Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria i praktyka europejskiego wychowania fizycznego- co możemy przenieść na nasz warsztat ? Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego Gorzów Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria i praktyka europejskiego wychowania fizycznego- co możemy przenieść na nasz warsztat ? Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego Gorzów Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Teoria i praktyka europejskiego wychowania fizycznego- co możemy przenieść na nasz warsztat ? Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego Gorzów Wlkp. 28.08.2007r Jerzy Pośpiech DALSZE INFORMACJE...

2 Bogata i długa historia wychowania fizycznego w programach szkolnych krajów europejskich sugeruje, że powinno ono być powszechnie akceptowanym składnikiem każdego systemu edukacyjnego Jednakże działalność edukacyjna, której celem byłaby wyłącznie wysoka sprawność fizyczna dzieci i młodzieży nie jest już wystarczającym argumentem dla włączenia wychowania fizycznego do programów szkolnych

3 wychowanie fizyczne i sport szkolny wnoszą unikalny wkład w proces wychowania wszystkich uczniów. No education without physical education

4 Jako fundamentalny składnik nowoczesnego systemu edukacyjnego może być uznane obecnie tylko takie wychowanie fizyczne, które zapewnia wszystkim uczniom solidne fundamenty zdrowia, rozwoju fizycznego i psychomotorycznego, a także radość z regularnej aktywności ruchowej. ee eee

5 B.Crum(1999) wychowanie fizyczne definiuje jako proces przygotowania młodych ludzi do: samodzielnego, satysfakcjonującego, całożyciowego uczestnictwa w kulturze ruchu

6 Szukając analogii z innymi przedmiotami szkolnymi przygotowującymi do różnych ról społecznych i uczestnictwa w kulturze, zdaniem wielu uczonych europejskich, misją wychowania fizycznego winno być: wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do uprawiania aktywności fizycznej i sportu przez całe życie, Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, rodzinnym i odpoczynku w XXI stuleciu.

7 Wychowanie fizyczne to nie tylko uczenie się ruszania, ale także ruszanie się, aby się uczyć(Sugden D. i Talbot M., 1998).

8 Uczenie się ruszania, to najczęstszy sposób rozumienia wychowania fizycznego postrzeganego jako proces nauczania umiejętności ruchowych, kształtowania zdolności motorycznych, poznawania własnego ciała i jego możliwości ruchowych. Uczenie się ruszania, to najczęstszy sposób rozumienia wychowania fizycznego postrzeganego jako proces nauczania umiejętności ruchowych, kształtowania zdolności motorycznych, poznawania własnego ciała i jego możliwości ruchowych. DALSZE INFORMACJE... Wstecz. Ruszanie się, aby się uczyć dotyczy natomiast aktywności fizycznej jako kontekstu i środka nauczania. Ma ono na celu osiąganie całej gamy rezultatów edukacyjnych, m.in. zachowania i działania odpowiedniego oraz efektywnego (Talbot M., 1999). Ruszanie się, aby się uczyć dotyczy natomiast aktywności fizycznej jako kontekstu i środka nauczania. Ma ono na celu osiąganie całej gamy rezultatów edukacyjnych, m.in. zachowania i działania odpowiedniego oraz efektywnego (Talbot M., 1999).

9 We współdziałaniu z innymi przedmiotami wychowanie fizyczne powinno rozwijać kompetencje behawioralne, które determinują mentalne i psychologiczne nastawienia w rozwiązywaniu konkretnych życiowych sytuacji problemowych. Zdaniem B. Cruma (1993) uczeń powinien posiadać następujące podstawowe kompetencje (basic competency): DALSZE INFORMACJE... Wstecz ):

10 Zdaniem cytowanego autora należy wyróżnić cztery aspekty jakości wf: Zdaniem cytowanego autora należy wyróżnić cztery aspekty jakości wf: · umieć dostosować zasady działania stosownie do sytuacji, · doceniać i umieć organizować ćwiczenia dla zdrowia, · działać jako krytyczny konsument sportu, utrzymać dystans do informacji medialnych. DALSZE INFORMACJE... Wstecz

11 Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny jest coraz częściej jest obiektem krytyki ze względu na małą atrakcyjność proponowanych metod, form oraz treści zajęć ruchowych. Co o wf mówią uczniowie szkół zachodnioeuropejskich ? DALSZE INFORMACJE... Wstecz

12 Jak wykazały prowadzone w wielu krajach europejskich badania, proponowane uczniom na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w szkole formy aktywności sportowej są mniej atrakcyjne niż pozaszkolne lub oglądane w mediach. DALSZE INFORMACJE... Wstecz

13 W szkole o wyborze treści lekcji decyduje nauczyciel, a nie uczeń. Uczeń, nie mając wyboru pomiędzy r ó żnymi formami aktywności sportowej, odrzuca całą ofertę programową szkoły określając ją jako nudną. DALSZE INFORMACJE... Wstecz

14 Żródłem satysfakcji z udziału w zajęciach jak i jej braku były głównie treści lekcji. Chłopcy preferowali gry zespołowe, natomiast dziewczęta sporty indywidualne. DALSZE INFORMACJE... Wstecz

15 Co możemy przenieść do naszej praktyki szkolnej?

16 Propozycja 1. Ewaluacja musi być stałym elementem procesu kształcenia i wychowania, bez względu na to, czy chodzi o jedną lekcję, czy o roczny kurs przedmiotu, czy o cały okres nauki szkolnej od przedszkola do matury. Uczniowie, są nie tylko najważniejszymi klientami szkoły, lecz również zgodnie z TQM pracownikami pierwszej linii, produkując" ciągły rozwój własnych zdolności, kompetencji, zainteresowań i charakterów.

17 Propozycja 2 Prowadzenie przez cały rok odrębnych ocen za wysiłek –wg skali MENiS : 6-1 DALSZE INFORMACJE... Wstecz § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

18 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali DALSZE INFORMACJE... Wstecz

19 stopień celujący - 6; stopień bardzo dobry - 5; stopień bardzo dobry - 5; stopień dobry - 4; stopień dostateczny - 3; stopień dopuszczający - 2; stopień niedostateczny - 1, DALSZE INFORMACJE... Wstecz

20 Odrębne oceny za wykonanie-wynik w skali: stopień celujący - A stopień bardzo dobry - B stopień dobry - C stopień dostateczny - D stopień dopuszczający - E stopień niedostateczny - F DALSZE INFORMACJE... Wstecz

21 Dla ucznia, rodzica( opiekuna ) oraz nauczyciela ocena byłaby nośnikiem informacji i łagodziła dylematy i napięcia na linii N-U. np.: 5A, 2A, 5E DALSZE INFORMACJE... Wstecz

22 Na świadectwie końcowym (póki stan prawny się nie zmieni) nauczyciel wystawiał by średnią z obu ocen cząstkowych jednakże zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem wyżej ceniąc wysiłek ucznia niż kompetencje ruchowe. Średnią można by wyliczać wg wzoru: 2 x ocena za wysiłek + ocena za wykonanie ocena końcowa = ----------------------------------------------------------- 3.

23 Propozycja 3 -Na każdej sali gimnastycznej tablica (tablice) przytwierdzona na stałe do ściany. -Wszystkie lekcje kończymy w ten sposób, że uczniowie siadają pod tablicą na której są przygotowane informacje( mogą tam być również plansze, plakaty, itp.). Intelektualizacja – przekaz wiedzy- usamodzielnienie DALSZE INFORMACJE... Wstecz

24

25 Propozycja nr.3 Propozycja nr.3 Na każdej lekcji uczeń ocenia wykonanie zadania przez drugiego ucznia bądź dokonuje samooceny. Koniecznym jest umieszczenie na ścianach sal gimnastycznych Testów sprawności fizycznej- motorycznej oraz plansz obrazujących poprawność nauczanych technik, DALSZE INFORMACJE... Wstecz

26 Propozycja 5 Poza rywalizacją sportową – horyzontalną ( jest tylko jeden zwyciężca!!) Lansować bliższą wychowaniu fizycznemu filozofię rywalizacji wertikalnej- mój wynik dzisiejszej próby(wykonanie zadania ruchowego, wynik testu sprawności motorycznej) jest lepszy niż poprzedni- jestem lepszy- wygrałem ( może wygrać każdy!!! )

27 Żeby to rzeczywiście działało konieczne jest dokumentowanie wyników prób i porównywanie wyników przez samych uczniów. Najskuteczniejsze i atrakcyjne dla uczniów, jest dokumentowanie danych na nośnikach elektronicznych oraz przekazywanie wyników i ocen na adresy mailowe.

28 Propozycja 6. Prowadzić dialog z uczniami w sprawie treści lekcji-planów semestralnych- zajęć pozalekcyjnych. Dialog wcale nie oznacza rezygnacji. Jest mądrym kompromisem między liberalizmem a autokratyzmem które uniemożliwiają jakiekolwiek wychowanie. DALSZE INFORMACJE... Wstecz

29 Kwestionariusz samooceny jakości wychowania fizycznego w szkole. European Physical Education Association. Wypełnij kwestionariusz przez zakreślenie cyfry która najlepiej wyraża twoją ocenę wybranego aspektu wychowania fizycznego w twojej szkole. 1 wskazuje,że dany aspekt jest bardzo słabą a 5 bardzo mocną stroną realizowanego programu.

30 A. Nauczyciel Słab a Mocna 1 Wysoka jakość wychowania fizycznego jest priorytetem wszystkich nauczycieli tego przedmiotu 12345 2 Kierownictwo szkoły uważa zapewnienie uczniom wysokiej jakości wychowania fizycznego za ważne zadanie i tworzy odpowiednie warunki jego realizacji 12345 3 Nauczyciele wychowania fizycznego mają kwalifikacje zawodowe gwarantujące pełną realizację zadań programowych 1234'5 4.Szkoła posiada dostępny dla wszystkich nauczycieli program wychowania fizycznego racjonalnie uzasadniający potrzebę jego realizacji 12345 5. Nauczyciele posiadają opracowane w formie pisemnej plany pracy zawierające cele edukacji, pedagogiczne procedury osiągania celów, kryteria ocen oraz ewaluację realizowanego programu !2345 6. Nauczyciele stosują metody pracy wychowawczej promujące samodzielność i kreatywność 12345 7. Szkoła zapewnia nauczycielom warunki do stałego doskonalenia zawodowego 12345

31 Program 8.W szkole obowiązuje plan zajęć wychowania fizycznego i sportu zapewniający wszystkim uczniom 120 minut zorganizowanych zajęć tygodniowo 12345 9. Plan pracy bazując na wiedzy o fizycznym i psychomotorycznym rozwoju dzieci i młodzieży uwzględnia ich indywidualne i grupowe potrzeby. 12345 10. Uczniowie mają możliwość czynnego uczestnictwa w opracowaniu planu pracy 12345 1 1 Plan pracy umożliwia każdemu uczniowi osiąganie sukcesu oraz zadowolenie z zajęć. 12345 12. Program daje każdemu uczniowi możliwość zapoznania się z różnymi formami aktywności sportowej i rekreacyjnej 12345 13. Ewaluacja programu wychowania fizycznego odbywa się przynajmniej raz w roku. 12345 14. Aktywne uczestnictwo w zajęciach zapewniają małe grupy, dostosowywane do potrzeb regulaminy, wystarczająca ilość miejsc do ćwiczeń, sprzętu i urządzeń 12345

32 15.Program wychowania fizycznego rozwija u uczniów potrzebę aktywności fizycznej 12 3 45 16.Program zawodów i imprez sportowych w szkole zachęca uczniów do rozwijania sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych 12345 17. Uczniowie poszerzają wiedzę oraz umiejętności ruchowe w różnych kontekstach. 12345 18. Uczniowie znają ćwiczenia wzmacniające zdrowie, odpowiednie do ich wieku i rozwoju fizycznego 12345 19. Uczniowie rozwijają umiejętności społeczne oraz manifestują pozytywne postawy wobec aktywności fizycznej 12345 20. Szkoła proponuje uczniom na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych indywidualne i zespołowe formy aktywności ruchowej 12345 21.Współzawodnictwo sportowe i inne formy rywalizacji uwzględniają potrzeby i możliwości wszystkich uczniów. 12345

33 22. Zajęcia ruchowe są tak prowadzone aby zachęcić uczniów do efektywnej współpracy 12345 23. Prowadzona jest systematyczna ewaluacja wychowania fizycznego zapewniająca uczniom sprawiedliwą ocenę opartą o kryteria logiczne i zrozumiałe dla wszystkich uczniów i nauczycieli. 12345 24. Wszyscy uczniowie mają jednakowy dostęp do środków finansowych oraz obiektów i urządzeń sportowych. 12345 25. Program uwzględnia również potrzeby uczniów specjalnej troski.( Daj jeden przykład realizacji tego zadania).............................................. 12345 26. Program uwzględnia problematykę bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń 12345 27. Wszyscy uczniowie niezależnie od płci, rasy, religii i innych różnic, mają jednakowe możliwości uczestnictwa w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego i sportu 12345 28. Sportowe zajęcia pozalekcyjne są dostępne dla wszystkich chętnych jako rozszerzenie oferty lekcyjnej. 12345 29. Relacje szkoły ze środowiskiem są dobre w zakresie partnerstwa na rzecz wspierania wychowania fizycznego i rekreacji 12345

34 Baza materialna do zajęć 30. Wykorzystanie szkolnej bazy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu jest optymalne. 12345 3 1. Pozaszkolne obiekty i urządzenia sportowe są wykorzystywane dla poprawienia warunków realizacji zadań programowych. 12345 32. Sprzęt sportowy w wystarczającej ilości jest dostępny dla wszystkich uczniów.( Np. jedna piłka na jednego ucznia) 12345 33. Sprzęt sportowy i urządzenia do zajęć ruchowych są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju fizycznego ćwiczących. 12345 34. Szkoła posiada urządzenia sportowe dla uczniów niepełnosprawnych oraz reprezentujących wysoki poziom sportowy 12345 35. Urządzenia i sprzęt sportowy są kontrolowane pod względem warunków sanitarnych i bezpieczeństwa ćwiczących przez powołane do tego specjalistyczne służby co najmniej raz w roku oraz na bieżąco przez prowadzących zajęcia. 12345

35 Podlicz ilość odpowiedzi ocenionych na 4 i 5. Ilość ___________ Uwaga 80% lub więcej (28 z 35) odpowiedzi na poziomie 4 i 5 jest potwierdzeniem wysokiej jakości wychowania fizycznego w danej szkole.

36 Nie ma wychowania bez wychowania fizycznego No education without physical education

37 Dziękuję za Państwu za uwagę i cierpliwość !!!!!!!

38 Jerzy Pośpiech Jerzy Pośpiech Teoria i praktyka europejskiego wychowania fizycznego- co możemy przenieść na nasz warsztat ? Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego Gorzów Wlkp. 28.08.2007r.


Pobierz ppt "Teoria i praktyka europejskiego wychowania fizycznego- co możemy przenieść na nasz warsztat ? Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego Gorzów Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google