Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013."— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013

2 Społeczeństwo średniowieczne Społeczeństwo średniowieczne podzielone było na 4 stany: -rycerstwo -duchowieństwo -mieszczaństwo -chłopstwo Stan – grupa ludzi o podobnych prawach obyczajach, zróżnicowana pod względem majątkowym.

3 System feudalny Feudalizm - system społeczny w średniowieczu oparty na wzajemnych zależnościach seniora i wasala. -senior przekazywał wasalowi lenno (ziemię) -wasal zobowiązywał się do wierności seniorowi radą i służenia mu i pomocą Obok: Drabina feudalna

4 Feudalizm - pojęcia lenno (feudum) – ziemia przekazana przez seniora wasalowi. suzeren – najwyższy senior, nie był niczyim wasalem, był nim władca.

5 Feudalizm - pojęcia inwestytura (hołd lenny) - uroczyste nadanie lenna, senior wręczał wasalowi włócznie, chorągiew, pierścień lub pastorał jako symbol lenna a ten przysięgał mu wierność.

6 Hołd lenny

7 Państwo w średniowieczu PAŃSTWO PATRYMONIALNE – władca uważał państwo za swoją własność, odziedziczoną po przodkach i mógł swobodnie nim rozporządzać np. dzielić. MONARCHIA STANOWA – władca dzielił się władzą z reprezentacją stanów, na mocy ich przywilejów, początkowo doradzała ona władcy później współdecydowała o losach państwa.

8 Rycerstwo - turnieje

9 Rycerstwo - herby

10 Wieś w średniowieczu Większość społeczeństwa średniowiecznego stanowili mieszkańcy wsi – chłopi (kmiecie), których głównym zajęciem było rolnictwo.

11 Wieś w średniowieczu W XIII w. zaczęto zagospodarowywać pustki, sprowadzając osadników z Europy Zachodniej. Akcja to kolonizacja na prawie niemieckim.

12 Wieś w średniowieczu Zasadźca – zawierał umowę z panem feudalnym i sprowadzał osadników do nowej wsi, później zostawał w niej dziedzicznym sołtysem. Łan – jednostka powierzchni ziemi – ok. 25 ha. Wolnizna – okres zwolnienia z opłat czynszowych na rzecz pana wsi, trwał kilka lat, był to czas, w którym osadnicy mieli się zagospodarować. Ława – sąd wiejski na czele z sołtysem.

13 Metody uprawy ziemi: -metoda wypaleniskowa – ziemię do uprawy uzyskiwało się po wypaleniu lasu, po kilkuletniej uprawie wyjałowieniu przenoszono się w inne miejsce -dwupolówka – ziemię dzielono na 2 części, co roku na przemian jedną obsiewano, a drugą nie (ugór) 1 rok ZASIEWUGÓR 2 rokUGÓRZASIEW

14 Metody uprawy ziemi: trójpolówka – ziemię dzielono na 3 pola i w cyklu trzyletnim zmieniano: na jednym siano zboże jare, na drugim ozime, trzecie odpoczywało (ugór). 1 rok jareozimeugór 2 rok ugórjareozime 3 rok ozimeugórjare

15 Miasto w średniowieczu Pierwsze miasta powstały poprzez przekształcenie się z: podgrodzi, osad przy klasztorach, osad przy placach targowych. Miasta zakładano także od podstaw wytyczając odpowiednie miejsce.

16 Miasto w średniowieczu Zakładanie miasta wraz z nadaniem mu praw lub tylko nadanie praw ośrodkom już istniejącym nazywamy lokacją. Wzorem dla lokacji miast polskich były wzory niemieckie: prawo magdeburskie lub lubeckie.

17 Miasto w średniowieczu Średniowieczny układ miasta: -na środku rynek -na rynku ratusz (siedziba władz miejskich) -obok ratusza pręgierz i waga miejska -ulice przecinające się pod kątem prostym -miasto otaczano murami obronnymi

18 Miasto w średniowieczu

19

20

21 Mieszczanie dzielili się na 3 warstwy: -patrycjat (bogaci kupcy) - pospólstwo (rzemieślnicy) -plebs (biedota miejska)

22 Miasto w średniowieczu Patrycjusze mieszkali w kamienicach blisko rynku. Byli bogatymi kupcami i właścicielami warsztatów. Wchodzili w skład rady miejskiej, z ich grona był wybierany burmistrz. W Polsce często byli pochodzenia niemieckiego.

23 Miasto w średniowieczu Pospólstwo to głównie rzemieślnicy należący do cechów. Cechy skupiały ludzi o podobnych zawodach. Ludzie wykonujący ten sam zawód mieszkali zwykle przy jednej ulicy (stąd też brała się jej nazwa). Kształcenie rzemieślnicze: uczeń, czeladnik, mistrz.

24 Miasto w średniowieczu Plebs to najbiedniejsi mieszkańcy miast, nieposiadający praw miejskich: -najemni pracownicy -żebracy i włóczędzy -chłopi zbiegli ze wsi

25 Kościół w średniowieczu Kościół i duchowieństwo zajmowali ważną pozycję w średniowieczu. Kościół: -składał się z ludzi wykształconych (elita intelektualna), -posiadał ogromne majątki, -wywierał duży wpływ na politykę (władców), -posiadał wiele przywilejów np. własne sądownictwo,

26 Kościół w średniowieczu Dużą rolę w Kościele odgrywały zakony. Ich członkowie – mnisi mieszkali w klasztorach. Swoje życie opierali na zasadach tzw. reguły zakonnej. Najstarszym zakonem są benedyktyni (założyciel św. Benedykt z Nursji).

27 Kościół w średniowieczu Zasada benedyktynów: ora et labora (módl się i pracuj). Benedyktyni byli głównie kopistami (skrybami) – przepisywali księgi. Inny znany wówczas zakon to cystersi.

28 Kościół w średniowieczu W średniowieczu powstały też 2 tzw. zakony żebracze: - franciszkanie (św. Franciszek z Asyżu) – ubóstwo i umiłowanie przyrody, - dominikanie (św. Dominik Guzman) – głoszenie kazań i walka z heretykami,

29 Kościół w średniowieczu Gromadzenie bogactw i zaangażowanie Kościoła w politykę wywołało jego krytykę. Tak powstały ruchy uznane przez Kościół za heretyckie: -albigensi (katarzy) -waldensi Papiestwo znalazło się też w tzw. niewoli awiniońskiej.

30 Kultura średniowiecza Kulturę Europy w średniowieczu określa się jako uniwersalną. Cechuje ją: -wspólna religia chrześcijańska i duża rola Kościoła (ideały), -wspólnota języka łacińskiego, dziedzictwo kultury i nauki starożytnej, -wspólna architektura i sztuka (romańska i gotycka).

31 Kultura średniowiecza Wzorce osobowe w średniowieczu: a)Asceta – człowiek rezygnujący z przyjemności, żyjący w ubóstwie, pokutujący, przestrzegający postów np. Szymon Słupnik. b)Waleczny rycerz – wierny królowi, seniorowi i damie serca, walczy w obronie wiary, ojczyzny, broni słabszych np. Zawisza Czarny.

32 Kultura średniowiecza c) Sprawiedliwy władca – wzór cnót, mądry i odważny, troszczący się o poddanych np. Karol Wielki. d) Ideał kobiety (dama lub święta)

33 Kultura średniowiecza Uniwersytet w średniowieczu: -uważano, że każde twierdzenie należy udowodnić odpowiednim cytatem z Biblii, traktatów religijnych lub dzieł antycznych myślicieli (tak powstała scholastyka – św. Tomasz z Akwinu), -najstarsze uniwersytety powstały w Paryżu i Bolonii, na nich wzorowały się inne.

34 Kultura średniowiecza Uniwersytet w średniowieczu: a) 7 sztuk wyzwolonych: -trivium (gramatyka, dialektyka, retoryka) -quadrivium (muzyka, arytmetyka, geometria, astronomia) -uzyskanie tytułu bakałarza. b) prawo, medycyna lub teologia -uzyskanie tytułu doktora.

35 Styl romański (cz. 1) Panował w architekturze i sztuce we wczesnym średniowieczu. Cechują go w architekturze sakralnej m.in.: -budowle z kamienia -masywne grube mury -niewielkie okna, półmrok -kościoły na planie krzyża lub koła, orientowane, absydy -sklepienia kolebkowe, półkoliste łuki

36 Styl romański (cz. 2)

37 Styl romański (cz. 3) absydarotunda

38 Styl gotycki (cz. 1) Panował w architekturze i sztuce w dojrzałymi i późnym średniowieczu. W architekturze sakralnej cechowały go m.in.: -wysokie, ceglane kościoły i katedry, -ostre łuki, sklepienia żebrowe, przypory i filary podtrzymujące strop, -wysokie okna z witrażami -strzeliste wieże,

39 Styl gotycki (cz. 2)

40 Styl gotycki (cz. 3)

41 Styl gotycki (cz. 4) portalwitraż

42 Styl gotycki (cz. 5) przyporyrozeta

43 Średniowieczne zdobnictwo Inicjał – pierwsza litera rozdziału w średniowiecznej księdze, bogato zdobiona. Miniatury – barwne ilustracje w księgach średniowiecznych.

44 Średniowieczne zdobnictwo

45


Pobierz ppt "SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google