Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPIERANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W PRACY Z UCZNIEM Z ZABURZONYM ZACHOWANIEM Model pomocy wypracowany w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku Psychologiczno-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPIERANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W PRACY Z UCZNIEM Z ZABURZONYM ZACHOWANIEM Model pomocy wypracowany w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku Psychologiczno-"— Zapis prezentacji:

1 WSPIERANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W PRACY Z UCZNIEM Z ZABURZONYM ZACHOWANIEM Model pomocy wypracowany w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku Dyrektor Lucyna Maculewicz Psycholog Aleksandra Goryszewska Psycholog Aldona Bystrzyńska

2 Zaburzenia zachowania i emocji Obecnie obowiązujące kryteria, zarówno DSMIV i ICD- 10 wprowadzają rozróżnienie dwóch podtypów zaburzeń zachowania: - Podtyp z początkiem w dzieciństwie - Podtyp z początkiem w wieku młodzieńczym Rozróżnieniem między nimi jest występowanie lub brak objawów przed ukończeniem przez dziecko 10 roku życia. To rozróżnienie ma znaczenie kliniczne, ponieważ wystapinie zaburzeń zachowania we wczesnym okresie życia bardzo źle rokuje.

3 Zaburzenia zachowania i emocji F 90 – F 98 - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle we dzieciństwie i wieku młodzieńczym F 90 – F 98 - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle we dzieciństwie i wieku młodzieńczym F 90 – Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej) F 90 – Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej) F 91 Zaburzenia zachowania F 91 Zaburzenia zachowania Do spełnienia kryterium wystarczy choćby jednorazowe wystąpienie objawów wymienionych w punktach 11, 13, 15, 16, 20, 21, i 23. Do spełnienia kryterium wystarczy choćby jednorazowe wystąpienie objawów wymienionych w punktach 11, 13, 15, 16, 20, 21, i 23. 1 – wybuchy złości nadzwyczaj częste lub ciężkie lub częste w stosunku do poziomu rozwojowego, 1 – wybuchy złości nadzwyczaj częste lub ciężkie lub częste w stosunku do poziomu rozwojowego, 2 – częste kłótnie z dorosłymi, 2 – częste kłótnie z dorosłymi, 3 – częste aktywne odrzucanie wymagań dorosłych lub niespełnianie reguł, 3 – częste aktywne odrzucanie wymagań dorosłych lub niespełnianie reguł, 4 – częste jakby rozmyślne robienie rzeczy, które budzą gniew innych ludzi, 4 – częste jakby rozmyślne robienie rzeczy, które budzą gniew innych ludzi,

4 5 – częste oskarżenia innych za swoje własne pomyłki lub niewłaściwe zachowanie, 5 – częste oskarżenia innych za swoje własne pomyłki lub niewłaściwe zachowanie, 6 – częsta drażliwość i łatwość wprowadzania w złość przez innych, 6 – częsta drażliwość i łatwość wprowadzania w złość przez innych, 7 – częste wpadanie w gniew lub rozżalenie, 7 – częste wpadanie w gniew lub rozżalenie, 8 – częsta złośliwość i mściwość, 8 – częsta złośliwość i mściwość, 9 – częste kłamstwa lub zrywanie obietnic w celu uzyskania dóbr lub 9 – częste kłamstwa lub zrywanie obietnic w celu uzyskania dóbr lub przywilejów dla uniknięcia obowiązków, przywilejów dla uniknięcia obowiązków, 10 – częsta inicjowanie starć fizycznych ( nie obejmuje to starć z 10 – częsta inicjowanie starć fizycznych ( nie obejmuje to starć z rodzeństwem ) rodzeństwem ) 11 – używanie broni, która może powodować u innych poważne uszkodzenia ciała ( np. kij, rozbita butelka, nóż, strzelba ), 11 – używanie broni, która może powodować u innych poważne uszkodzenia ciała ( np. kij, rozbita butelka, nóż, strzelba ),

5 12 – pozostawanie poza domem po zapadnięciu zmroku, mimo zakazu rodziców ( rozpoczynające się przed 13 rokiem życia ), 12 – pozostawanie poza domem po zapadnięciu zmroku, mimo zakazu rodziców ( rozpoczynające się przed 13 rokiem życia ), 13 – przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec innych osób ( np. krępowanie, ranienie lub podpalanie ofiar ), 13 – przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec innych osób ( np. krępowanie, ranienie lub podpalanie ofiar ), 14 – przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec zwierząt, 14 – przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec zwierząt, 15 – rozmyślne niszczenie własności innych osób ( inaczej niż przez podpalanie ) 15 – rozmyślne niszczenie własności innych osób ( inaczej niż przez podpalanie ) 16 – rozmyślne podkładanie ognia ze stwarzaniem ryzyka lub zamiarem spowodowania poważnych zniszczeń, 16 – rozmyślne podkładanie ognia ze stwarzaniem ryzyka lub zamiarem spowodowania poważnych zniszczeń, 17 – kradzieże przedmiotów o niebanalnej wartości bez konfrontacji z ofiarą zarówno w domu jak i poza nim ( np. kradzieże w sklepach, włamania, fałszerstwa 17 – kradzieże przedmiotów o niebanalnej wartości bez konfrontacji z ofiarą zarówno w domu jak i poza nim ( np. kradzieże w sklepach, włamania, fałszerstwa 18 – częste wagary ze szkoły, rozpoczynające się przed 13 rokiem życia, 18 – częste wagary ze szkoły, rozpoczynające się przed 13 rokiem życia,

6 19 – co najmniej dwukrotne ucieczki z domu rodzicielskiego lub 19 – co najmniej dwukrotne ucieczki z domu rodzicielskiego lub zastępczego, albo ucieczka jednorazowa trwająca dłużej niż jedną noc zastępczego, albo ucieczka jednorazowa trwająca dłużej niż jedną noc ( nie obejmuje opuszczania domu w celu uniknięcia molestowania ( nie obejmuje opuszczania domu w celu uniknięcia molestowania fizycznego lub seksualnego ), fizycznego lub seksualnego ), 20 – popełnianie przestępstw wymagających konfrontacji z ofiarą 20 – popełnianie przestępstw wymagających konfrontacji z ofiarą ( włączając kradzieże kieszonkowe, wymuszenia, napady ), ( włączając kradzieże kieszonkowe, wymuszenia, napady ), 21 – zmuszanie innych do aktywności seksualnej 21 – zmuszanie innych do aktywności seksualnej 22 – częste terroryzowanie innych ( np. rozmyślne zadawanie bólu lub ran 22 – częste terroryzowanie innych ( np. rozmyślne zadawanie bólu lub ran połączone z uporczywym zastraszaniem, dręczeniem,molestowaniem) połączone z uporczywym zastraszaniem, dręczeniem,molestowaniem) 23 – włamania do cudzego domu, budynku lub samochodu 23 – włamania do cudzego domu, budynku lub samochodu Zaleca się określenie wieku wystąpienia : Zaleca się określenie wieku wystąpienia : postać z początkiem w dzieciństwie : początek co najmniej jednego rodzaju trudności z zachowaniem przed 10 rokiem życia, postać z początkiem w dzieciństwie : początek co najmniej jednego rodzaju trudności z zachowaniem przed 10 rokiem życia, postać z początkiem w wieku młodzieńczym : bez trudności z zachowaniem przed 10 rokiem życia. postać z początkiem w wieku młodzieńczym : bez trudności z zachowaniem przed 10 rokiem życia.

7 Model pomocy I Etap Diagnoza sytuacji życiowej dziecka Diagnoza sytuacji życiowej dziecka wywiad rodzinny, wywiad szkolny, wywiad medyczny, analiza dokumentacji, konsultacje z lekarzami specjalistami na terenie Poradni wywiad rodzinny, wywiad szkolny, wywiad medyczny, analiza dokumentacji, konsultacje z lekarzami specjalistami na terenie Poradni Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna

8 Konsultacje z rodzicami Konsultacje z rodzicami omówienie wyników badań i propozycje form pomocy dziecku i rodzinie np.. Szkoła dla Rodziców; terapia uzależnień lub współuzależnień;CIK; Krąg; Ośrodek Terapii na Racławickiej; konsultacje rodzinne na terenie poradni omówienie wyników badań i propozycje form pomocy dziecku i rodzinie np.. Szkoła dla Rodziców; terapia uzależnień lub współuzależnień;CIK; Krąg; Ośrodek Terapii na Racławickiej; konsultacje rodzinne na terenie poradni Przekazanie wskazówek do pracy z dzieckiem do szkoły Przekazanie wskazówek do pracy z dzieckiem do szkoły po przekazaniu opinii przez rodziców do szkoły- spotkanie i sformułowanie konkretnych ustaleń co robi szkoła, co rodzic, zwykle pisemnie w formie kontraktu i określenie czasu pracy po którym nastąpi weryfikacja podjętych działań po przekazaniu opinii przez rodziców do szkoły- spotkanie i sformułowanie konkretnych ustaleń co robi szkoła, co rodzic, zwykle pisemnie w formie kontraktu i określenie czasu pracy po którym nastąpi weryfikacja podjętych działań Monitoring ze strony poradni- Monitoring ze strony poradni- dla oceny skuteczności działań podjętych przez rodziców i szkołę. dla oceny skuteczności działań podjętych przez rodziców i szkołę.

9 II Etap Dalsze postępowanie II Etap Dalsze postępowanie Zespół interdyscyplinarny Zespół interdyscyplinarny Spotkanie na terenie poradni lub szkoły, w którym biorą udział : rodzice, dyrektor szkoły, pedagog, wychowawca, inni zainteresowani nauczyciele,dyrektor poradni, psycholog, pedagog, lekarz specjalista, inne osoby, które wnoszą coś do sprawy (kurator sądowy rodziny lub dziecka, dzielnicowy inspektor do spraw nieletnich, przedstawiciel MOPS itp.)

10 Wypracowanie indywidualnych procedur postępowania na terenie szkoły Wypracowanie indywidualnych procedur postępowania na terenie szkoły - sposoby postępowania w przypadku wybuchu - sposoby postępowania w przypadku wybuchu szczególnie trudnego zachowania dziecka szczególnie trudnego zachowania dziecka -wybranie miejsca bezpiecznego dla dziecka, -wybranie miejsca bezpiecznego dla dziecka, gdzie może się uspokoić lub uniknąć prowokacji gdzie może się uspokoić lub uniknąć prowokacji kolegów kolegów -wybór osoby prowadzącej dziecko na terenie szkoły, -wybór osoby prowadzącej dziecko na terenie szkoły, do której dziecko może się zgłosić, gdy dzieje się coś do której dziecko może się zgłosić, gdy dzieje się coś złego (pedagog szkolny, wychowawca lub inna osoba, złego (pedagog szkolny, wychowawca lub inna osoba, którą dziecko akceptuje) którą dziecko akceptuje)

11 Inne działania: Inne działania: Metoda VIT z klasą Metoda VIT z klasą Warsztat interwencyjny lub tematyczny Warsztat interwencyjny lub tematyczny na terenie klasy na terenie klasy Zebranie z rodzicami na terenie szkoły Zebranie z rodzicami na terenie szkoły Konsultacje z nauczycielami i rodzicami Konsultacje z nauczycielami i rodzicami

12 ORZECZNICTWO Orzeczenie do kształcenia specjalnego Orzeczenie do kształcenia specjalnego -klasa integracyjna -klasa integracyjna - specjalistyczny ośrodek terapeutyczny - specjalistyczny ośrodek terapeutyczny ( Psychiatryczny Dzienny Oddział Terapeutyczny w Nowym Porcie, ( Psychiatryczny Dzienny Oddział Terapeutyczny w Nowym Porcie, Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Młodzieży ul. Chopina, Zespół Kształcenia Podstwowego i Gimnazjalnego nr1 w Sobieszewie) Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Młodzieży ul. Chopina, Zespół Kształcenia Podstwowego i Gimnazjalnego nr1 w Sobieszewie) Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ( konieczne jest ustalenie zasad włączania dziecka do grupy rówieśniczej) ( konieczne jest ustalenie zasad włączania dziecka do grupy rówieśniczej) W pracy z dzieckiem ważne jest, aby dostosować wymagania do możliwości psychofizycznych w aspekcie oceny zachowania ucznia.

13 Ograniczenia Ograniczenia Brak współpracy rodziny Brak współpracy rodziny ( wówczas szkoła prosi o wgląd sądu w sytuację rodzinną dziecka) ( wówczas szkoła prosi o wgląd sądu w sytuację rodzinną dziecka) Nikła współpraca między instytucjami, które są do tego powołane ( sądownictwo, opieka społeczna, służba zdrowia, oświata) Nikła współpraca między instytucjami, które są do tego powołane ( sądownictwo, opieka społeczna, służba zdrowia, oświata) Brak miejsc do bezpłatnej terapii rodzinnej Brak miejsc do bezpłatnej terapii rodzinnej Słabe rozumienie psychologicznego mechanizmu zmiany – skutki wieloletniego procesu nie mogą być usunięte w krótkim czasie Słabe rozumienie psychologicznego mechanizmu zmiany – skutki wieloletniego procesu nie mogą być usunięte w krótkim czasie Postawa nauczycieli ( trudność w rozumieniu objawów dziecka jako zaburzeń, a nie jego złej woli czy tylko braku wychowania) Postawa nauczycieli ( trudność w rozumieniu objawów dziecka jako zaburzeń, a nie jego złej woli czy tylko braku wychowania)

14 Propozycje zmian koordynacja współpracy między oświatą, sądownictwem, pomocą społeczną i służbą zdrowia koordynacja współpracy między oświatą, sądownictwem, pomocą społeczną i służbą zdrowia zwiększenie dostępności do bezpłatnej terapii rodzin zwiększenie dostępności do bezpłatnej terapii rodzin psychoedukacja rodziców i nauczycieli w zakresie psychologicznych mechanizmów zapobiegania i terapii zaburzeń zachowania i emocji psychoedukacja rodziców i nauczycieli w zakresie psychologicznych mechanizmów zapobiegania i terapii zaburzeń zachowania i emocji

15 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "WSPIERANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W PRACY Z UCZNIEM Z ZABURZONYM ZACHOWANIEM Model pomocy wypracowany w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku Psychologiczno-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google