Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II wrzesień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II wrzesień 2012."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II wrzesień 2012

2 Beneficjentem Systemowym Projektu jest Województwo Dolnośląskie / Departament Spraw Społecznych / Wydział Edukacji i Nauki Realizatorem Projektu jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Do Projektu na początku realizacji przystąpiło 250 szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Są to wszystkie szkoły kształcące w zawodach w 14 branżach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

3 Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012 Ogółem: liczba placówek – 154, liczba typów szkół – 244

4 Szkoły wg typów:

5 Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012 Ogółem: liczba placówek – 154, liczba typów szkól – 244, z tego w subregionie wałbrzyskim: 37 placówek, 61 typów szkół.

6 Branże objęte wsparciem: M – mechaniczna T – turystyczna S – samochodowa E-E – elektryczno-energetyczna B – budowlana M-E – mechatroniczno-elektroniczna I – informatyczna E – ekonomiczna H-U – handlowo-usługowa R – rolnicza M-D – medyczna L-S-T – logistyczno-spedycyjno-transportowa O – odzieżowa T-I - telekomunikacyjna

7 W roku szkolnym 2011/12 podpisano 230 umów z liderami Szkolnych Programów Rozwojowych na łączną kwotę 3 655 857,50 zł. W ramach Szkolnych Programów Rozwojowych podpisano 3903 umowy z nauczycielami na łączną kwotę 15,4 mln zł.

8 Realizacja wsparcia w roku 2011/2012 Kompetencje kluczowe Podpisano 1898 umów o ogólnej wartości 7,2 mln zł. Plan całego projektu (3 lata) wynosi 150 000 godzin zajęć. W roku 2011/12 zrealizowano 53,5 % całego projektu). W zajęciach uczestniczyło 11 360 uczniów. Wykonanie planu Projektu Pozostało do realizacji

9 Kompetencje kluczowe Ogólna liczba godzin – 25706

10 Realizacja wsparcia w roku 2011/2012 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Podpisano 1311 umów o ogólnej wartości 5,7 mln zł. Plan całego projektu wynosi 135 000 godzin. W roku 2011/12 zrealizowano 42,0 % całego projektu. W zajęciach uczestniczyło 8741 uczniów. Wykonanie planu Projektu Pozostało do realizacji

11 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Ogólna liczba godzin– 19928

12 Realizacja wsparcia w roku 2011/2012 Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna Podpisano 382 umowy o ogólnej wartości 1,6 mln zł. Plan całego projektu przewiduje 43 500 godzin. W roku 2011/12 zrealizowano 39,2 % projektu. W zajęciach wzięło udział 3952 uczniów. Wykonanie planu Projektu Pozostało do realizacji

13 Doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna Ogólna liczba godzin – 5266

14 Realizacja wsparcia w roku 2011/2012 Doradztwo edukacyjno-zawodowe Podpisano 312 umów o ogólnej wartości 0,8 mln zł. Plan całego projektu przewiduje 21 750 godzin zajęć. W roku 2011/12 zrealizowano 40,8 % projektu. W zajęciach uczestniczyło 3709 uczniów. Wykonanie planu Projektu Pozostało do realizacji

15 Doradztwo zawodowe Ogólna liczba godzin – 2682

16 Realizacja wsparcia w roku 2011/2012 Ilości uczniów biorących udział w poszczególnych formach wsparcia Ilości godzin dla poszczególnych form wsparcia

17 Forma wsparcia Liczba godzin wsparcia Liczba uczniów objętych daną formą wsparcia KK7977711360 DW566588741 PP170383952 DZ88683709 Realizacja wsparcia w roku 2011/2012

18 Projekty zawodoznawcze W roku szkolnym 2011/2012 zgłoszono i podpisano 238 umów na projekty zawodoznawcze na łączną kwotę 772 250,64 zł. W Subregionie Wałbrzyskim zrealizowano 54 projekty zawodoznawcze, w których wzięło udział 533 uczniów. Łączna wartość zrealizowanych projektów – 175 344 zł.

19 Praktyki / staże Jak wynika z umów podpisanych z Liderami SzPR w roku szkolnym 2011/2012 zrealizowanych powinno być: na podstawie umów podstawowych 9577 staży, na podstawie umów uzupełniających 399 staży w sumie 9976 staży. W roku szkolnym 2011/2012 podpisane zostały umowy z pracodawcami na realizację 8468 staży. Do dnia 13 września 2012r rozliczono 7899 staży w trakcie rozliczeń pozostaje 569 staży.

20 Praktyki / staże Jak wynika z umów podpisanych z Liderami SzPR w roku szkolnym 2011/2012 w Subregionie Wałbrzyskim zrealizowanych powinno być: na podstawie umów podstawowych 2891 staży, na podstawie umów uzupełniających 203 staże w sumie 3094 staże. W roku szkolnym 2011/2012 podpisane zostały umowy z pracodawcami na realizację 2795 staży. Do dnia 13 września 2012r rozliczono 2609 staży w trakcie rozliczeń pozostaje 186 staży.

21 Realizacja staży w roku szkolnym 2011/12

22

23 Fora zawodowe W 51 forach zawodowych wzięło udział 5028 uczniów. Ilość Liczba uczniów

24 Fora zawodowe W roku szkolnym 2011/12 zorganizowano fora zawodowe (13) w których wzięło udział 1598 uczniów. fora wałbrzyski4 świdnicki5 kłodzki2 ząbkowicki2

25 Targi pracy i prezentacje zawodowe W każdym subregionie zorganizowane zostały targi pracy, w których wzięło udział 6074 uczniów biorących udział w projekcie. Jelenia Góra24.02.2012r Legnica21.02.2012r Wałbrzych21.02.2012r Wrocław22.02.2012r W Targach uczestniczyli również pracodawcy i instytucje rynku pracy, dolnośląskie uczelnie wyższe. Targi pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów i ich nauczycieli.

26 Targi pracy i prezentacje zawodowe Wałbrzych21.02.2012r W targach wzięło udział 1734 uczniów biorących udział w projekcie oraz ok. 1000 uczniów innych 37 szkół ponadgimnazjalnych subregionu wałbrzyskiego. Ponadto w Targach uczestniczyli: pracodawcy instytucje rynku pracy dolnośląskie uczelnie wyższe

27 Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych placówkach (wyjazdy 3-dniowe). Zorganizowano wyjazdy 132 grup dla 1518 uczniów

28 Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek (wyjazdy 3-dniowe) Zorganizowano wyjazdy dla 48 grup

29 Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek (w rozbiciu na branże) L-S-TBIEESTM wałbrzyski 11211 świdnicki 323511 kłodzki 2434 kamiennogórski 311 dzierżoniowski 122 ząbkowicki 112 razem 10487487

30 Zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich (wyjazdy 1-dniowe) Zorganizowano wyjazdy 461 grup dla 6032 uczniów

31 Zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich Dla subregionu wałbrzyskiego przygotowano zajęcia dla 143 grup 1-dnioweTME-EM-EIBSEH-URM-DL-S-TT-I wałbrzyski10141521141 świdnicki81142243011 kłodzki19132446 kamiennogórski512 dzierżoniowski111311221 ząbkowicki911312 razem623178118161112211

32 Wycieczki zawodoznawcze (wyjazdy 1-dniowe) Zorganizowano 548 wycieczek zawodoznawczych dla 21389 uczniów.

33 Wycieczki zawodoznawcze Dla subregionu wałbrzyskiego zorganizowano 166 wycieczek zawodoznawczych dla 5166 uczniów

34 Kursy kwalifikacyjne Zawarto 477 umów na przeprowadzenie kursów o łącznej wartości 5,8 mln zł. Liczba uczniów, którzy ukończyli kursy 6922 (w tym kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla 2861 uczniów), Do końca listopada 2012 przewiduje się realizację umów dla docelowej ilości 12 141 uczniów.

35 Kursy kwalifikacyjne Zorganizowano 151 kursów dla 2143 uczniów

36 2010/11 2011/12

37 Porównanie wyników egzaminu maturalnego w latach 2010/2011 i 2011/2012

38 Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w latach 2010/2011 i 2011/2012 (ZSZ)

39 Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w latach 2010/2011 i 2011/2012 (technikum)

40 Mocne strony projektu: szeroka gama proponowanych form wsparcia, różnorodność zajęć edukacyjnych; możliwość objęcia projektem dużej ilości uczniów, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego; wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w poszczególnych branżach; wyposażenie uczniów w materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach; możliwość prowadzenia zajęć w małych grupach; integracja zawodowa, wzrost zainteresowań i umiejętności młodzieży poprzez udział w zajęciach praktycznych, wycieczkach zawodoznawczych, stażach ; wzrost umiejętności komunikowania się, pracy w grupie i radzenia sobie ze stresem; nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych na stażach zawodowych; nawiązywanie kontaktów z pracodawcami na forach zawodoznawczych; rozwijanie inicjatywności poprzez udział w wycieczkach zawodoznawczych; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczniów; poprawa jakości kształcenia, która skutkuje lepszymi wynikami w nauce; poprawa efektów kształcenia – wzrost zdawalności egzaminów zewnętrznych.

41 Obszary wymagające poprawy / rozszerzenia : bardzo krótkie terminy realizacji niektórych przedsięwzięć, bardzo obszerna i często zmieniająca się dokumentacja związana z PROJEKTEM, przekazywanie informacji dotyczących PROJEKTU z większym czasowym wyprzedzeniem, mobilizowanie większej ilości uczniów do uczestnictwa w PROJEKCIE, objęcie doposażeniem w sprzęt specjalistyczny bazę do kształcenia we wszystkich zawodach, zorganizowanie staży na terenie Niemiec, Czech i innych krajów UE, przepływ informacji, rozszerzenie PROJEKTU o zajęcia DW, KK dot. profilaktyki wykluczenia społecznego, udział profesjonalistów w realizacji zajęć w ramach DZ i PP, wprowadzenie staży zawodowych w szkołach policealnych.

42 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II wrzesień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google