Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES oraz INTERREG III B BSR Warszawa, 18 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES oraz INTERREG III B BSR Warszawa, 18 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES oraz INTERREG III B BSR Warszawa, 18 listopada 2010 r. Paweł Kościelecki

2 Wstęp Wyniki dwóch odrębnych badań ewaluacyjnych: Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES (maj-sierpień 2008 r.), realizowane przez EGO s.c i GDWRR TROJDEN Paweł Kościelecki Badanie przeprowadził zespół w składzie: - Karol Olejniczak -Paweł Kościelecki -Bartosz Ledzion -Adam Płoszaj -Wojciech Pander -Anna Domaradzka

3 Wstęp Wyniki dwóch odrębnych badań ewaluacyjnych: Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego) (lipiec- listopad 2009 r.) realizowane przez GDWRR TROJDEN Paweł Kościelecki Badanie przeprowadził zespół w składzie: - Paweł Kościelecki - Anna Domaradzka-Widła - Klara Sołtan-Kościelecka - Adam Płoszaj - Łukasz Widła-Domaradzki

4 Porównanie obu programów – lokalizacja projektów. 88 liczba partnerów projektów: afiliowanych w podregionie 10 1 BSR CADSES program: afiliowanych w podregionie Linia demarkacyjna

5 Porównanie obu programów – przygotowanie projektów. Zakres badaniaINTERREG III B BSRINTERREG III B CADSES Wynik porównania programu Rozlokowanie partnerów i projektów Północ kraju (gł. Pomorskie, Zachodniopomorskie), Mazowieckie Południe kraju (gł Dolnośląskie, Śląskie, Małopolskie), Pomorskie, Mazowieckie Odmienne Liczba partnerów i Liderów 294 partnerów z czego 3 Liderów (1 % wszystkich partnerów) 89 partnerów, z czego 4 Liderów (4 % wszystkich partnerów) Odmienne Uczestnictwo w procesie generowania i aplikowania 67 % badanych respondentów twierdzi, iż zgłoszono się do nich z gotowym projektem 75 % badanych respondentów twierdzi, iż zgłoszono się do nich z gotowym projektem Podobne 75 % badanych deklaruje, iż nie uczestniczyli w fazie przygotowywania aplikacji lub nie pamiętają momentu aplikacji 42 % badanych deklaruje, iż nie uczestniczyli w fazie przygotowywania aplikacji Odmiennie Informacja o Programie 40 % otrzymywało pierwszą informację od Lidera i partnerów 62 % otrzymywało pierwszą informację od Lidera i partnerów Odmiennie Potrzeba korzystania z pomocy MRR i RPK ze strony beneficjentów Mała Podobne Zapotrzebowanie na doradztwo zewnętrzneBrak Podobne

6 Porównanie obu programów – realizacja projektów. Zakres badaniaINTERREG III B BSRINTERREG III B CADSES Wynik porównania programu Dwa zasadnicze problemy w trakcie wdrażania projektów Opóźnienia w płatnościach (wąskie gardło – WWPE), kwalifikowalność wydatków Opóźnienia w płatnościach (wąskie gardło, WWPE, Instytucja Płatnicza), opóźnienia w harmonogramach Odmiennie Zaangażowanie finansowe 43% beneficjentów miało wkład 0 EUR do projektów Wszyscy partnerzy mieli współfinansowanie Odmiennie Możliwość współfinansowania projektu z rezerwy celowej Budżetu Państwa 7% partnerów skorzystało z tego instrumentu 50% partnerów skorzystało z tego instrumentu Odmiennie Zagadnienie partnerstwa Brak zdefiniowanych problemów, poza kwestiami komunikacyjnymi Podobnie Porównanie partnerstwa przed projektem i w trakcie projektu Większa liczba powiązań z partnerami lub taka sama Większa liczba powiązań z partneramiOdmiennie Korzystanie z informacji i wsparcia instytucji Przede wszystkim WWPE i WSTPrzede wszystkim WWPE i MRROdmienne Ocena przepływu informacji między instytucjami wdrażającymi 80 % badanych ocenia jako bardzo dobra i dobra 70 % badanych ocenia jako bardzo dobra i dobra Podobnie

7 Porównanie obu programów – efekty projektów. Zakres badaniaINTERREG III B BSRINTERREG III B CADSES Wynik porównania programu Deklaracje odnośnie do osiągnięcia celów 84 % beneficjentów deklaruje, iż osiągnęło cele 93% beneficjentów deklaruje, iż osiągnęło cele Podobne Stopień wykorzystania efektów przez beneficjentów 77 % beneficjentów deklaruje, że wykorzystuje efekty 88% beneficjentów deklaruje, że wykorzystuje efekty Podobne Ocena uzyskanych efektów Udało się sprecyzować efekty u 30 % beneficjentów Podobne Ocena wykorzystania efektów Udało się sprecyzować sposób wykorzystania efektów u 30 % badanych beneficjentów Udało się sprecyzować sposób wykorzystania efektów u 11 % badanych beneficjentów Odmienne Plany na przyszłość – uczestnictwo w projektach EWT 60 % badanych deklaruje chęć uczestniczenia 75 % badanych deklaruje chęć uczestniczenia Podobne Plany na przyszłośc – uczestnictwo jako lider w projektach EWT 15 % badanych z instytucji deklarujących chęć uczestnictwa w projektach deklaruje chęć objęcia funkcji Lidera 22 % badanych z instytucji deklarujących chęć uczestnictwa w projektach deklaruje chęć objęcia funkcji Lidera Podobne

8 Udział polskich partnerów INTERREG III B CADSES Władze samorządowe (urzędy gminne, miejskie, powiatowe, marszałkowskie) Instytucje badawcze (szkoły wyższe, instytuty) Izby gospodarcze Przedsiębiorstwa NGO (stowarzyszenia i fundacje) Inne (ministerstwa, urzędy morskie, instytucje kultury, spółdzielnie, itp.) Charakter udziału w projekcie Partner Partner wiodący

9 Udział polskich partnerów INTERREG III B CADSES Władze samorządowe (urzędy gminne, miejskie, powiatowe, marszałkowskie) Instytucje badawcze (szkoły wyższe, instytuty) Izby gospodarcze Przedsiębiorstwa NGO (stowarzyszenia i fundacje) Inne (ministerstwa, urzędy morskie, instytucje kultury, spółdzielnie, itp.) Charakter udziału w projekcie Partner Partner wiodący

10 Udział polskich partnerów INTERREG III B BSR Władze samorządowe (urzędy gminne, miejskie, powiatowe, marszałkowskie) Instytucje badawcze (szkoły wyższe, instytuty) Izby gospodarcze Przedsiębiorstwa NGO (stowarzyszenia i fundacje) Inne (ministerstwa, urzędy morskie, instytucje kultury, spółdzielnie, itp.) Charakter udziału w projekcie Partner Partner wiodący

11 Udział polskich partnerów INTERREG III B BSR Władze samorządowe (urzędy gminne, miejskie, powiatowe, marszałkowskie) Instytucje badawcze (szkoły wyższe, instytuty) Izby gospodarcze Przedsiębiorstwa NGO (stowarzyszenia i fundacje) Inne (ministerstwa, urzędy morskie, instytucje kultury, spółdzielnie, itp.) Charakter udziału w projekcie Partner Partner wiodący

12 Wyniki ewaluacji ObserwacjeWyjaśnienie Polscy partnerzy realizowanych przedsięwzięć w niewielkim stopniu angażowali się w proces powstawania projektu 1) stosunkowo niewielki odsetek organizacji, które miały wcześniejsze doświadczenia z projektami europejskimi i niski potencjał organizacji w tym zakresie 2) fakt dość dużej mobilizacji zagranicznych partnerów projektu Przeważającą część przebadanych projektów z programu INTERREG III B inicjowali partnerzy zagraniczni. Co więcej, zgłaszali się oni często z gotowymi już pomysłami na projekt

13 Wyniki ewaluacji ObserwacjeWyjaśnienie Sama faza realizacyjna miała neutralny wpływ na sposób i stopień uzyskiwanych efektów w projekcie Beneficjenci nie identyfikowali żadnych problemów i barier na etapie realizacji merytorycznych działań Za realizację projektów odpowiadali partnerzy zagraniczni Główną bolączką polskich instytucji były opóźnienia w wypłacie środków Wynikało to z przyjętego przez WWPE (instytucji kontroli I stopnia) bardzo dokładnego i rzetelnego sprawdzania dokumentów finansowych, co powodowało wydłużenie czasu, potrzebnego na zdobycie odpowiedniego certyfikatu, a w konsekwencji również opóźniało moment złożenia wniosku do Instytucji Płatniczej

14 Wyniki ewaluacji ObserwacjeWyjaśnienie Respondenci oceniają bardzo wysoko realizację założeń projektów Znaczna większość uważa, że cele projektu zostały osiągnięte, również jeśli chodzi o integrację grupy docelowej badane organizacje nie mają sobie, w znacznej większości, nic do zarzucenia Trudno jest ocenić efekty projektów Beneficjenci nie potrafią precyzyjnie określić efektów projektów, w znacznej mierze uchylali się od odpowiedzi lub operowali ogólnikami, które nie pozwoliły na określenie, co tak naprawdę dał im projekt. Ich zdaniem część mierzalnych efektów będzie wykorzystywana w kolejnych projektach

15 Wyniki ewaluacji ObserwacjeWyjaśnienie Udało się identyfikować grupy docelowe projektu Polscy partnerzy wskazywali głównie swoje instytucje jako odbiorców produktów i rezultatów projektów Trudno ocenić jest trwałość tych efektów Beneficjenci w przeważającej części nie potrafili określić w jaki sposób te efekty mogłyby się dla grup docelowych przydać Badani zapytani o zmianę wykorzystywana efektów w czasie nie potrafili udzielić odpowiedzi

16 Wyniki ewaluacji ObserwacjeWyjaśnienie Badane organizacje zgodnie twierdzą, że doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów w ramach INTERREG III B były dla nich użyteczne Użyteczność polega na opanowaniu umiejętności we współpracy w obcym kulturowo i językowo środowisku, a także opanowaniu zasad rozliczania projektów W odniesieniu do niemal połowy instytucji uczestniczących w badaniu została zerwana nić pamięci instytucjonalnej, obejmująca uczestnictwo w projekcie, finansowanego z programu INTERREG III B BSR Ich udział w projekcie ograniczał się do obserwacji działań partnerów, którzy byli merytorycznie i finansowo zaangażowani w projekty. Obserwacja obejmowała: uczestniczenie bierne w spotkaniach, konferencjach, otrzymywaniu gotowych produktów z rąk partnerów zagranicznych

17 Wyniki ewaluacji - podsumowanie Kluczowym czynnikiem determinującym uzyskanie przez stronę polską efektów projektów oraz stopień ich wykorzystania jest kondycja organizacyjna i instytucjonalna polskich beneficjentów. Dużą wartość dodaną i wymierne efekty projektów widoczne są u tych beneficjentów, którzy z powagą traktują udział w projektach finansowanych z INTERREG III B (a obecnie z programów współpracy międzynarodowej EWT), angażują się finansowo, realizują poszczególne działania i uzyskują w ramach pakietów działań określone produkty i rezultaty. Zaangażowanie finansowe pociąga za sobą poczucie odpowiedzialności za zrealizowane działania i wdrożenie efektów we własnej instytucji. Sposób rozliczania przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie ma neutralny wpływ na proces wdrażania projektów, a w konsekwencji uzyskiwania wymiernych efektów. Natomiast widoczne jest powiązanie przyczynowo-skutkowe pomiędzy kryteriami oceny projektów a stosowanymi przez beneficjentów taktykami w fazie aplikowania.

18 Rekomendacje BSRCADSES Rekomendacje systemowe Zapewnienie środków Pomocy Technicznej programu na lata 2014-2020 dla realizacji własnego krajowego systemu wsparcia oraz ewentualnie wykorzystanie możliwości finansowych, jakie daje Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Zmiany w aplikacjach i systemie oceny: wspieranie współpracy między wszystkimi partnerami Dwuetapowy nabór projektów

19 Rekomendacje BSRCADSES Rekomendacje programowe Zmiana w podejściu do działań informacyjno- promocyjnych przez MRR (zakres działania) Wzmacnianie beneficjentów instytucjonalnie, przełamywanie przyzwyczajeń ze starych programów Zmiana w podejściu do działań informacyjno- promocyjnych przez MRR (program działania): wskazywanie dobrych praktyk Zmiana w podejściu do działań informacyjno- promocyjnych przez MRR (program działania): wprowadzenie działań animacyjno-doradczych Prowadzenie działań animacyjno doradczych, Doradztwo dostosowane do ewoluujących potrzeb Zmiana w podejściu do działań informacyjno- promocyjnych przez MRR (program działania): zbudowanie bazy danych (katalogu) efektów projektów BSR Wzmacnianie pamięci instytucjonalnej

20 Rekomendacje BSRCADSES Rekomendacje instytucjonalne Wsparcie etatowe MRR Wsparcie etatowe RPK i ujednolicenie poziomu pracy punktów kontaktowych w województwach Wsparcie etatowe WWPE jako Instytucji Kontroli I stopnia

21 Rekomendacje BSRCADSES Rekomendacje względem beneficjentów Propagowanie sprawdzonych narzędzi informatycznych w celu poprawy komunikacji wewnętrznej Preferowanie mniejszych sieci Wspólne precyzowanie wizji projektów

22 Dobre praktyki INTERREG III B BSR Projekt SEAGUL II, Lider: Euroregion Bałtyk INTERREG III B CADSES Projekt Management of Groundwater At Industrially Contaminated Areas (MAGIC), Lider : Główny Instytut Górniczy


Pobierz ppt "Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES oraz INTERREG III B BSR Warszawa, 18 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google