Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria kontroli spełniania wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych przez IW wykonywane są w typowanych gospodarstwach przez IW i ARiMR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria kontroli spełniania wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych przez IW wykonywane są w typowanych gospodarstwach przez IW i ARiMR."— Zapis prezentacji:

1 Wymagania wobec gospodarstw – Producentów Rolnych na terenie powiatu Zwoleńskiego

2 Kryteria kontroli spełniania wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych przez IW wykonywane są w typowanych gospodarstwach przez IW i ARiMR

3 Obszar kontroli CC Obszar A, który obejmuje:
 Identyfikację i rejestrację zwierząt,  Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Obszar B (2011) obejmujący:  Zdrowie publiczne,  Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,  Zdrowotność roślin. Obszar C (2013) w którym zawiera się:  Dobrostan zwierząt.

4 Obszar A – identyfikacja i rejestracja zwierząt

5 Rolnik obowiązany jest do udostępniania osobie upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, danych informatycznych.  Dane zawarte w księdze rejestracji świń przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Rolnik jest obowiązany oznakować świnie bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada,za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer siedziby stada. Obowiązek trwałego oznakowania stada podstawowego.

6 Obszar B zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt

7 Wymogi wzajemnej zgodności w zakresie bezpieczeństwa żywności zgodnie z Obwieszczeniem MRiRW z w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy. (Monitor Polski Nr 2 poz.20 z 2011 roku): Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności są znacznie szersze niż wymogi wzajemnej zgodności. Rolnik będący producentem żywności i pasz ponosi odpowiedzialność za produkcję i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności.

8 Żywność uznaje się za niebezpieczną jeżeli:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 178/2002 żywność uznana za niebezpieczną nie może być wprowadzana na rynek. Żywność uznaje się za niebezpieczną jeżeli: jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Do obrotu nie należy wprowadzać żywności, która: nie kwalifikuje się do spożycia przez ludzi z uwagi na zanieczyszczenie substancjami obcymi zmiany: gnicie, pleśnienie, zepsucie lub rozkład.

9 Zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiolu 17ß lub jego estropodobnych pochodnych. Zabrania się wykonywania czynności zootechnicznych* na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli, włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych. *w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt np. podawanie substancji w celu synchronizacji rui, przygotowanie biorców, dawców zarodków do implementacji itp.

10 Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia niżej wymienionych chorób: – księgosusz, – pomór małych przeżuwaczy, – choroba pęcherzykowa świń, – choroba niebieska języka, – krwotoczna choroba zwierzyny płowej, – ospa owiec i ospa kóz, – pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, – afrykański pomór świń, – choroba guzowatej skóry bydła, – gorączka doliny Rift.

11 Wymogi higieniczne dotyczące higieny pasz
Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających pozostałości pestycydów w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość. Rolnik ma obowiązek przechowywania i przewożenia substancji niebezpiecznych i odpadów w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia i skażenia pasz.

12 Rolnik ma obowiązek właściwego przechowywania pasz oraz ich dystrybucji w gospodarstwie:
– pasze należy przechowywać z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów nienadających się do spożycia przez zwierzęta, – pasze lecznicze oraz inne przeznaczone dla poszczególnych kategorii lub gatunków zwierząt należy przechowywać w sposób ograniczający ryzyko podania ich zwierzętom, dla których nie są one przeznaczone, – system dystrybucji paszy w gospodarstwie powinien zapewniać zadawanie ich zwierzętom, dla których są przeznaczone. Należy uwzględnić wyniki stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz (np. pozostałości pestycydów, metali ciężkich, dioksyn, azotynów

13 Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt, produkujący surowce pochodzenia zwierzęcego powinni prowadzić dokumentację dotyczącą: rodzaju i pochodzenia paszy przeznaczonej do żywienia zwierząt, weterynaryjnych produktów leczniczych podawanych zwierzętom, okresy ich podawania oraz zaprzestania podawania (ewidencję leczenia zwierząt), wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt lub innych próbkach pobranych do celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie oraz ewidencje stosowania zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego.

14

15

16 Wymogi wzajemnej zgodności w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego określone w Rozporządzeniu (WE) 853/2004 dotyczą wymagań higienicznych w zakresie produkcji mleka i jaj. -16-

17 Wymagana dokumentacja:
decyzje powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy i urzędowo wolne od gruźlicy bydła, księga rejestracji, paszporty bydła, księga leczenia zwierząt, rejestr zakupu i zużycia leków weterynaryjnych, rejestr zakupu i zużycia mieszanek paszowych.

18 Ogólne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, od których pozyskuje się mleko surowe cd.:
jeżeli kozy są utrzymywane razem z krowami, muszą być kontrolowane i badane na obecność gruźlicy, mleko surowe pochodzące od zwierząt, które nie zostały uznane za wolne od gruźlicy i brucelozy może być stosowane po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu i po zastosowaniu wymaganych procesów technologicznych, w gospodarstwie powinna być możliwość odizolowania zwierząt zarażonych lub podejrzanych o zarażenie jedną z chorób wymienionych powyżej.

19 Wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia cd.
Pomieszczenia do przechowywania mleka lub siary muszą być zabezpieczone przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta, a także wyposażone w odpowiednie urządzenia do schładzania, zapewniające temperaturę nie wyższą niż 8oC w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą niż 6oC, jeżeli mleko lub siara nie jest odbierana codziennie. Powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą (przyrządy, pojemniki, zbiorniki itd., przeznaczone do udoju, zbierania lub transportu) muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, a także utrzymane w dobrym stanie. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich, nadających się do mycia oraz nietoksycznych. Powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą muszą być właściwie myte i w razie konieczności dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

20 Wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia.
Ściany i podłogi pomieszczeń, w których składuje się mleko lub siarę, muszą być łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość ich zanieczyszczenia. Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie zanieczyszczeń. Umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, w których mleko lub siara są przechowywane i schładzane, muszą eliminować ryzyko ich zanieczyszczenia.

21 Higiena podczas udoju, przechowywania i transportu:
Zwierzęta poddane leczeniu i do czasu zakończenia zalecanego okresu karencji są znakowane w celu uniknięcia przeniesienia pozostałości mleka do mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi, Doju należy dokonać w sposób higieniczny, wykluczający możliwość zanieczyszczenia mleka, Należy zapewnić odpowiednią czystość strzyków, wymion i przylegających do nich części. Niezwłocznie po udoju, mleko należy przenieść w czyste miejsce, zaprojektowane i wyposażone w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie. Niezwłocznie schłodzić, z wyjątkiem sytuacji, gdy mleko poddawane jest przetworzeniu w ciągu dwóch godzin od udoju lub konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury z przyczyn technologicznych.

22 Obszar C – dobrostan

23 Zwierzętom gospodarskim należy zapewnić: Możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi Opiekę i właściwe warunki utrzymania, uwzględniające minimalne normy powierzchniowe w zależności od systemów utrzymania Warunki utrzymania nieszkodliwe dla ich zdrowia (nie powodujące urazów), zapewniających swobodę ruchu i wygodne leżenie oraz możliwość kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami Wolność od głodu, pragnienia, niedożywienia, stresu oraz strachu i cierpienia Odpowiedni mikroklimat w budynkach z dobrą wentylacją i oświetleniem dostosowanym do potrzeb poszczególnych gatunków i grup technologicznych W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju.

24 OBSZAR C - DOBROSTAN ZWIERZĄT Wprowadzenie dobrostanu zwierząt jako wymogu wzajemnej zgodności ma na celu zapewnienie zwierzętom zdrowia, komfortu bytowania a także zapobieganiu zranieniom i cierpieniu.

25 Wymogi ogólne - dotyczą wszystkich gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie bez względu na gatunek i ilość zwierząt w gospodarstwie i zdefiniowane zostały w Dyrektywie 98/58/WE1 dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych. 1 Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych (Dz. Urz. L 221 z , str. 23) 2 Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Dz. Urz. L 10 z , str. 7—13) 3 Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (Dz. Urz. L 47 z , str. 5—13)

26 Wymogi dotyczące cieląt – są to dodatkowe wymogi oprócz wymogów ogólnych, do przestrzegania których zobowiązani są posiadacze cieląt. Wymogi te zdefiniowane zostały w Dyrektywie Rady 2008/119/WE2 ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt. Wymogi dotyczące świń – są to dodatkowe wymogi oprócz wymogów ogólnych, do przestrzegania których zobowiązani są posiadacze świń. Wymogi te zdefiniowane zostały w Dyrektywie Rady 2008/120/WE3 ustanawiającej minimalne normy ochrony świń.

27 Prawo polskie dotyczące dobrostanu zwierząt w zakresie wymogów wzajemnej zgodności określają: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U z 2010 Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) - weszło w życie od dnia 30 czerwca 2010 r. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 Nr 106, poz z późn. zm.).

28 W przypadku pozostałych gatunków zwierząt lub grup bydła (np
W przypadku pozostałych gatunków zwierząt lub grup bydła (np. krowy, jałówki) przepisy dobrostanu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116 poz.778). Rozporządzenie to określa normy ochrony dla: bydła (z wyłączeniem cieląt), koni, owiec, kóz, strusi, perlic, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek, tchórzy, królików, szynszyli, nutrii, jeleni, danieli oraz indyków, gęsi i kaczek, w gospodarstwach utrzymujących co najmniej 100 sztuk tych ptaków. Weszło w życie od dnia 30 czerwca 2010 r.

29 Ogólne wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich dotyczą: 1. kwalifikacji osób obsługujących zwierzęta; 2. kontroli zwierząt (dozór); 3. przechowywania dokumentacji dotyczącej leczenia i padnięć zwierząt; 4. zapewnienia swobody ruchu zwierzętom odpowiednie wymiary stanowisk ; 5. jakości budynków i pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta; 6. zapewnienia zwierzętom właściwych warunków środowiskowych; 7. żywienia zwierząt (pasza, woda); 8. postępowania ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych; 9. technologii stosowanych w chowie i hodowli zwierząt.

30 Realizacja programu zwalczania choroby Aujeszky’ego na terenie powiatu zwoleńskiego

31

32

33

34

35 Zadania PIW na rok 2013 Monitorowanie choroby
Wydanie decyzji o urzędowej wolności stad Uznanie regionu (powiatu) za wolny od wirusa choroby Aujeszky”ego

36 Zasady obrotu świńmi i materiałem biologicznym w kraju w czasie uwalniania regionów
Do regionu uznanego za wolny od wirusa choroby Ayjeszky’ego świnie mogą być wprowadzane do stad, punktów kopulacyjnych, i punktów skupu oraz na targi i pokazy, wystawy: ze stada urzędowo wolnego położonego w rejonie wolnym. Ze stada o statusie stada urzędowo wolnego lub wolnego położonym w regionie prowadzącym program pod warunkiem ,że świnie przed wprowadzeniem do regionu wolnego zostały poddane 2 badaniom serologicznym i uzyskano wynik ujemny z zachowaniem odstępu przynajmniej 30 dni a drugie badanie najpóźniej 15 dni przed transportem. Badaniom takim podlegają świnie pow. 12 tyg. życia a koszt pokrywa hodowca.

37 Odstępstwo Główny Lekarz Weterynarii ustanowił dniowy okres przejściowy dla spełnienia ww. wymagań od dnia wpisania regionu do wykazu regionów wolnych umieszczonego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

38 ŚWIADECTWA ZDROWIA OBOWIĄZUJĄ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
ZE STADA DO STADA DO PUNKTU SKUPU NA TARGI POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY

39 ŚWIADECTWA ZDROWIA NIE OBOWIĄZUJĄ DO RZEŹNI
ZE STAD O STATUSACH INNYCH ZAKAŻONE , PODEJRZANE LUB ZAWIESZONE Z PUNKTÓW SKUPU WARUNEK – świnie są bezpośrednio przemieszczane z gospodarstwa pochodzenia lub punktu skupu

40 Każdy, kto zakupi świnie na targu, ma obowiązek
posiadać świadectwo zdrowia, potwierdzające pochodzenie świń. cyt. Z pkt PROGRAMU ZWALCZANIA I MONITOROWANIA CHOROBY AUJESZKY’EGO U ŚWIŃ

41 KONSEKWENCJE WPROWADZENIA ŚWIŃ LUB MATERIAŁU BILOGICZNEGO NIEWIADOMEGO POCHODZENIA DO STADA:
uznanie takiego stada za podejrzane nakazanie przeprowadzenia badań serologicznych na koszt właściciela jeśli wynik dodatni to nakaz ubicia bez odszkodowania

42 Dziękuję za uwagę KOSZT SWIADECTWA www.piw-zwolen.pl ŚWINIE
10 szt zł 11-20 szt. – po 1 zł od sztuki 21-50 szt. – po 0,75 zł. od sztuki PROSIĘTA 5 szt- 5 ZŁ. 6 – 20 szt zł szt zł


Pobierz ppt "Kryteria kontroli spełniania wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych przez IW wykonywane są w typowanych gospodarstwach przez IW i ARiMR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google