Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIX PODKARPACKA KONFERENCJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIX PODKARPACKA KONFERENCJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 XIX PODKARPACKA KONFERENCJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
Polańczyk, 30 – 31 maja 2012 r. Ośrodek „Atrium”

2 STANISŁAW LIS Prezes Zarządu Stowarzyszenia „MEDIA POLANIE”
Ekspert ds. polityki regionalnej , funduszy UE i EOG oraz Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP )

3 INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP)
REALIZACJA INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP)

4 1. Fundusze strukturalne UE
I Instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane w budowaniu modeli inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji publicznych do 2020 r.: 1. Fundusze strukturalne UE 2. Mechanizmy Finansowe EOG 3.Krajowe środki publiczne 4.Zagraniczne, w tym UE środki publiczne 5.Programy bilateralne

5 10. Fundusze inwestycyjne wspierające realizację
Instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane w budowaniu modeli inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji publicznych do 2020 r.: 6. Fundacje krajowe 7. Fundacje zagraniczne 8. Partnerstwa: Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), Partnerstwo Publiczno-Prywatne-Społeczne (PPPS), Partnerstwo Prywatno – Prywatne (PP), Partnerstwo Prywatno – Prywatno-Społeczne(PPS) 9.Obligacje komunalne 10. Fundusze inwestycyjne wspierające realizację Inwestycji publicznych: Fundusz DeutscheBank Londyn tzw. fundusz londyński, b. Fundusz SovereignFund TFI S.A.

6 11. Fundusze Venture Capital
Instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane w budowaniu modeli inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji publicznych do 2020 r.: 11. Fundusze Venture Capital 12. Inicjatywy Wspólnotowe: Jessica, Jaspers, Jeremi 13. Koncesje. 14. Outsourcing 15. Leasing zwrotny

7 19. Fundusze luksemburskie 20. Kredyty i pożyczki bankowe
Instrumenty finansowe, które mogą być wykorzystywane w budowaniu modeli inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji publicznych do 2020 r.: 16. Anioły Biznesu 17. Gwarancje bankowe 18. Akredytywy 19. Fundusze luksemburskie 20. Kredyty i pożyczki bankowe 21. Poręczenie kredytowe

8 dla samorządów terytorialnych
INSTRUMENTY FINANSOWE terytorialnych dostępne FUNDUSZE UE MECHANIZMY FINANSOW. UE i EOG EMISJA OBLIGACJI KOMUNALN. PPP PPPS KONCESJE CELOWE SPÓŁKI KREDYTY POŻYCZKI GWARANCJE BANKOWE wraz z własnymi zasobami finans, Firm wykonawczych podejmujących się inwestycji Fundusze inwest.wspierające realizację inwestycji publ.: 1. Fund.Deutsche Bank Londyn tzw. fundusz londyński 2. SovereignFund TFI S.A. Instrumenty finansowe dostępne dla samorządów terytorialnych

9 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DLA POLITYKI INWESTYCYJNEJ
WYMOGI USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DLA POLITYKI INWESTYCYJNEJ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

10 WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA 2012-2020
Poziom zadłużenia budżetu Gminy według Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Art. 169 i 170 będzie mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych (max 15%), jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów (max 60%) Przedstawiona relacja obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

11 WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA 2012-2020
Od 1 stycznia 2014 r. poziom zadłużenia budżetu Gminy będzie obliczany według nowej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Art. 243, która mówi o relacji planowanych na dany rok wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Relacja ta nie może być większa od uśrednionego z lat poprzednich ilorazu dochodu bieżącego powiększonego o dochód ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonego o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

12 Wynikiem przedstawionej relacji
jest poniższy wzór, który sprowadza się do porównania wydatków na obsługę długu na dany rok do wolnych środków, obliczonych jako średnia z trzech lat. gdzie poszczególne symbole oznaczają: R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, oraz wykupów papierów wartościowych O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db – dochody bieżące, Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb – wydatki bieżące, n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

13 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO Dla strategii opracowano również Prognozę Oddziaływania na Środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199 poz.1227)

14 Filozofia i etapy PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PPP
III Filozofia i etapy PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PPP

15 Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP
(ang. public-private partnership), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą, współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach.

16 Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP (ang. public-private partnership)
Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero zaczyna nabierać znaczenia.

17 Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP (ang. public-private partnership)
to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

18 Zadaniem partnera publicznego jest,
bowiem świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. Fundamentem powyższej definicji jest, więc wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego – stworzona po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani.

19 PPP nie jest, więc prywatyzacją działań władzy publicznej
PPP nie jest, więc prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym, lecz zastępuje proces prywatyzacji. Oddzieleniu od siebie ulega domena działań gospodarczych oraz domena odpowiedzialności polityczno – prawnej. Sprywatyzowana zostaje jedynie działalność gospodarcza: budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym. Dostępność usług oraz ich, jakość pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej.

20 PPP jest, więc połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej.

21 Podział kompetencji przy realizacji zadań publicznych na kompetencje gospodarcze i polityczne oraz przypisanie ich odpowiednio partnerom prywatnym i władzom publicznym polega na przydzieleniu właściwych obu stronom umiejętności, dając tym samym szansę (przy podobnych, a czasem mniejszych nakładach) na zwiększenie wolumenu świadczonych usług publicznych oraz zwiększenie efektywności ich wytwarzania.

22 Cykl życia PPP Przeciętny projekt PPP
możemy podzielić na cztery etapy: I. rozpoznanie projektu II. przegląd i przygotowanie III. przetarg IV. realizacja

23 ETAP I Przed rozpoczęciem przygotowań PPP należy przeprowadzić ogólny etap przygotowawczy do projektu, w ramach, którego projekt zostaje zidentyfikowany, analizuje się go pod względem wykonania oraz nadaje się mu właściwą dla niego strukturę organizacyjną. Efektem tego etapu jest zgromadzenie maksymalnie dużej ilości ogólnych informacji na temat projektu. Przede wszystkim należy określić zarówno strony przedsięwzięcia jak i jego pozostałych uczestników. Następnie należy rozpoznać wszystkie ekonomiczno – społeczne oddziaływania projektu i rozpoznać jego bezpośrednie koszty i korzyści. Po dokonaniu takiej analizy należy również realnie ocenić możliwości sfinansowania projektu przez podmiot publiczny i określić jego oddziaływanie finansowe na pozostałe jednostki. Ostatecznie należy zbadać wszystkie możliwe źródła finansowania.

24 ETAP II Ten etap jest poświęcony przede wszystkim sprawdzeniu czy dany projekt posiada cechy i odpowiada charakterystyce projektów realizowanych w formule PPP i może tym samym być zakontraktowany w tym trybie. Przede wszystkim należy określić czy wykonanie zadania w ten sposób przyniesie korzyści przeważające w stosunku do innych metod realizacji zadań publicznych. Należy również ocenić atrakcyjność danego projektu z punktu widzenia sektora prywatnego i wyliczyć stopę zwrotu wszystkich strumieni pieniężnych przedsięwzięcia. Kiedy okaże się, iż metoda partnerstwa znajduje zastosowanie przy określonym projekcie należy się skupić na zidentyfikowaniu wszelkich zalet i wad różnych modeli PPP i wybrać najbardziej optymalny. Na tym etapie wskazana jest analiza doświadczeń innych podmiotów, które realizowały już projekty PPP w ramach interesującej nas dziedziny zadań publicznych.

25 ETAP III Etap przetargu to etap bardzo szczegółowy, poświęcony tworzeniu struktury partnerstwa i wyborowi partnera prywatnego, którego rezultatem jest konstrukcja skomplikowanej siatki rozwiązań przyjmującej postać umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierającej uregulowania kwestii natury technicznej, prawnej i finansowej. Należy przy tym pamiętać, iż aktywna i dobrze skonstruowana współpraca sektora prywatnego i publicznego, przy zachowaniu hierarchii celów własnych tych sektorów oraz zakresu obowiązków opracowanego na podstawie jasno zdefiniowanego podziału ryzyk i zobowiązań, prowadzi do maksymalizacji korzyści i efektywności w ramach realizowanego w formule PPP przedsięwzięcia.

26 ETAP IV Realizacja polega na wdrożeniu w życie projektu PPP, zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem. W dużej mierze zależy ona od zawarcia postanowień odpowiedniej treści w umowie PPP. Fundamentem udanej realizacji przedsięwzięcia PPP jest bowiem zastosowanie win – win rule czyli zasady, według której partnerstwo odnoszące sukces to partnerstwo, w ramach którego następuje optymalny podział zadań i ryzyk związanych z projektem – każdy wykonuje i odpowiedzialny jest za to co najlepiej potrafi, w związku z czym obie umawiające się strony czerpią z niego wymierne korzyści i realizują swoje cele.

27 Generalnie pod pojęciem PPP rozumie się różne formy współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi, których celem jest zapewnienie finansowania, budowy, odbudowy, zarządzanie i utrzymania infrastruktury lub dostarczanie usług publicznych. Nie istnieje również oddzielny system regulujący partnerstwo.

28 Organizacja projektu PPP
INSTYTUCJA SEKTORA PUBLICZNEGO płatności usługa umowa PPP określająca szczegółowe warunki współpracy projekt i budowa udziałowcy spółki: - podwykonawcy - instytucje finansowe - potencjalnie – instytucje sektora publicznego eksploatacja kontrakty na realizację prac kapitał własny PRYWATNA SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA utrzymanie wyposażenie kapitał dłużny obowiązkowe zakupy usług INSTYTUCJE FINANSOWE

29 Schemat obrazujący relacje pomiędzy partnerem publicznym, a prywatnym
Partner publiczny Podmiot publiczny powierza realizację zadania publicznego Partner prywatny podmiotowi prywatnemu, który powinien na tym zarobić pod warunkiem, że Zadania publiczne realizuje umówione cele. Zysk

30 CECHY PPP Przy wykorzystaniu PPP w finansowaniu zadań inwestycyjnych i publicznych niematerialnych należy wykorzystać następujące cechy PPP: 1. Kompleksowość, czyli realizacja usług publicznych , a nie tylko inwestycji. Prywatny partner staje się (długoletnim) dostawcą usługi publicznej, a nie tylko prostym twórcą aktywów. PPP obejmuje cały cykl życia projektu.

31 CECHY PPP 2. Efektywny podział ryzyka, czyli każdy z partnerów robi to, co potrafi zrobić lepiej. Podział ryzyka (zakresie odpowiedzialności partnera prywatnego) może być różny – jest to główne kryterium wyodrębniania wielu szczegółowych modeli PPP. Przykładowe modele: DBO – projektuj, buduj, eksploatuj. BOO – buduj, bądź właścicielem, eksploatuj. BOR – buduj, eksploatuj, odnawiaj koncesję. BOT – buduj, eksploatuj, przekaż. DBFO – projektuj, buduj, finansuj, eksploatuj. DBFM – projektuj, buduj, finansuj, utrzymuj.

32 PPS – skanowanie projektu (wstępna analiza PPP).
CECHY PPP Zwiększenie wartości (value for money), czyli zwiększenie wartości w stosunku do czego? – w porównaniu do metody tradycyjnej. Do porównania efektywności (efekty/koszty) projektu tradycyjnego i PPP służą wypracowane w teorii i stosowane w praktyce narzędzia: PPS – skanowanie projektu (wstępna analiza PPP). PPC – komparator publiczno-prywatny, porównanie hipotecznego modelu PPP z modelem tradycyjnym. PSC – komparator sektora publicznego, porównanie wybranej, najlepszej oferty PPP z modelem tradycyjnym.

33 CECHY PPP 4. Uzależnienie płatności od wyników, czyli uzależnienie płatności od wyników, co oznacza, że ryzyko partnera prywatnego związane jest ze świadczoną przez niego usługą. Oznacza to – w zależności od modelu – odpowiedzialność partnera prywatnego za każdy błąd, który utrudniłby świadczenie usługi na określonym w umowie poziomie. Należy kwantyfikować również oczekiwane efekty jakościowe – w zależności od celów np. oczekiwana ilość imprez artystycznych, ilość uczestników kółek hobbistycznych, poziom wiedzy o kulturze, minimalizacja skarg na jakość obsługi w bibliotece, czy poziom projekcji filmów w kinie.

34 Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Umowa na inwestycję w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP IV

35 3. Zasady zakończenia współpracy. 4. Przykłady umów PPP:
1. Konstrukcja umów PPP, 2. Wykonywanie umów, 3. Zasady zakończenia współpracy. 4. Przykłady umów PPP: - Umowa na budowę sanatorium uzdrowiskowego; - Umowa na budowę aquaparku; - Umowa na budowę drogi; - Umowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; - Umowa na budowę szkoły; - Umowa na rewitalizację centrum miasta; - Umowa na budowę domu złotej jesieni; - Umowa na budowę siedziby Urzędu Gminy;

36 - Umowa na budowę ośrodka zdrowia;
- Umowa na remont i modernizację domu kultury; - Umowa na remont, modernizację i budowę dróg w gminie; - Umowa na dokończenie kanalizacji na terenie gminy; - Umowa na remont i modernizację placówek oświatowych; - Umowa na I portfel projektów: • Rewitalizacja rynku, • Budowa siedziby urzędu gminy, • Budowa ośrodka zdrowia, • Remont i modernizacja domu kultury.

37 - Umowa na II portfel projektów:
• Remont, modernizacja i budowa dróg w gminie, • Dokończenie kanalizacji na terenie gminy, • Remont i modernizacja placówek oświatowych.

38 Opracowanie własne: Instytut PPP
V UMOWY TYPU PPP ZAWARTE W POLSCE W LATACH Opracowanie własne: Instytut PPP

39

40

41

42

43

44 VI a PRZYKŁADOWA OFERTA FIRMY DORADCZEJ
jako doradcy samorządów terytorialnych w zakresie przygotowywania przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) WERSJA I – dla jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego

45 Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektu.
ETAP I: EKSPERTYZA której przedmiotem jest rozpoznanie, przegląd i przygotowanie projektu do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektu. 2. Analiza kosztów i korzyści. 3. Określenie czynników oddziaływania społeczno-ekonomicznego projektu. 4. Wstępna analiza źródeł finansowania. 5. Wstępna analiza uwarunkowań prawnych. 6. Alokacja ryzyka. 7. Zdefiniowanie podstawowych założeń projektu, w tym zakresu rzeczowego i szacunkowego kosztorysu (jeżeli dany projekt nie ma opracowanej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego). 8. Ocena atrakcyjności projektu w aspekcie PPP. 9. Wstępna analiza strumieni pieniężnych projektu. 10 .Wybór określonego modelu PPP dla projektu. 11. Porównanie efektywności wybranego modelu PPP z innymi możliwymi do realizacji przy danym projekcie modelami inwestycyjnymi.

46 ETAP II: OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU
1.Opracowanie 3-4 wariantów alternatywnych dla projektu w wersji skróconej. 2.Ocena wykonalności wariantów alternatywnych. 3.Przeprowadzenie badań rynkowych popytu potencjalnego na produkty /usługi SPV. 4. Opracowanie studium wykonalności dla wybranego wariantu docelowego. 5. Opracowanie analizy ryzyka dla umowy PPP.

47 ETAP III: PRZEPROWADZENIE PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY PPP
1. Stworzenie formalnej struktury partnerstwa. 2. Realizacja procedury zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą o PPP: - przetarg ograniczony lub nieograniczony, - negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia, - dialog konkurencyjny. 2.1. Powiadomienie i wstępna kwalifikacja 2.2. Zaproszenie do przetargu 2.3 Kontakty z oferentami 2.4. Udzielenie zamówienia 3. Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 4. Doradztwo prawne we wszystkich stadiach przygotowania, negocjacji i zawierania umowy, przygotowanie wymaganych dokumentów prawnych.

48 ETAP IV: REALIZACJA UMOWY PPP
Ustalenie przepływów finansowych w transakcji PPP. 2. Zarządzanie inwestycją przez Inwestora Prywatnego lub założenie przez Partnera Publicznego spółki realizującej inwestycję (SPV – spółki celowej). 3. Budowa modelu zarządzania kontraktem PPP w okresie trwania umowy. 4. Budowa systemu monitorowania i ewaluacji projektu dla Partnera Publicznego.

49 PRZYKŁADOWE KOSZTY REALIZACJI
ETAPY OKRES REALIZACJI PRZYKŁADOWE KOSZTY REALIZACJI /PLN NETTO/ I 6 tygodni 20.000 II 12 tygodni 15.000 III 3 – 5 miesięcy 18.000 IV 10 – 30 lat Wg oddzielnych ustaleń uzależnionych od rodzaju PPP i okresu jego realizacji ŁĄCZNIE: PLN netto PLN brutto

50 WERSJA II – dla „portfela projektów PPP”
VI b PRZYKŁADOWA OFERTA FIRMY DORADCZEJ jako doradcy samorządów terytorialnych w zakresie przygotowywania przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) WERSJA II – dla „portfela projektów PPP”

51 Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektów
ETAP I: EKSPERTYZA której przedmiotem jest rozpoznanie, przegląd i przygotowanie projektów do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP Określenie struktury organizacyjnej prac nad przygotowaniem projektów 2. Analiza kosztów i korzyści. 3. Określenie czynników oddziaływania społeczno-ekonomicznego projektów. 4. Wstępna analiza źródeł finansowania. 5. Wstępna analiza uwarunkowań prawnych. 6. Alokacja ryzyka. 7. Zdefiniowanie podstawowych założeń projektów, w tym zakresu rzeczowego i szacunkowego kosztorysu (jeżeli daneprojekty nie ma opracowanej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego). 8. Ocena atrakcyjności projektu w aspekcie PPP. 9. Wstępna analiza strumieni pieniężnych projektów. 10 .Wybór określonego modelu PPP dla projektów. 11. Porównanie efektywności wybranego modelu PPP z innymi możliwymi do realizacji przy danym projekcie modelami inwestycyjnymi.

52 ETAP II: OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU
Opracowanie 3-4 wariantów alternatywnych dla projektów w wersji skróconej. Ocena wykonalności wariantów alternatywnych. Przeprowadzenie badań rynkowych popytu potencjalnego na produkty /usługi SPV. Opracowanie studium wykonalności dla wybranego wariantu docelowego. Opracowanie analizy ryzyka dla umowy PPP.

53 ETAP III: PRZEPROWADZENIE PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY PPP
Stworzenie formalnej struktury partnerstwa. 2. Realizacja procedury zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą o PPP: - przetarg ograniczony lub nieograniczony, - negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia, - dialog konkurencyjny. 2.1 Powiadomienie i wstępna kwalifikacja 2.2.Zaproszenie do przetargu 2.3.Kontakty z oferentami 2.4.Udzielenie zamówienia 3. Przygotowanie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 4. Doradztwo prawne we wszystkich stadiach przygotowania, negocjacji i zawierania umowy, przygotowanie wymaganych dokumentów prawnych.

54 ETAP IV: REALIZACJA UMOWY PPP
Ustalenie przepływów finansowych w transakcji PPP. 2.Zarządzanie inwestycją przez Inwestora Prywatnego lub założenie przez Partnera Publicznego spółki realizującej inwestycję (SPV – spółki celowej). 3.Budowa modelu zarządzania kontraktem PPP w okresie trwania umowy. 4. Budowa systemu monitorowania i ewaluacji projektu dla Partnera Publicznego.

55 PRZYKŁADOWE KOSZTY REALIZACJI
ETAPY OKRES REALIZACJI PRZYKŁADOWE KOSZTY REALIZACJI /PLN NETTO/ I 6 tygodni 20.000 II 12 tygodni 15.000 III 3 – 5 miesięcy 18.000 IV 10 – 30 lat Wg oddzielnych ustaleń uzależnionych od rodzaju PPP i okresu jego realizacji ŁĄCZNIE: PLN netto PLN brutto

56 o partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP)
VII Scenariusz umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym (PPP)

57 Umowa PPP musi określać:
1) cel i przedmiot przedsięwzięcia oraz jego harmonogram; 2) łączną wartość środków przewidzianych na całe przedsięwzięcie, będące przedmiotem umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia; 3) zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w całości albo w części nakładów na przedsięwzięcie lub zapewnienie poniesienia tych nakładów przez osoby trzecie; 4) zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkość, zasady i terminy wnoszenia wkładu własnego, jeżeli wkład taki jest przewidywany, a także zasady dysponowania tym wkładem; 5) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy prowadzeniu przedsięwzięcia;

58 Umowa PPP musi określać:
6) uprawnienia podmiotu publicznego dotyczące bieżącej kontroli przedsięwzięcia przez partnera prywatnego lub spółkę (...) oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny przedsięwzięcia wraz z ustaleniami realizacyjnymi; 7) czas, na jaki umowa została zawarta, oraz warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy, a także warunki i sposób jej rozwiązania przed upływem terminu, na jaki została zawarta, oraz zasady rozliczeń i odszkodowań w takim wypadku; 8) warunki i procedurę zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia, jeżeli taka możliwość była przewidziana w specyfikacji wyboru partnera prywatnego;

59 10) podział ryzyka związanego z prowadzeniem przedsięwzięcia;
9) formy, wysokość i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego; 10) podział ryzyka związanego z prowadzeniem przedsięwzięcia; 11) zasady i zakres ubezpieczeń przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym przedmiocie; 12) tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy; 13) postanowienia dotyczące zawiązania spółki (...) - gdy strony postanowią zawiązać tę spółkę.

60 Część A – Postanowienia ogólne 1. Komparycja – Strony umowy
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część A – Postanowienia ogólne 1. Komparycja – Strony umowy 2. Komparycja – Preambuła 3. Definicje i interpretacja 4. Przedmiot umowy 5. Wejście w życie i czas trwania umowy 6. Warunki zawieszające 7. Pomoc ze strony podmiotu publicznego 8. Zapewnienia i oświadczenia 9. Dodatkowe gwarancje 10. Dokumenty projektu oraz kolizja postanowień 11. Podział odpowiedzialności

61 Część B – Składniki majątkowe 1. Opis składników majątkowych
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część B – Składniki majątkowe 1. Opis składników majątkowych 2. Tytuł prawny 3. Nabycie/przekazanie składników 4. Rekompensata za nieadekwatność 5. Miejsce inwestycji 6. Stan terenu 7. Uporządkowanie terenu

62 Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór 1. Program budowy/harmonogram 2. Przygotowanie projektu 3. Kryteria techniczne inwestycji 4. Dokumentacja inwestycyjna 5. Wybór przedstawicieli stron 6. Kryteria oceny projektu/Wymiana informacji w fazie projektowej 7. Zapewnienie bezpieczeństwa 8. Emisje w trakcie inwestycji 9. Roboty budowlane 10. Regulacje branżowe i normy

63 Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór 11. Pozwolenia 12. Tryb wyboru i zatwierdzenia wykonawców i podwykonawców 13. Warunki weryfikacji i zatwierdzenia projektu/robót 14. Dostawy urządzeń i materiałów 15. Normy jakości 16. Kontrola 17. Dokumenty podlegające kontroli

64 Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część C: Faza inwestycyjna – Projekt, Budowa i Odbiór 18. Zmiany w harmonogramie 19. Znaleziska 20. Drogi dostępu, transportu, regulacja ruchu 21. Zarządzanie kryzysowe 22. Media 23. Transfer technologii 24. Zakończenie robót 25. Przekazanie do użytkowania 26. Opóźnienia w zakończeniu inwestycji 27. Wady

65 Część D: Eksploatacja i utrzymanie 1. Warunki świadczenia usług
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część D: Eksploatacja i utrzymanie 1. Warunki świadczenia usług 2. Eksploatacja obiektu 3. Konserwacje i remonty 4. Monitoring i kontrola świadczonych usług 5. Audyt procedur eksploatacji i konserwacji 6. Wymuszone zmiany eksploatacyjne 7. Odstępstwa od standardu 8. Relacje z użytkownikami 9. Inne postanowienia dotyczące eksploatacji

66 Część E: Zobowiązania stron
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część E: Zobowiązania stron 1. Przestrzeganie standardów 2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań 3. Przejęcie pracowników 4. Amortyzacja 5. Informacja i reklama 6. Zmiany w przedsięwzięciu 7. Kluczowe decyzje 8. Optymalizacja wydatków publicznych 9. Odpowiedzialność wobec osób trzecich 10. Umowy z osobami trzecimi oraz zmiany wykonawców 11. Wstąpienie w prawa i obowiązki partnera prywatnego 12. Ubezpieczenie 13. Ryzyko nieubezpieczalne i nieubezpieczone

67 1. Finansowanie przedsięwzięcia 2. Wydatki partnerów
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część F: Finanse 1. Finansowanie przedsięwzięcia 2. Wydatki partnerów 3. Wynagrodzenie partnera prywatnego 4. Regulacja opłat końcowych 5. Sposób pobierania opłat i rachunki bankowe 6. Zysk partnera prywatnego 7. Dywidenda 8. Struktura wynagrodzenia 9. Sprawozdanie finansowe

68 Część G: Kary finansowe 1. Naliczanie kar i ich potrącanie
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część G: Kary finansowe 1. Naliczanie kar i ich potrącanie 2. Zapobieganie powtarzającym się naruszeniom oraz powstaniu szkody 3. Przerwy w dostawie usług Część H: Zmiany 1. Zmiany zakresu przedsięwzięcia 2. Zmiany w prawie 3. Zmiany w treści umowy 4. Refinansowanie 5. Zmiany podmiotowe

69 KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ
Część I: Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy 1. Wygaśnięcie umowy 2. Rozwiązanie umowy 3. Szczególne przypadki rozwiązania umowy 4. Współpraca z następcą 5. Przedłużenie okresu wykonywania niektórych postanowień umowy Część J: Przekazanie składnika majątkowego podmiotowi publicznemu 1. Tryb przekazania 2. Zakres przekazania 3. Zwolnienie zabezpieczeń 4. Przejęcie pracowników

70 Część K: Pozostałe postanowienia 1. Dostosowanie modelu finansowego
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część K: Pozostałe postanowienia 1. Dostosowanie modelu finansowego 2. Podwykonawstwo 3. Własność intelektualna 4. Informacje poufne 5. Zakaz nieuzgodnionych wypowiedzi publicznych

71 8. Ograniczenie odpowiedzialności 9. Zbieg roszczeń 10. Całość umowy
KLAUZULE UMOWY POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM NA WYKONANIE USŁUGI PUBLICZNEJ Część K: Pozostałe postanowienia 6. Odsetki 7. Dane osobowe 8. Ograniczenie odpowiedzialności 9. Zbieg roszczeń 10. Całość umowy 11. Język i egzemplarze 12. Zawiadomienia 13. Częściowa nieważność 14. Rozwiązywanie sporów, prawo właściwe i jurysdykcja

72 VIII Schemat zarządzania kontraktem PPP wraz z monitoringiem i ewaluacją dla Gminy X. dla projektu Y.

73 Doradca prawny Doradca ds. organizacyjnych, programowych i finansowych Operator / koordynator ds. realizacji inwestycji Operator ETAP I REALIZACJA SKARBNIK ETAP II UDOSTĘPNIANIE I EKSPLOATACJA ETAP III ROZWIĄZANIE I ROZLICZENIE UMOWY Schemat zarządzania kontraktem PPP wraz z monitoringiem i ewaluacją dla Gminy X dla projektu Y EKSPLOATUJE: ponosi koszty eksploatacyjne obiektów (bez utrzymania technicznego w stanie niepogorszonym), spłaca partnera prywatnego UDOSTĘPNIA: ponosi nakłady odtworzeniowe, utrzymuje infrastrukturę w stanie nie pogorszonym przez cały okres trwania umowy WÓJT / BURMISTRZ/ Prezydent Miasta Okres trwania umowy PPP po zakończeniu realizacji inwestycji i udostępnieniu jej do eksploatacji MONITORING I EWALUACJA PARTNER PUBLICZNY 1 2 Inżynier/menadżer projektu (nadzór inwestycyjny) ODBIERA PRZEKAZUJE PARTNER PRYWATNY NADZORUJE Projektuje Buduje Finansuje

74 IX Analiza ryzyka dla umowy o partnerstwie publiczno prywatnym (PPP)
dla projektu inwestycyjnego X.

75 zapewnienie bardziej spójnego i przewidywalnego profilu wydatków.
Identyfikacja ryzyka Odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego podział między partnerów jest trzonem współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Cele właściwej alokacji ryzyka są następujące: zmniejszenie kosztów projektu w długim okresie poprzez przeniesienie ryzyka na stronę, która w najlepszy sposób sobie z nim poradzi; dostarczenie zachęt dla wykonawcy, aby dostarczył projekty na czas, zgodnie z wymaganymi normami i w ramach budżetu; poprawa jakości usług oraz zwiększenie dochodu poprzez bardziej efektywne działanie; zapewnienie bardziej spójnego i przewidywalnego profilu wydatków.

76 Analiza ryzyka dla projektu inwestycyjnego X. w formule PPP obejmuje:
Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka dla projektu inwestycyjnego X. w formule PPP obejmuje: wstępną identyfikację rodzajów ryzyk związanych z inwestycją, wstępną ocenę i prognozę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk w rekomendowanym wariancie realizacji inwestycji, wstępną analizę rozkładu ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i prywatny w zależności od przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, w tym ustalenie właściwego rozdziału pomiędzy strony umowy.

77 Identyfikacja ryzyka Chociaż ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) nie pozwala na ustalenie rodzajów ryzyk w przedsięwzięciach typu PPP, jak również nie zawiera żadnych dyrektyw ich podziału, podmioty publiczne w praktyce często uwzględniać będą odpowiednie postanowienia Wytycznych Komisji Europejskiej z 2003, które wymieniają różne kategorie ryzyka, a także wskazują dyrektywy jego prawidłowej alokacji. Istotne znaczenie ma również Decyzja Eurostatu dotycząca wpływu kontraktów PPP na deficyt i dług publiczny, 18/2004 z 11 lutego 2004 r.

78 Identyfikacja ryzyka Decyzja dotyczy sposobu oceny przez Eurostat wpływu kontraktów PPP na wielkość deficytu i długu publicznego państw członkowskich. Jednocześnie, decyzja zawiera pewne dyrektywy, odnośnie optymalnego rozkładu kluczowych ryzyk w kontekście wpływu na poziom długu publicznego.

79 Identyfikacja ryzyka Na podstawie ww. dokumentów dla wybranego modelu inwestycyjnego typu DBFOT – SPV (Desing-Build-Finance-Operate-Transfer) – zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj operatorowi, przekaż, zidentyfikowane zostały następujące kategorie ryzyk:

80 1.Ryzyka związane z budową:
Identyfikacja ryzyka 1.Ryzyka związane z budową: - opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych; - niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót; - wzrost kosztów podnoszący wartość budżetu projektu finansowanego w 100% przez partnera prywatnego; - wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; - ryzyka związane z wpływem czynników zewnętrznych; wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej; - ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii; - wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego.

81 2. Ryzyka związane z dostępnością:
Identyfikacja ryzyka 2. Ryzyka związane z dostępnością: - niemożliwość dostarczania zakontraktowanej ilości usług; - niemożliwość dostarczania usług o określonej ilości; - brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi; - wzrost kosztów; - sposób i jakość prac wykonywanych w celu dostarczania usług; - nieodpowiednia kwalifikacja pracowników; - wystąpienie zmian technologicznych.

82 3. Ryzyka związane z popytem: - pojawienie się konkurencji;
Identyfikacja ryzyka 3. Ryzyka związane z popytem: - pojawienie się konkurencji; - cykliczność popytu; - zmiany cen; - zastosowanie przestarzałych technologii; - pojawienie się nowych trendów rynkowych.

83 4. Ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia:
Identyfikacja ryzyka 4. Ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia: - dostępność informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia; - wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; - sposób i jakość prowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego; - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

84 - niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości;
Identyfikacja ryzyka 5. Ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia: - niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości; - niemożliwość pozyskania nakładów określonej ilości; - niemożliwość pozyskania nakładów w określonym terminie; - zmiana cen; - pojawienie się konkurencji; - logistyka; - rynek pracy.

85 Identyfikacja ryzyka 6. Ryzyko polityczne: ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. 7. Ryzyko legislacyjne: - ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

86 8. Ryzyka makroekonomiczne: - inflacja;
Identyfikacja ryzyka 8. Ryzyka makroekonomiczne: - inflacja; - zmiana wysokości stóp procentowych; ryzyko kursowe; - zmiany demograficzne; - związane z tempem wzrostu gospodarczego.

87 9. Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej:
Identyfikacja ryzyka 9. Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej: - wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu skutków, np. braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, która w skrajnych sytuacjach może być podstawą do odpowiedzialności; - przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły wyższej na gruncie Kodeksu Cywilnego; siła wyższa jest jedną z przesłanek ekskulpacyjnych – czyli wyłączających odpowiedzialność za powstałą szkodę; - art. 435 KC „Prowadzący przedsiębiorstwo”, przewiduje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego przedsiębiorstwo na wypadek szkody jaką doznała osoba trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła między innymi w skutek siły wyższej.

88 10. Ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów:
Identyfikacja ryzyka 10. Ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów: - ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; - dla rozstrzygania sporów rozróżniamy III tryby: proces sądowy, arbitraż i mediacja; - stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko rozumianych klauzul.

89 11. Ryzyka związane z przekazaniem składników majątkowych:
Identyfikacja ryzyka 11. Ryzyka związane z przekazaniem składników majątkowych: - stan składników majątkowych przed ich przekazaniem; - przepływ informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie; - wykonanie obowiązków i egzekucja praw związanych z dokonaniem przekazania; - wierzytelności lub inne prawa związane z danym składnikiem majątkowym; - konieczność transferu siły roboczej.

90 2. Alokacja ryzyka Przewodnią zasadą rozmieszczenia ryzyka jest to, że ryzyko powinno być przeniesione na stronę, która najlepiej sobie z nim poradzi. Jednakże mogą wystąpić przypadki, w których cena wymagana przez partnera prywatnego przekroczy wartość przeniesienia ryzyka ze strony publicznej.

91 Efektywne pod względem kosztów rozmieszczenie ryzyka między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym będzie skutkowało niższymi kosztami przedsięwzięcia i zapewni dodatkowe korzyści w stosunku do zaangażowanych środków w porównaniu do tradycyjnego zamówienia publicznego. Jednakże jeżeli ryzyko jest przenoszone niewłaściwie na wybranego partnera prywatnego, korzyści w stosunku do zaangażowanych środków zmniejszają się, jako że premia, której żąda partner prywatny za zarządzanie ryzykiem przewyższy korzyść instytucji podmiotu publicznego.

92 W fazie prowadzenia analiz ryzyk cena wymagana przez partnera prywatnego za przejęcie ryzyka nie będzie znana. Wobec czego ocena ryzyka koncentrować się będzie na określeniu, czy podmiot publiczny, czy partner prywatny jest najwłaściwszy do poniesienia ryzyka, lub czy ryzyko powinno być podzielone.

93 Alokacja ryzyka W rozważeniu najwłaściwszego rozmieszczenia ryzyka rozważone zostaną następujące kwestie: a) zdolność poniesienia przez zamawiającego ryzyka i możliwość jego kontrolowania; b) zdolność potencjalnych partnerów prywatnych poniesienia ryzyka i możliwość jego kontrolowania; oraz c) preferowane rozmieszczenie ryzyka, uwzględniające kwestie interesu publicznego - wstępne rozmieszczenie ryzyka odzwierciedli szczególne cechy przedsięwzięcia oraz mocne strony i zdolność każdej ze stron.

94 Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji
Partner prywatny niemożliwość dostarczania zakontraktowanej ilości usług; niemożliwość dostarczania usług o określonej ilości; brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi; wzrost kosztów; sposób i jakość prac wykonywanych w celu dostarczania usług; nieodpowiednia kwalifikacja pracowników; wystąpienie zmian technologicznych. Ryzyka związane z dostępnością 2. opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych; niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót; wzrost kosztów podnoszący wartość budżetu projektu finansowanego w 100% przez partnera prywatnego; wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; ryzyka związane z wpływem czynników zewnętrznych; wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej; ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii; wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego. Ryzyka związane z budową 1. Przykładowa alokacja Elementy ryzyka Kategoria ryzyk Lp. Źródło: Urząd Zamówień Publicznych praca zbiorowa, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Poradnik, Warszawa 2010. Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji

95 Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji
Podmiot publiczny dostępność informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia; wprowadzenie zmian w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; sposób i jakość prowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego; rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia. Ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia 4 pojawienie się konkurencji; cykliczność popytu; zmiany cen; zastosowanie przestarzałych technologii; pojawienie się nowych trendów rynkowych. Ryzyka związane z popytem 3 Przykładowa alokacja Elementy ryzyka Kategoria ryzyk Lp. Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji Źródło: Urząd Zamówień Publicznych praca zbiorowa, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Poradnik, Warszawa 2010.

96 Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji
Podmiot publiczny ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ryzyko legislacyjne 7 ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Ryzyko polityczne 6 Partner prywatny niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości; niemożliwość pozyskania nakładów określonej ilości; niemożliwość pozyskania nakładów w określonym terminie; zmiana cen; pojawienie się konkurencji; logistyka; rynek pracy. Ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia 5 Przykładowa alokacja Elementy ryzyka Kategoria ryzyk Lp. Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji Źródło: Urząd Zamówień Publicznych praca zbiorowa, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Poradnik, Warszawa 2010.

97 Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji
Wspólnie wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu skutków, np. braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, która w skrajnych sytuacjach może być podstawą do odpowiedzialności; przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły wyższej na gruncie KC; siła wyższa jest jedną z przesłanek ekskulpacyjnych – czyli wyłączających odpowiedzialność za powstałą szkodę; art. 435 KC „Prowadzący przedsiębiorstwo”, przewiduje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego przedsiębiorstwo na wypadek szkody jaką doznała osoba trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła między innymi w skutek siły wyższej. Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej 9 Partner prywatny inflacja; zmiana wysokości stóp procentowych; ryzyko kursowe; zmiany demograficzne; związane z tempem wzrostu gospodarczego. Ryzyko makroekonomiczne 8 Przykładowa alokacja Elementy ryzyka Kategoria ryzyk Lp. Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji Źródło: Urząd Zamówień Publicznych praca zbiorowa, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Poradnik, Warszawa 2010.

98 Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji
Partner prywatny stan składników majątkowych przed ich przekazaniem; przepływ informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie; wykonanie obowiązków i egzekucja praw związanych z dokonaniem przekazania; wierzytelności lub inne prawa związane z danym składnikiem majątkowym; konieczność transferu siły roboczej. Ryzyka związane z przekazaniem składników majątkowych 11 Wspólnie ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; dla rozstrzygania sporów rozróżniamy III tryby: proces sądowy, arbitraż i mediacja; stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko rozumianych klauzul. Ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów 10 Przykładowa alokacja Elementy ryzyka Kategoria ryzyk Lp. Tab. 1. Kategorie ryzyka i sposób ich alokacji Źródło: Urząd Zamówień Publicznych praca zbiorowa, PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Poradnik, Warszawa 2010.

99 oszacowania potencjalnego wpływu ryzyka na projekt,
3. Ocena ryzyka Przedmiotem badań są ryzyka najbardziej prawdopodobne w przypadku przedsięwzięcia X. Nawet przy bardzo wnikliwym rozpoznaniu przyszłych ryzyk, uzyskane wyniki nie mogą być pewne. Dlatego Komisja Europejska zaleca wstępną jakościową ocenę ryzyk. Powinna ona zostać przeprowadzona na dwóch etapach: oszacowania potencjalnego wpływu ryzyka na projekt, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (a właściwie niekorzystnych jego następstw).

100 Ocena ryzyka Omawiana metoda pozwala na ocenę jakościową i wskazanie najważniejszego ryzyka, które może wymagać kwantyfikacji. Kwantyfikacja ryzyka będzie wyrażała potencjalny wpływ ryzyka w zakresie finansowym i pozwoli na określenie efektywnego pod względem kosztów rozmieszczenia ryzyka i strategii zarządzania. Jest to również wymagane w celu umożliwienia funkcjonowania analizy porównawczej podczas procesu dokonywania oceny.

101 a) wielkość przedsięwzięcia i jego złożoność,
Ocena ryzyka Czas i wysiłek przeznaczony na kwantyfikację ryzyka winien odzwierciedlać: a) wielkość przedsięwzięcia i jego złożoność, b) ilość znacznych ryzyk w odniesieniu do przedsięwzięcia, c) potrzebę finansowego mechanizmu porównawczego, d) rodzaj trybu wyboru partnera.

102 Ocena ryzyka W celu oceny ryzyka projektu należy zdefiniować kryteria oceny skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Zarówno skutki jak i prawdopodobieństwo można ocenić za pomocą pięciostopniowej skali.

103 Ocena ryzyka Kryterium oceny skutków ryzyka jest silnie powiązane z realizacją celów projektu. Dla celów projektu można jako minimum zdefiniować skutki w wymiarze finansowym oraz czasowym. Ponadto ze względu na analizę ryzyka projektu, zarówno w fazie planowania, przygotowania i budowy oraz eksploatacji, wymiary skali opóźnień czasowych należy zdefiniować oddzielnie dla każdego z etapów.

104 Ocena ryzyka Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach skutki zdarzeń mogą zostać poddane ocenie na przykład ze względu na wpływ na utratę reputacji, reprezentowanej poprzez czas i zasięg występowania niekorzystnej informacji dotyczącej danego zdarzenia w mediach.

105 Wzrost kosztów / utrata przychodów: < 10% 2 Niewielkie
Tab. 2. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki finansowe Skala Definicja Opis 1 Nieznaczące Wzrost kosztów / utrata przychodów: < 10% 2 Niewielkie Wzrost kosztów / utrata przychodów: 10% - 25% 3 Istotne Wzrost kosztów / utrata przychodów: 25% - 50% 4 Duże Wzrost kosztów / utrata przychodów: 50% - 75% 5 Bardzo duże Wzrost kosztów / utrata przychodów: > 75% Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa, 2010

106 Etap planowania, przygotowania i budowy Etap eksploatacji projektu
Tab.3. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki czasowe Skala Definicja Opis Etap planowania, przygotowania i budowy Etap eksploatacji projektu 1 Nieznaczące Maksymalnie jednomiesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu Kilkudniowe zakłócenia działalności 2 Niewielkie 1–3 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu Maksymalnie 2 tygodniowy - przestój działalności 3 Istotne 3–6 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu Maksymalnie miesięczny przestój działalności 4 Duże 6–12 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu 1-6 miesięczny przestój działalności 5 Bardzo duże Ponad 12 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu Ponad 6 miesięczny przestój działalności Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa, 2010

107 Tab. 4. Skala oceny wystąpienia ryzyka – skutki refutacyjne (niekorzystne relacje w mediach)
Definicja Opis 1 Nieznaczące Krótkoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – tydzień. 2 Niewielkie Istotny wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – do trzech miesięcy. 3 Istotne Długoterminowy wpływ lokalny – relacje w mediach o zasięgu lokalnym – powyżej trzech miesięcy. Krótkoterminowy wpływ krajowy – poniżej tygodnia. 4 Duże Istotny wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – do trzech miesięcy. 5 Bardzo duże Długoterminowy wpływ krajowy – relacje w mediach o zasięgu krajowym – powyżej trzech miesięcy. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa, 2010

108 Ocena ryzyka Kolejnym kryterium oceny każdego z ryzyk jest średnie roczne prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Ogólnie ryzyka projektu ze względu na ich wycenę można podzielić na występujące w fazie przygotowania i budowy, w fazie eksploatacji i utrzymania.

109 Tab. 5. Rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
Skala Definicja Opis 1 Rzadkie Poniżej 10% szansy wystąpienia 2 Mało prawdopodobne Poniżej 25% szansy wystąpienia 3 Możliwe Poniżej 50% szansy wystąpienia 4 Prawdopodobne Poniżej 75% szansy wystąpienia 5 Prawie pewne Powyżej 75% szansy wystąpienia Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa, 2010

110 Tab. 6. Mapa ryzyka 5 - Prawie pewne 4 - Prawdopodobne 3 - Możliwe
2 - Mało prawdopodobne 1 - Rzadkie SKUTKI Prawdo- podobieństwo Niskie 1 - Nieznaczące Średnie 2 - Niewielkie Wysokie 3 - Istotne Skrajne 4 - Duże 5 - Bardzo duże Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa, 2010

111 Tab.7. Interpretacja poszczególnych poziomów ryzyka
Poziom ryzyka Definicja Skrajne Ryzyko niedopuszczalne. Powinno być podstawa natychmiastowych działań w celu jego redukcji podejmowanych przez gminę w fazie przygotowania przedsięwzięcia oraz jednostkę zarządzającą w fazie realizacji. Ryzyko powinno być poddane ciągłemu monitorowaniu. Akceptacja ryzyka nie jest możliwa. Wysokie Ryzyko winno być redukowane. Musza zostać zastosowane środki kontroli ryzyka. Ryzyko winno być przedmiotem działań gminę w fazie przygotowania przedsięwzięcia oraz jednostki zarządzającej w fazie realizacji w celu redukcji jego poziomu i powinno być stale monitorowane. Akceptacja możliwa przy dobrej ocenie efektywności wdrożonych środków kontroli ryzyka. Wskazane wykorzystanie ubezpieczeń. Średnie Ryzyko tolerowane. Może być monitorowane przez kierownictwo średniego szczebla, pod kątem uzyskania pewności, ze ryzyko pozostanie na tym poziomie. Ryzyko akceptowalne. Możliwe zastosowanie ubezpieczeń. Niskie Ryzyko dopuszczalne. Może być monitorowane przez kierownictwo niższego szczebla, pod katem uzyskania pewności, ze ryzyko pozostanie na tym poziomie. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Podręcznik „Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów”, Warszawa, 2010

112 Tab. 8. Rejestr ryzyka dla przedsięwzięcia X.

113 Tab. 8. Rejestr ryzyka dla przedsięwzięcia X

114 Tab. 8. Rejestr ryzyka dla przedsięwzięcia X

115 - ryzyko związane z popytem,
Ocena ryzyka Z przeprowadzonej analizy ryzyk z 11 kategorii ryzyk po stronie partnera publicznego występują 4 ryzyka, tj. - ryzyko związane z popytem, - ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, - ryzyko polityczne, - ryzyko legislacyjne,

116 Natomiast po stronie partnera prywatnego 5, tj.
Ocena ryzyka Natomiast po stronie partnera prywatnego 5, tj. - ryzyko związane z budową, - ryzyko związane z dostępnością, - ryzyko rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia, - ryzyko makroekonomiczne, - ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych

117 - ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej,
Ocena ryzyka Wspólne ryzyko ponoszone przez partnera publicznego i prywatnego dotyczy 2 ryzyk, tj. - ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej, - ryzyko związane z rozstrzyganiem sporów.

118 - zmiany wysokości stóp procentowych; - ryzyka kursowego;
Ocena ryzyka Istotnym czynnikiem w analizie ryzyka oprócz alokacji jest także prawdopodobieństwo jego zaistnienia i poziom ryzyka. Wysoki poziom ryzyka i prawie pewne prawdopodobieństwo jego zaistnienia występuje tylko w jednym przypadku: ryzyka makroekonomicznego dotyczącego: - inflacji; - zmiany wysokości stóp procentowych; - ryzyka kursowego; - zmian demograficznych; - tempa wzrostu gospodarczego.

119 Ocena ryzyka Kryzys gospodarczy, wysoki poziom zadłużenia sektora publicznego, a także wiele trudnych do przewidzenia wydarzeń w kraju, Europie i świecie mogą powodować różnego rodzaju niekorzystne zjawiska np. wzrost inflacji czy obniżenie tempa wzrostu PKB, które będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację planowanego przedsięwzięcia X.

120 Ocena ryzyka Alokacja tego ryzyka jest jednak po stronie partnera prywatnego i mimo, że jest wysokie, to jednak objęte jest tzw. ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej.

121 X UWARUNKOWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPROWADZONYCH W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

122 Zgodnie z danymi z Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2011 z trybu dialogu konkurencyjnego skorzystano jedynie w 0,04 proc. przypadkach wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Co do zasady tryb dialogu konkurencyjnego to tryb do specjalistycznych zamówień.

123 WYMOGI DYREKTYWY Dialog konkurencyjny ma umożliwić zamawiającemu zobowiązanemu do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi, technologiami teleinformatycznymi lub projektami opartymi na partnerstwie publiczno-prywatnym. Wskazany tryb został wprowadzony do polskiego systemu zamówień publicznych w związku z wymogami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

124 WYMOGI DYREKTYWY Procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego została określona w art. 60a – 60e ustawy Prawo zamówień publicznych. Procedura dialogu konkurencyjnego składa się z dwóch etapów: pierwszy – kwalifikacja wykonawców zgłaszających się na podstawie opublikowanego ogłoszenia o wszczęciu postępowania, drugi etap - udział zakwalifikowanych wykonawców w dialogu i składaniu ofert.

125 WYMOGI DYREKTYWY W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego ustawodawca nie określił maksymalnej liczby wykonawców, których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego – gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu).

126 WYMOGI DYREKTYWY W dialogu konkurencyjnym zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, wynikające z art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, nie mniejszej niż 5.

127 WYMOGI DYREKTYWY Pomimo braku określenia górnej granicy liczby wykonawców, którzy mogą zostać zaproszeni do udziału w dialogu, ze względu na sprawny przebieg postępowania zasadnym jest określanie liczby wykonawców zaproszonych do udziału w dialogu na poziomie określonym w art. 60d ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

128 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Dialog konkurencyjne umożliwia prowadzenie z wykonawcami zakwalifikowanymi do udziału w postępowaniu znacznie szerszych tematycznie negocjacji (dialogu) w porównaniu z innymi trybami konkurencyjnymi jakie określa art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

129 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Po przeprowadzeniu dialogu ze wszystkimi zakwalifikowanymi wykonawcami zamawiający ma możliwość wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do założeń wyjściowych tak w ogłoszeniu o dialogu, jak przedmiocie zamówienia czy warunkach umowy lub kryteriach oceny ofert.

130 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Zaletą dialogu konkurencyjnego jest elastyczna możliwość tworzenia opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji w trakcie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

131 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego zamawiający może dokonać wszelkich zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.

132 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Dodatkową zaletą trybu dialogu konkurencyjnego, istotną przy udzielaniu skomplikowanych zamówień jest możliwość prowadzenia kilku rund dialogu z poszczególnymi wykonawcami. Należy jednak przestrzegać zasady, iż wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

133 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Dialog jest prowadzony do momentu, gdy zamawiający stwierdzi, że jest w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.

134 ISTOTNY PRZEPIS Jednocześnie wskazać należy na art. 60e ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma istotne znaczenie dla udzielania złożonych przedmiotowo zamówień. Zgodnie ze wskazanym przepisem, zamawiający może dokonać zmian w uprzednio określonych wymaganiach. Na podstawie wskazanego przepisu zamawiający ma de facto możliwość zasadniczego przebudowania pierwotnie określonych wymogów odnośnie przedmiotu udzielanego w trybie dialogu konkurencyjnego zamówienia.

135 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Tryb dialogu konkurencyjnego ze swej istoty nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego przewidzianą do częstego stosowania przez poszczególnych zamawiających. Jego istotną zaletą jest możliwość stosowania do szczególnie skomplikowanych przedmiotów zamówienia, gdzie prawo zamawiającego do znacznego zmodyfikowania przedmiotu zamówienia po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami ma pierwszoplanowe znaczenie. Dzięki dialogowi prowadzonemu z wykonawcami zamawiający może poznać możliwości rynku w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i wybrać sposób realizacji najbardziej odpowiadający jego potrzebom.

136 KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO
W praktyce udzielania zamówień publicznych tryb dialogu konkurencyjnego stosowany jest do zamówień związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania, które ma zostać stworzone dla konkretnego zamawiającego, opracowywaniem koncepcji realizacji danego zadania, projektami prowadzonymi w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

137 XI IDEA Funduszu SovereignFund TFI S.A. www.sovereignfund.pl
PIERWSZY FUNDUSZ SAMORZĄDOWY W POLSCE 137

138 SovereignFund TFI S.A. jest pierwszą w Polsce instytucją finansową, której działalność koncentruje się na inwestycjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty. 138 138

139 Jednym z głównych zadań SovereignFund jest dostarczenie JST takich źródeł finansowania, które umożliwią im zwiększenie nakładów inwestycyjnych bez konieczności zwiększania stanu zadłużenia. Pozwoli to samorządom na wcześniejszą realizację projektów, które ze względu na ograniczenia ustawowe musiałyby zostać odłożone na przyszłe lata lub zaniechane. Równocześnie, dzięki atrakcyjniejszym warunkom niż w przypadku klasycznych kredytów bankowych, koszty inwestycji mogą być znacząco niższe. 139 139

140 SovereignFund to także unikatowa na polskim rynku oferta dla inwestorów. Zyskują oni możliwość udziału w skoku cywilizacyjnym, którego doświadczają polskie gminy, powiaty i województwa. Lokując kapitał w zamkniętym funduszu inwestycyjnym, otrzymują gwarancję, że zostanie on zainwestowany w projekty ważne dla lokalnych społeczności, a jednocześnie wysoko ocenione przez zespół ekspertów SovereignFund. Projekty, w które inwestuje fundusz, mieszczą się we wszystkich obszarach określonych jako zadania własne samorządów. 140 140

141 Polityka inwestycyjna SovereignFund obejmuje tę część sektora publicznego, którą tworzą jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli oraz podległe im podmioty organizacyjne i należące do nich spółki. 141 141

142 Środki dostarczane przez Fundusz będą wspierać podejmowane przez JST inwestycje we wszystkich obszarach, które określane są jako zadania własne samorządów. Dotyczy to infrastruktury społecznej i technicznej, oświaty, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, badań naukowych oraz służby zdrowia. Misją SovereignFund jest finansowanie tych projektów, które jak najpełniej będą zaspokajały potrzeby lokalnych społeczności, zgodnie ze strategią „Socially Responsible Investing” (Inwestowanie Społecznie Odpowiedzialne). 142 142

143 • zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami;
SovereignFund będzie finansować projekty inwestycyjne służące realizacji ustawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich m. in. obszary: • zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami; • gospodarka komunalna, w tym infrastruktura techniczna; • budowa i utrzymanie dróg; • transport zbiorowy; • ochrona zdrowia i pomoc społeczna; • budownictwo mieszkaniowe; • edukacja, kultura, sport; • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli; • ochrona środowiska i gospodarka wodna. 143 143

144 • możliwość zwiększenia liczby prowadzonych równocześnie projektów;
Kluczowe korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nawiązania współpracy z SovereignFund: • środki z funduszu samorządowego pozwalają uniknąć zwiększenia poziomu zadłużenia JST, a w skrajnych przypadkach mogą nawet uchronić przed przekroczeniem poziomu dopuszczonego przez polskie prawo; • przyspieszenie realizacji inwestycji, a w przypadku projektów docelowo generujących przychody, skrócenie okresu oczekiwania na przepływy finansowe lub osiągnięcie rentowności; • możliwość zwiększenia liczby prowadzonych równocześnie projektów; • elastyczne kształtowanie zarówno dopływu środków z funduszu samorządowego, jak i harmonogramu spłat; 144 144

145 • obniżenie kosztów pozyskania finansowania prowadzonych inwestycji;
• odroczenie terminu płatności pozwala na efektywniejsze wykorzystanie bieżącego budżetu; • obniżenie kosztów pozyskania finansowania prowadzonych inwestycji; • brak w umowie klauzuli natychmiastowej wymagalności, co pozwala samorządowi na optymalne planowanie spłat zobowiązań; • zyski wypracowane przez Fundusz trafiają do polskiego społeczeństwa, do osób oszczędzających na emeryturę w OFE i ubezpieczonych w TUnŻ. 145 145

146 Metody finansowania SovereignFund zapewnia samorządom różnorodne formy finansowania. Kluczowym elementem unikatowej oferty Funduszu są rozwiązania, które nie wpływają na podlegający ustawowym ograniczeniom poziom zadłużenia JST. W transakcjach typu „buy sell back”, samorząd zamiast spłacać kredyt bankowy, będzie finansował inwestycję w postaci zakupu z odroczonym terminem płatności. Środki na ten cel będą pochodziły z bieżących dochodów osiąganych w kolejnych latach. Podobny mechanizm można zastosować w sytuacji, gdy JST stoi przed koniecznością wyboru pomiędzy kilkoma ważnymi inwestycjami. Zastąpienie kredytu środkami SovereignFund lub korzystne połączenie różnych źródeł (fundusz samorządowy, preferencyjne pożyczki i kredyty, dotacje) pozwoli na równoczesne prowadzenie większej liczby projektów.

147 Przykład 1 Gmina A zdecydowała się budowę basenu, z którego korzystać będą zarówno uczniowie szkół, jak i mieszkańcy. Jej budżet nie pozwala na sfinansowanie inwestycji gotówką, a istniejące już zadłużenie blokuje zaciągnięcie kolejnego kredytu. Gmina tworzy zatem spółkę „Aquapark”, której udziałowcem zostaje też SovereignFund. Kapitał, który wnosi do niej SF, przeznaczony jest na budowę basenu. Natomiast gmina odkupuje od Funduszu udziały w spółce – z tym, że płatność jest odroczona i rozłożona na co najmniej kilka lat. W budżecie samorządu zakup spółki traktowany jest jako wydatek inwestycyjny, nie powoduje więc wzrostu zadłużenia. Ponadto, taka forma finansowania będzie tańsza niż kredyt komercyjny dla spółki. Fundusz będzie też zajmował się wykupem wierzytelności wobec JST (dyskonto faktur). Tego typu transakcja ułatwia samorządom rozliczanie się z podmiotami wykonującymi inwestycje na ich zlecenie.

148 Przykład 2 Powiat B podjął decyzję o remoncie jednej z dróg na swoim terenie. Stan zadłużenia nie pozwala jednak na zaciągnięcie na ten cel kredytu komercyjnego, nie udało się też pozyskać dotacji z Unii Europejskiej. W takiej sytuacji powiat ogłasza przetarg, a jednym z istotnych warunków zamówienia jest zgoda Wykonawcy na odroczony termin płatności i rozłożenie jej na raty zgodne z możliwościami samorządu. Po zakończeniu inwestycji, SovereignFund wykupuje od Wykonawcy wystawione faktury. Powiat spłaca je przez kilka następnych lat, w myśl zawartej wcześniej umowy z Funduszem. Analogiczne rozwiązania można zastosować w przypadku budowy mieszkań komunalnych, uzbrojenie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, a nawet zakupu taboru dla miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Drugim filarem działalności SovereignFund będzie przygotowywanie dla samorządów emisji obligacji, które następnie w całości lub w przeważającej części zostaną objęte przez Fundusz. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju funduszu samorządowego, będzie on utrzymywał obligacje aż do terminu ich wymagalności. Dla JST oznacza to niższe koszty pozyskania kapitału (niż w przypadku kredytów bankowych, a nawet obligacji kierowanych do większej grupy inwestorów) oraz współpracę z partnerem wiarygodnym i zorientowanym na działanie długoterminowe.

149 "Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces
"Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała." Elbert Green Hubbard

150 Dziękuję za uwagę STANISŁAW LIS PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „MEDIA POLANIE” Ekspert ds. polityki regionalnej , funduszy UE i EOG oraz Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP )


Pobierz ppt "XIX PODKARPACKA KONFERENCJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google