Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW"— Zapis prezentacji:

1 Regulacje prawne w zakresie nietypowych form zatrudnienia w Unii Europejskiej
Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW Paulina Roicka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

2 Regulacje unijne w zakresie nietypowych form zatrudnienia
Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/

3 Regulacje unijne w zakresie nietypowych form zatrudnienia
Dyrektywa wprowadza zasadę niedyskryminacji pracowników niepełnoetatowych: zakaz gorszego ich traktowania w zatrudnieniu i w zakresie warunków pracy niż porównywalnych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze (nie jest jednak dyskryminacją ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą z uwzględnieniem proporcjonalności o wymiaru czasu pracownika, tj. zgodnie z regułą pro rata temporis). Konwencja nr 175 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1994 r. dotycząca pracy w niepełnym wymiarze oraz związane z nią Zalecenie 182 po tym samym tytułem (konwencja ta nie została ratyfikowana przez Polskę).

4 Regulacje unijne w zakresie nietypowych form zatrudnienia
Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony. Umowami na czas określony są umowy, których czas trwania jest ograniczony w ten sposób, że ulegają one rozwiązaniu w razie ziszczenia się pewnych obiektywnych faktów ustalonych na początku tej umowy, np. nadejście określonej daty, wystąpienie określonego zdarzenia lub wykonanie określonego zadania) Państwa członkowskie wprowadzą przynajmniej jeden z wymienionych w dyrektywie środków zapobiegającym wykorzystywaniu długoterminowych lub następujących po sobie umów o pracę na czas określony z jednoczesnym unikaniem zawierania umów na czas nieokreślony.

5 Regulacje unijne w zakresie nietypowych form zatrudnienia
Porozumienie ramowe dotyczące telepracy zawarte dnia 16 lipca 2002 r. przez ETUC, UNICEF/UEAPME i CEEP. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dyrektywa ustanawia m.in. ogólne minimalne wymagania higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji czasu pracy.

6 Regulacje unijne w zakresie nietypowych form zatrudnienia
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej. W przypadku każdego okresu skierowania do pracy w przedsiębiorstwie użytkowniku oraz od pierwszego dnia takiego okresu podstawowe warunki pracy i zatrudnienia muszą co najmniej odpowiadać warunkom, które miałyby zastosowanie w przypadku bezpośredniego zatrudnienia danego pracownika przez takie przedsiębiorstwo na tym samym stanowisku.

7 Elastyczne formy zatrudnienia
umowy o pracę na czas określony praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, job sharing praca tymczasowa (przez agencje pracy tymczasowej) praca na podstawie umów cywilnoprawnych (własna działalność, umowy zlecenie, umowy cywilnoprawne)

8 Statystki - Europa Geo Stopa zatrudnienia (%)
W niepełnym wymiarze czasu Na czas określony Ogółem Kobiety Mężczyźni O. K M UE 27 68,6 62,3 75 19,5 32,1 9 14,1 Polska 64,8 57,6 72,2 8 11,1 5,5 26,9 Dania 75,7 72,4 79 25,9 37,6 15,3 8,8 Niemcy 76,3 71,1 81,4 26,6 45,7 10,3 14,7 Francja 69,2 64,7 73,9 17,9 30,1 6,9 15,2 Holandia 77 71,4 82,6 49,1 76,7 25,4 18,4 Szwecja 80 77,2 82,8 26 39,6 13,7 16,4 Hiszpania 61,6 55,5 67,6 13,8 23,5 6 25,3

9 Samozatrudnienie w UE Spadek ilości osób samozatrudnionych w UE (2000: 15,8%; 2010: 14.8%) Trzy grupy państw: 1. Państwa, w których osoby samozatrudnione są bardziej narażone na ryzyka socjalne i podlegają mniejszej ochronie niż osoby na etacie 2. Państwa, w których osoby samozatrudnione i pracujące na etacie mają taką samą sytuację ubezpieczeniową 3. Osoby samozatrudnione mają prawo do zabezpieczenia społecznego, lecz w niższym wymiarze

10 Samozatrudnienie Czas pracy: dłużej niż na etacie (49h/tyg. Niemcy, 55h.tyg Francja), ale większa elastyczność Źródło zdjęcia: Wikimedia

11 Samozatrudnienie w UE Fałszywe samozatrudnienie (False self- employement) 28% zmuszonych przez okoliczności Niższe składki, zwolnienia podatkowe

12 Samozatrudnienie w UE Polityki prorodzinne
- Dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek Dania: Zasiłek i urlop macierzyński (działalność od 12m-cy) Chorwacja: „Narodowy plan polityki ludnościowej”, – ustawa o zasiłkach rodzicielskich i macierzyńskich Belgia „Plan rodzinny”, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym,

13 Samozatrudnienie w UE 2. Świadczenia emerytalne
Państwa z oddzielnym systemem dla osób samozatrudnionych: Francja- Régime social des Indépendants,RSI + PERP, PERCO Finlandia, YEL, niższa składka Włochy Państwa, w której osoby samozatrudnione muszą ubezpieczać się dodatkowo (Holandia, Niemcy: tylko 39%)

14 Samozatrudnienie w UE 3. Ryzyko bezrobocia
Chronione w wybranych państwach (Szwecja, Dania) Dobrowolne ubezpieczenie, Austria, Hiszpania (RETA, 12 miesięcy ubezpieczenia, podczas gdy osoby na etacie – 24 miesiące)

15 Samozatrudnienie UE 4. Ubezpieczenie chorobowe W większości państw UE (w tym w Polsce) jest dobrowolne. - Słowenia: 30 pierwszych dni choroby bez żadnego świadczenia

16 Holandia 41,5 % (2000) i 49,5% w 2011 pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy Wysoka stopa zatrudnienia kobiet (71,4%) i osób starszych (55-64: 56,1%) Prawo pracy: Kodeks Cywilny oraz układy zbiorowe pracy (85% podlega umowom zbiorowym)

17 Holandia Ustawa o elastyczności i bezpieczeństwie (1999 r.)
zwiększenie swobody uruchamiania agencji pracy tymczasowej wprowadzenie górnego limitu następujących po sobie umów o prace na czas określony oraz maksymalnego czasu ich trwania (3 umowy, maksymalnie 3 lata) poprawa statusu prawnego zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

18 Holandia Ustawa o dostosowywaniu czasu pracy 2000
ABU – CAO - Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych Nowe uprawnienia po określonych okresach pracy Szkolenia dla pracowników

19 Regulacje prawne państw członkowskich w zakresie nietypowych form zatrudnienia
Dwa podejścia do pracy w niepełnym wymiarze: 1). Państwa, w których umowy w niepełnym wymiarze skierowane są do wszystkich pracowników, np. Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Cypr, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia. 2). Państwa, w których umowy w niepełnym wymiarze skierowane są do pracowników mających obowiązki opiekuńcze, np. Estonia, Litwa Łotwa, Hiszpania, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Szwecja, UK, Norwegia.

20 Dania Czołowe miejsca na świecie w zakresie elastyczności rynku pracy
Przykład umiejętnego wprowadzenia polityki flexicurity Złoty trójkąt flexicurity Istotna rola partnerów społecznych i dialogu społecznego w łączeniu elastyczności z bezpieczeństwem na rynku pracy

21 Niemcy tzw. minijobs - sposób aktywizacji zawodowej osób poniżej 25. i powyżej 50. roku życia; 17% całego zatrudnienia w Niemczech; prosty sposób zawierania umów oraz oszczędność (do pewnej granicy) na składkach na ubezpieczenia społeczne; limit dochodów do 450 euro zwolnienie (również do ustalonej granicy) dochodu z takiej pracy z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego; pracobiorcy nie nabywają prawa do świadczeń obciążających budżet państwa.

22 Niemcy Prawo do zmniejszenia wymiaru godzin pracy
Aby pracownik mógł wnieść do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru godzin pracy, muszą być spełnione określone przesłanki: a) Pracownik musi pracować u swojego pracodawcy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz B) Pracodawca musi zatrudniać więcej niż 15 osób. Pracodawca może odmówić zmniejszenia wymiaru czasu pracy tylko z powodów zakładowych, tj. zmniejszenie wymiaru godzin pracy: • znacznie zakłóca organizację lub przebieg pracy lub bezpieczeństwo w zakładzie pracy lub • wiąże się z niewspółmiernymi kosztami.

23 Czechy Kodeks pracy: Umowa o pracę i umowa na podstawie mianowania oraz porozumienia o pracę wykonywaną poza stosunkiem pracy: porozumienie o wykonaniu pracy (Dohoda o provedenípráce) maks. na okres 1 roku kalendarzowego, automatycznie wygasa z dniem danego roku; nie odprowadza się składek na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne. porozumienie o czynność pracy (Dohoda o pracovníčinnosti) od wynagrodzenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne.

24 Austria Austriackie prawo pracy: Umowa o pracę,
Umowa zlecenia (Werkvertrag). Umowy cywilne, tj. umowy zlecenia lub umowy agencyjne nie gwarantują pracownikom praw, o których mowa w Ustawie o pracownikach zarobkowych.

25 Rumunia Węgry Wyłącznie umowy o pracę na czas nieokreślony.
mało elastyczny rynek pracy r. weszły zmiany w węgierskim prawie pracy nowe formy zatrudnienia

26 Łączenie zatrudnienia z emeryturą
Niemcy, Bułgaria, Słowenia, Dania, Finlandia, Francja.


Pobierz ppt "Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google