Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Comenius project. Project goal: Cel projektu 1. To increase students' knowledge about Nowa Huta (Cracow district) on the history, culture, community.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Comenius project. Project goal: Cel projektu 1. To increase students' knowledge about Nowa Huta (Cracow district) on the history, culture, community."— Zapis prezentacji:

1 Comenius project

2 Project goal: Cel projektu

3 1. To increase students' knowledge about Nowa Huta (Cracow district) on the history, culture, community and the role of the Catholic Church in establishing the identity of local residents. Zwiększenie wiedzy uczniów o Nowej Hucie (dzielnicy Krakowa) z zakresu historii, kultury, społeczności lokalnej oraz roli Kościoła katolickiego w tworzeniu tożsamości mieszkańców dzielnicy. 2. Developing skills in group work - getting into the role of a member of the group and the implementation of tasks resulting from this role: Rozwijanie umiejętności pracy w grupie – wchodzenie w rolę członka grupy i realizacja zadań wynikająca z tej roli: a. leader - divides and controls the execution of tasks, analyzes and summarizes the information gathered by members of the group, documenting the work, b. members - search for and collect information, make analysis and synthesis, prepare the individual elements of the presentation. a. lider – rozdziela i kontroluje wykonanie zadania, dokonuje analizy i syntezy informacji zbieranych przez członków grupy, dokumentuje pracę, b. członkowie – wyszukują i gromadzą informacje, dokonują analizy i syntezy, przygotowują poszczególne elementy prezentacji projektu,

4 3. Developing the skills of creative problem solving, seeking sources of information. Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania źródeł informacji. 4. Skills training activities suitable to the objective goal and procedures, independence, responsibility, planning and organizing work, decision-making. Kształcenie umiejętności działania zgodnego z wytyczonym celem i procedurami samodzielności, odpowiedzialności, planowania i organizacji pracy, podejmowania decyzji. 5. Developing skills of using computer programs (e.g. graphics, text editor), camera, video camera - creating video, presentation. Rozwijanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi (np. graficznymi, edytorem tekstu), aparatem fotograficznym, kamerą – tworzenie filmu, prezentacji. 6. Socialization of the group – doing task develops social contacts, and teaches the art of communication and compromise. Socjalizacja grupy – realizacja zadania rozwija kontakty towarzyskie, uczy sztuki komunikacji i kompromisu.

5 WORK SHEET KARTA PRACY

6 1. Subject: "We will build a new home... " - the true story of Nowa Huta. Temat: Zbudujemy nowy dom … – prawdziwa historia Nowej Huty. 2. Person responsible / group leader: M. Christopher Kwas Osoba odpowiedzialna/lider grupy: mgr Krzysztof Kwas 3. Groups: the students of III a, III b, III c, III d Skład grupy: uczniowie kl. III a, III b, III c, III d

7 Co powinienem zrobić? What should I do? Jak to zrobiłem? How did I do? Planning Planowanie 1. Introduce the topic Przedstawić temat 2. Describe the method / form of the work, the current rules Opisać metodę/formę pracy, obowiązujące zasady 3. Determine the size and number of groups – divide the class into teams Określić wielkość i liczebność grup – podzielić klasę na zespoły 4. Determine the time frame of the project Określić ramy czasowe projektu 5. Describe the manner and frequency of contacts with the leader, means of controlling the activities and progress Omówić sposób i częstotliwość kontaktów z prowadzącym, sposób kontroli działań i postępów 6. Propose a method of presentation and assessment Zaproponować sposób prezentacji i oceny 1. "We will build a new home... " - the true story of Nowa Huta. Zbudujemy nowy dom … – prawdziwa historia Nowej Huty. 2. The method of project - group work based on an independent searching for sources, analysis and synthesis of knowledge and presentation the work results Metoda projektu – praca grupowa oparta na samodzielnym poszukiwaniu źródeł, analizie i syntezie wiedzy oraz prezentacji swoich efektów pracy 3. Groups of 6-8 persons Grupy 6-8 osobowe 4. 11.04.2011 r. – 11.05.2011 r. 5. Meetings with groups during the lessons of history. Groups have to present gathered materials, ideas (project portfolio) and work sheets Spotkania z grupami podczas lekcji historii. Grupy mają zaprezentować zebrane materiały, pomysły (teczka projektu), prace oraz karty pracy 6. Students prepare multimedia presentations, videos or posters (size A2) - total length of the presentation should last from 15 to 20 minutes. Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, filmy lub plakaty (format A2) – całkowita długość prezentacji powinna trwać od 15 do 20 minut.

8 Co powinienem zrobić? What should I do? Jak to zrobiłem? How did I do? Organization Organizacja 1.Make specific goals of the project Przedstawienie szczegółowych celów projektu 2. The division into groups, selecting leaders Podział na grupy, wybranie liderów 3. Identifying the ways of cooperation and control Określenie sposobów współpracy i kontroli 4. Presentation of work to the class Prezentacja pracy na forum klasy 5. Evaluation - results Ocena – wyniki All the action took place in the history class. Only a few meetings with students took place at another time (during breaks). Wszystkie działania odbywały się na zajęciach historii. Jedynie kilka spotkań z uczniami odbyła się w innym czasie (na przerwach)

9 Co powinienem zrobić? What should I do? Jak to zrobiłem? How did I do? Time Management Gospodarowanie czasem Project starts on 11/04/2011, ending 11/05/2011 Projekt rozpoczyna się 11.04.2011 r.; kończy 11.05.2011 r. 11.04.2011 r. – start of the project rozpoczęcie projektu 18-20.04.2011 r. – first meeting pierwsze spotkanie 27-29.04.2011 r. – second meeting drugie spotkanie 04-05.05.2011 r. – putting the work oddanie prac 09-11.05.2011 r. –the presentation of work to students in class, assessment prezentacja prac na forum klasy, ocena

10 Co powinienem zrobić? What should I do? Jak to zrobiłem? How did I do? Collecting information Zbieranie informacji 1. Identifying sources of information. Określenie źródeł informacji. 2. The form of collecting information Forma zbierania informacji 3. Documentation – project folder, the work sheet Dokumentacja – teczka projektu, karta pracy 1.Identifying the sources of information. Określenie źródeł informacji. Family Rodzina Teachers Nauczyciele Library – Literature biblioteki – literatura Residents of Nowa Huta mieszkańcy Nowej Huty Nowa Huta parish nowohuckie parafia Museum of Nowa Huta Muzeum Nowej Huty Internet Self knowledge wiedza własna 2. The form of the collection of information: notes, photocopying, recording (film, audio), photos Forma zbierania informacji: notatki, ksero, nagrania (filmowe, dźwiękowe), zdjęcia 3. Portfolio Project - almost no group has presented a "project portfolio" of previously collected information; Teczka projektu – praktyczne żadna grupa nie przedstawiła teczki projektu ze zgromadzonymi wcześniej informacjami; Work sheets - in most cases have been presented with a completed work karty pracy – w większości przypadków zostały przedstawione razem z gotową pracą

11 Co powinienem zrobić? What should I do? Jak to zrobiłem? How did I do? Cooperation Współpraca Determination of who to work, where to seek the support, assistance, what may be a source of information? Określenie z kim należy współpracować, gdzie szukać wsparcia, pomocy, co może stanowić źródło informacji? Students and the leader have identified from whom students can receive the assistance: Wspólnie z uczniami określiliśmy od kogo uczniowie mogą otrzymać wsparcie: family - parents, aunts, uncles, grandparents najbliższa rodzina - rodzice, wujostwo, dziadkowie teachers nauczyciele librarians (school, district, provincial) pracownicy bibliotek (szkolnej, osiedlowych, wojewódzkiej) the inhabitants of Nowa Huta szeroko rozumiani mieszkańcy Nowej Huty the curator and staff of Nowa Huta Museum kustosz i pracownicy Muzeum Nowej Huty pastors and priests of Nowa Huta parishes proboszczowie i księża nowohuckich parafii

12 Co powinienem zrobić? What should I do? Jak to zrobiłem? How did I do? Checking my ideas Sprawdzanie moich pomysłów 1. Verification of work to date Weryfikacja pracy na bieżąco 2. The control of project folders and work sheets Kontrola teczek projektu oraz kart pracy 1. Verification of work to date – discussion about groups` action in the history class, meetings with team leaders Weryfikacja pracy na bieżąco – omówienie działań grup na zajęciach z historii, spotkania z liderami grup 2. Control of project portfolios - a task not completed due to lack of folders Kontrola teczek projektu – zadanie nie zrealizowane ze względu na brak teczek Project Presentation Prezentacja projektu 1. During the history class Na forum klasy/klas III – podczas lekcji historii 2. The most interesting project will be presented at the Comenius Conference. Najciekawszy projekt zostanie przedstawiony na konferencji Comenius 1. During the history class Na forum klasy/klas III – podczas lekcji historii 2. The most interesting project will be presented at the Comenius - we are just in the course of action :) Najciekawszy projekt zostanie przedstawiony na konferencji Comenius – właśnie jesteśmy w trakcie tego działania :) Other Inne 1.Evaluation of the Project Ocena projektu 1.Evaluation card * Karta oceny*

13 *Evaluation Card : Karta oceny:

14 Conclusions: Wnioski

15 1. How do I assisted students in collecting information? W jaki sposób pomagałem uczniom w pozyskiwaniu informacji? The project involved gaining specific knowledge and skills. The basis was the self-acquisition of relevant information, analysis and synthesis, and interaction within the group. A huge impact on the success of the project was to have a right (as defined earlier) contact with the teacher for advice. Projekt zakładał zdobycie określonej wiedzy i umiejętności. Podstawą było samodzielne pozyskanie odpowiednich informacji, ich analiza i synteza oraz współdziałanie w grupie. Na sukces projektu ogromny wpływ miał mieć właściwy (określony wcześniej) kontakt z nauczycielem prowadzącym.

16 The main task of the teacher was to support students in collecting the information, surveillance procedures and ensuring substantive progress of work on the project. During the first meeting on the project, together with the students the source of information was identified. As the main they pointed out (which is nowadays typical) - Internet, the literature was on the second place. During a conversation led by the teacher, students found additional sources of knowledge: a closer and more distant relatives (especially parents and grandparents), residents of Nowa Huta (e.g. people walking in the parks), representatives of the parish and the museum. Particular emphasis was placed on the talks - interviews with witnesses of the creation of Nowa Huta. Of course, the students were informed of how to create well-run interview, how to prepare for it. It also highlighted the opportunity to gain information through self- observation, for example through tour of the facilities. Podstawowym zadaniem nauczyciela było wsparcie w pozyskaniu informacji, nadzór merytoryczny oraz pilnowanie procedur przebiegu prac nad projektem. Podczas pierwszych zajęć dotyczących projektu, wraz z uczniami określono źródła informacji. Jako główne uczniowie wskazali (co jest w dzisiejszych czasach typowe) – Internet, dopiero na drugim miejscu literaturę. W rozmowie kierowanej przez nauczyciela uczniowie znaleźli kolejne źródła wiedzy: bliższą i dalszą rodzinę (szczególnie rodzice i dziadkowie), mieszkańców Nowej Huty (np. osoby spacerujące w parkach), przedstawicieli parafii, muzeum. Szczególny nacisk został położony na rozmowy – wywiady ze świadkami powstawania Nowej Huty. Oczywiście uczniowie zostali poinformowani, jak powinien wyglądać właściwie prowadzony wywiad, jak się do niego przygotować. Zwrócono także uwagę na możliwość zdobycia informacji poprzez samodzielną obserwację, np. poprzez zwiedzanie obiektów.

17 2. What went right: deepen students knowledge of the district where they live students knew the various forms of gathering information students developed the ability to work in a group students could demonstrate the creativity and independence clear and transparent assessing criteria have been developed Co się udało: uczniowie pogłębili wiedzę o dzielnicy, w której mieszkają poznali różnorodne formy zbierania informacji rozwinęli umiejętność pracy w grupie mogli wykazać się kreatywnością i samodzielnością zostały stworzone jasne i przejrzyste kryteria oceny.

18 3. What went wrong: the problem was so called "Portfolio Project" (showed only by one group) students trusted their independence, only one group has consulted with the leading teacher during the project groups did not stick to the planned time, most put off doing the tasks until the last minute too much information came from the Internet Co się nie udało: problemem okazało się prowadzenie dokumentacji, tzw. Teczkę projektu pokazała tylko jedna grupa uczniowie zbyt ufali swej samodzielności, tylko jedna grupa konsultowała się z nauczycielem prowadzącym podczas realizacji projektu grupy nie trzymały się planowanego czasu, większość odkładała wykonanie zadań na ostatnią chwilę zbyt wiele informacji pochodziło z Internetu

19 Thank you for Your attention and … patience ;) Dziękuję za uwagę i … cierpliwość ;) K. Kwas


Pobierz ppt "Comenius project. Project goal: Cel projektu 1. To increase students' knowledge about Nowa Huta (Cracow district) on the history, culture, community."

Podobne prezentacje


Reklamy Google