Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deklaracja INTRASTAT autor: mgr inż. Agnieszka Krupa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deklaracja INTRASTAT autor: mgr inż. Agnieszka Krupa"— Zapis prezentacji:

1 Deklaracja INTRASTAT autor: mgr inż. Agnieszka Krupa
aktualizacja: Deklaracja INTRASTAT autor: mgr inż. Agnieszka Krupa recenzent: mgr Sylwia Konecka Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Damco Poland Sp. z o.o. DACHSER Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie prezentacji Damco Poland Sp. z o.o. Damco jest jednym z największych światowych dostawców rozwiązań logistycznych. Od ponad 20 lat dostosowujemy swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, gwarantując wysoką jakość obsługi. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, zapewniając wybór optymalnych rozwiązań logistycznych. DACHSER Sp. z o.o. DACHSER Sp. z o.o. należy do międzynarodowego operatora logistycznego DACHSER GmbH & Co. KG. Dachser jest operatorem logistycznym z ugruntowaną pozycją na arenie międzynarodowej, oferującym globalne rozwiązania logistyczne.

3 Plan prezentacji Deklaracja INTRASTAT Co to jest INTRASTAT?
Systemy statystyki UE Do czego służy INTRASTAT? Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu Progi statystyczne Okres sprawozdawczy i przekazywanie zgłoszeń Charakterystyka deklaracji INTRASTAT Przedstawiciele osób zobowiązanych Korekta deklaracji foto: Damco

4 Co to jest intrastat? Deklaracja INTRASTAT
INTRASTAT to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). Podstawowe informacje o INTRASTAT: W UE obowiązuje od 1 stycznia 1993 roku, a w Polsce od przystąpienia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej tj. od 1 maja 2004 roku. Deklarację INTRASTAT mają obowiązek sporządzać wszystkie przedsiębiorstwa, które dokonują przewozu towarów (import i/lub eksport) pomiędzy państwami wspólnotowymi. Wprowadzenie deklaracji jest konsekwencją zniesienia granic, a tym samym zaprzestania odpraw celnych UE. Sytuacja ta spowodowała pozbawienie UE statystyki danych o wymianie towarowej z innymi krajami UE, a zatem z obrotu wewnątrzwspólnotowego zniknął dokument celny SAD (Single Administrative Document).

5 Systemy statystyki ue Deklaracja INTRASTAT
Obecnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej dane o handlu zagranicznym pochodzą z dwóch równolegle funkcjonujących systemów statystyki: EKSTRASTAT – obejmuje swym zakresem obrót towarowy realizowany przez państwa członkowskie UE z tzw. krajami trzecimi, tj. nie będącymi państwami członkowskimi UE. Oparty jest na informacjach zbieranych na podstawie dokumentu SAD. INTRASTAT – obejmuje handel pomiędzy państwami członkowskimi UE oparty na danych pochodzących z deklaracji INTRASTAT. foto: istockphoto.com

6 Do czego służy intrastat?
Deklaracja INTRASTAT Do czego służy intrastat? System INTRASTAT służy do: gromadzenia danych dotyczących obrotu towarowego przez upoważnione organy państwowe, kontroli importu i eksportu towarów, przetwarzania danych, udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Ponadto system INTRASTAT służy gromadzeniu i kontroli danych przez upoważnione organy państwowe, przetwarzaniu oraz udostępnianiu innym uprawnionym podmiotom. Zebrane informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna a głównym jej partnerem w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

7 Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu
Deklaracja INTRASTAT Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu PRZEPISY WSPÓLNOTOWE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 638/2004 z dnia 31 marca 2004r w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskim; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi; Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 638/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1901/2000 i Nr 3590/92; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010r. zmieniające ww. rozporządzenie w odniesieniu do listy towarów wyłączonych ze statystyk, przekazywania informacji przez administrację podatkową i oceny jakości; Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające ww. rozporządzenie w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzajów transakcji; Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między państwami członkowskimi;

8 Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu
Deklaracja INTRASTAT Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu PRZEPISY KRAJOWE Ustawa z dnia 19 marca 2004r. - PRAWO CELNE; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, z dnia 20 grudnia 2005r. oraz z dnia 19 grudnia 2006r. foto: istockphoto.com

9 Progi statystyczne Deklaracja INTRASTAT
Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz wywozu towarów. Na rok 2011 ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej: Próg podstawowy: dla przywozu 1  zł dla wywozu 1  zł Próg szczegółowy: dla przywozu 33  zł dla wywozu 60  zł Kwoty te określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1594). foto: DACHSER

10 Okres sprawozdawczy i przekazywanie zgłoszeń
Deklaracja INTRASTAT Okres sprawozdawczy i przekazywanie zgłoszeń Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium państwa członkowskiego (wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium państwa członkowskiego (przywóz). Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Termin dokonywania zgłoszeń INTRASTAT musi być ściśle przestrzegany. Możliwe jest również dokonanie częściowych zgłoszeń INTRASTAT pod warunkiem, że po zsumowaniu będą one obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy. Niewywiązywanie się z dotrzymania terminu naraża podmiot odpowiedzialny za dostarczanie informacji na sankcje karne. Sposoby przekazywania zgłoszeń INSTRASTAT:  w formie elektronicznej (poprzez stronę www, na nośnikach magnetycznych), w formie pisemnej na deklaracjach INTRASTAT. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z elektronicznej formy składania zgłoszeń jest uprzednie uzyskanie od dyrektora izby celnej, kodu identyfikacyjnego, zastępującego podpis.

11 Charakterystyka deklaracji intrastat
Deklaracja INTRASTAT Charakterystyka deklaracji intrastat Nr Pola Opis Pole 1 Okres sprawozdawczy Pole 2 Rodzaj deklaracji Pole 3 Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT - aneks B Pole 4 Odbiorca/ Nadawca Pole 5 Przedstawiciel Pole 6 Łączna wartość fakturowa w PLN Pole 7 Łączna wartość statystyczna w PLN - po przekroczeniu progu podstawowego Pole 8 Łączna liczba pozycji Pole 9 Nr pozycji Pole 10 Opis towaru Pole 11 Kod kraju wysyłki/przeznaczenia - Aneks C Pole 12 Kod warunków dostawy - INCOTERMS Pole 13 Kod rodzaju transakcji - Aneks E Pole 14 Kod towaru Pole 15 Kod rodzaju transportu - Aneks F Pole 16 Kod kraju pochodzenia - Aneks G Pole 17 Masa netto (kg) Pole 18 Ilość w uzupełniającej jednostce miary Pole 19 Wartość fakturowa w PLN Pole 20 Wartość statystyczna w PLN Pole 21 Wypełniający

12 Deklaracja INTRASTAT Wzory deklaracji

13 Aneks a do instrukcji wypełniania formularza
Deklaracja INTRASTAT Aneks a do instrukcji wypełniania formularza Wykaz towarów, których przywóz lub wywóz nie jest objęty obowiązkiem sprawozdawczości: 1) środki płatnicze będące legalnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe, 2) złoto monetarne, 3) nadzwyczajna pomoc dla obszarów klęsk żywiołowych, 4) towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego; 5) towary przeznaczone do użytku czasowego, jeśli spełnione są następujące warunki: a) nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania, b) oczekiwany okres trwania użytku czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące, c) wywóz/przywóz nie musi być deklarowany jako dostawa/nabycie, 6) towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i wideo, CD-ROM, przechowujące oprogramowanie komputerowe, stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub niebędące przedmiotem transakcji handlowej, a także towary uzupełniające poprzednią dostawę, np. uaktualnienia lub towary, na które odbiorca nie otrzymuje faktury pod warunkiem, że nie są przedmiotem transakcji handlowej: a) materiały reklamowe, b) próbki handlowe,

14 Aneks a do instrukcji wypełniania formularza
Deklaracja INTRASTAT Aneks a do instrukcji wypełniania formularza 8) towary do i po naprawie oraz części zamienne używane do naprawy; naprawa pociąga za sobą przywrócenie towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu; celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie; może to oznaczać ich przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru, 9) towary wysłane do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym, jak również towary otrzymane z innego państwa członkowskiego, które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, a także towary, które zostały nabyte lub rozprowadzone na terytorium statystycznym państwa członkowskiego przez siły zbrojne innego państwa członkowskiego tam stacjonujące, 10) wyrzutnie statków kosmicznych, podczas wywozu i przywozu poprzedzającego wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną, a także podczas wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną, 11) sprzedaż nowych środków transportu przez osoby fizyczne lub prawne będące podatnikami VAT na rzecz osób prywatnych z innych państw członkowskich, 12) energia elektryczna – kod CN: , 13) gaz ziemny – kody CN: oraz

15 Aneks B - wykaz kodów izb celnych
Deklaracja INTRASTAT Aneks B - wykaz kodów izb celnych Nazwa Izby Celnej Kod identyfikacyjny Izba Celna w Białej Podlaskiej 300000 Izba Celna w Białymstoku 310000 Izba Celna w Gdyni 320000 Izba Celna w Katowicach 330000 Izba Celna w Kielcach 340000 Izba Celna w Krakowie 350000 Izba Celna w Łodzi 360000 Izba Celna w Olsztynie 370000 Izba Celna w Opolu 380000 Izba Celna w Poznaniu 390000 Izba Celna w Przemyślu 400000 Izba Celna w Rzepinie 410000 Izba Celna w Szczecinie 420000 Izba Celna w Toruniu 430000 Izba Celna w Warszawie 440000 Izba Celna we Wrocławiu 450000

16 Aneks c - kod kraju wysyłki / przeznaczenia
Deklaracja INTRASTAT Aneks c - kod kraju wysyłki / przeznaczenia Kod Nazwa AT Austria BE Belgia CY Cypr CZ Republika Czeska DK Dania EE Estonia FI Finlandia FR Francja GR Grecja ES Hiszpania IE Irlandia LT Litwa LU Luksemburg LV Łotwa MT Malta NL Niderlandy DE Niemcy PT Portugalia SK Słowacja SI Słowenia SE Szwecja HU Węgry GB Wielka Brytania IT Włochy QR Zapasy i zaopatrzenie statków w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego QV Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego

17 Kod warunków dostawy - incoterms
Deklaracja INTRASTAT Kod warunków dostawy - incoterms Od 1 stycznia 2011 r. zostały wprowadzone normy INCOTERMS Występują w nich dwie kategorie: odnoszące się do wszystkich rodzajów transportu (CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, FCA), odnoszące się wyłącznie do transportu wodnego (CFR, CIF, FAS, FOB). EXW – Ex Works – kupujący posiada pełną gestię transportową; organizuje transport, ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie dostawy; sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania; sprzedający nie ma obowiązku odprawy celnej eksportowej i załadunku towaru na środek transportu; FCA – Free Carrier – obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego we wskazanym miejscu i uzgodnionym terminie; koszty załadunku na środek transportu ponosi sprzedający w przypadku odbioru towaru w zakładzie sprzedającego; w przypadku dostarczenia towaru do terminalu przewoźnika wyładunek odbywa się na koszt kupującego; odprawa celna eksportowa jest obowiązkiem sprzedającego; FAS – Free Alongside Ship – obowiązkiem kupującego jest zawarcie umowy o przewóz towaru morzem, poinformowanie sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy towaru do portu; sprzedający ma obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie i dostarczenia towaru wzdłuż burty statku;

18 Kod warunków dostawy - incoterms
Deklaracja INTRASTAT Kod warunków dostawy - incoterms FOB – Free On – kupujący ma obowiązek zawarcia umowy o przewóz towaru morzem, podać sprzedającemu nazwę statku, miejsce załadunku i wymagany termin dostawy; sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru na wskazany przez kupującego statek i dokonania odprawy celnej eksportowej; sprzedający ponosi koszty oraz ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru do przekroczenia linii nadburcia statku w porcie załadunku; CFR – Cost and Freight – sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy do określonego portu przeznaczenia, pokrycia kosztów załadunku na statek i frachtu; podział ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru następuje na linii nadburcia statku w porcie załadunku; CIF – Cost, Insurance and Freight – formuła CIF poszerza zakres obowiązków sprzedającego wyspecyfikowanych w formule CFR o ubezpieczenie towaru; CPT – Carriage Paid To... – sprzedający zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu i jego opłacenia do określonego miejsca przeznaczenia; sprzedający ponosi ryzyko do momentu oddania towaru w pieczę przewoźnikowi; CIP – Carriage and Insurance Paid To (... named place of destination) – [przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (... oznaczone miejsce przeznaczenia)] w porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego poszerzono o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów;

19 Kod warunków dostawy - incoterms
Deklaracja INTRASTAT Kod warunków dostawy - incoterms DAT - Delivered at Terminal - sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek; DAP - Delivered at Place - sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego; DDP - Delivered Duty Paid - maksimum obowiązków sprzedającego, organizującego transport, pokrywającego jego koszt, ponoszącego ryzyko oraz dokonującego odprawy celnej importowej; wyładunek towaru z samochodu jest obowiązkiem kupującego. foto: Damco

20 Aneks e - kod rodzaju transakcji
Deklaracja INTRASTAT Aneks e - kod rodzaju transakcji Kolumna A Kod transakcji Kolumna B 1. Transakcje z przeniesieniem prawa własności (rzeczywistym lub zamierzonym) w zamian za płatność lub inne świadczenie (finansowe, w naturze lub inne), z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodami 2, 7, 8 kolumny A, z uwzględnieniem uwag 11 1. Kupno/sprzedaż za zapłatą 12 2. Dostawy z zamiarem sprzedaży po akceptacji, obejrzeniu lub wypróbowaniu oraz transakcje komisowe 13 3. Transakcje powodujące zapłatę w naturze (w tym handel barterowy) 15 5. Leasing finansowy 2. Zwroty towarów zarejestrowanych uprzednio pod kodem 1 kolumny A, dostawy rekompensacyjne nieodpłatne 21 1. Zwrot towarów 22 2. Rekompensata za zwrócone towary 23 3. Rekompensata za towary, które nie podlegają zwrotowi (np. w ramach gwarancji) 3. Dostawy bezpłatne, nie na czas oznaczony, z przeniesieniem prawa własności 31 1. Dostawy towarów w ramach programów pomocy (całkowicie lub częściowo prowadzonych bądź finansowanych przez Wspólnotę Europejską) 32 2. Inne dostawy towarów w ramach pomocy rządowej 33 3. Inne dostawy towarów w ramach pomocy (od osób fizycznych lub organizacji pozarządowych) 34 4. Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych 4. Dostawy towarów w celu uszlachetniania w ramach kontraktu, z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7 kolumny A 41 5. Dostawy towarów po uszlachetnieniu w ramach kontraktu, z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7 kolumny A 51 7. Wysyłki towarów w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych 70 8. Dostawy materiałów budowlanych, wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji umowy budowlanej lub inżynieryjnej, stanowiącej część umowy generalnej 80 9. Inne rodzaje transakcji(7) 90

21 Aneks f - kod rodzaju transportu
Deklaracja INTRASTAT Aneks f - kod rodzaju transportu Kod Oznaczenie 1 Transport morski 2 Transport kolejowy 3 Transport drogowy 4 Transport lotniczy 5 Przesyłki pocztowe 7 Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe itp.) 8 Żegluga śródlądowa 9 Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym napędzie) foto: DACHSER

22 Aneks g - kod kraju pochodzenia
Deklaracja INTRASTAT Aneks g - kod kraju pochodzenia WYKAZ NIEKTÓRYCH KRAJÓW NADANIA Kod Nazwa SA Arabia Saudyjska AR Argentyna AU Australia AT Austria BE Belgia BM Bermudy BY Białoruś BG Bułgaria HR Chorwacja CN Chiny CY Cypr DK Dania DM Dominika EG Egipt FR Francja TF Francuskie Terytoria Płd. GR Grecja GE Gruzja Kod Nazwa ES Hiszpania HK Hongkong IN Indie IE Irlandia IS Islandia JM Jamajka JP Japonia CA Kanada QA Katar KZ Kazachstan CU Kuba KW Kuwejt LT Litwa LU Luksemburg LV Łotwa MK Macedonia MG Madagaskar MT Malta Kod Nazwa MA Maroko MX Meksyk NA Namibia NP Nepal NL Niderlandy DE Niemcy NO Norwegia PE Peru PF Polinezja Francuska PL Polska PT Portugalia CZ Republika Czeska RU Rosja RO Rumunia SK Słowacja SI Słowenia US USA SE Szwecja

23 Przedstawiciele osób zobowiązanych Deklaracja INTRASTAT
Przedstawicielami osoby zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT mogą być:  pracownik osoby zobowiązanej lub jej prokurent, agent celny lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy. foto: istockphoto.com

24 Deklaracja INTRASTAT Przykład wypełnionych deklaracji

25 Korekta deklaracji Deklaracja INTRASTAT
W przypadku pojawienia się błędów na złożonej deklaracji istnieje możliwość korekty przez: zamianę zgłoszenia polegającą na wymianie deklaracji nieprawidłowej na nową (poprawną), korektę zgłoszenia. Korekty nie składa się, jeżeli: pierwotnie podana wartość w polu nr 19 lub 20 zgłoszenia zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub pierwotnie podane w polu 17 lub 18 zgłoszenia dane zmieniłyby się w wyniku korekty nie więcej niż o 5 %, lub dane, które miałyby podlegać korekcie w polach zgłoszenia, dotyczą towaru, dla którego w polu 19 lub 20 zgłoszenia wskazano wartość równą albo niższą od równowartości 1000 euro, lub korekta miałaby dotyczyć pól: 1-9 lub 21 zgłoszenia INTRASTAT, upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się korygowane zgłoszenie INTRASTAT.

26 Wyższa Szkoła Logistyki
Deklaracja INTRASTAT Wyższa Szkoła Logistyki Wyższa Szkoła Logistyki jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną, utworzoną w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Kadra uczelni składa się z wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych, WSL umożliwia również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami uczelni. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z krajów europejskich studenci WSL korzystający z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicę. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania podwójnych dyplomów z zakresu logistyki. Wyższa Szkoła Logistyki przejęła rolę patrona edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach: technik logistyk i technik spedytor w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. Uczelnia realizuje unikatowy w skali kraju program współpracy z ponad 200 szkołami ponadgimnazjalnymi. Niniejsza prezentacja została opracowana w ramach projektu "Wielkopolska musi wiedzieć" - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim (projekt numer: POKL /09) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Deklaracja INTRASTAT autor: mgr inż. Agnieszka Krupa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google