Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych
w województwie wielkopolskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

2 Temat prezentacji 1. Ogólny opis działania 2.5
● Kryteria dostępu ● Beneficjenci ● Zakres pomocy ● Finansowanie ● Wymagane dokumenty ● Zasady kwalifikacji wydatków 2. Podział środków na realizację zadań w działaniu 2.5 ● Podział środków w układzie województw ● Ranking województw w działaniu 2.5 ● Limity środków dla województwa 3. Schemat blokowy przebiegu realizacji zadań w działaniu 2.5 4. Wdrażanie programu ● Wytyczne wdrożenia SPO w WZMiUW w Poznaniu ● Poszczególne etapy wdrażania programu ● Realizacja zadań przez WZMiUW w latach 5. Problemy zaistniałe podczas realizacji Programu 6. Karty obiektów

3 Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

4 Legislacja krajowa i Unii Europejskiej
Legislacja UE ● Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) ● Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia (Tekst nieautoryzowany) ● Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z 21 czerwca 1999 wprowadzające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych Legislacja krajowa ● Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U. Nr 197 poz.2032) w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” ● Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz.U. Nr 207 poz. 2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” ● Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006” (Dz. U. Nr 160 poz. 1131)

5 Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, " Nazwa priorytetu Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Nazwa działania Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych 1308 Numer działania 2.5. Czas trwania działania Instytucja zarządzająca Programem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytucja wdrażająca Samorząd województwa Beneficjent końcowy ARiMR Beneficjenci (projektodawcy) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych WZMiUW Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich Instytucja płatnicza Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów Rodzaj pomocy Granty inwestycyjne Maksymalna wysokość pomocy w procentach kwalifikujących się kosztów 100% Wsparcie finansowe ogółem dla działania 132 mln euro Wsparcie finansowe UE 100 mln euro Wsparcie finansowe krajowe 32 mln euro

6 Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
1. Ogólny opis działania 2.5 Kryteria dostępu W ramach działania 2.5 wspierane są projekty w z zakresu melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych oraz projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, pod warunkiem że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Beneficjenci Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych

7 Zakres pomocy 1. Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, takich jak: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6m, drenowania, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych, fitomelioracje i agromelioracje, systemy przeciwerozyjne, pierwsze zagospodarowanie zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk; 2. Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, w tym: budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wody, stopnie wodne, zbiorniki wodne, kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągi o średnicy co najmniej 0,6m, budowle przeciwpowodziowe wraz z drogami dojazdowymi do tych budowli, budowle regulacyjne, stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych, budowle wstrzymujące erozję wodną, drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych.

8 co najmniej 20% środki budżetu państwa
Finansowanie 1. Melioracje podstawowe mogą być finansowane ze środków Sekcji Orientacji EFOiGR oraz środków budżetu państwa, w proporcjach: do 80% środki Sekcji Orientacji EFOiGR, co najmniej 20% środki budżetu państwa 2. Melioracje szczegółowe, mające charakter projektów infrastrukturalnych generujące dochód w proporcjach: wkład Sekcji Orientacji EFOiGR do 50% całkowitego kwalifikującego się kosztu, pozostałe 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych to część finansowana ze środków krajowych. Na etapie realizacji projektu część ta jest współfinansowana ze środków budżetu państwa, a następnie część stanowiąca 20% kosztów kwalifikowalnych projektu jest spłacana przez właścicieli gruntów

9 Wymagane dokumenty Projekty dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jak i podstawowych oraz kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, mogą być realizowane, jeżeli: uzyskano pozwolenie wodnoprawne, zgłoszono budowę lub uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano oceny wpływu na środowisko, jeżeli jest wymagane, uzgodniono projekt z zainteresowanymi województwami, regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, a w przypadku wód granicznych - z zainteresowanymi państwami, uzgodniono projekt techniczny inwestycji z konserwatorem przyrody, jeżeli jest wymagane, opracowano plan finansowy i określono źródła finansowania, koszt projektu według kosztorysu inwestorskiego wynosi co najmniej tys. zł. ubiegający się o dofinansowanie projektu nie ma zaległości podatkowych ani zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

10 • Zasady kwalifikacji wydatków
Definicja Pojęcie „koszty kwalifikowalne” oznacza te koszty realizacji projektu, które mogą podlegać współfinansowaniu w ramach Programu. Okres kwalifikowalności Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu obejmuje lata 2004 – Za koszty kwalifikowalne uznawane są koszty poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Niektóre koszty ogólne mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne także w przypadku, gdy zostały poniesione w okresie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 r. lub w przypadku kosztów, do których stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - w dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. 2 marca 2004 r.

11 • Zasady kwalifikacji wydatków
w działaniu 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” W zakres kosztów kwalifikowalnych wchodzą następujące elementy: koszty ogólne związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej nadzorowaniem, w szczególności: a: przygotowanie dokumentacji technicznej, b: przygotowanie dokumentacji ekonomicznej: kosztorysów i analiz ekonomicznych, c: zaświadczeń, pozwoleń, opłat i wszelkiej dokumentacji związanej z ich uzyskaniem, d: nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego związanego z realizacją projektu, e: obsługi geodezyjnej, f: nabycia patentów i licencji; koszty robót budowlano-montażowych; koszty wykupu gruntu pod inwestycje; koszt ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Nie podlegają finansowaniu: budowa lub modernizacja ziemnych stawów rybnych; budowa i modernizacja deszczowni oraz stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych; ponowne zagospodarowanie zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk, z wyłączeniem pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk. Ewentualne wątpliwości, dotyczące zakwalifikowania urządzenia do finansowania w ramach tego działania, będą rozstrzygane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w której zdefiniowane jest pojęcie melioracji wodnych.

12 2. Podział środków na realizację zadań w działaniu 2.5
Podział środków w układzie województw wg limitów obowiązujących w okresie od 16 listopada – 15 grudnia 2007 roku 1. woj. dolnośląskie – 54,2 mln zł 3. woj. wielkopolskie – 46,1 mln zł 16. woj. świętokrzyskie - 8,1 mln zł

13 Ranking województw w działaniu 2
Ranking województw w działaniu 2.5 (wg limitów obowiązujących w okresie od 16 listopada – 15 grudnia 2007 roku)

14 Zależność pomiędzy ilością środków w budżecie państwa a wielkością limitu środków dla województwa (tzw. kopertą regionalną)

15 3. Schemat blokowy przebiegu realizacji zadań w działaniu 2.5

16 4. Wdrażanie programu. W listopadzie 2005 roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu opracował i wprowadził do realizacji na własne potrzeby: „Wytyczne wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w WZMiUW w Poznaniu” W niniejszym opracowaniu zebrano i opisano całość procedur postępowania dotyczącego realizacji projektów inwestycyjnych z melioracji podstawowych i szczegółowych na lata 2005 – 2008 finansowanych w ramach „SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” Działanie 2.5 Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi 2004 – 2006”. Omówiono podstawy prawne wskazanego oraz zasady udzielania pomocy, zakres pomocy formy i wysokość jej udzielana, koszty kwalifikowalne projektów oraz procedury dotyczące ubiegania się o pomoc. Ponadto na podstawie omówionych zasad postępowania opisano kompetencje oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych działów WZMiUW włączonych w wdrażanie programu. Szczególną uwagę zwrócono na procedury sporządzania wniosków i dokumentów księgowych oraz ich obieg, sposób opisywania i księgowanie.

17 Zasady udzielania pomocy Zakres pomocy Warunki uzyskanej pomocy
Podstawy prawne Zasady udzielania pomocy Zakres pomocy Warunki uzyskanej pomocy Forma i wysokość udzielonej pomocy Koszty kwalifikowane projektu Procedura ubiegania się o pomoc Zobowiązania w stosunku do WZMiUW, jako beneficjenta Utrata pomocy Struktura organizacyjna oraz podział zadań poszczególnych komórek organizacyjnych W.Z.M i U.W zaangażowanych we wdrożenie SPO. Wnioski o dofinansowanie projektów i procedury ich wypełniania Procedury przetargowe, wybór wykonawcy projektu oraz procedury zawarcia umowy z wykonawcą Nadzór nad realizowanymi robotami • Inspektor nadzoru inwestorskiego. • Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego: • Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego • Tryb postępowania przy odbiorach robót. • Szczegółowe postanowienia w sprawie procedury odbioru: „Wytyczne wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w WZMiUW w Poznaniu”

18 Tryb rozliczenia finansowego: Dokumenty księgowe
„Wytyczne wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w WZMiUW w Poznaniu” Tryb rozliczenia finansowego: Dokumenty księgowe • Procedury autoryzacji dokumentów księgowych, opisy faktur i dokumentów księgowych • Obieg dokumentów księgowych • Obieg dokumentów płatniczych • Zasady rachunkowości • Procedury sporządzenia wniosku o płatność • Sprawozdawczość księgowa Audyt i kontrola wewnętrzna • Audyt wewnętrzny • Kontrola wewnętrzna Archiwizacja dokumentów SPO. Wzory wniosków o dofinansowanie, wykaz zarządzeń i inne wzory dokumentów i decyzji

19 Wykaz dokumentów dotyczących wdrażania SPO 2004-2006
(podjęte uchwały SWW i RKS) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLI/656/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: Planu projektów inwestycyjnych z melioracji podstawowych w województwie wielkopolskim na lata w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", działanie – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Uchwała Nr 17/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 2 września 2005 r. w sprawie akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów przewidzianych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ”, Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Uchwała Nr 31/2006 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów przewidzianych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ", Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005 r.
Uchwała Nr XLI/656/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005 r. Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 roku Nr 216 poz. 4708) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się do realizacji "Plan projektów inwestycyjnych z melioracji podstawowych w województwie wielkopolskim na lata w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały nr XLI/656/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. "Plan projektów inwestycyjnych z melioracji podstawowych w województwie wielkopolskim na lata SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi został sporządzony na podstawie Uchwały Nr 17/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie akceptacji i rekomendacji Listy Rankingowej projektów przewidzianych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). W planie działań na lata ujęta jest realizacja projektów z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, oraz kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego, a także układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód. Zadania ujęte w planie na lata będą realizowane w ramach SPO ze środków finansowych z budżetu państwa i środków wspólnotowych w formie całkowitego zwrotu (100% kosztów kwalifikowanych), w tym poziom udziału UE wynosić będzie do 80 %, na zasadzie prefinansowania. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

21 Poszczególne etapy wdrażania programu
Rok 2004 Do końca 2004 roku nie była znana nawet wielkość limitu środków publicznych krajowych i unijnych dla województwa wielkopolskiego. Brak szeregu dokumentów prawnych i zarządzeń uniemożliwił w 2004 realizację programu. Skutkiem tego, Marszałek Województwa nie wydał zarządzenia o naborze wniosków, a WZMiUW, jako beneficjent nie mógł złożyć wniosków o dofinansowanie projektów. Rok 2005 styczeń została zawarta umowa pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za program tj. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako jednostka zarządzająca programem, samorządem województwa, jako jednostką wdrażającą, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako beneficjentem końcowym. maj opublikowanie przez Urząd Marszałkowski ogłoszenia o naborze wniosków na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi„ czerwiec WZMiUW składa 8 wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych w województwie wielkopolskim na łączną wartość 65 072 633 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Departament Rozwoju Regionalnego

22 sierpień zadania ujęto na liście rankingowej zarekomendowanej Regionalnemu Komitetowi Sterującemu. wrzesień Regionalny Komitet Sterujący rozpatrzył wnioski i podjął Uchwałę nr 17/2005 w sprawie akceptacji i rekomendacji listy rankingowej 8 projektów z proponowaną kwotą wniosków do objęcia pomocą finansową w wysokości 65 072 633 zł. Marszałek Województwa wydaje decyzje na wykonanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla projektów inwestycyjnych, w ramach środków limitowych przyjętych dla woj. wielkopolskiego, na sumę 51 540 100 zł. Rok 2006 luty w wyniku oszczędności poprzetargowych WZMiUW składa kolejnych 7 wniosków celem rozpatrzenia do realizacji na lata lipiec RKS podejmuje uchwałę (nr 31/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku) o akceptacji nowej listy rankingowej o wartości ogółem 35 457 780 zł. Do końca 2006 roku, przy uwzględnieniu oszczędności poprzetargowych oraz wysokości limitów, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje łącznie 12 decyzji o wartości 47 337 599 zł. Uwzględniając limit obowiązujący w okresie od 16 grudnia 2006 roku do 15 stycznia 2007 roku dla województwa wielkopolskiego w wysokości 48 315 029 zł, wartość wydanych decyzji stanowi 97,98 % ogółu środków przyznanych dla województwa.

23 Realizacja zadań przez WZMiUW w latach 2004-2007

24 Realizowane zadania SPO 2004-2006 na terenie województwa wielkopolskiego w układzie gmin

25 Zadania zakończone w roku 2006

26 Zadania zakończone w roku 2007
(zad. Nr 6 i 9 – termin zakończenia w 2008 r.)

27 Uzyskane efekty rzeczowe
● Wały p.powodziowe 31,96 km ● Rzeki i kanały 50,95 km ● Pompownie 1 szt ● Budowle piętrzące 10 szt ● Małe zbiorniki 1 szt ● Inne 1 szt

28 5. Problemy zaistniałe podczas realizacji Programu
Brak szeregu dokumentów prawnych i zarządzeń uniemożliwił rozpoczęcie programu w roku 2004. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie brak było jednoznacznych procedur umożliwiających złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, Czas trwania rozpatrywania wniosków beneficjenta o dofinansowanie wynosił od 3 do 6 miesięcy, co powodowało realną groźbę niedotrzymania terminów wynikających z posiadanych decyzji, np. pozwoleń na budowę. W związku z powyższym zachodziła niekiedy konieczność aktualizacji posiadanych pozwoleń. Nowelizacja prawa wodnego, wymusiła konieczność posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadań znajdujących się w obszarach chronionych (np. obszar Natura 2000). Złożone wnioski musiały zostać zaktualizowane pod kątem już posiadanych decyzji. Okres czasu, liczony od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy z wykonawca na realizację, wynosi średnio 6-7 miesięcy. Może się on wydłużyć w związku z procedurą odwołań w trakcie rozstrzygnięć przetargowych. Po akceptacji zadań przez RKS, nie ma możliwości zmiany zakresu finansowego zadań ponad ustalona wartość. Niekiedy, w wyniku np. wykonania koniecznych robót dodatkowych czy zmiany wartości kosztorysowej zadania spowodowanej wzrostem cen na materiały i usługi budowlane, taka konieczność jest niezbędna. Koszty te traktowane są wtedy jako kwalifikowane nie do zwrotu, a więc ze szkodą dla budżetu państwa. Jednoznaczne określenie źródeł finansowania zadań dla Wojewódzkich Zarządów nastąpiło dopiero w roku W roku 2005 uruchomiono jedynie rezerwę celową budżetu państwa, która pokrywała tylko 20 % wydatków związanych z kosztami realizacji robót.

29 Przed staraniem się o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie należało uzyskać od Ministerstwa Finansów decyzję o zapewnieniu finansowania zadania. Decyzja ta wymusiła spore opóźnienia we wdrażaniu programu. Dotyczyła ona jedynie zapewnienia kosztów współfinansowania krajowego, co i tak nie dawało pewności, że budżet państwa sfinansuje zadanie w całości. Dopiero po uzyskaniu tej decyzji można było złożyć wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej. Procedura ubiegania się o rezerwę celową w roku 2005 ukazała się dopiero pod koniec IV kwartału 2005 roku. Należy dodać, że co roku procedura ulegała pewnym modyfikacją. W roku 2005 nie rozwiązano problemów związanych z finansowaniem zadań w części unijnej (pożyczka, prefinansowanie, EFOiGR). Dopiero w budżecie państwa na rok 2006 wprowadzono pozycję „finansowanie przedsięwzięć przy współudziale środków z Unii Europejskiej” (§6518), co przy uzupełnieniu tych środków rezerwą celową, pozwoliło na pełne sfinansowanie zadań. Problem sfinansowania zadań rozwiązano dopiero w roku Do środków na tzw. unijnych dołączono również środki na współfinansowanie (§ 6519). Pozwoliło to na wprawne sfinansowanie zadań w 100 %-tach ze źródeł budżetu państwa Każda zmiana zakresu rzeczowego, finansowego, czy terminu realizacji zadania wymusza zmianę decyzji Marszałka, która dodatkowo musi być każdorazowo uzgadniana z Wojewodą. Zmiany te mogą pojawić się nieoczekiwanie (np. w wyniku konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, czy zmiany terminu realizacji). W rocznym układzie wydatkowania środków z budżetu, wprowadza to spore utrudnienia w realizacji zadań.

30 Wysokość środków przeznaczona na finansowanie zadań (§ 6518) jest ściśle skorelowana z wysokością limitów środków dla województwa w okresie programowania Limity są aktualizowanie co miesiąc, w zależności od kursu euro. Wprowadza to spory chaos w planowaniu wydatków na zadaniach. Pod koniec roku, w grudniu, nigdy nie wiadomo ile środków będzie można wykorzystać na realizację zadań, bowiem jest to uzależnione od kursu euro w grudniu i ilości środków jakie już wydano na województwo z limitu. Ze względu na ustalony termin zakończenia realizacji zadań dla działania na czerwiec 2008, roboty budowlano-montażowe na zadaniach w roku 2008 możliwe są do przeprowadzenia jedynie w okresie wiosennym. W zależności od warunków atmosferycznych inwestorowi pozostają jedynie 2-3 miesiące na zakończenie zadań. Nie ma jednoznacznych procedur pozwalających beneficjentowi na złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o płatność częściową czy końcową. Wzór wniosku o płatność zmieniał się wielokrotnie. W trakcie realizacji zadań Ministerstwo Rolnictwa zmieniło procent finansowania przedsięwzięć z 20 i 80 na 24,25 i 75,75. Działania te wymusiły zmiany decyzji Marszałka dla zadań przed przetargami. Wprowadziło to spore utrudnienia przy planowaniu wydatków w układzie wykonawczym budżetu.

31 6. Karty obiektów Ochrona przeciwpowodziowa m. Odolanowa - etap I wał przeciwpowodziowy północny Rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Wartą gm. Żerków pow. Jarocin, gm. Miłosław pow. Września Odbudowa jazu Tarnowo w km rzeki Dobrzycy Rzeka Orla - regulacja i obwałowanie w km , gm. Pakosław Odbudowa kanału Okaliniec na działkach wg załącznika Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka - woj. Wielkopolskie Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km do km gm. Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo, woj. wielkopolskie Przepompownia na rzece Bartosz gm. Pyzdry, pow. Września, woj. Wielkopolskie Rzeka Orla - regulacja i obwałowanie w km , gm. Pakosław, Jutrosin Jazy na rzece Orli w km , , gmina: Pakosław, powiat: rawicki Odbudowa jazu Krajenka, gm. Krajenka, pow. Złotów Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner, gmina: Dąbie, powiat: Koło

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Dane adresowe Zofia Tymczuk Dyrektor Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17 Poznań tel. (061) fax (061)


Pobierz ppt "Realizacja zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google