Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW Paulina Roicka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW Paulina Roicka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW Paulina Roicka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

2 Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/

3 Dyrektywa wprowadza zasadę niedyskryminacji pracowników niepełnoetatowych: zakaz gorszego ich traktowania w zatrudnieniu i w zakresie warunków pracy niż porównywalnych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze (nie jest jednak dyskryminacją ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą z uwzględnieniem proporcjonalności o wymiaru czasu pracownika, tj. zgodnie z regułą pro rata temporis). Konwencja nr 175 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1994 r. dotycząca pracy w niepełnym wymiarze oraz związane z nią Zalecenie 182 po tym samym tytułem (konwencja ta nie została ratyfikowana przez Polskę).

4 Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony. Umowami na czas określony są umowy, których czas trwania jest ograniczony w ten sposób, że ulegają one rozwiązaniu w razie ziszczenia się pewnych obiektywnych faktów ustalonych na początku tej umowy, np. nadejście określonej daty, wystąpienie określonego zdarzenia lub wykonanie określonego zadania) Państwa członkowskie wprowadzą przynajmniej jeden z wymienionych w dyrektywie środków zapobiegającym wykorzystywaniu długoterminowych lub następujących po sobie umów o pracę na czas określony z jednoczesnym unikaniem zawierania umów na czas nieokreślony.

5 Porozumienie ramowe dotyczące telepracy zawarte dnia 16 lipca 2002 r. przez ETUC, UNICEF/UEAPME i CEEP. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dyrektywa ustanawia m.in. ogólne minimalne wymagania higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji czasu pracy.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej. W przypadku każdego okresu skierowania do pracy w przedsiębiorstwie użytkowniku oraz od pierwszego dnia takiego okresu podstawowe warunki pracy i zatrudnienia muszą co najmniej odpowiadać warunkom, które miałyby zastosowanie w przypadku bezpośredniego zatrudnienia danego pracownika przez takie przedsiębiorstwo na tym samym stanowisku.

7 umowy o pracę na czas określony praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, job sharing praca tymczasowa (przez agencje pracy tymczasowej) praca na podstawie umów cywilnoprawnych (własna działalność, umowy zlecenie, umowy cywilnoprawne)

8 GeoStopa zatrudnienia (%)W niepełnym wymiarze czasuNa czas określony OgółemKobietyMężczyźniO.K MOgółem UE 2768,662,37519,532,1914,1 Polska64,857,672,2811,15,526,9 Dania75,772,47925,937,615,38,8 Niemcy76,371,181,426,645,710,314,7 Francja69,264,773,917,930,16,915,2 Holandia7771,482,649,176,725,418,4 Szwecja8077,282,82639,613,716,4 Hiszpania61,655,567,613,823,5625,3

9 Spadek ilości osób samozatrudnionych w UE (2000: 15,8%; 2010: 14.8%) Trzy grupy państw: 1.Państwa, w których osoby samozatrudnione są bardziej narażone na ryzyka socjalne i podlegają mniejszej ochronie niż osoby na etacie 2.Państwa, w których osoby samozatrudnione i pracujące na etacie mają taką samą sytuację ubezpieczeniową 3.Osoby samozatrudnione mają prawo do zabezpieczenia społecznego, lecz w niższym wymiarze

10 Czas pracy: dłużej niż na etacie (49h/tyg. Niemcy, 55h.tyg Francja), ale większa elastyczność Źródło zdjęcia: Wikimedia

11 Fałszywe samozatrudnienie (False self- employement) 28% zmuszonych przez okoliczności Niższe składki, zwolnienia podatkowe

12 1. Polityki prorodzinne - Dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek - Dania: Zasiłek i urlop macierzyński (działalność od 12m-cy) - Chorwacja: Narodowy plan polityki ludnościowej, 2009 – ustawa o zasiłkach rodzicielskich i macierzyńskich - Belgia Plan rodzinny, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym,

13 2. Świadczenia emerytalne - Państwa z oddzielnym systemem dla osób samozatrudnionych: Francja- Régime social des Indépendants,RSI + PERP, PERCO Finlandia, YEL, niższa składka Włochy - Państwa, w której osoby samozatrudnione muszą ubezpieczać się dodatkowo (Holandia, Niemcy: tylko 39%)

14 3. Ryzyko bezrobocia Chronione w wybranych państwach (Szwecja, Dania) Dobrowolne ubezpieczenie, Austria, Hiszpania (RETA, 12 miesięcy ubezpieczenia, podczas gdy osoby na etacie – 24 miesiące)

15 4. Ubezpieczenie chorobowe W większości państw UE (w tym w Polsce) jest dobrowolne. - Słowenia: 30 pierwszych dni choroby bez żadnego świadczenia

16 41,5 % (2000) i 49,5% w 2011 pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy Wysoka stopa zatrudnienia kobiet (71,4%) i osób starszych (55-64: 56,1%) Prawo pracy: Kodeks Cywilny oraz układy zbiorowe pracy (85% podlega umowom zbiorowym)

17 Ustawa o elastyczności i bezpieczeństwie (1999 r.) zwiększenie swobody uruchamiania agencji pracy tymczasowej wprowadzenie górnego limitu następujących po sobie umów o prace na czas określony oraz maksymalnego czasu ich trwania (3 umowy, maksymalnie 3 lata) poprawa statusu prawnego zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

18 Ustawa o dostosowywaniu czasu pracy 2000 ABU – CAO - Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 Nowe uprawnienia po określonych okresach pracy Szkolenia dla pracowników

19 Dwa podejścia do pracy w niepełnym wymiarze: 1). Państwa, w których umowy w niepełnym wymiarze skierowane są do wszystkich pracowników, np. Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Cypr, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia. 2). Państwa, w których umowy w niepełnym wymiarze skierowane są do pracowników mających obowiązki opiekuńcze, np. Estonia, Litwa Łotwa, Hiszpania, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Szwecja, UK, Norwegia.

20 Czołowe miejsca na świecie w zakresie elastyczności rynku pracy Przykład umiejętnego wprowadzenia polityki flexicurity Złoty trójkąt flexicurity Istotna rola partnerów społecznych i dialogu społecznego w łączeniu elastyczności z bezpieczeństwem na rynku pracy

21 tzw. minijobs - sposób aktywizacji zawodowej osób poniżej 25. i powyżej 50. roku życia; 17% całego zatrudnienia w Niemczech; prosty sposób zawierania umów oraz oszczędność (do pewnej granicy) na składkach na ubezpieczenia społeczne; limit dochodów do 450 euro zwolnienie (również do ustalonej granicy) dochodu z takiej pracy z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego; pracobiorcy nie nabywają prawa do świadczeń obciążających budżet państwa.

22 Prawo do zmniejszenia wymiaru godzin pracy Aby pracownik mógł wnieść do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru godzin pracy, muszą być spełnione określone przesłanki: a) Pracownik musi pracować u swojego pracodawcy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz B) Pracodawca musi zatrudniać więcej niż 15 osób. Pracodawca może odmówić zmniejszenia wymiaru czasu pracy tylko z powodów zakładowych, tj. zmniejszenie wymiaru godzin pracy: znacznie zakłóca organizację lub przebieg pracy lub bezpieczeństwo w zakładzie pracy lub wiąże się z niewspółmiernymi kosztami.

23 Kodeks pracy: Umowa o pracę i umowa na podstawie mianowania oraz porozumienia o pracę wykonywaną poza stosunkiem pracy: porozumienie o wykonaniu pracy (Dohoda o provedenípráce) maks. na okres 1 roku kalendarzowego, automatycznie wygasa z dniem 31.12. danego roku; nie odprowadza się składek na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne. porozumienie o czynność pracy (Dohoda o pracovníčinnosti) od wynagrodzenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie socjalne i zdrowotne.

24 Austriackie prawo pracy: Umowa o pracę, Umowa zlecenia (Werkvertrag). Umowy cywilne, tj. umowy zlecenia lub umowy agencyjne nie gwarantują pracownikom praw, o których mowa w Ustawie o pracownikach zarobkowych.

25 Wyłącznie umowy o pracę na czas nieokreślony.Węgry mało elastyczny rynek pracy 1.07.2012 r. weszły zmiany w węgierskim prawie pracy nowe formy zatrudnienia

26 Niemcy, Bułgaria, Słowenia, Dania, Finlandia, Francja.


Pobierz ppt "Janina Petelczyc Zakład Zabezpieczenia Społecznego, IPS UW Paulina Roicka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google