Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2 LGD w PROW zadania informuje ludność z obszaru na którym wdrażana jest LSR: o przedsięwzięciach jakie zamierza wdrażać w ramach LSR , warunkach przyznania pomocy oraz o dodatkowych lokalnych kryteriach wyboru, szkoli potencjalnych beneficjentów jak przygotowywać wnioski o przyznanie pomocy,

3 LGD w PROW zadania wnioskuje do SW o ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy, zamieszcza informację o otwarciu naboru na stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń, przeprowadza nabór wniosków o przyznanie pomocy, ocenia zgodność operacji z LSR, ocenia operacje na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, wybiera najlepsze operacje do finansowania (z puli wniosków na operacje zgodne z LSR).

4 Działanie 4.1 Wdrażanie LSR - zadania
przewiduje przyznawanie pomocy na operacje działań osi 3 („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi”) przewiduje przyznawanie pomocy na operacje, które nie kwalifikują się do przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów osi 3 (tzw. „małe projekty”).

5 Podstawy prawne Wspólnotowe
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (WFRROW)‏ Krajowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427)

6 Kto może składać wniosek?
rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika który: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia; jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 20 tys. mieszkańców (jeśli w ramach wdrażania LSR);

7 Kto może składać wniosek?
rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika który: nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW lub PROW ; nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych

8 Na jaką operację może być przyznana pomoc?
spełniającą wymagania określone w Programie; która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; uzasadnioną pod względem ekonomicznym; obejmującą koszty mogące podlegać refundacji; dla której wniosek o płatność ostateczną zostanie złożony do dnia 30 czerwca r.; realizowaną w: miejscowościach należących do gminy wiejskiej lub miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miastach liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców (jeśli przez LGD)

9 Zakres działalności usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
usługi dla ludności; sprzedaży hurtowa i detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne

10 Jaki zakres działalności jest preferowany w Borach Tucholskich?
Taki, który spełnia założenia LSR, czyli jest zgodny z : Celami ogólnymi LSR tj: Cel 1: Podniesienie atrakcyjności Borów Tucholskich w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, Cel 2: Budowanie kapitału społecznego przez aktywizację mieszkańców Borów Tucholskich

11 Jaki zakres działalności jest preferowany w Borach Tucholskich?
Celami szczegółowymi LSR tj.: Cel 1.1: Rozwój infrastruktury i usług sprzyjających powstawaniu usług turystycznych Cel 1.2 Różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby Cel 1.3 Promocja walorów turystycznych Borów Tucholskich Cel 1.4 Rozwój turystyki kulturowej Cel 2.1 Zwiększenie dostępu do informacji Cel 2.2 Poprawa dostępności do kultury, sportu i rekreacji Cel 2.3 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jego integracji i zdolności do samoorganizacji.

12 Jaki zakres działalności jest preferowany w Borach Tucholskich?
Przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR tj.: Przedsięwzięciem I: WANDRYCHY Z RUBZAKIEM czyli Wędrówki z plecakiem Przedsięwzięciem II: RAJBY ZE SPADKOWIZNĄ czyli Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym Borów Tucholskich Przedsięwzięcie III: LUFCIK NA ŚWIAT czyli Nasze okno na świat Przedsięwzięcie IV: NASZ FYRTEL czyli Nasze miejsce

13 Jakie operacje? W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I:
poprawa stanu infrastruktury turystycznej, w tym głównie: zagospodarowania terenów przy zbiornikach i ciekach wodnych oraz terenów przy szlakach (m.in. budowa plaż i kąpielisk, przystani, bulwarów spacerowych, obiektów sportowo - rekreacyjnych, małej infrastruktury turystycznej, oznakowanie szlaków). poprawa stanu bazy noclegowej działania promocyjne (m.in. udział w targach, wydawanie publikacji, promocja w mediach, organizacja imprez promocyjnych). rozbudowa systemu informacji turystycznej oraz przygotowanie kadr do obsługi ruchu turystycznego. działania przyczyniające sie do powstania nowych, atrakcyjnych produktów turystycznych, jak np. przygotowanie tras do nordic – walking, rozwój i powstawanie wiosek tematycznych, tworzenie scieżek dydaktycznych.

14 Jakie operacje? W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II:
Zagospodarowanie turystyczne obiektów i miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym, ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości, takich jak np. grodziska. Uruchomienie specyficznych usług turystycznych, związanych np. z tworzeniem ekomuzeów, izb tradycji, tworzeniem punktów gastronomicznych serwujących dania regionalne. Rozwój rynku produktów lokalnych (np. produkty żywnościowe, wyroby rękodzielnicze, sztuka ludowa, pamiątki), tworzenie miejsc promocji i sprzedaży tych produktów, jak np. istniejące już Galerie Produktów Lokalnych. przyznawanie Znaku Promocyjnego Marka Lokalna Bory Tucholskie - najlepszym produktom, usługom i inicjatywom

15 Jakie operacje? W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II cd:
promocja regionalizmu nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców naszego terenu. organizowanie imprez promocyjnych, wydawanie publikacji, organizacja szkoleń oraz innych przedsiewzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu dziedzictwa kulturowego. Wspieranie działalności zespołów i grup podtrzymujących tradycje kulturowe preferowane bedą operacje powiązane z istniejącymi lub tworzonymi wioskami tematycznymi

16 Jakie operacje? W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA III:
zwiększenie dostępu do informacji, m.in. poprzez wzrost liczby publicznych punktów dostępu do Internetu, organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym rozwój podmiotów gospodarczych świadczących usługi informatyczne, mające na celu ułatwianie dostępu do Internetu. Wspieranie powstawania firm prowadzących sklepy internetowe, oferujące wyroby wytwarzane na terenie objętym LSR

17 Jakie operacje? W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA IV:
rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (np. boiska, place zabaw) oraz kulturalnej (np. domy kultury, świetlice wiejskie). wspieranie działań wpływających na poprawę estetyki miejscowości, jak np. urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku oraz organizacja konkursów na „najładniejszy …”, obejmujacych swoim zasięgiem cały obszar realizacji LSR.

18 Jakie operacje? W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA IV cd: integracja mieszkańców
imprezy promocyjne przedsięwzięcia edukacyjno-warsztatowe Wspieranie działalności lokalnych zespołów artystycznych i sportowych wspieranie działań podnoszących zdolność mieszkańców do samoorganizacji i wspólnego rozwiązywania napotykanych problemów.

19 Realizacja Operacja objęta pomocą może być realizowana w jednym albo dwóch etapach Operacja obejmująca nabycie rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu może być realizowana w nie więcej niż 10 etapach, wnioski o płatność pośrednią będą składane nie częściej niż 2 razy w roku, zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną następuje w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy

20 Koszty kwalifikowane budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki zagospodarowanie terenu Do powyższych kosztów, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu.

21 Koszty kwalifikowane zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Do powyższych kosztów, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu.

22 Koszty kwalifikowane zakup środków transportu - w przypadku operacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe w wysokości nie przekraczającej 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu; pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą;

23 Koszty kwalifikowane w przypadku operacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych zakup środków transportu nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ww. działania. transport drogowy towarów (kod PKD Z) – według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności; Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD A); Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD B); Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (kod PKD C) – według poprzednio obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Ograniczenie to, nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodów PKD

24 Koszty kwalifikowane koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem, w tym: związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności koszty : kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych, opłaty za patenty lub licencje, sprawozdania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi

25 Koszty kwalifikowane raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nie przekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

26 Koszty niekwalifikowane
podatek od towarów i usług (VAT); zakup rzeczy używanych zakup środków transportu przez firmy prowadzące działalność w formie usług transportowych

27 Poziom pomocy Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowanych lub
80% - w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnika, sowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Pomoc przyznana jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 100 tys. złotych. (w LGD Bory Tucholskie preferowana kwota wsparcia w ramach jednego wniosku – do 40 tys. )

28 Działanie 4.1 Wdrażanie LSR - terminy
termin składania wniosków: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, (nabór ogłasza na wniosek LGD właściwa IW), wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio, w siedzibie LGD u. Murowa 8, Tuchola (jeśli nabór jest w ramach realizacji LSR) LGD, dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów określonych w LSR, spośród operacji zgodnych z LSR, w terminie 21 dni/45 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków, LGD w terminie 14 dni/45 dni od dnia dokonania wybory operacji informuje wnioskodawcę

29 Działanie 4.1 Wdrażanie LSR - terminy
LGD sporządza listę wybranych operacji, ustalając ich kolejność wg ilości uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów i listę wraz z wnioskami przekazuje odpowiedniemu podmiotowi wdrażającemu w terminie 45 dni. Wnioski przekazane przez LGD właściwy organ rozpatruje w terminie 3 miesięcy.

30 Oś 4 – LEADER Działanie 4.1 – Wdrażanie LSR (1) Finansowanie projektów w ramach Osi 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Wnioskodawca w ramach działań osi 3 informacja o zawarciu umowy LGD umowa o dofinansowanie projektu Organ decyzyjny LGD w zależności od działań wnioski o pomoc wybrane do finansowania wybór wniosków do finansowania w ramach LSR weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności z LSR, sprawdzenie dostępności środków wniosek o pomoc

31 Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:
numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; charakterystykę prowadzonej działalności; opis planowanej operacji; plan finansowy operacji; informacje o załącznikach; oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; zestawienie rzeczowo – finansowe operacji.

32 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty:
dokument tożsamości zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem jako rolnik, domownik lub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone ekonomiczny plan operacji (biznes plan) oferta na zakup lub wykonanie zadania– w przypadku zadania, którego planowany koszt, w kwocie netto, przekracza zł. – oryginał lub kopia

33 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty:
promesę leasingową dotyczącą planowanego zakupu wraz z planowanym harmonogramem spłat rat leasingowych w rozbiciu na część kapitałową (równą wartości początkowej netto przedmiotu leasingu) i część odsetkową (stanowiącą marżę finansującego) –oryginał lub kopia; dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja

34 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty:
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji – w przypadku, gdy planowana inwestycja związana jest z budową, modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącym przedmiotem współwłasności – na formularzu udostępnionym przez Agencję –oryginał; zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz i Nr 273, poz. 2703) – w przypadku, gdy w ramach rozwijanej działalności wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie

35 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty:
przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, wydana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej z podaniem przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z  Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

36 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty:
(w przypadku robót budowlanych): decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest możliwe przed rozpoczęciem realizacji operacji - kopia; zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ kosztorys inwestorski,

37 Rozpatrywane wniosków
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania wniosku, że dokumentacja dołączona do wniosku o przyznanie pomocy nie jest kompletna lub wniosek o przyznanie pomocy nie jest poprawnie wypełniony albo wystąpiły inne budzące wątpliwości okoliczności dotyczące wniosku, Agencja wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy

38 Rozpatrywane wniosków
Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął braków, nie usunął w terminie wszystkich braków Agencja nie przyznaje pomocy W uzasadnionych przypadkach wynikających z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. terminów, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. W przypadku przedłużenia terminu o więcej niż miesiąc, wnioskodawca powinien udokumentować przyczynę przedłużenia. W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin, rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii o czym Agencja informuje wnioskodawcę na piśmie.

39 Rozpatrywane wniosków – podpisanie umowy
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania Agencja nie przyznaje pomocy

40 Umowa Agencja-Beneficjent
Umowę zawiera się na formularzu, opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji

41 Umowa Agencja-Beneficjent
Zobowiązania beneficjenta do: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez okres 5 lat nie finansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych; umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji w okresie realizacji i rozliczania operacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej;

42 Umowa Agencja-Beneficjent
niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej beneficjenta, jego gospodarstwa lub operacji, w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji, wypłatę pomocy lub wywiązanie się z ww. obowiązków. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

43 Dziękuję za uwagę Elwira Zakrzewska


Pobierz ppt "Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google