Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012

2 1. Kierunki działań wg rekomendacji UE 2. Krajowe osiągnięcia w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45/50+ 3. Wyniki analiz wybranych badań przeprowadzonych wśród pracodawców ramach projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Bogusława Urbaniak2

3 Więcej możliwości godnej pracy dla starszych pracowników w wydłużającym się okresie życia zawodowego ! Czy to jest możliwe, skoro kryzys gospodarczy i wysoki poziom bezrobocia dotyka kraje Wspólnoty Europejskiej ? Bogusława Urbaniak3

4 Wsparcie tworzenia miejsc pracy i (re) alokacji siły roboczej powinno być ukierunkowane na małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż to one odpowiadają za 85% wzrostu liczby miejsc pracy netto w latach 2002-2010 PRZYSZŁOŚĆ – W JAKIM KIERUNKU NALEŻY ZMIERZAĆ? Bogusława Urbaniak4

5 Wśród rekomendowanych narzędzi wpływających pozytywnie na popyt na pracę, duże możliwości pracy dla osób w wieku 50/45+ stwarzają takie jak: Propagowanie i wspieranie podmiotów gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych – podmioty te powinny uzyskać szczególne wsparcie, w tym poprzez zamówienia publiczne i dostęp do finansowania; Przekształcenie pracy nieformalnej lub nierejestrowanej w legalne zatrudnienia; Wyższe płace netto (m.in. świadczenia pracownicze, by zachęcić do podejmowania pracy);unikanie pułapki niskich płac Bogusława Urbaniak5

6 Kolejne rekomendowane narzędzia wpływające pozytywnie na popyt na pracę osób w wieku 50+/45+: Wykorzystanie potencjału rozwojowego sektorów zielonych (zasobooszczędnych) i niskoemisyjnych ; Rozwój sektora zdrowia i opieki społecznej (wzrost zatrudnienia w tych sektorach w UE był dwukrotnie wyższy od wzrostu zatrudnienia ogółem) ; Bogusława Urbaniak6

7 Kraje członkowskie UE najczęściej sięgają po tradycyjną metodę kija i marchewki Bogusława Urbaniak7

8 Zachęty podatkowe dla osób kontynuujących pracę zawodową w starszym wieku; Pomoc w doborze i dostęp do możliwości uczenia się przez całe życie za pośrednictwem poradnictwa zawodowego i szkoleń; wzrost znaczenia zawodu andragoga; Elastyczny czas pracy dla tych, którzy go potrzebują; Bezpieczne i zdrowe warunki pracy; Bogusława Urbaniak8

9 Powstrzymanie nadmiernego stosowania niestandardowych umów i nadużywania fikcyjnego samozatrudnienia- Bogusława Urbaniak9

10 Wzrost średniego wieku odejścia na emeryturę: w 2011 r. wyniósł 59,8 lat tj. o 1,6 lat więcej niż w 2008 r. (58,0 lat); ale nadal jest b. niski, bo w UE =61,4 (2009r.), zaś np. w Norwegii aż 63, 6 (2010r.) Bogusława Urbaniak10

11 Wiek odejścia na emeryturę wśród kobiet właściwie pokrywa się już z powszechnym wiekiem emerytalnym, gdyż wyniósł 59,5 lat; w przypadku mężczyzn – 60,1 lat, a więc pozostaje znacznie niższy niż wiek powszechny, równy 65 lat; Staż pracy w momencie przejścia na emeryturę był nieco wyższy w przypadku kobiet (34,8 lat) niż mężczyzn (34,2 lata) Bogusława Urbaniak11

12 Bogusława Urbaniak12

13 Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+

14 Faza 1: Raport zawiera analizy dotychczas zrealizowanych programów skierowanych do osób 50+ w Polsce w latach 2004-2009: Krajowe i regionalne programy rynku pracy wobec aktywizacji zawodowej osób w wieku 50/45+; Krajowe i regionalne programy rynku pracy wobec aktywizacji zawodowej osób w wieku 50/45+; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rola w wyrównywaniu szans na rynku pracy osób w wieku 50/45+; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rola w wyrównywaniu szans na rynku pracy osób w wieku 50/45+; Rola środków pomocowych UE w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50/45 +; Rola środków pomocowych UE w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50/45 +; Rola PO KL w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50/45 +; Rola PO KL w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50/45 +; Finansowanie inicjatyw w ramach projektów międzynarodowych Finansowanie inicjatyw w ramach projektów międzynarodowych

15 wywiady kwestionariuszowe CAPI (N = 3200) osoby 45+ wywiady kwestionariuszowe CATI (N=1000) pracodawcy IDI (N=50) powiatowe urzędy pracy IDI (N=50) instytucje rynku pracy agencje zatrudnienia IDI (N=50) instytucje szkoleniowe IDI (N=50) wywiady swobodne (N=50) jednostki pomocy społecznej IDI (N=50) organizacje pozarządowe Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce Faza 2:

16 Poziom zatrudnienia osób w wieku 45/50+ zależy od sytuacji na lokalnym rynku pracy Sytuację oceniono oddzielnie dla każdego z 50 badanych powiatów pod kątem wartości 4 wskaźników determinujących sytuację starszych pracobiorców na lokalnym rynku pracy, tj.: – Odsetka osób w wieku 45-69 lat wśród ogółu mieszkańców powiatu, – Stopy bezrobocia ogółem, – Udziału osób bezrobotnych w wieku 45-69 lat wśród ogółu osób bezrobotnych w powiecie, – Odsetka mieszkańców miast w ogólnej liczbie mieszkańców.

17 Trzy obszary analizy – wypowiedzi pracodawców powiaty młode demograficznie, o niskim udziale osób starszych wśród bezrobotnych, słabo zurbanizowane; powiaty najstarsze demograficznie, o wysokim udziale osób starszych wśród bezrobotnych, silnie zurbanizowane; Rynek pracy przychylny pracobiorcom w wieku 45+ Rynek pracy neutralny wobec pracobiorców w wieku 45+ Rynek pracy nieprzychylny pracobiorcom w wieku 45+

18 Czy stosunek pracodawców do starszych pracowników jest inny w zależności od typu rynku pracy? TAK ! Generalnie bardziej dogodnym miejscem pracy dla osób w wieku 45/50+ jest obszar zdefiniowany jako RYNEK PRACY PRZYCHYLNY OSOBOM W WIEKU 45+ JAKIE PRZESŁANKI SKŁANIAJĄ DO TEGO WNIOSKU

19 Pracodawcy z sektora publicznego i niepublicznego – czy różni ich stosunek do starszych pracowników ? Pracodawcy z sektora publicznego i niepublicznego – czy różni ich stosunek do starszych pracowników ? TAK ! TAK ! Generalnie sektor publiczny wydaje się bardziej dogodnym i przychylnym miejscem pracy dla osób w wieku 45/50+ JAKIE PRZESŁANKI SKŁANIAJĄ DO TEGO WNIOSKU ?

20 Wykres 1. Rodzaj umowy łączącej pracowników w wieku 45+ z pracodawcą (% wskazań) Wykres 1. Rodzaj umowy łączącej pracowników w wieku 45+ z pracodawcą (% wskazań)

21 Wykres 2. Senioralność w polityce personalnej (% wypowiedzi)

22 Wykres 3.Tematyka szkoleń pracowniczych zrealizowanych w okresie minionych 5 lat kształtujących klimat organizacyjny sprzyjający zatrudnieniu osób w wieku 45+ (% wypowiedzi)

23 Wykres 4. Skala zainteresowania szkoleniami oferowanymi przez pracodawców wśród pracowników w wieku 45+ Wykres 4. Skala zainteresowania szkoleniami oferowanymi przez pracodawców wśród pracowników w wieku 45+

24 Wykres 5. Stopień zainteresowania szkoleniami oferowanymi przez pracodawców wśród pracowników w wieku 45+ Wykres 5. Stopień zainteresowania szkoleniami oferowanymi przez pracodawców wśród pracowników w wieku 45+

25 Wykres 6. Popularność programów finansowanych ze środków unijnych w ramach PO KL, dotyczących osób w wieku 45+ w latach 2004-2006 i 2007-2013 (% pracodawców uczestniczących w projektach skierowanych do osób 45+) Wykres 6. Popularność programów finansowanych ze środków unijnych w ramach PO KL, dotyczących osób w wieku 45+ w latach 2004-2006 i 2007-2013 (% pracodawców uczestniczących w projektach skierowanych do osób 45+)

26 Wykres 7. Popularność programów (projektów) finansowanych ze środków unijnych dotyczących osób w wieku 45+, który był opracowany na potrzeby pracowników danej organizacji Wykres 7. Popularność programów (projektów) finansowanych ze środków unijnych dotyczących osób w wieku 45+, który był opracowany na potrzeby pracowników danej organizacji

27 Wykres 8.Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia.. itd. a decyzje zatrudnieniowe dotyczące osób w wieku 50+ wśród pracodawców sektora niepublicznego (zwolnienia z obowiązku opłacania składek na F. Pracy i F. Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

28 Wykres 9.Wpływ ulgi dla pracodawców w postaci krótszego okresu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika, który ukończył 50 lat (14 dni choroby) na decyzje zatrudnieniowe w sektorze niepublicznym Wykres 9.Wpływ ulgi dla pracodawców w postaci krótszego okresu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika, który ukończył 50 lat (14 dni choroby) na decyzje zatrudnieniowe w sektorze niepublicznym

29 Wnioski Polityka wsparcia osób w wieku 45/50+ na rynku pracy przynosi pozytywne efekty Polityka wsparcia osób w wieku 45/50+ na rynku pracy przynosi pozytywne efekty Trudno oddzielić skutki będące wynikiem aktywnej polityki państwa na rynku pracy od niezależnych decyzji podmiotów rynkowych Trudno oddzielić skutki będące wynikiem aktywnej polityki państwa na rynku pracy od niezależnych decyzji podmiotów rynkowych Wnioski Ostoją dla pracowników w wieku 45/50+ jest sektor publiczny Ostoją dla pracowników w wieku 45/50+ jest sektor publiczny W skali kraju pracodawcy w powiatach, które uznano za rynki pracy przychylne osobom w wieku 45+ (z uwagi na czynnik demograficzny, względnie dobrą sytuację w zakresie bezrobocia osób w wieku 45+) w większym zakresie stosują praktyki przyjazne utrzymaniu w zatrudnieniu osób w wieku 45/50+ W skali kraju pracodawcy w powiatach, które uznano za rynki pracy przychylne osobom w wieku 45+ (z uwagi na czynnik demograficzny, względnie dobrą sytuację w zakresie bezrobocia osób w wieku 45+) w większym zakresie stosują praktyki przyjazne utrzymaniu w zatrudnieniu osób w wieku 45/50+

30 Wnioski utrzymujący się w społeczeństwie mit o niechęci pracowników w wieku 45+ do szkoleń nie potwierdził się utrzymujący się w społeczeństwie mit o niechęci pracowników w wieku 45+ do szkoleń nie potwierdził się organizacje korzystające z projektów wspieranych z funduszy strukturalnych o tematyce ageingowej częściej w swych praktyce stosowały rozwiązania sprzyjające utrzymaniu w zatrudnieniu pracowników w wieku 45+ organizacje korzystające z projektów wspieranych z funduszy strukturalnych o tematyce ageingowej częściej w swych praktyce stosowały rozwiązania sprzyjające utrzymaniu w zatrudnieniu pracowników w wieku 45+ Wnioski

31 Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Dziękuję za uwagę Bogusława Urbaniak, Uniwersytet Łódzki Adres: bogelur@uni.lodz.pl bogelur@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google