Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 16 października 2012r. system, który łączy IRiESP Pytania Uczestników Rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 16 października 2012r. system, który łączy IRiESP Pytania Uczestników Rynku."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 16 października 2012r. system, który łączy IRiESP Pytania Uczestników Rynku

2 system, który łączy 2 ZASADY OGÓLNE

3 system, który łączy 3 Czy system Jamał będzie traktowany jako integralna część systemu? Jak wygląda w tym przypadku punkt wirtualny, bilansowanie, itp.? Czy system Jamał będzie traktowany jako integralna część systemu? Jak wygląda w tym przypadku punkt wirtualny, bilansowanie, itp.? System gazociągów tranzytowych nie jest traktowany jako integralna część krajowego systemu przesyłowego. Objęty jest inną instrukcją ruchu i nie przewidujemy w najbliższym czasie zmiany tych zasad. Punkt wirtualny jest punktem w krajowym systemie przesyłowym, w SGT na razie nie zostanie wprowadzone takie rozwiązanie. Zasady bilansowania opisane są szczegółowo we IRiESP właściwej dla polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał – Europa.

4 system, który łączy 4 Czy gaz zaazotowany będzie przedmiotem "handlu" w punkcie wirtualnym oraz bilansowania handlowego: kiedy, na jakich zasadach? Ze względu na brak możliwości bilansowych oraz specyfikę systemu gazu zaazotowanego nie przewidujemy wprowadzenia możliwości handlu tymże gazem w punkcie wirtualnym.

5 system, który łączy 5 Czy punkt wejścia na granicy z Białorusią, Ukrainą są również punktami wyjścia? Jak wyglądają harmonogram, warunki dla takiego projektu itp.? Punkt wyjścia na połączeniu z Ukrainą został już uruchomiony – jest to punkt Hermanowice kier. Ukraina ID 402402 o przepustowości 200 000 m 3 /h. Nie odnotowaliśmy zainteresowania świadczeniem takich usług na punktach połączenia z Białorusią.

6 system, który łączy 6 Jak wyglądają zasady kalkulacji, odniesienie do ceny rynkowej Ceny Referencyjnej Gazu? Szczegółowy sposób kalkulacji CRG opisany jest w IRiESP w punkcie 19.3.6.1. Jest ona obliczana na podstawie kosztów zakupu paliwa gazowego przez OSP. Operator w przyszłości planuje zakup paliwa gazowego na innych zasadach niż obecnie i w związku z tym przewiduje się, że CRG będzie bezpośrednio zależna od rynkowych cen gazu. CRG może ulegać zmianom w każdej dobie gazowej.

7 system, który łączy 7 NOWY MODEL KONTRAKTOWY

8 system, który łączy 8 Jak dokładnie będzie przebiegała procedura zmiany sprzedawcy? Jak kształtują się dokładne zasady zmiany w zakresie sposobu "przenoszenia" przepustowości / mocy umownych, własność przepustowości / mocy umownych: sprzedawca czy odbiorca, umowa kompleksowa vs umowy rozdzielone, częściowa zmiana sprzedawcy? Procedura zmiany sprzedawcy szczegółowo opisana jest w punkcie 11. IRiESP. Dopuszczamy częściową zmianę sprzedawcy.

9 system, który łączy 9 Jakie są zasady "kontraktowania" zdolności przez sprzedawców / użytkowników sieci w punktach połączenia międzysystemowego OSP / OSD? Na połączeniu systemów moce umowne, przepustowość kupuje OSD lub OSM. Natomiast zlecający usługę przesyłania do sieci dystrybucyjnej kontraktuje zdolność w Wirtualnym Punkcie Wyjścia do obszaru dystrybucyjnego (WPWY OSD ). Zdolność w WPWY OSD jest nieodpłatna. Każdy wnioskujący będzie mógł otrzymać zdolność równą wysokości przepustowości zamówionej przez danego operatora sieci dystrybucyjnej. Wartość ta będzie publikowana na stronie internetowej OSP.

10 system, który łączy 10 Czy i jakie opłaty obowiązują za korzystanie w punkcie wirtualnym? Dla punktu wirtualnego nie przewidziano żadnych specyficznych opłat. Zrezygnowano również z opłat za przydzieloną zdolność.

11 system, który łączy 11 Jakie będą bonifikaty vs odpowiedzialność za straty wynikające z przesłania gazu niespełniającego standardów,a wprowadzanego do systemu przesyłowego oraz przekazywanego przez OSP w fizycznym punkcie wyjścia? W IRiESP w punkcie 20.26 są szczegółowo opisane bonifikaty przysługujące Użytkownikom Sieci w przypadku przekazania przez OSP do fizycznego punktu wyjścia paliwa gazowego niespełniającego wymogów jakościowych opisanych w IRiESP. Za wprowadzone paliwo gazowe w FPWE do systemu przesyłowego OSP pobiera opłaty od Użytkowników Sieci (ZUP). Natomiast w FPWY do obszaru dystrybucyjnego rozliczenie tj. bonifikaty będzie udzielał OSD. Natomiast w FPWY do odbiorców końcowych w sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej odpowiednio OSP lub OSD udzieli bonifikat Użytkownikom Sieci / ZUP / ZUD.

12 system, który łączy 12 Czy obszar dystrybucyjny ma tożsame znaczenie ze strefą dystrybucyjną? Obszar dystrybucyjny oznacza obszar działania OSD dystrybuującego paliwo gazowe dla więcej niż 500 000 odbiorców, obejmujący wszystkie MFPWY OSD i MFPWE OSD danego OSD w podziale na gaz E i Lw. Natomiast strefa dystrybucyjna zdefiniowana w IRiESD grupy kapitałowej PGNiG oznacza połączone hydraulicznie sieci dystrybucyjne.

13 system, który łączy 13 Jakie są zasady nominacji / alokacji w punktach WE/WY z Giełdą Gazu i OTC, także w odniesieniu do zasad w poszczególnych IRiESD? Nominacje na punkt OTC składane będą wg takich samych zasad jak dla pozostałych punktów. Dla punktów WPWEgg i WPWYgg nominacje w imieniu i na rzecz klientów będzie składać Giełda Gazu. Jeżeli chodzi o alokacje to dla obu punktów to ponieważ są to punkty wirtualne to alokacja będzie dla nich równa nominacji.

14 system, który łączy 14 Jak będzie prowadzona procedura włączania nowych punktów (na ponad roczne okresy) w trakcie trwania roku gazowego? IRiESP nie przewidziano wprost takiej procedury: a) czy to oznacza, że nie będzie takiej możliwości tj. umowy kompleksowe z odbiorcami, uruchamianie kopalń powinno sie rozpoczynać 1 października, jeżeli taka możliwość istnieje ( lecz nie w ramach "rocznych okien czasowych"), b) czy będzie możliwe rozliczanie tego nowego punktu na zasadach usługi długoterminowej? Jak będzie prowadzona procedura włączania nowych punktów (na ponad roczne okresy) w trakcie trwania roku gazowego? IRiESP nie przewidziano wprost takiej procedury: a) czy to oznacza, że nie będzie takiej możliwości tj. umowy kompleksowe z odbiorcami, uruchamianie kopalń powinno sie rozpoczynać 1 października, jeżeli taka możliwość istnieje ( lecz nie w ramach "rocznych okien czasowych"), b) czy będzie możliwe rozliczanie tego nowego punktu na zasadach usługi długoterminowej? Na podstawie punktu 7.5.3 – wnioski złożone w terminie późniejszym niż określony dla procedury będą rozpatrywane po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie określonym w instrukcji. Uruchamianie kopalń czy umowy kompleksowe z odbiorcami nie będą musiały rozpoczynać się 1 października. Nowy punkt wprowadzony do PP/PZ w trakcie trwania roku gazowego będzie rozliczany na zasadach usługi długoterminowej jeżeli zamówienie będzie obejmowało okres roczny lub dłuższy.

15 system, który łączy USŁUGA JEDNODNIOWA Czy PP lub PZ przyznane odbiorcy na jego wniosek są wiążące dla OSP i Użytkownika Systemu (pkt. 9.3) ? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy PP lub PZ przyznane odbiorcy na jego wniosek są wiążące dla OSP i Użytkownika Systemu (pkt. 9.3) ? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy składany przez Użytkownika Systemu wniosek o przydział przepustowości (PP) lub zdolności (PZ), o którym mowa w pkt. 9.3 IRiESP, służy wyłącznie do wyliczenia zabezpieczenia finansowego, czy też określa górne limity (PP i PZ) w których powinna się mieścić nominacja Użytkownika Systemu na konkretne doby? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy składany przez Użytkownika Systemu wniosek o przydział przepustowości (PP) lub zdolności (PZ), o którym mowa w pkt. 9.3 IRiESP, służy wyłącznie do wyliczenia zabezpieczenia finansowego, czy też określa górne limity (PP i PZ) w których powinna się mieścić nominacja Użytkownika Systemu na konkretne doby? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy przyznane PP dla usługi jednodniowej ciągłej oznacza, że ta "część" PP nie może być udostępniona innemu użytkownikowi systemu w ramach umowy długoterminowej? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy przyznane PP dla usługi jednodniowej ciągłej oznacza, że ta "część" PP nie może być udostępniona innemu użytkownikowi systemu w ramach umowy długoterminowej? 15 Tak, ta wartość służy jedynie wyliczeniu zabezpieczenia finansowego. Tak pod względem zabezpieczenia finansowego, nie pod względem przyznawania PP/PZ w procesie zatwierdzania nominacji. Nie, usługa jednodniowa nie ma pierwszeństwa przed umową długoterminową.

16 system, który łączy 16 USŁUGA JEDNODNIOWA Czy przyznawana zdolność w usłudze jednodniowej będzie ograniczona wartością maksymalną (jaką)? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy przyznawana zdolność w usłudze jednodniowej będzie ograniczona wartością maksymalną (jaką)? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy kwalifikacja usługi jednodniowej jako usługi ciągłej lub przerywanej następuje w momencie akceptacji przez OSP wniosku o przydział PP i PZ czy w momencie zatwierdzenia nominacji na konkretną dobę? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy kwalifikacja usługi jednodniowej jako usługi ciągłej lub przerywanej następuje w momencie akceptacji przez OSP wniosku o przydział PP i PZ czy w momencie zatwierdzenia nominacji na konkretną dobę? Na etapie przyznawania nie będzie. Będzie na etapie sprawdzania nominacji – każdorazowo zależnie od sytuacji – ilości zanominowanych na dany punkt przez pozostałych klientów. Kwalifikacja usługi jednodniowej następuje na etapie zatwierdzania nominacji na konkretną dobę gazową.

17 system, który łączy 17 USŁUGA JEDNODNIOWA Czy istnieje możliwość, że dla tego samego punktu w ramach tej samej umowy ramowej dla różnych dób może być świadczona usługa jednej doby na zasadach ciągłych lub odpowiednio przerywanych? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy istnieje możliwość, że dla tego samego punktu w ramach tej samej umowy ramowej dla różnych dób może być świadczona usługa jednej doby na zasadach ciągłych lub odpowiednio przerywanych? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy wielkość przyznanej zdolności ciągłej + zdolności przerywanej + zdolności jednodniowej może przekroczyć zdolność techniczną? USŁUGA JEDNODNIOWA Czy wielkość przyznanej zdolności ciągłej + zdolności przerywanej + zdolności jednodniowej może przekroczyć zdolność techniczną? Tak, może zaistnieć taka sytuacja. Zależy to od umów pozostałych klientów korzystających z danego punktu. Tak, może zaistnieć taka sytuacja. Zależy to od umów i nominacji pozostałych klientów korzystających z danego punktu.

18 system, który łączy 18 Jaka będzie procedura zamawiania przez ZUP (Użytkownika Systemu ( ZUP, OSM, Inwestora ?) zdolności (PZ) oraz PP na magazynach, które są w trakcie rozbudowy, czy też nowo budowanych magazynach gazu? Pytanie to powinno zostać skierowane do OSM. Od strony OSP zostanie udostępnione PP lub PZ obejmujące całą instalację magazynową.

19 system, który łączy 19 IRIESP reguluje kwestie "hierarchii" wniosków przydział przepustowości na usługę ciągła wg kryterium okresu zamawianej usługi, np pkt 7.4.10 ( 7.4.10 Przydział przepustowości na zasadach ciągłych w fizycznych punktach innych aniżeli określonych w pkt. 7.4.7.2 następuje w kolejności: przepustowość na okresy roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne i na okres jednej doby gazowej". 1.Jaka zasada/kryterium działa w przypadku realizacji umów: - na zasadach ciągłych (np. kwestia kolejności wprowadzania ograniczeń z powodu prac w systemie czy też innych ); - na zasadach przerywanych. 2.Czy jest to kryterium "okresu usługi " (rok - pół roku - kwartał - miesiąc - okres jednej doby), daty zawarcia umowy czy tez inna? 3.W jakiej kolejności będą uruchamiane zdolności w ramach jednego ZUP - ciągła, przerywana, dobowa ciągła, dobowa przerywana czy też ciągła, dobowa ciągła, przerywana, dobowa przerywana? IRIESP reguluje kwestie "hierarchii" wniosków przydział przepustowości na usługę ciągła wg kryterium okresu zamawianej usługi, np pkt 7.4.10 ( 7.4.10 Przydział przepustowości na zasadach ciągłych w fizycznych punktach innych aniżeli określonych w pkt. 7.4.7.2 następuje w kolejności: przepustowość na okresy roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne i na okres jednej doby gazowej". 1.Jaka zasada/kryterium działa w przypadku realizacji umów: - na zasadach ciągłych (np. kwestia kolejności wprowadzania ograniczeń z powodu prac w systemie czy też innych ); - na zasadach przerywanych. 2.Czy jest to kryterium "okresu usługi " (rok - pół roku - kwartał - miesiąc - okres jednej doby), daty zawarcia umowy czy tez inna? 3.W jakiej kolejności będą uruchamiane zdolności w ramach jednego ZUP - ciągła, przerywana, dobowa ciągła, dobowa przerywana czy też ciągła, dobowa ciągła, przerywana, dobowa przerywana? 1.Usługi ciągłe analogicznie do kolejności opisanej w punkcie 7.4.10;usługi przerywane redukowane są zgodnie z poziomem pewności dostaw począwszy od poziomu 4. 2.Wszystkie umowy przerywane na tym samym poziomie są przerywane proporcjonalnie niezależnie od czasu trwania umowy. 3.Usługi będą uruchamiane w następującej kolejności: ciągła; przerywana; dobowa (jeśli na punkcie są niezarezerwowane zdolności przesyłowe to zostanie ona zakwalifikowana jako usługa jednodniowa ciągła – innym wypadku jako przerywana).

20 system, który łączy 20 Na jakich zasadach przeprowadzana jest procedura przydziału przepustowości w punkcie na połączeniu międzysystemowym? Jak będzie przebiegać udostępnienie przepustowości na zasadach powiązanych, zarówno co do trybu postępowania (terminy; na jakim etapie procedury występuje użytkownik Systemu; czy i ewentualnie jakie prawa i obowiązki powstają po stronie Użytkownika Systemu i operatora systemu współpracującego...). Na jakich zasadach przeprowadzana jest procedura przydziału przepustowości w punkcie na połączeniu międzysystemowym? Jak będzie przebiegać udostępnienie przepustowości na zasadach powiązanych, zarówno co do trybu postępowania (terminy; na jakim etapie procedury występuje użytkownik Systemu; czy i ewentualnie jakie prawa i obowiązki powstają po stronie Użytkownika Systemu i operatora systemu współpracującego...). 1.Przydział przepustowości na połączeniach międzysystemowych następuje w drodze aukcji. 2.Na punkcie Lasów zostanie udostępniona powiązana przepustowość w trybie wspólnej aukcji operatorów ONTRAS i GAZ-SYSTEM.

21 system, który łączy 21 Czy intencją OSP było rozróżnienie pojęć "odmowa przyjęcia wniosku o przydział przepustowości" (pkt. 7.6.9) oraz "odrzucenie wniosku o przydział przepustowości (PP) lub odmowy przydziału przepustowości (PP)" (pkt. 7.6.11); Jeżeli rozróżnienie pojęć jest celowe, to jaki jest termin na poinformowanie Wnioskodawcy o odmowie przyjęcia wniosku o przydział przepustowości? Z jakiej przyczyny OSP nie informuje Prezesa URE o "odmowie przyjęcia wniosku o przydział przepustowości"? - Tak, rozróżnienie było celowe. Odrzucenie wniosku o przydział przepustowości – pkt 7.1.6 Odmowa przyjęcia wniosku – pkt 7.6.9 Odmowa przydziału przepustowości – pkt 7.6.8 Zgodnie z pkt 7.6.11 w przypadku odrzucenia wniosku o przydział przepustowości (PP) lub odmowy przydziału przepustowości (PP), OSP niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowany podmiot oraz Prezesa URE, podając uzasadnienie odmowy. W tym kontekście odmowę przyjęcia wniosku należy potraktować po prostu jako odmowę w szerokim znaczeniu, zatem OSP poinformuje wnioskodawcę niezwłocznie o odmowie przyjęcia wniosku.

22 system, który łączy 22 Czy intencją OSP było rozróżnienie pojęć ciśnień? w pkt. 3.7.4.2 jest mowa o "zakresie ciśnień określonych zgodnie z pkt. 3.4.14", natomiast pkt 3.4.14 mówi o "ciśnieniu". Nie, zostanie to ujednolicone podczas procesu aktualizacji instrukcji.

23 system, który łączy 23 W którym momencie uzyskuje się status ZUP? IRiESP zakłada niezrozumiałe istnienie różnych przesłanek uzyskania statusu ZUP: - Zgodnie z pkt. 8.1.1 IRiESP "... z chwilą uzyskania przydziału zdolności Użytkownik Systemu uzyskuje status ZUP... - jednocześnie zgodnie z pkt. 8.1.11 "Użytkownik Sieci, któremu została przydzielona przepustowość (PP) w fizycznych punktach wejścia lub wyjścia (FPWE i FPWY), z wyłączeniem OSD i OSM, uzyskuje status ZUP". W którym momencie uzyskuje się status ZUP? IRiESP zakłada niezrozumiałe istnienie różnych przesłanek uzyskania statusu ZUP: - Zgodnie z pkt. 8.1.1 IRiESP "... z chwilą uzyskania przydziału zdolności Użytkownik Systemu uzyskuje status ZUP... - jednocześnie zgodnie z pkt. 8.1.11 "Użytkownik Sieci, któremu została przydzielona przepustowość (PP) w fizycznych punktach wejścia lub wyjścia (FPWE i FPWY), z wyłączeniem OSD i OSM, uzyskuje status ZUP". Status ZUP uzyskuje każdy w momencie otrzymania PZ lub PP/PZ.

24 system, który łączy 24 Czy wniosek o przydział zdolności PZ można złożyć w dowolnym czasie? Tak, wynika to z zasad opisanych w punkcie 8.2 IRiESP.

25 system, który łączy 25 Jakie są przesłanki odrzucenia wniosku o przydział zdolności (PZ) ? Punkt 8.2. nie zawiera enumeratywnie wyliczonych przesłanek odrzucenia wniosku. Prosimy o wskazanie wszystkich punktów IRiESP, zawierających przyczyny uzasadniające odrzucenie wniosku przez OSP. Jakie są przesłanki odrzucenia wniosku o przydział zdolności (PZ) ? Punkt 8.2. nie zawiera enumeratywnie wyliczonych przesłanek odrzucenia wniosku. Prosimy o wskazanie wszystkich punktów IRiESP, zawierających przyczyny uzasadniające odrzucenie wniosku przez OSP. Odrzucenie wniosku o Przydział Zdolności może nastąpić z następujących przyczyn: - niezgodność z punktem 8.1.15 - nieprzedstawienie umowy z OSD - przekroczenie wartości zdolności określonej w punktach 8.1.5; 8.1.6; 8.1.8; 8.1.9 – zdolności na połączeniach z OSD i OSM publikowane na stronie internetowej operatora - niezgodność z punktem 8.1.20 – przekroczenie okresu 4 lat - niezgodność z punktem 8.1.19 – brak potwierdzenia od OSM

26 system, który łączy 26 Czy na podstawie umowy przesyłowej, Użytkownik Systemu może wnioskować tylko łącznie o przydział przepustowości i przydział zdolności (pkt 6.4.5 IRiESP)? Dlaczego? Punkt 6.4.5 IRiESP stanowi, iż umowa (ramowa) przesyłowa bez PP lub PZ nie daje żadnego prawa do korzystania z systemu. Aby korzystać z systemu przesyłowego, prowadzić obrót na giełdzie, składać nominacje, niezbędne jest uzyskanie PP lub PZ. Użytkownik Systemu może wnioskować o: - PP (OSD; OSM) - PZ (OSD; OSM; ZUP) - PP/PZ (ZUP).

27 system, który łączy 27 Czy ZUP będzie mógł skierować do OSP polecenie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do punktu wyjścia, w którym Odbiorca ZUP odbiera paliwo gazowe, wyłącznie w przypadku powstania zaległości Odbiorcy ZUP wobec ZUP w zapłacie należności z tytułu sprzedaży paliwa gazowego (punkt 10.3 IRiESP)? Czy będzie to również możliwe w przypadku powstania zaległości za świadczone usługi przesyłowe? ( co było by zgodnie z art. 6 ust. 3a prawa energetycznego). Jeśli Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, to zgodnie z art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego będzie możliwe wstrzymanie dostarczania paliw. Jednakże, jeśli z danego fizycznego punktu wyjścia do Odbiorcy, korzysta kilku ZUP, to wniosek w wstrzymanie przesyłu do danego Odbiorcy – punktu wyjścia, musi być złożony przez wszystkich ZUP (pkt 10.4 IRiESP).

28 system, który łączy 28 Przydział zdolności (PZ). Czy suma PZ odbiorcy przydzielonych jego dostawcom (ZUP) może przekroczyć PP odbiorcy? Odbiorca, który ma kilku dostawców nie ma przydzielonej przepustowości na cały punkt, w którym odbiera paliwo gazowe. Każdy z jego dostawców ma PP/PZ, jeśli on sam jest dla siebie dostawcą, to również ma przydzielone PP/PZ. Decyzję o podziale PP/PZ w danym punkcie wyjścia do odbiorcy końcowego podejmuje odbiorca końcowy.

29 system, który łączy 29 Jakie są zasady rozliczeń (bonifikat) pomiędzy ZUP a OSP w przypadku gdy OSP dostarczy do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe o parametrach jakościowych niespełniających wymagań zawartych w IRiESP? (prosimy o wskazanie pkt. IRiESP) Jakie są zasady rozliczeń (bonifikat) pomiędzy ZUP a OSP w przypadku gdy OSP dostarczy do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe o parametrach jakościowych niespełniających wymagań zawartych w IRiESP? (prosimy o wskazanie pkt. IRiESP) W takim przypadku bonifikata będzie udzielana Użytkownikowi Sieci (OSD), nie przewiduje się rozliczeń z tego tytułu pomiędzy OSP a ZUP. Natomiast w punkcie fizycznego poboru paliwa gazowego w sieci OSD, ZUD otrzyma bonifikaty od OSD.

30 system, który łączy 30 Z jaką częstotliwością i w jaki sposób będzie weryfikowana poprawność wyznaczania obszarów rozliczeniowych (dot. ciepła spalania)? Prosimy o wskazanie pkt. IRiESP Każdy ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do poprawności wyznaczania obszarów oraz poprawności wyników i wówczas można wykonać pomiary kontrolne, z wykorzystaniem akredytowanego w tym zakresie laboratorium. Może to być np. laboratorium GAZ-SYSTEM z Pogórskiej Woli lub CLPB PGNiG. Wyniki (ciepło spalania) podawane przez OSP dla poszczególnych obszarów, nie powinny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010, różnić się o więcej niż +- 3% od wyników sprawdzenia kontrolnego. Jeśli będą mieścić się w 3%, to koszt badania kontrolnego ponosi ten, kto wnosił zastrzeżenia. Jeśli różnica będzie większa niż 3% to na koszt OSP zostanie przeprowadzonych więcej pomiarów kontrolnych i obszar zostanie odpowiednio zmieniony.

31 system, który łączy 31 ZASADY BILANSOWANIA

32 system, który łączy 32 m3 vs kWh/MWh: dlaczego tak skomplikowany system stosowania kWh/MWh jako ilości gazu? Kiedy s jest spodziewane rzeczywiste wprowadzenie jednostek kWh/MWh bez żadnych algorytmów? Zastosowany algorytm przeliczeń jest spowodowany brakiem zgody URE na zatwierdzenie taryf przesyłowych w jednostkach energii. Przewidujemy, że ukazanie się nowego Rozporządzenia Taryfowego pozwoli nam znacznie uprościć mechanizm rozliczania w zakresie jednostek energii.

33 system, który łączy 33 Dlaczego postawiono ograniczenia na poziomie 5% dla remoninacji dobowej? Ograniczenie dotyczy renominacji godzinowej a nie dobowej, więc nie jest ono tak restrykcyjne. Wprowadzono je ze względów technicznych. Dotyczy ono tylko wybranych punktów.

34 system, który łączy 34 Bilansowanie handlowe: jakie są zasady rozliczeń, strony rozliczeń, bilansowanie na poziomie OSP vs bilansowanie na poziomie OSD? Zasady bilansowania są szczegółowo opisane w 19. punkcie IRiESP. Na poziomie OSP stronami bilansowania są ZUP oraz OSP. Zgodnie z zasadami opisanymi w projekcie IRiESD nie przewiduje się bilansowania w obszarach dystrybucyjnych gazu E, na poziomie OSD.

35 system, który łączy 35 Jakie będą terminy dostarczania protokołów i Handlowych Raportów Przesyłu? Dane rozliczeniowe zgodnie z punktem 21.4.6 będą udostępniane ZUP do 28 dnia następnego miesiąca.

36 system, który łączy 36 Jakie będą zasady korekty wartości rozliczeniowych (energii) w przypadku gdy w którymkolwiek fizycznym punkcie obszaru rozliczeniowego ciepło spalania będzie się różniło o więcej niż +/- 3%? (prosimy o wskazanie pkt. IRiESP) Nie spodziewamy się wystąpienia takich rozbieżności. Niemniej jednak jeśli taki przypadek wystąpi stosowany będzie tryb reklamacyjny opisany w 3.4.12..

37 system, który łączy 37 Jaki będzie tryb nominowania usługi jednodniowej?: a) Czy w przypadku zanominowania ilości przekraczających PZ przydzielony na zasadach ciągłych, OSP będzie potwierdzał chęć skorzystania z usługi jednodniowej? b) W jaki sposób OSP będzie informował ZUP o braku zgody na skorzystanie z usługi jednodniowej? Stosowanie trybu odrzucenia nominacji /renominacji w całości będzie miało negatywne skutki dla innych odbiorców ZUP w ramach ciągłych PZ. c) W jaki sposób usługa zostanie ujęta w HRP? d) Czy złożoną z dobowym wyprzedzeniem i zatwierdzoną nominację na usługę jednodniową, można renominować w bieżącej dobie? a)Do korzystania z usługi jednodniowej ZUP musi mieć zgłoszoną w PZ chęć do korzystania z takich usług na danym punkcie. Wówczas w przypadku złożenia nominacji w ilościach większych a niżeli PZ dla usług długoterminowych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych, przyjmuje się, iż złożono nominacje w celu uzyskania usługi dobowej. Nominacja zostanie przyjęta do realizacji z: mocą umowną ciągłą w zakresie wolnych przepustowości technicznych tego punktu lub mocą umowną przesyłową ponad dostępną zdolność techniczną. b)W takim przypadku nominacja zostanie zredukowana lub odrzucona. c)W HRP nie planuje się wyszczególniania usług jednodniowych – sumaryczna nominacja i realizacja dla danej doby. d)Usługi jednodniowe można renominować w trakcie doby.

38 system, który łączy 38 Jaka będzie kolejność redukowania w przypadku wystąpienia ograniczeń zdolności oraz zanominowania przez ZUP ilości obejmujących zdolności ciągłe, przerywane i usługę jednodniową? Przy redukcji nie ma znaczenia czas trwania umowy, ani rodzaj usługi długoterminowej, krótkoterminowej czy dobowej. Ograniczeniu podlegają w pierwszej kolejności usługi przerywane począwszy od 4 poziomu do 1 poziomu. W dalszej kolejności redukowane są usługi ciągłe proporcjonalnie do nominacji.

39 system, który łączy 39 Czy OSP będzie odrzucał pojedyncze punkty nieprawidłowo zanominowane czy całą nominację złożoną przez ZUP? Błędna nominacja /renominacja jednego z odbiorców ZUP może powodować negatywne konsekwencje dla innych odbiorców, innych ZUP (wpływ na udostępniane moce przerywane), bilansu ZUP (przyjęcie wartości zerowych dla nominacji), a w konsekwencji dla bilansu systemu przesyłowego. Czy OSP będzie odrzucał pojedyncze punkty nieprawidłowo zanominowane czy całą nominację złożoną przez ZUP? Błędna nominacja /renominacja jednego z odbiorców ZUP może powodować negatywne konsekwencje dla innych odbiorców, innych ZUP (wpływ na udostępniane moce przerywane), bilansu ZUP (przyjęcie wartości zerowych dla nominacji), a w konsekwencji dla bilansu systemu przesyłowego. Zgodnie ze standardami edig@s cała nominacja zostanie odrzucona.

40 system, który łączy 40 Zgodnie z IRIESP ZUP jest zobowiązany uwzględniać ograniczenia ustawowe w składanych nominacjach. W jaki sposób OSP zamierza kontrolować dostosowanie się odbiorców do wprowadzonych poziomów ograniczeń, i proces nominacji w tym zakresie, jeśli: -odbiorca posiadający kliku dostawców będzie mógł złożyć do nich nominacje łącznie przekraczające poziom ograniczenia ustawowego ; -indywidualnie w nominacjach ZUP poziomy ograniczeń nie zostaną przekroczone? Zgodnie z IRIESP ZUP jest zobowiązany uwzględniać ograniczenia ustawowe w składanych nominacjach. W jaki sposób OSP zamierza kontrolować dostosowanie się odbiorców do wprowadzonych poziomów ograniczeń, i proces nominacji w tym zakresie, jeśli: -odbiorca posiadający kliku dostawców będzie mógł złożyć do nich nominacje łącznie przekraczające poziom ograniczenia ustawowego ; -indywidualnie w nominacjach ZUP poziomy ograniczeń nie zostaną przekroczone? Sprawa składania nominacji przez odbiorcę do jego dostawców nie jest regulowana w IRiESP. Opisana sytuacja nie powinna mieć miejsca ponieważ PP = PZ a w okresie ograniczeń wielkości te są zmniejszane zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń.

41 system, który łączy 41 Nominacje na punkt wirtualny – czy będzie wymagane wskazywanie kontrahentów ZUP? Jeżeli tak kiedy będą nadawane kody kontrahentów? Kody kontrahentów będą nadawane na bieżąco jeśli pojawi się taka potrzeba. Poza kodem dla Giełdy Gazu (dla punktów WPWEgg i WPWYgg) nie przewiduje się nadawania specjalnych kodów do funkcjonowania pozostałych punktów wirtualnych. W ramach rynku OTC, każdy ZUP składa nominację podając kod swojego kontrahenta (drugiego ZUP). W przypadku sprzeczności, zgodnie z pkt. 15.2.11 IRiESP, stosuje się zasadę mniejszego strumienia.

42 system, który łączy 42 Zgodnie z IRIESP istnieje możliwość składania renominacji w bieżącej dobie w każdym czasie, przy czym rozpatrywanie renominacji następuje o każdej pełnej godzinie. W związku z tym: a)po złożeniu renominacji w bieżącej dobie np. o godz. 13.50, kiedy będzie możliwe złożenie kolejnej renominacji, biorąc pod uwagę czas rozpatrywania renominacji wynoszący 2 godz.? b)Czy możliwe będzie złożenie kolejnej renominacji o godz. 14.30 (rozpatrywanej o 15.00) ? c) w jaki sposób należy uwzględnić (zanominować) ilości zanominowane w poprzedniej renominacji, tj. tej która jest w trakcie rozpatrywania? Zgodnie z IRIESP istnieje możliwość składania renominacji w bieżącej dobie w każdym czasie, przy czym rozpatrywanie renominacji następuje o każdej pełnej godzinie. W związku z tym: a)po złożeniu renominacji w bieżącej dobie np. o godz. 13.50, kiedy będzie możliwe złożenie kolejnej renominacji, biorąc pod uwagę czas rozpatrywania renominacji wynoszący 2 godz.? b)Czy możliwe będzie złożenie kolejnej renominacji o godz. 14.30 (rozpatrywanej o 15.00) ? c) w jaki sposób należy uwzględnić (zanominować) ilości zanominowane w poprzedniej renominacji, tj. tej która jest w trakcie rozpatrywania? a)Nie ma ograniczeń co do ilości i częstotliwości składania renominacji. Jeżeli od ostatniego sprawdzenia do pełnej godziny ZUP złoży więcej niż jedną renominację, to sprawdzana będzie tylko odstatnia otrzymana renominacja. b)Będzie możliwe, renominacja złożona o 14:30 zacznie działać od godziny 17:00. c)Należy wpisać wartości z rozpatrywanej renominacji.

43 system, który łączy 43 Jakie okoliczności mogą wystąpić w systemie przesyłowym, powodując odrzucenie nominacji/renominacji z powodu braku technicznych możliwości realizacji nominacji? Sytuacja awaryjna, ograniczenie w sąsiednich systemach (OSM, OSW, OSD).

44 system, który łączy 44 Czy odbiorca, który dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego może dokonać zmiany zaalokowanych ilości operatywnych w raporcie rozliczeniowym? Czy porozumienia zawierane z odbiorcami będą zawierały przesłanki określające okoliczności, w których odbiorca może dokonać alokacji rozliczeniowej odmiennej od operatywnej? Czy do dnia rozpoczęcia obowiązywania całej IRiESP (v 18) zostaną podpisane i rozpoczną obowiązywanie porozumienia ze wszystkimi odbiorcami? Czy odbiorca, który dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego może dokonać zmiany zaalokowanych ilości operatywnych w raporcie rozliczeniowym? Czy porozumienia zawierane z odbiorcami będą zawierały przesłanki określające okoliczności, w których odbiorca może dokonać alokacji rozliczeniowej odmiennej od operatywnej? Czy do dnia rozpoczęcia obowiązywania całej IRiESP (v 18) zostaną podpisane i rozpoczną obowiązywanie porozumienia ze wszystkimi odbiorcami? Tak, odbiorca może w alokacji zmienić ilości operatywne. Ilości z alokacji rozliczeniowej muszą być zgodne z pomiarem rozliczeniowym. Nie, jest to decyzja odbiorcy. Tam, gdzie jest to wymagane, OSP ma podpisane porozumienia z odbiorcami. Gdy zaistnieje potrzeba OSP podpisze nowe porozumienia.

45 system, który łączy 45 Czy ZUP, OSD i OSM są również odbiorcami? Jak należy traktować powyższe w kontekście np. obowiązku alokacji, której ma dokonywać odbiorca (ZUP?) zgodnie z pkt. 16.2.1? Tak, zgodnie z definicją odbiorcy ZUP, OSD oraz OSM są również odbiorcami. W punkcie 16. IRiESP enumeratywnie wymieniono podmioty, na które nałożony jest obowiązek wykonywania alokacji. W przypadku odbiorcy końcowego dokonuje jej ten odbiorca.

46 system, który łączy 46 Czy OSP będzie informował ZUP o zmianie publikowanych na stronie internetowej parametrów ciśnienia ustalonych dla punktów oraz HS wyznaczonego do przeliczenia mocy umownej? We wrześniu br. uległo zmianie HS określone do przeliczenia mocy umownej dla punktów wejścia Cieszyn i punktu Cieszyn rewers, o czym nie poinformowano ZUP. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Czy OSP będzie informował ZUP o zmianie publikowanych na stronie internetowej parametrów ciśnienia ustalonych dla punktów oraz HS wyznaczonego do przeliczenia mocy umownej? We wrześniu br. uległo zmianie HS określone do przeliczenia mocy umownej dla punktów wejścia Cieszyn i punktu Cieszyn rewers, o czym nie poinformowano ZUP. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Nie, OSP na publikuje ciepła spalania, są one na bieżąco dostępne na stronie internetowej operatora i ZUP ma możliwość monitorowania tych wartości.

47 system, który łączy 47 Rynek usług bilansujących - czy w przypadku złożenia oferty na dostarczenie gazu z punktu wejścia z kierunku wschodniego, przyjęcia przez OSP oferty, złożenia stosownych nominacji - zostanie naliczona opłata zgodnie z pkt. 18.3.3. (za niezrealizowaną część usług systemowych) jeżeli na punkcie wejścia spadnie ciśnienie, które uniemożliwi zrealizowanie w pełni deklarowanych ilości? Wykonaniem oferty przyjętej przez Gaz-System w ramach Rynku usług bilansujących jest złożenie i zatwierdzenie przez OSP nominacji. Przyjęta przez Gaz-System nominacja stanowi wykonanie umowy sprzedaży gazu. Zgodnie natomiast z pkt. 18.3.2 IRiESP, gdy z przyczyn leżących po stronie ZUP np. braku gazu (nie złożenia nominacji) w systemie współpracującym nominacja zostanie odrzucona, ZUP zapłaci kary za niezrealizowanie swojej oferty.

48 system, który łączy Dziękuję za uwagę 48


Pobierz ppt "1 Warszawa, 16 października 2012r. system, który łączy IRiESP Pytania Uczestników Rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google