Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europe and the Seas Europa i Morza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europe and the Seas Europa i Morza"— Zapis prezentacji:

1 Europe and the Seas Europa i Morza
Morze Północne/The North Sea Morze Bałtyckie/The Baltic Sea Ocean Atlantycki/The Atlantic Ocean Morze Czarne/The Black Sea Morze Śródziemne/The Mediterranean Sea

2 Pollution of the seas Zanieczyszczenia mórz 

3 Dzisiejsze, brudne Morza 
Old, clean Sea Stare, czyste Morza  Today dirty Sea Dzisiejsze, brudne Morza 

4 Zanieczyszczenia mórz:
a) ścieki - docelowym miejscem ścieków z naszych domów (toalety, pralki) jest zawsze i niestety Bałtyk. W Szwecji i krajach nordyckich funkcjonują efektywne instalacje oczyszczania ścieków, które oczyszczają wodę z większości substancji zanim wpłynie ona do morza.  b) rolnictwo - chodzi głównie o środki owadobójcze i chwastobójcze. Po spryskaniu nimi roślin najczęściej po jakimś czasie spada deszcz. Są one potem transportowane wraz z wodą deszczową do najbliższej rzeki lub jeziora, a stamtąd do morza.  c) transport wodny - spośród wszystkich mórz świata najsilniej odczuwają skutki rozwoju cywilizacyjnego dwa europejskie morza śródlądowe: Śródziemne i Bałtyckie. Sytuacja Bałtyku jest szczególnie tragiczna. Na jego wybrzeżu powstało 60 dużych aglomeracji miejskich, zaś we wszystkich krajach nadbałtyckich mieszka ok. 150 milionów ludzi(nad samym morzem ok. 85 mln!). Bałtyk jest ruchliwą drogą transportową, którą rocznie przewozi się 200 mln ton ładunków. Stanowi to 10% wszystkich przewozów wodnych świata!  d) przemysł chemiczny-co roku przemysł chemiczny wyrzuca do morza tony nawozów azotowych i fosforowych oraz odpady chemiczne z fabryk.  e) katastrofy zbiornikowców - co jakiś czas u wybrzeży morza Bałtyckiego tonie statek z ropą naftową. Grozi to zawsze ogromną katastrofą ekologiczną kraju, u wybrzeży którego zatonął zbiornikowiec. Wycieka z niego ropa; zabija podczas dryfowania całą faunę i florę jaką napotyka.  f) małe zasolenie - zasolenie m. Bałtyckiego wynosi od 2 promili w górnej, północnej części do 10 w Oresund na południu. Dużo ciekawych organizmów nie zamieszkuje Bałtyku z powodu małego zasolenia. Istnieje tylko 80 większych gatunków w tym morzu (w porónaniu z ponad 1000 gatunków na zachodnim, szwedzkim wybrzeżu), toteż każdy gatunek ma w nim mnóstwo przestrzeni.  g) wydobycie ropy naftowej - stawiając te wielkie platformy zawsze zostawi się jakiś złom na dnie. Jest jeszcze duże ryzyko, że ropa wydostanie się z szybu i zatruje pobliski teren wodny.  h) zatopione pociski - znajdują się w strefie duńskiej. zamknięte w pociskach i bombach gazy bojowe są wyławiane przez marynarzy. Stanowią poważne zagrożenie dla ludzi morza, mogą się przyczynić do masowej zagłady życia w Bałtyku.

5 Types off pollution: a) waste water - sewage target place in our homes (toilets, washing machines) and, unfortunately, is always the Baltic. In Sweden and the Nordic countries operate effective waste water treatment plants which purify water from most of the substance before it affected the sea.  b) agriculture - mostly insecticides and herbicides. After spraying these plants usually after some time the rain falls. They are then transported with the rainwater to the nearest river or lake, and thence to the sea.  c) water transport - of all the oceans of the world most affected by the development of European civilization two inland seas: the Mediterranean and the Baltic. The situation of the Baltic Sea is particularly tragic. On its coast was 60 large urban agglomerations, and in all the Baltic countries lived about 150 million people (over the sea about 85 million!). The Baltic is a busy transport route, which is annually transported 200 million tons of cargo. This represents 10% of total water of the world!  d) the chemical industry, chemical industry annually thrown into the sea of tons of fertilizer nitrogen and phosphorous, and chemical wastes from factories.  e) the tanker crash - repeatedly off the coast of the Baltic Sea is sinking the ship with oil. Doing so is always a huge ecological disaster of the country, which sank off the coast of the tanker.Oil leaking from it, kills the whole drift of the flora and fauna encountered.  f) low salinity - salinity Baltic Sea is from 2 per mille in the upper northern part of the 10 in the south of Øresund. Lots of interesting organisms does not reside in the Baltic Sea because of low salinity. There are only 80 major species in the sea (in with over 1,000 species in the western Swedish coast), so that each species has plenty of space in it.  g) the extraction of oil - is putting a great platform to always leave a scrap at the bottom. There is significant risk that the oil comes out of the shaft and the surrounding area water.  h) submerged shells - are in the Danish zone. encased in missiles and bombs poison gases are harvested by the sailors. Pose a serious threat to the people of the sea, can contribute to the mass destruction of life in the Baltic. 

6 Sposoby ochrony morza:
Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony środowiska morskiego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Można to osiągnąć poprzez rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty prawne i ekonomiczne, promujące takie działania, jak: • budowa oczyszczalni ścieków, • montaż filtrów przemysłowych zmniejszających emisję pyłów i gazów, • budowa ekologicznych wysypisk śmieci i rekultywacja starych, • zmiana technologii przemysłowych na bardziej przyjazne dla środowiska powodujące zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ilości ścieków i odpadów, • szersze korzystanie ze źródeł energii odnawialnych – budowa elektrowni wodnych i wiatrowych, • zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych w rolnictwie, • wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych. Istotna jest również szeroka edukacja ekologiczna prowadząca do zmiany postaw życiowych ludności. Wszyscy musimy mieć świadomość, że również od nas zależy los Bałtyku. Każdy z nas może zmniejszyć ilość wytwarzanych zanieczyszczeń poprzez: • ograniczenie zużycia trudno rozkładalnych tworzyw sztucznych,  • zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych, • oszczędzanie energii, • zbieranie surowców wtórnych, • ograniczenie stosowania środków piorących zawierających fosforany, • dbanie o czystość plaż i wód przybrzeżnych, • ograniczenie korzystania z samochodów i tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

7 Ways to protect sea One of the most effective ways to protect the marine environment is to reduce emissions. This can be achieved through institutional arrangements and legal and economic instruments to promote activities such as:? • construction of sewage treatment plant? • installation of industrial filters to reduce emissions of dust and gases? • construction of organic waste dumps and the restoration of old? • a change in industrial technology more environmentally-friendly effect of reducing energy and water consumption and the quantity of sewage and waste? • wider use of renewable energy sources - the construction of hydroelectric and wind? • reducing the consumption of fertilizers in agriculture? • use of waste and recyclable materials.? There is also broad environmental education leading to a change in attitudes of the population. We all need to be aware that it also depends on us the fate of the Baltic Sea. Each of us can reduce the amount of pollution generated by:? • reducing consumption of hard degradable plastics? • reducing water consumption in households? • save energy? • collecting recyclable materials,? • reducing the use of detergents containing phosphates,? • taking care of clean beaches and coastal waters? • limiting the use of cars and thereby reduce emissions of pollutants into the atmosphere.

8 Zwierzęta żyjące w morzu SEA ANIMALS

9 Pozwólcie nam żyć! Save our lives!

10 PAMIĘTAJMY , ABY CHRONIĆ MORZA !!!! SAVE THE SEAS

11 Prezentację wykonała Agata Sternik, kl.6a


Pobierz ppt "Europe and the Seas Europa i Morza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google