Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca - 31 grudnia 2011

2 Czym jest Unia Europejska?
Jest to powstały na mocy Traktatu z Maastricht (który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku) gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007 r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Państwa należące do Unii Europejskiej

3 Polska w Unii Europejskiej
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003. Polacy odpowiadali na następujące pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?

4 Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca 2011 roku Polska stanęła na czele Rady Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Unii Europejskiej jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE w 2004 roku i szczególnego rodzaju zobowiązaniem wynikającym ze statusu państwa członkowskiego. Obowiązek ten został wprowadzony przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957 roku. Sztabka srebra upamiętniająca Polską prezydencję w Radzie UE

5 Czym jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?
Prezydencja w Radzie UE to rotacyjne przewodnictwo w UE pełnione kolejno przez Państwa Członkowskie przez sześć miesięcy. Polska sprawuje przewodnictwo w Radzie UE w okresie od lipca do grudnia 2011. Polska jest czwartym z „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej, która sprawuje prezydencję (po Słowenii, Czechach i Węgrzech). Polska jest pierwszym państwem obejmującym prezydencję w trio Polska – Dania – Cypr.

6 Zadania państwa sprawującego prezydencję
Przewodniczenie pracom Rady UE oraz jej grup i komitetów roboczych. Reprezentowanie Rady wobec innych instytucji Unii Europejskiej. Reprezentowanie UE w stosunkach międzynarodowych (wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych). Flaga Unii Europejskiej

7 Priorytety polskiej prezydencji
zakończenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu akcesyjnego, tak by członkostwo było możliwe w 2013 roku, zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego, rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz polityki sąsiedztwa, przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją, nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich, wzmocnienie polityki spójności, rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, walka z nielegalną imigracją, rozwój jednolitego rynku, wspólna polityka energetyczna, zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy. Zdjęcie z inauguracji polskiej prezydencji w Radzie UE

8 Logo polskiej prezydencji
Logiem polskiej prezydencji jest sześć kolorowych, skierowanych w górę strzałek oraz polska flaga. Całości towarzyszy napis „PL2011.eu”. Logo naszej prezydencji w Radzie UE

9 Czy prezydencja jest szansą dla Polski?
„Prezydencja daje możliwość większego i realnego wpływu na decyzje podejmowane w UE. Będziemy mieć szansę przedstawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów polskiej polityki, zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przedłożenia własnych pomysłów i inicjatyw. Prezydencja to jednak głównie kontynuacja wcześniejszych działań Unii, zapewnienie jej spójnego funkcjonowania, zagwarantowanie jej głosu w ważnych dla świata sprawach. Jestem przekonany, że Polska efektywnie wykorzysta ten czas. Poprzez solidne wykonanie zadania, jakim jest Przewodnictwo w Radzie UE wzrośnie zaufanie do naszego kraju jako ważnego członka UE. Sukces Prezydencji to najlepsza promocja Polski i okazja do stworzenia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.” Mikołaj Dowgielewicz, Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w Radzie UE -Opinia przed rozpoczęciem polskiej prezydencji

10 Mikołaj Dowgielewicz – Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w UE

11 Sukcesy Polskiej prezydencji
Polska stała się centrum konsultacji i dialogu Unii Europejskiej. Zorganizowanie Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. Uzyskanie wspólnego oświadczenia, że kryzys gospodarczy nie przekreśli wysiłków na rzecz zbliżania się państw Partnerstwa Wschodniego do Europy. Przedstawienie przez polską prezydencję pakietu sześciu aktów legislacyjnych dotyczących zarządzania gospodarczego w UE mających przeciwdziałać kryzysom gospodarczym i pomagać z ich wychodzenia krajom zagrożonym recesją.

12 Działania w Szkole Podstawowej nr 93 im
Działania w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Listopad 2011

13 Wystawa z okazji Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

14 Prezentacja prac przygotowanych przez uczniów naszej szkoły – ekspozycja na szkolnym korytarzu

15 Prace plastyczne wykonane przez uczniów świetlicy

16 Szkolny Klub Europejski- praca wykonana przez uczniów klas trzecich

17

18 Ten się dobrze ma- kto języki zna…..

19 Wizyta uczniów klasy 4b i 5a w Domu Europy

20

21

22

23

24 Co wiesz o Unii Europejskiej- quiz
Unia Europejska jest: a) państwem, b) organizacją, c) regionem. Flaga Unii Europejskiej ma : a) 12 gwiazd, b) 10 gwiazd, c) 15 gwiazd. Kompozytorem hymnu UE jest: a) F. Chopin, b) A. Mozart, c) L. Van Beethoven. Unia Europejska obecnie skupia: a) 12 państw, b) 27 państw, c) 15 państw.

25 Umowną stolicą Unii Europejskiej jest: a) Paryż, b) Bruksela, c) Londyn.
Waluta UE to: a) dolar, b) funt, c) euro. Dniem UE jest 9 maja, ponieważ wtedy w 1950 r. : a) zapoczątkowano tworzenie Unii Europejskiej, b) wprowadzono wspólną walutę dla państw członkowskich, c) zaproponowano Polsce wejście do UE. Polska wstąpiła do UE: a) 25 kwietnia 2003 roku, b) 1 maja 2004 roku, c) 3 maja 2004 roku.

26 Wraz z Polską wstąpiło do UE a) 12 państw, b) 7 państw, c) 10 państw.
Państwo należące do Unii Europejskiej ,z którym graniczy Polska to: a) Hiszpania, b) Szwecja, c) Niemcy. W jakim mieście znajduje się siedziba Rady Unii Europejskiej: a) Bruksela, b) Berlin, c) Paryż. Jak wygląda flaga UE: a) 12 żółtych gwiazd na niebieskim tle, b) 15 żółtych gwiazd na niebieskim tle, c) 12 niebieskich gwiazd na żółtym tle.

27 „Dzień Europy” obchodzony jest 5 maja, ponieważ wtedy w 1949 r
„Dzień Europy” obchodzony jest 5 maja, ponieważ wtedy w 1949 r.: a) Polska złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej, b) powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, c) utworzono Radę Europy. Polska złożyła wniosek o przystąpienie do UE w: a) 1990, b) 1994, c) 1998. Ilu deputowanych z Polski zasiada w Parlamencie Europejskim: a) 54, b) 62, c) 48. Do Unii Walutowej nie przystąpiły: a) Szwecja, Grecja i Francja, b) Dania, Szwecja i Wielka Brytania, c) Austria, Belgia i Włochy.

28 Prawda czy fałsz. 1. „Oda do młodości” jest hymnem UE. 2
Prawda czy fałsz? 1. „Oda do młodości” jest hymnem UE Siedziba Trybunału Sprawiedliwości znajduje się w Paryżu Szwecja należy do Unii Europejskiej. 4. Dzień Unii Europejskiej obchodzimy 8 maja Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Paryżu 6. Na monecie euro jest miejsce na własne symbole narodowe kraju. zebrała: M. Bałut

29 Artur Bilski ( we współpracy z B. Łopatniuk)
Wykonał: Artur Bilski ( we współpracy z B. Łopatniuk) W szkolnej ekspozycji wykorzystano materiały powstałe podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów oraz szkolną świetlicę i Szkolny Klub Europejski.


Pobierz ppt "Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google