Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów."— Zapis prezentacji:

1 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji. dr inż. Jerzy Ryszard Dobosz doradca wojewody opolskiego

2 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) w art. 45 ust. 1 pkt 1 nałożyła na ministra rolnictwa i rozwoju wsi obowiązek wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 które minister podpisał w dniu 13 marca 2015 r.

3 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. W związku z tym Konieczne jest podjęcie nowej uchwały Zarządu Województwa Opolskiego (w miejsce uchwały Nr 2945/2012) w sprawie Zasad dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (OOGRiL ), obok dotychczas określonych ustawą zadań zapisać w tej uchwale także warunki umożliwiające wspieranie racjonalnego gospodarowania wodami na niewielkich zlewniach organizujących retencję wód w małej i mikroskali.

4 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Warunki o które należy wzbogacić uchwałę to: a) dofinansowanie na preferencyjnych warunkach zadań dotyczących mikroretencji i melioracji szczegółowych terenów:  rolnych, leśnych, o powierzchni do 100 ha uprawianych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk rolniczych,  nawadnianych punktowo i szerokoprzestrzennie upraw,  zurbanizowanych oraz użytków zielonych jednostek osadniczych,  planowego zasilania wód gruntowych i podziemnych,  rekompensujących szkody w bioróżnorodności wynikające z inwestycji infrastrukturalnych, b) wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo – badawczych związanych z mikroretencją, ochroną krajobrazu, ochroną gruntów rolnych, c) finansowanie podręczników dobrych praktyk gospodarki wodnej związanej z mikro i małą retencją wodną i nawadnianiem upraw na Opolszczyźnie.

5 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Należy rozszerzyć katalog beneficjentów: a) gmina, b) związki gmin, c) jednostki samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województwa), d) rady sołeckie poprzez rady gmin, e) stowarzyszenia sieci odnowy wsi i inne organizacje pozarządowe, OSP, f) spółki wodne, g) rolnicy indywidualni h) grupy producenckie, i) podmioty gospodarcze, j) nadleśnictwa LP Realizujących zadania w zakresie małej i mikroretencji.

6 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Samorządowa osoba prawna - WFOŚiGW w Opolu  nowelizacja ogólnych zasad gospodarowania środkami Funduszu umożliwiająca efektywne wspieranie zadań dotyczących mikroretencji postulowanych do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego.  podejmowanie przez Fundusz inicjatyw systemowego wspierania zadań dotyczących małej i mikroretencji.  nowelizacja uchwał RN WFOŚiGW dotyczących: a) Kryteriów zgodności ze strategią i polityką gospodarki wodnej województwa opolskiego. b) Kryteriów selekcji (ochrona wód, gospodarka wodna, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój rolnictwa (chów, hodowla, sadownictwo, rybactwo, warzywnictwo) leśnictwo. c) Kryteriów stanu przygotowania zadania. d) Kryteriów techniczno-ekonomicznych, e) Włączenia do zadań mikroretencji tematów edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej. f) Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW. Regulujących działalność Funduszu w okresie 2016- 2020

7 I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI Opole - 1 październik 2015r. Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google