Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie.

Коpie: 1
Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 Programy Operacyjny Środki z funduszy europejskich przyznawane są w ramach dokumentów służących wdrażaniu unijnych finansów – tzw. programów operacyjnych. Każdy program operacyjny dzieli się na priorytety złożone z działań, te zaś szczegółowo określają cele, na jakie mogą być przeznaczone unijne dotacje.

4 Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

5 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) Programy Operacyjne (PO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych dróg, autostrad, lotnisk, przez co umożliwia podnoszenie poziomu i jakości życia. Jednocześnie program dotuje projekty wspierające dorobek kulturowy państwa, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego.

7 Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

8 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

9 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.pois.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych ) - www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl najważniejszymi dokumentami są:

10 Instytucje pośredniczące POIiŚ Ministerstwo Środowiska (Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)www.mos.gov.pl – (priorytet I-V)www.mos.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury (Departament Funduszy UE) www.mi.gov.pl – (priorytet VI-VIII) www.mi.gov.pl Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) www.mg.gov.pl - (priorytet IX-X) www.mg.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich) www.mkidn.gov.pl - (priorytet XI)www.mkidn.gov.pl Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Europejskich) www.mzios.gov.pl – (priorytet XII) www.mzios.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Funduszy Europejskich) www.mnisw.gov.pl - (priorytet XIII)www.mnisw.gov.pl Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

11 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl / tel. 022 459 01 00 - (działania 1.1, 2.1, 2.2, 3.1-3.3, 4.1-4.6, 9.1-9.6, 10.4)www.nfosigw.gov.pl Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych www.ckps.pl / tel. 022 356 18 16 – (działania 5.1-5.4)www.ckps.pl Centrum Unijnych Projektów Transportowych www.cupt.gov.pl / tel. 022 630 19 80 - (działania 6.1-6.3, 7.1-7.5, 8.1-8.4 )www.cupt.gov.pl

12 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej www.ipieo.pl / tel. 022 510 03 00 - (działanie 9.4-9.6, 10.4)www.ipieo.pl Instytut Nafty i Gazu www.inig.pl / tel. 012 421 00 33 - (działanie 10.1-10.2)www.inig.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 89 78 - (działanie 11.1-11.2)www.wwpwp.gov.pl

13 Instytucje wdrażające POIiŚ (pośredniczące II stopnia) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl / tel. 022 597 09 27 - (działanie 12.1, 12.2)www.csioz.gov.pl Ośrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 35 – (działanie 13.1)www.opi.org.pl Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

14

15 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

16 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

17 Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

18 Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Priorytet IX Pomoc techniczna

19 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.poig.gov.pl www.poig.gov.pl najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności) – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

20 Instytucje pośredniczące POIG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Wdrożeń i Innowacji) www.mnisw.gov.pl - (priorytet I-II)www.mnisw.gov.pl Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) www.mg.gov.pl - (priorytet III-VI)www.mg.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Społeczeństwa Informacyjnego) www.mswia.gov.pl - (priorytet VII-VIII) www.mswia.gov.pl Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

21 Instytucje wdrażające POIG (pośredniczące II stopnia) Ośrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 – (poddziałanie 1.1.1, działanie 1.3)www.opi.org.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (działania 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2)www.parp.gov.pl Bank Gospodarstwa Krajowego (Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Wydział Kredytu Technologicznego) www.bgk.com.plwww.bgk.com.pl / tel. 022 522 91 91

22 Instytucje wdrażające POIG (pośredniczące II stopnia) Polska Organizacja Turystyczna (Departament Funduszy Europejskich) – (działania 6.3, 6.4) www.pot.gov.plwww.pot.gov.pl /tel. 022 536 70 80 Ministerstwo Gospodarki (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) - (działanie 4.5, poddziałanie 6.2.2) www.mg.gov.pl / tel. 022 693 58 44www.mg.gov.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie (działania 7.1, 8.3, 8.4) www.wwpe.gov.plwww.wwpe.gov.pl / tel. 022 461 87 39 Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

23

24 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym: studentów, pracowników sektora państwowego i prywatnego. Jednocześnie program dotuje projekty z zakresu zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.

25 Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc techniczna

27 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.efs.gov.pl najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) – www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl

28 Instytucje pośredniczące POKL Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania) www.mps.gov.plwww.mps.gov.pl - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej (Departament Funduszy Strukturalnych) www.men.gov.plwww.men.gov.pl - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Deprtament Wdrożeń i Innowacji) www.mnisw.gov.pl - (priorytet IV)www.mnisw.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl - (priorytet V) Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nie dotyczy w przypadku priorytetu X

29 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl / tel. 022 237 00 00 – (działanie 1.1 – 1.2)www.crzl.gov.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (działanie 1.3.2-1.3.7) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (działanie 2.1)www.parp.gov.pl

30 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych www.nauka.gov.pl / tel. 022 529 23 03 – (działanie 2.3)www.nauka.gov.pl Departament Wdrożeń i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.plwww.mnisw.gov.pl / tel. 022 529 23 32 - priorytet IV

31 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl / tel. 022 694 60 80 - (działanie 5.1)www.kprm.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl / tel. 022 621 20 20 – (działanie 5.2)www.mswia.gov.pl

32 Instytucje wdrażające POKL (pośredniczące II stopnia) Departament Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl / tel. 022 693 48 24www.mps.gov.pl Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław (Priorytety VI-IX)

33

34 Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizacją non profit, świadczącą usługi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie z EFS. W każdym województwie znajdują się regionalne ośrodki, tzw.Regionalne Ośrodki EFS

35

36 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje swoim działaniem 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a jego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej. Program jest wsparciem projektów dotujących przede wszystkim komunikację, gospodarkę oraz informatyzację społeczeństwa najbiedniejszych regionów Polski. Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

37 Priorytety Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

38 Priorytet I Nowoczesna gospodarka Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Priorytet IV Infrastruktura transportowa Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Priorytet VI Pomoc Techniczna

39 Instytucja zarządzająca: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

40 Instytucje pośredniczące PORPW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 46 www.parp.gov.pl - (priorytet I–II) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Projektów Infrastrukturalnych) www.parp.gov.pl / tel. 432 80 46 www.parp.gov.pl – (priorytet III-V) Nie dotyczy w przypadku działań priorytetu VI

41 Instytucje wdrażające PORPW (pośredniczące II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

42

43 Celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania środków unijnych. Program finansuje system wdrażania oraz szkolenia, spotkania i akcje informacyjne o funduszach. Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA

44 Priorytety Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

45 Priorytet I Wsparcie zasobów ludzkich Priorytet II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO Priorytet III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Priorytet IV Komunikacja i promocja

46 Instytucja zarządzająca Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.popt.gov.pl najważniejszymi dokumentami są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

47 Instytucje pośredniczące POPT Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

48 Instytucje wdrażające POPT (pośredniczące II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

49

50 Każde województwo posiada swój własny Regionalny Program Operacyjny. RPO finansuje projekty głównie z zakresu infrastruktury kultury, turystyki, przedsiębiorstw, edukacji i zdrowia. Są to mniejsze przedsięwzięcia niż w przypadku krajowych programów operacyjnych, nie przekraczające obszaru jednego województwa. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

51 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)

52 Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytety RPO WD Priorytet I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Priorytet IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich

53 Instytucją zarządzającą jest: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl najważniejszymi dokumentami są: Zarząd Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.dolnyslask.plwww.umwd.dolnyslask.pl

54 Instytucje pośredniczące RPO WD Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca www.dip.dolnyslask.pl (instytucja pośrednicząca dla działań 1.1 i 1.2 RPO) www.dip.dolnyslask.pl

55 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect

56 Europe Direct Legnica 076 862 07 27 Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Legnica, która mieści się przy ulicy Macieja Rataja 32 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu 076 862 07 27. Strona internetowa i e-mail: www.europe- direct-legnica.pl mail: biuro@europe-direct-legnica.pl Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct: www.europe-direct.katowice.pl/?strona=ED

57 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

58 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Punkty RCIE poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzą wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w 18 miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

59

60 Dziękujemy za uwagę Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu Dziękujemy za uwagę Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.euwww.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google