Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Kongres Ekonomistów Polskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Kongres Ekonomistów Polskich"— Zapis prezentacji:

1 IX Kongres Ekonomistów Polskich
Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

2 Obszary (sesje) tematyczne
Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności (sesja teoretyczna) Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki – państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna (sesja: polityka gospodarcza) Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (sesja: endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski) Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu (sesja „edukacyjna”) Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

3 Sesja teoretyczna Rozwój współczesnej ekonomii – kontynuacja i wzbogacanie czy poszukiwanie nowych paradygmatów (rola nurtu instytucjonalnego i behawioralnego) Ekonomia głównego nurtu oraz kierunki heterodoksyjne wobec procesu transformacji Problemy metodologiczne w rozwoju nauk ekonomicznych (rola badań empirycznych i modelowania matematycznego) Teoretyczna refleksja nad Nową Gospodarką (rola kapitału ludzkiego we współczesnym wzroście, społeczeństwo informacyjne, GOW) Kulturowe, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego (aksjologiczny wymiar współczesnego kryzysu, niebezpieczeństwo „wzrostu bez rozwoju”) Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

4 Sesja teoretyczna (C.D)
Wzrost zrównoważony (trwały), inkluzja społeczna i jakość życia Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki światowej, integracja regionalna a globalizacja Ekonomia a finanse i zarządzanie Ekonomia a inne nauki społeczne i inne dziedziny nauki (imperializm ekonomii i zagrożenia związane z tzw. freakonomics) Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu Zarządzanie a inne nauki społeczne Polska myśl ekonomiczna na tle nauki światowej Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

5 Sesja polityka gospodarcza
Uniwersalizm vs. specyficzność rozwiązań modelowych w sferze gospodarczej. Czy może powstać nowy konsens waszyngtoński? Wolny rynek a rynek regulowany (granice regulacji i deregulacji) Społeczna gospodarka rynkowa Czy po neoliberaliźmie post-liberalizm? Rola rynku i państwa w świecie epoki po- kryzysowej Rola państwa i rynku w gospodarce opartej na wiedzy i gospodarce kreatywnej Polityka fiskalna i monetarna w świecie epoki po- kryzysowej (zagrożenia związane z nierównowagą finansów publicznych) Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

6 Sesja polityka gospodarcza
Państwo opiekuńcze i państwo dobrobytu w nowych realiach społecznych, demograficznych i ekonomicznych Państwo jako regulator poszczególnych obszarów gospodarki (polityki sektorowe i branżowe, polityki horyzontalne) Ewolucja systemów zabezpieczenia społecznego Przestrzeń i terytorium w gospodarowaniu (problem spójności terytorialnej w polityce gospodarczej Rola państwa w sferze infrastruktury( przestrzeń dla partnerstwa publiczno-prywatnego) Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

7 sesja: endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski
A. Globalne wyzwania rozwojowe dla Polski Dynamiczna rewolucja technologiczna, digitalizacja procesów gospodarczych i społecznych, Rosnąca presja rynku globalnego na zmiany strukturalne i modernizację gospodarki, Zmiany klimatyczne, bariery energetyczno-ekologiczne Napięcia społeczne związane z dysproporcjami cywilizacyjno-dochodowymi w świecie (migracje, terroryzm), Przesunięcia na globalnej mapie centrów gospodarczych, rosnąca przewaga rynków azjatyckich (Chiny, Indie), Finansjalizacja gospodarki rynkowej, Wzrost ryzyka działalności gospodarczej w warunkach turbulencji na rynkach finansowych i surowcowych i przełomu cywilizacyjnego. Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

8 sesja: endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski
B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski Redukcja dystansu strukturalnego i cywilizacyjnego w stosunku do wiodących krajów UE Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez innowacje i wzrost produktywności (pobudzanie rozwoju sektorów ICT), Stymulowanie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości małej i średniej skali w zmodernizowanym otoczeniu instytucjonalnym, Redukcja asymetrii procesów rozwojowych (dualizm) przedsiębiorstw krajowych i z kapitałem zagranicznym (korekty kierunków alokacji BiZ), Osłabienie autofinansowania rozwoju przedsiębiorstw (przesunięcia struktury finansowania w kierunku źródeł zewnętrznych), Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej z wykorzystaniem technologii ICT Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

9 sesja: endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski (c.D)
B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski(c.d) Równoważenie finansów publicznych Wzrost zrównoważony – rozwój proekologicznych metod produkcji, „zielonej gospodarki”, dekarbonizacja, efektywne wykorzystanie energii i zasobów, stymulowanie rozwoju produkcji materiało- i surowcooszczędnej, Ograniczenie bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego (wymiar społeczny wzrostu zrównoważonego)  Wzmocnienie sektora B+R, stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój, Przyspieszenie transferu nowej wiedzy do gospodarki poprzez konsorcja nauki i biznesu, powiązania poziome firm oraz internacjonalizację przedsiębiorstw, Dostosowanie programów edukacyjnych i badawczych do potrzeb gospodarki informacyjnej, Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

10 Sesja edukacyjna Kierunki rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce
Współzależność edukacji ekonomicznej i rozwoju gospodarczego Edukacja ustawiczna ekonomistów Studia ekonomiczne na świecie Przyczyny małej innowacyjności polskich uczelni Publiczne i prywatne uczelnie ekonomiczne w Polsce Jakość kształcenia ekonomistów Interdyscyplinarny charakter studiów ekonomicznych Profil zawodowy a profil akademicki w kształceniu ekonomistów Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,

11 Sesja edukacyjna (C.D) Kształcenie młodej kadry naukowej na uczelniach i wydziałach ekonomicznych Ekonomia, finanse i zarządzanie – razem czy osobno? Przedmioty ilościowe (matematyka) na studiach ekonomicznych Treści społeczne i etyczne w kształceniu ekonomistów Standardy kształcenia ekonomicznego versus swoboda tworzenia programów Nowe techniki dydaktyczne w nauczaniu ekonomii Aspiracje zawodowe studentów ekonomii Dostosowanie szkolnictwa ekonomicznego do wymagań praktyki Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy Powszechne nauczanie przedsiębiorczości Nadzwyczajny Zjazd PTE - Warszawa,


Pobierz ppt "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google