufania Skłonności do współpracy i dialogu Rozwój planowania strategicznego i koordynacji działań w ramach klastra Rozwój interakcji, powiązań, przepływów wiedzy (wewnętrznych i zewnętrznych) także w układzie międzynarodowym i międzysektorowym Zacieśniania współpracy w ramach klastra i z jego otoczeniem Animowania wspólnych przedsięwzięć oraz rozwijania nowych produktów i usług innowacyjnych

26 Polityka klastrowa 2014-2020 – wspieranie rozwoju klastra
Faza rozwojowa Wspieranie podnoszące konkurencyjność i innowacyjność klastra Wspieranie procesów dotyczących sieciowania klastrów w Polsce, w tym wsparcie projektów proinnowacyjnych realizowanych przez grupy klastrów

27 Polityka klastrowa 2014-2020 – wspieranie rozwoju
Klastry kluczowe (KKK) klastry kluczowe dla gospodarki kraju. Wsparcie dotyczyć będzie: Dużych projektów inwestycyjnych Badawczo – rozwojowych (B+R) Zmierzających do tworzenia nowych produktów, technologii Wchodzenia najlepszych polskich klastrów w europejskie oraz globalne łańcuchy wartości dodanej

28 Polityka klastrowa 2014-2020 – pozostałe wsparcie
Ponadto dofinansowane będą: Działania na rzecz nawiązania współpracy z innymi klastrami w UE i na świcie w tych samych obszarach lub na styku różnych dziedzin w celu wspólnego opracowania produktu posiadającego potencjał stania się specjalnością eksportową, szczególnie poza obszarem UE Wsparcie dla koordynatorów KKK dla działań związanych z internacjonalizacją klastra ( w tym marketing, sieciowanie międzynarodowe itp.)

29 Dziękuję za uwagę Katarzyna Królak Koordynator projektów
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców OKIP Warszawa,


Pobierz ppt "PERSPEKTYWA FINANSOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google