Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORZECZENIA I OPINIE PORADNI JAKO EFEKT DIAGNOZOWANIA KONFERENCJA 27.03.2013 OPRACOWAŁA DR DOROTA MIELCAREK-DORADCA METODYCZNY, PSYCHOLOG PPP NR 20 W WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORZECZENIA I OPINIE PORADNI JAKO EFEKT DIAGNOZOWANIA KONFERENCJA 27.03.2013 OPRACOWAŁA DR DOROTA MIELCAREK-DORADCA METODYCZNY, PSYCHOLOG PPP NR 20 W WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1

2 ORZECZENIA I OPINIE PORADNI JAKO EFEKT DIAGNOZOWANIA KONFERENCJA 27.03.2013 OPRACOWAŁA DR DOROTA MIELCAREK-DORADCA METODYCZNY, PSYCHOLOG PPP NR 20 W WARSZAWIE Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

3 ORZECZENIA I OPINIE PORADNI Co jest podstawą wydania opinii czy orzeczenia? Komu potrzebna jest opinia/orzeczenie? Czemu i komu ma służyć opinia/ /orzeczenie? Jaka powinna być zawartość opinii? Okresy na jakie wydawane są orzeczenia. Jaki powinien być język opinii/orzeczenia? Kto jest odbiorcą opinii/orzeczenia? Co i jak diagnozować, weryfikować aby przygotować dobrą opinię/orzeczenie? Terminologia używana w opiniach/orzeczeniach Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

4 CZYM JEST DIAGNOZA? Diagnoza (gr. διγνοσισσ - rozpoznanie) w pedagogice, psychologii polega na:gr.pedagogice Opisie mocnych i słabych właściwości psychopedagogicznych, wyjaśnianiu mechanizmów funkcjonowania dziecka, Wyjaśnianiu problemów wychowawczych w funkcjonowaniu, osobowości dziecka Prognozowaniu skutków wychowania i terapii Ocenie możliwości modyfikowania tego, co problematyczne w funkcjonowaniu. Diagnoza psychopedagogiczna jest formalnym stwierdzeniem stanu rzeczy i zjawisk, wyjaśnieniem ich mechanizmów oraz przewidywaniem ich skutków Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

5 DIAGNOZA – JAKA POWINNA BYĆ? Podstawą wydania opinii/orzeczenia jest przeprowadzenie diagnozy. Warunkiem przeprowadzenia dobrej diagnozy jest dobór trafnych narzędzi badawczych i nawiązanie kontaktu z osoba badaną. Diagnoza powinna być: – neutralna kulturowo – trafna – rzetelna – wieloaspektowa Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

6 CZEMU POWINNA SŁUŻYĆ DOBRA DIAGNOZA? Dobrze przeprowadzona diagnoza poradni i przygotowana na jej podstawie opinia/orzeczenie pozwala na budowanie i wdrażanie działań czy programów pomocowych oraz niezbędnej dokumentacji-odpowiednio IPET, KIPU, PDW, zapewnieniu dziecku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, terapii logopedycznej, socjoterapii, S.I czy innych zajęć – odpowiednio do wyników diagnozy i możliwości placówki. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

7 DIAGNOZA MUSI CZEMUŚ SŁUŻYĆ… CZEMU SŁUŻĄ WYNIKI BADAŃ ? Analiza wyników badań psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznych jest punktem wyjścia do opracowania wielospecjalistycznej diagnozy a następnie przygotowania orzeczenia /czy opinii/, które powinny: określać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określać indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia opisywać funkcjonowanie dziecka, podawać mechanizmy je wyjaśniające akcentować mocne strony dziecka/ucznia, zawierać wskazania, zalecenia do pracy w poradni, przedszkolu, szkole, wskazania dla rodziców. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

8 JAKA DIAGNOZA I OPINIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA JEST PRZYDATNA I TRAFNA? Celem diagnozowania i wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych poradni jest zawsze zdobycie wiedzy niezbędnej do tego, by zaradzić problemowi i nieść pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Czytelność, jasność, przejrzystość, zrozumiałość i przydatność diagnoz i formułowanych na ich podstawie opinii /orzeczeń; dotyczy zarówno profesjonalizmu ich stawiania jak i języka opinii, w tym: Formułowania w jasny, zrozumiały sposób mechanizmów wyjaśniających zachowania czy trudności dziecka, przedstawienia jasnych, wykonalnych wskazań dla nauczycieli dotyczących pracy z dzieckiem. Przekładalności opinii/ orzeczeń na możliwość podjęcia odpowiednich działań przez nauczycieli oraz sporządzenia odpowiedniej, niezbędnej dokumentacji dla dziecka/ucznia w szkole / IPET, KIPU, PDW/ Analizy i możliwości zrozumienia języka zapisów przez odbiorców – rodziców oraz nauczycieli Formułowania zrozumiałych wskazań dla rodziców, potrzebnych i możliwych do rozwiązywania problemu dziecka. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

9 STRATEGIE DIAGNOZY - Co wydarzyło się w życiu, w świecie dziecka ? Cel: POZNAĆ DZIECKO, dowiedzieć się jaki ma obraz otaczającego go świata i samego siebie - Co powinno się wydarzyć w życiu, w świecie dziecka, by miało to walory korygujące? Cel: Zrozumieć POTRZEBY DZIECKA - Jak to zrobić? Cel: Dowiedzieć się co ułatwi nam uzyskać te dane? Cel: Dobór najtrafniejszych, gotowych narzędzi lub opracowanie własnych - Jakimi metodami, narzędziami się posłużyć? Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy 1 2 3 4

10 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA INFORMACJI Diagnoza, jej zapis powinien zawierać: dotychczasowe postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne dane pochodzące z obserwacji określenie poziomu ogólnego funkcjonowania intelektualnego opis poszczególnych funkcji poznawczych opis kompetencji interpersonalnych (emocje, motywacja, funkcjonowanie społeczne, cechy osobowościowe) rozpoznanie i opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie badanego, zwłaszcza w zakresie stwarzającym problemy – zawierać stanowisko poradni i wskazania, zalecenia do pracy wskazania, zalecenia do pracy dla nauczycieli i rodziców Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

11 DOTYCHCZASOWE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE NALEŻY ZAWRZEĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: liczba i terminy wcześniejszych badań, postawione diagnozy i co z nich wynikało, wydane wskazania, zalecenia, zrealizowana praca terapeutyczna efekty pracy, decyzje w zakresie ścieżki edukacyjnej. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

12 ŹRÓDŁA INFORMACJI DO DIAGNOZY DZIECKA/UCZNIA informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim, wcześniejszym orzeczeniu, opinii, skierowaniu obserwacje prowadzone przez nauczycieli w przedszkolu, w szkole,rozmowy i wywiady prowadzone z rodzicami lub opiekunami prawnymi,informacje pozyskiwane od nauczycieli, wychowawców, specjalistówanaliza prac dziecka,analiza oceny opisowej ucznia literatura: książki, artykuły w prasie specjalistycznej Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

13 OBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA JAKO WAŻNA METODA DIAGNOSTYCZNA NA CO POZWALAJĄ WAŻNE DANE UZYSKIWANE Z OBSERWACJI? ocenić wiarygodność uzyskiwanych informacji od badanego, jego rodziców, ze szkoły, daje możliwość weryfikacji dalszych informacji w diagnozie, poznać stan emocjonalny podczas badania, wyciągać wnioski na temat procesów motywacyjnych, poznać styl pracy, ocenić procesy uwagi i umiejętność zarządzania sobą w sytuacjach trudnych. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

14 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA- FUNKCJONOWANIE INTELEKTUALNE Psycholog musi zawsze postawić hipotezę dotyczącą intelektualnych przyczyn zachowań czy trudności i ją zweryfikować poprzez badanie i ocenę poziomu rozwoju poznawczego /wystandaryzowane testy do badania poziomu intelektualnego/. interpretuje liczbowy wynik / iloraz inteligencji, centyle, steny – w zależności od skali danego testu/ jest podstawą wielu diagnoz, które dopełniają informacje o poziomie rozwoju funkcji, ich konfiguracji, zależności iloraz inteligencji/ steny czy centyle/ nie powinny być jedynym kryterium oceny funkcjonowania badanego iloraz inteligencji, inne wyniki testów psychologicznych muszą być interpretowane w kontekście sytuacji życiowej badanego, celu diagnozy, weryfikacji danych uzyskanych z obserwacji. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

15 DIAGNOZA PEDAGOGICZNA-CEL Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie poziomu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności szkolnych badanie pedagogiczne obejmuje ocenę: techniki czytania, techniki pisania, sprawdziany wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego oraz matematyki zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla danej klasy podczas diagnozy- obserwacja pedagogiczna m. in. stylu pracy, sposobu rozwiązywania problemów, zdolności, umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

16 DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA CELE DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ: Ocena poziomu rozwoju mowy dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych. Wczesne wykrycie zaburzeń mowy i wad wymowy oraz ocena ich wpływu na proces dydaktyczny dziecka. Terapia oraz korekcja błędów w mówieniu, a także nauczanie mowy (w przypadku jej braku czy utraty). Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

17 DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA ZABURZENIA ROZWOJU MOWY OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY Podejrzenie ORM - jeżeli do trzeciego roku życia mowa nie rozwija się (dziecko wymawia tylko proste, pojedyncze słowa) OBJAWY ORM WG H.SPIONEK późniejsze pojawienie się gaworzenia (norma 6-7 mc), późniejsze pojawienie się pierwszych słów (norma koniec 1 roku ) ubóstwo słownika czynnego i biernego (dwulatek powinien wymawiać ok. 300 słów, rozumieć znacznie więcej; trzylatek powinien wymawiać od 1000 do 15000 słów i wykazywać znajomość prawie wszystkich części mowy), późniejsze pojawienie się zdań prostych i złożonych (koniec 2. roku życia – dziecko powinno operować zdaniami prostymi, a pod koniec 3 roku życia zdaniami złożonymi), nieprawidłowej gramatyce, przedłużający się okres swoistej mowy dziecięcej Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

18 REFLEKSJE WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ORZECZEŃ Nadmierna fachowość języka używanego w orzeczeniach, bez objaśnień dla odbiorcy- rodzica, nauczyciela – co one oznaczają w praktyce Niewystarczająca indywidualizacja, stereotypie spotykane w niektórych orzeczeniach, sprawia wrażenie jakby były to opinie czy orzeczenia sztampowe, a nie dotyczyły różnych dzieci, uczniów, zwłaszcza z tak potencjalnie różnymi objawami Zdarzają się zapisy objawów, czy zachowań, które jeszcze nie występują jakby zapis na zapas, co jeszcze może wystąpić. Sprawia to wrażenie przepisania książkowych a nie indywidualnych objawów danego dziecka, czym się nieterapeutycznie niepokoi rodziców i nauczycieli. Zalecenia do pracy z uczniem formułowane są niewystarczająco jasno, za mało rozbudowane, brak przykładów np. w jaki sposób można dostosować metody pracy, warunki pracy z uczniem, sposoby oceniania. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

19 REFLEKSJE NA PODSTAWIE ANALIZY OPINII I ORZECZEŃ PORADNI Wieloznaczność terminologii dla określenia dysleksji; używane są terminy: dysleksja, dysleksja właściwa, błędy typu dyslektycznego, trudności o charakterze dyslektycznym, specyficzne trudności, błędy typu dysortograficznego, dysgrafia z dysortografią, dysleksja ogólna, dysleksja rozwojowa itp. Prawidłowym określeniem jest: dysleksja rozwojowa, specyficzne trudności w uczeniu. Redagowanie opinii w różnorodny sposób może rodzić wątpliwości, czy określenie robi błędy typu dyslektycznego oznacza dysleksję rozwojową? Potrzeba ujednolicenia zapisów z badań psychologiczno- pedagogicznych; Opinie; podkreślając indywidualność i niepowtarzalność każdego dziecka, powinny zawierać jednoznaczne określenia pozwalające na ich jednakową interpretację niezależnie od miejsca diagnozowania, tak jak wyniki z egzaminów zewnętrznych – jednakowo interpretowane i możliwe do porównywania. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

20 JAK ROZWIĄZYWAĆ DYLEMAT: PRZYGOTOWYWANIA OPINII /ORZECZEŃ JĘZYKIEM PRZYSTĘPNYM, ZROZUMIAŁYM DLA ODBIORCY – NAUCZYCIELA, RODZICA ALE RÓWNIEŻ W TAKI SPOSÓB, ABY WYSOCE FACHOWE OKREŚLENIA PSYCHOLOGICZNE BYŁY RÓWNOCZEŚNIE ZGODNE Z JĘZYKIEM NAUKI, ZGODNE Z JEJ OKREŚLENIAMI, OSIĄGNIĘCIAMI ALE I JASNE, PRECYZYJNE, JEDNOZNACZNE??? Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

21 JAK POGODZIĆ DWA RÓŻNE WYMOGI: ZROZUMIENIA I FACHOWEJ JASNOŚCI I PRECYZJI? Niektórych profesjonalnych określeń nie sposób objaśniać tylko innymi słowami, zupełnie pomijając fachowe określenia. Warto jednak odbiorcom opinii i orzeczeń- nauczycielom i rodzicom, którzy nie mają obowiązku ani powodu znać specjalistycznych określeń, ułatwić, przybliżyć najczęściej używane pojęcia, i określenia z orzeczeń i opinii, wyjaśniając w nawiasie, czy po przecinku ich znaczenie. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

22 PODSTAWY PRAWNE WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIE Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych w &3.1 mówi: Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności: – wydawanie opinii – wydawanie orzeczenia o potrzebie :kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, opinii o WWRDZ – objęcia dzieci i młodzieży i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

23 OPINIA WG ROZPORZĄDZENIA Z 1 LUTEGO 2013 ZAWIERA: 1.Oznaczenie poradni wydającej opinię 2.Numer opinii 3.Datę wydania opinii 4.Podstawę prawną wydania opinii 5.Imię i nazwisko dziecka, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, oznaczenie placówki i oddziału 6. Określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii 7.Stanowisko w sprawie, które dotyczy opinia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 8.Wskazania dla nauczycieli dotyczących pracy z dzieckiem 9.Wskazania dla rodziców, które powinni stosować w celu rozwiązania problemu 10.Imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, sporządzających opinię 11. Podpis dyrektora poradni Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

24 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. INNE ISTOTNE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA OPINII I ORZECZEŃ cd. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

25 UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczniowie, którzy do osiągnięcia sukcesu potrzebują specjalnych metod nauczania, środków dydaktycznych, form nauczania czyli specjalnych zabiegów metodycznych, wychowawczych, organizacyjnych Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

26 Uczniowie z zaburzeniami uczenia się: - zaburzenia funkcji narządów ruchu, - zaburzenia rozwoju mowy, - upośledzenie umysłowe, - zaburzenia funkcji narządów zmysłów, - specyficzne zaburzenia uczenia się. Uczniowie wybitnie zdolni Specyficzne zaburzenia uczenia się: czytania matematyki i pisania DYSLEKSJA DYSKALKULIA ROZWOJOWA UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

27

28 Indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia /uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły/ Indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Kształcenia specjalnego Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – mające moc orzeczenia. PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA O POTRZEBIE… /ROZPORZĄDZENIE MEN Z 18 WRZEŚNIA 2008R. DZ.U. Z 2008 NR 70, POZ. 416 I NR 145, POZ. 917/ C.D. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

29 PODSTAWY PRAWNE WYDAWANIA ORZECZEŃ PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA O POTRZEBIE…/ ROZPORZĄDZENIE MEN Z 18.09 2008 r. DZ.U. Z 2008 NR 70, POZ. 416 I NR 145, POZ. 917/ Kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, Do uczniów niepełnosprawnych zalicza się: - dzieci niesłyszące i słabo słyszące, - dzieci niewidome i słabo widzące, - dzieci niepełnosprawne ruchowo, - dzieci z niepełnosprawnością umysłową, - dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera - dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Do kategorii dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie zalicza się: - uczniów niedostosowanych społecznie, - uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczania dla dzieci/uczniów z uwagi na stan zdrowia / uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola lub szkoły / Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

30 W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH, W TYM PUBLICZNYCH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH SĄ ORGANIZOWANE I DZIAŁAJĄ NA ZASADACH OKREŚLONYCH ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE, KTÓRE WYDAJĄ: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do pojęcia nauki szkolnej. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

31 ZASADY REJONIZACJA PRZY ORZEKANIU Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla dzieci i młodzieży z placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: – w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania, – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, – opinie wydają zespoły działające w poradniach ze względu na miejsce zamieszkania dziecka Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

32 PROCEDURY ZWIĄZANE Z ORZEKANIEM W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa dwa odrębne wnioski. W przypadku złożenia wniosku do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, dyrektor poradni powinien zwrócić wniosek wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem zwrotu oraz z informacją o innym, możliwym sposobie załatwienia sprawy. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

33 PROCEDURY ZWIĄZANE Z ORZEKANIEM Jeżeli wnioskodawca we wniosku nie przedstawi wystarczającej dokumentacji, zgodnej z wymogami rozporządzenia lub, gdy do wydania orzeczenia lub opinii będzie niezbędna inna, wskazana przez przewodniczącego Zespołu Orzekającego dokumentacja, wnioskodawca zostanie wezwany do przedstawienia posiadanej dokumentacji w określonym terminie. Zespół orzekający poradni może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczęszcza dziecko wnioskodawcy lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa- informując o tym wnioskodawcę. Dotyczy to rozpoznania problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu, w którym może wziąć udział wnioskodawca i może przedstawić swoje stanowisko. Orzeczenie albo opinię odbiera/otrzymuje wnioskodawca, za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu osobistego, w 3 egzemplarzach w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zespołu. Jeśli nie odbierze w tym terminie poradnia wysyła orzeczenie na adres wskazany we wniosku. Poradnia nie powinna udzielać informacji o przyznaniu orzeczenia przez telefon. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

34 OKRES NA JAKI WYDAJE SIĘ ORZECZENIA Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, który powinien być wskazany w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia w szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

35 ORZECZENIA o braku potrzeby… W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół - odpowiednio - wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

36 UPRAWNIENIA ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH DO POZYSKIWANIA INFORMACJI O DZIECKU W CELU PEŁNIEJSZEJ DIAGNOZY W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

37 ROZUMIENIE POJĘĆ STOSOWANYCH W ORZECZENIACH I OPINIACH Specjalista poradni powinien używać określeń wyznaczanych przez narzędzie badawcze-test, który zastosował, a następnie ewtl objaśnić co to oznacza w praktyce, czyli przełożyć na język operacyjny. Określenia zawierane w opiniach czy orzeczeniach zawsze odnoszą się do norm uzyskanych przy standaryzacji narzędzi badawczych/testów/ i mówią w jakiej grupie wyników /z określonym poziomem istotności / znajduje się osoba badana dlatego ważne jest dojaśnianie psychologicznego i potocznego –różnego rozumienia wyników przeciętnych. Uwaga. Nauczyciele często określenie przeciętny poziom rozwoju interpretują jak przeciętną ocenę szkolną a nie jako wynik najczęstszy wg krzywej Gaussa. Warto więc dojaśnić, że przeciętny dla osób w tym wieku…, najczęściej uzyskiwany przez osoby w tym wieku… Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

38 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA SCHEMAT ZAWARTOŚCI DOTYCHCZASOWE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE diagnoza psychologiczna i co z niej wynika diagnoza pedagogiczna i co z niej wynika diagnoza logopedyczna i co z niej wynika inne diagnozy specjalistyczne: badanie słuchu i wzroku, SI, medyczne, inne Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

39 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA- FUNKCJONOWANIE INTELEKTUALNE Istotny element diagnozy; psycholog stawia hipotezę dotyczącą intelektualnych przyczyn zachowań czy trudności, aby zweryfikować ją poprzez badanie i ocenę poziomu rozwoju poznawczego Interpretacja liczbowych wyników / iloraz inteligencji, centyle, steny – w zależności od skali danego testu/ To jest podstawą wielu diagnoz; dopełniają one informacje o poziomie rozwoju funkcji, ich konfiguracji, zależności Iloraz inteligencji, steny czy centyle nie powinny być jedynym kryterium oceny funkcjonowania badanego Iloraz inteligencji, inne wyniki testów psychologicznych muszą być interpretowane w kontekście sytuacji życiowej badanego, celu diagnozy, weryfikacji danych uzyskanych z obserwacji. Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

40 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PORADNI REKAPITULACJA rozpoznawanie - na podstawie kompletu, całości przeprowadzonych badań oraz dokumentacji określenie przyczyny istniejącego zaburzenia, trudności, zdolności, wyjątkowości, nietypowości opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie, zachowanie badanego uwagi prognostyczne- formułowane z rozwagą wskazówki do pracy dla nauczycieli i rodziców Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DOROTA MIELCAREK-DORADCA METODYCZNY Opracowała:dr Dorota Mielcarek- doradca metodyczny m.st. Warszawy


Pobierz ppt "ORZECZENIA I OPINIE PORADNI JAKO EFEKT DIAGNOZOWANIA KONFERENCJA 27.03.2013 OPRACOWAŁA DR DOROTA MIELCAREK-DORADCA METODYCZNY, PSYCHOLOG PPP NR 20 W WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google