Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska – z kart historii. Początkowe inicjatywy integracji 19.09.1946 Winston Churchil przedstawia w Zurychu program utworzenia Stanów Zjednoczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska – z kart historii. Początkowe inicjatywy integracji 19.09.1946 Winston Churchil przedstawia w Zurychu program utworzenia Stanów Zjednoczonych."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska – z kart historii

2 Początkowe inicjatywy integracji 19.09.1946 Winston Churchil przedstawia w Zurychu program utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 01.01.1947 Powstanie Unii Celnej Beneluksu - Belgia, Holandia, Luksemburg

3 Robert Schuman (1886-1963), polityk francuski. Premier (1947-1948) i minister spraw zagranicznych (1948-1953). Przyczynił się do pojednania francusko-niemieckiego. Zaproponował zacieśnienie współpracy pomiędzy zachodnimi sojusznikami, dzięki której powstało NATO (1949). Deklaracja Schumana (1950) / Współtwórca EWWiS (1951). Wśród Ojców Europy

4 Winston Churchil (1874-1965), polityk brytyjski, mąż stanu. Kolejno minister handlu, spraw wewnętrznych, I Lord Admiralicji, minister wojny i minister skarbu oraz premier. Opowiadał się za polityką angażowania się Wielkiej Brytanii w proces zjednoczenia świata zachodniego. Konrad Adenauer (1876-1967), niemiecki prawnik, polityk, działacz chrześcijańsko- demokratyczny. Przeciwnik nazizmu. Pierwszy kanclerz RFN 1949-63, jednocześnie 1951-55 minister spraw zagranicznych. Odegrał wybitną rolę w procesach integracji europejskiej; wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy; przyczynił się do powstania EWG i Euroatomu. Wśród Ojców Europy

5 Jean Monnet (1888-1979), francuski polityk i dyplomata, ekonomista i finansista. Twórca idei późniejszego planu Schumana, otwierającego możliwość współpracy francusko- niemieckiej w zakresie węgla i stali w ramach organizacji EWWiS. Alcide de Gasperi (1881-1954), polityk włoski. Wielokrotny premier i minister spraw zagranicznych (1945-53). Wprowadził Włochy w struktury europejskie. Współorganizator Rady Europy (1949) oraz EWWiS (1951). Propagował ideę zjednoczenia Europy. Paul Henri Spaak (1899-1972), polityk, działacz Belgijskiej Partii Socjalistycznej. Wielokrotny minister spraw zagranicznych i premier (1936-57). Współtwórca Beneluksu, NATO i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Wśród Ojców Europy

6 Deklaracja R.Schumana Minister Spraw Zagranicznych Francji R.Schuman, proponuje - utworzenie organizacji sprawującej pieczę nad zasobami węgla i produkcją stali, należącymi do RFN i Francji, ale otwartej na inne kraje 9 maja 1950

7 Deklaracja Schumana Pierwsze działania muszą dotyczyć kwestii ograniczonej, ale decydującej: niemiecko-francuskiej produkcji węgla i stali, która musi zostać umieszczona pod wspólną Najwyższą Władzą. Połączenie tych interesów ekonomicznych przyczyni się do podniesienia poziomu życia i utworzenia wspólnoty gospodarczej. Postanowienia Władzy Najwyższej będą wiążące dla krajów, które do niej przystąpią. Będzie ona złożona z niezależnych osobistości na bazie parytetu. Jej decyzje będą miały charakter wykonawczy. Zasady: Europa nie powstanie od razu ale poprzez konkretne realizacje. Trzeba najpierw wprowadzić rzeczywistą solidarność. Odwieczna wrogość między Niemcami a Francją musi zostać wyeliminowana: propozycja musi dotyczyć przede wszystkim tych dwóch krajów, ale otwarta jest na wszystkie inne narody europejskie, które podzielają jej cele.

8 18 kwietnia 1951 Traktat Paryski Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy podpisują w Paryżu Traktat ustanawiający: Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS)

9 EWG i Euratom 25 marca 1957 Traktaty Rzymskie Kraje EWWiS ustanawiają Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

10 1 stycznia 1958 Traktaty Rzymskie wchodzą w życie. Siedzibą Komisji EWG i Euratomu zostaje Bruksela

11 Europejska Wspólnota Gospodarcza 1 stycznia 1958

12 Traktat o połączeniu organów wykonawczych trzech Wspólnot EWWS, EWG, Euratom powołujący jedną Radę i jedną Komisję. Układ o fuzji wszedł w życie 1 lipca 1967 8 kwietnia 1965

13 1 lipca 1968 Unia celna Zniesienie ceł wewnętrznych. Wspólna taryfa celna wobec krajów spoza EWG

14 Europejska Wspólnota Gospodarcza Dołączają: DANIA WLK.BRYTANIA IRLANDIA 1 stycznia 1973

15 Pierwsze powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego 7 / 10 czerwca 1979 410 członków; pierwszy szef Izby: Simone Veil

16 Europejska Wspólnota Gospodarcza GRECJA Dołącza: 1 stycznia 1981

17 Europejska Wspólnota Gospodarcza 1 stycznia 1986 PORTUGALIA HISZPANIA Dołączają:

18 17/26 lutego 1987 JAE został podpisany 17 lutego 1986 r. w Luksemburgu, oraz 26 lutego 1986 r. w Hadze. Wszedł w życie 1 lipca 1987 Jednolity Akt Europejski

19 Jednolity Akt Europejski określił podstawy prawne europejskiej współpracy politycznej zakładał utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego do końca 1992 r. zwiększył uprawnienia legislacyjne Parlamentu Europejskiego wskazał, iż Rada Europejska powinna odejść od wyłącznego stosowania zasady jednomyślności

20 Zasada jednomyślności - tzn. wszystkie państwa muszą wyrazić zgodę. Protest nawet jednego państwa powoduje zablokowanie decyzji. Obecnie zasada jednomyślności dotyczy tylko szczególnie wrażliwych kwestii, takich jak: azyl, podatki, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Decyzje podejmowane są obecnie poprzez głosowanie większością kwalifikowaną.

21 Upadek muru berlińskiego 9.11.1989 3 października 1990 Zjednoczenie Niemiec poszerza się terytorium Wspólnoty

22 wszedł w życie 1 listopada 1993 7 lutego 1992 Traktat z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej

23 I filar – wspólnotowy oparty na trzech Wspólnotach, objął: gospodarkę, handel, politykę społeczną, ochronę środowiska, kulturę III filar współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych II filar Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa stworzył podstawy prawne dla Unii Gospodarczej i Walutowej wzmocnił uprawnienia Parlamentu Europejskiego wprowadził instytucję obywatelstwa europejskiego ustanowił Unię Europejską zbudowaną na trzech filarach Traktat z Maastricht

24 Traktat z Maastricht I filar – wspólnotowy oparty na trzech Wspólnotach: EWG – zmieniono nazwę na Wspólnota Europejska Europejska Wspólnota Węgla i Stali Euratom 7 lutego 1992 -------------- 1 listopada 1993

25 Traktat z Maastricht Ustanowienie obywatelstwa europejskiego Zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba, która jest obywatelem któregoś z krajów członkowskich. Obywatelstwo Unii dopełnia, a nie zastępuje obywatelstwo krajowe. Oznacza to, że każdy, kto posiada obywatelstwo któregoś z krajów członkowskich, automatycznie staje się też obywatelem Unii. 7 lutego 1992 -------------- 1 listopada 1993

26 Traktat z Maastricht Stworzenie podstaw prawnych dla Unii Gospodarczej i Walutowej Kryteria z Maastricht: jest to pięć kryteriów określających czy państwo UE jest gotowe do przyjęcia euro: stabilność cen deficyt budżetowy dług publiczny stopy procentowe stabilność kursu walutowego 7 lutego 1992 -------------- 1 listopada 1993

27 Traktat z Maastricht Unia Europejska nie ma podmiotowości prawnej nie jest formalnie podmiotem na arenie międzynarodowej, wszelkie umowy z krajami trzecimi są nadal zawierane przez Wspólnoty, w ramach ich kompetencji, lub przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich nie ma własnych, odrębnych organów, korzysta zaś dla realizacji swych zadań z organów Wspólnot Europejskich. 7 lutego 1992 -------------- 1 listopada 1993

28 1 stycznia 1993 Zapoczątkowany zostaje jednolity rynek europejski (wspólny rynek) obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału (4 swobody/wolności)

29 Swobodny przepływ towarów Na rynku nie ma barier celnych. Wszystkie towary podlegają tym samym normom i powinny być obłożone takimi samymi podatkami. Swobodny przepływ usług Prawo do podejmowania i wykonywania pracy na własny rachunek, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw. Swoboda przepływu osób Prawo pracy, życia, osiedlania się i korzystania ze zdobyczy socjalnych w jakimkolwiek miejscu na terenie UE, bez względu na przynależność państwową. Swoboda przepływu kapitału Obywatele UE mają prawo do wyboru miejsca zakładania swych rachunków bankowych oraz dokonywania operacji bankowych we wszystkich krajach członkowskich. jednolity rynek europejski

30 Polska składa wniosek o przyjęcie do UE 8 kwietnia 1994

31 Unia Europejska 1 stycznia 1995 SZWECJA FINLANDIA AUSTRIA Dołączają:

32 Układ z Schengen wchodzi w życie. Znosi kontrole paszportowe na granicach pomiędzy Francją, Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Hiszpanią i Portugalią. (uchwalony 14 czerwca 1985) 26 marca 1995

33 W strefie Schengen -wzmocniono współpracę policji i sądów -intensywne zwalczanie przestępczości i narkomanii. Układ z Schengen Obecnie Strefa z zasady obejmuje wszystkie państwa UE oraz Islandię i Norwegię, zaś Porozumienie z Schengen stało się integralną częścią traktatów UE. Bułgaria, Cypr i Rumunia nie są jeszcze w pełni objęte Porozumieniem. Ponadto, Irlandia i Zjednoczone Królestwo nie uczestniczą w ustaleniach dotyczących kontroli granicznych i polityki wizowej. 26 marca 1995 Kontrole na granicach wewnętrznych mogą nadal być przeprowadzane okresowo, jeżeli wymagają tego porządek publiczny lub bezpieczeństwo narodowe.

34 Strefa Schengen

35 wszedł w życie 1 maja 1999 2 października 1997 Traktat Amsterdamski

36 Traktat Amsterdamski uprawnienia dla Rady Unii Europejskiej w zakresie zwalczania dyskryminacji umocnił rolę Parlamentu Europejskiego daje możliwość nakładania sankcji na państwa UE łamiące zasady demokracji, prawa człowieka oraz prawa wspólnotowe walka z bezrobociem jako nadrzędny cel traktatowy doprecyzował zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dotyczy fundamentalnych praw obywateli

37 1 stycznia 1999 ------------------------------------ 1 stycznia 2002 Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro EUROLAND to potoczne określenie stosowane do obszaru oficjalnie zwanego "obszarem euro" lub "strefą euro". Obszar ten składa się obecnie z 17 Państw Członkowskich UE, które przyjęły wspólną walutę euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania. Waluty 12 krajów UE zostają zastąpione przez euro. Wspólna waluta zostaje wprowadzona na rynki pieniężne.

38 24-25 marca 1999 Zatwierdzenie Agendy 2000 Ustanawia finansową pomocy dla państw kandydujących. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji z pierwszą grupą krajów kandydujących. Agenda 2000

39 Agenda 2000 ROZSZERZENIE - Wnioski i zalecenia Ograniczenie wydatków na rolnictwo po 2002 r. Koncentracja pomocy strukturalnej w regionach najbardziej potrzebujących Wydzielono fundusze na przygotowanie krajów kandydujących Rezerwa funduszy na rozszerzenie po 2002 r. Programy przedakcesyjne ISPA i SAPARD Podjęcie negocjacji z Cyprem, Czechami, Polską, Słowenią i Węgrami Założenia polityki finansowej 2000-2006

40 23-24 marca 2000 Spotkanie w Lizbonie Przywódcy polityczni UE ustalili nowy cel: stać się, w ciągu dekady, "najbardziej konkurencyjną i dynamiczną w świecie gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do stałego wzrostu gospodarczego, większej liczby lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej." Strategia Lizbońska

41 26 lutego 2001 Spotkanie w dniach 10-11 grudnia 2000 r. zwołane w celu rozwiązania problemów instytucjonalnych, niezbędnych do przyjęcia nowych członków Traktat z Nicei Unia Europejska Wszedł w życie 1 lutego 2003 r.

42 porozumienie w sprawie reformy instytucji UE kształt i skład przyszłej Komisji Europejskiej nowy podział głosów ważonych w Radzie Europejskiej rozszerzenie zakresu decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów Traktat z Nicei proklamowano Kartę Praw Podstawowych – zbiór praw człowieka i swobód obywatelskich

43 Głosowanie większością kwalifikowaną Większość decyzji Rady Unii Europejskiej przyjmowana jest na drodze głosowania. Każdy kraj może oddać pewną ilość głosów, mniej więcej proporcjonalną do liczby ludności danego kraju. Niemcy, Francja, Włochy i Zjednoczone Królestwo 29 Hiszpania i Polska27 Niderlandy13 Belgia, Republika Czeska, Grecja, Węgry i Portugalia 12 Austria i Szwecja10 Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja i Finlandia 7 Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Słowenia 4 Malta3 Aby wniosek został przyjęty przez Radę musi otrzymać "kwalifikowaną większość" głosów. Oznacza to co najmniej 232 głosy ze wszystkich 321. Wniosek musi poprzeć większość państw (w niektórych przypadkach: 2/3 państw). Ponadto, każde państwo może poprosić Radę o sprawdzenie, czy liczba ludności w krajach głosujących za przyjęciem wniosku stanowi co najmniej 62% całej populacji UE.

44 14-15 grudnia 2001 Deklaracja z Laeken Deklaracja w sprawie przyszłości Unii. Otwiera ona drogę dla przyszłych reform UE oraz umożliwia powołanie Konwentu mającego za zadanie opracowanie Konstytucji Europejskiej. Przewodniczącym Konwentu zostaje powołany Valéry Giscard dEstaing.

45 31 maja 2002 Wszystkie 15 Państw Członkowskich jednocześnie ratyfikuje Protokół z Kioto, który jest jednym z najważniejszych międzynarodowych instrumentów prawnych mających na celu walkę ze zmianami klimatu. Zawiera zobowiązania państw uprzemysłowionych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. Całkowite emisje krajów rozwiniętych muszą być ograniczone o co najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r. (wszedł w życie w lutym 2005 r.)

46 Rozszerzenie Unia rozszerzała się cztery razy, jednak ostatnie rozszerzenie było bezprecedensowym wyzwaniem, ze względu na swój zakres jak i różnorodność. Każde państwo europejskie może wnioskować o członkostwo w Unii, jeśli spełni jej podstawowe zasady. Drzwi do UE są otwarte. 1 maja 2004

47 Czechy Cypr Estonia Węgry ŁotwaLitwa PolskaSłowacjaSłoweniaMalta Nowi członkowie :

48 29 października 2004 25 krajów UE podpisuje Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Został on przygotowany w celu usprawnienia demokratycznych procesów decyzyjnych i zarządzania w UE składającej się z 25 i więcej krajów. Zakłada również powołanie europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych. Zanim wejdzie w życie, musi zostać ratyfikowany przez wszystkie państwa UE.

49 1 stycznia 2007 RUMUNIA BUŁGARIA Dołączają:

50 wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., po uprzednim ratyfikowaniu przez kraje UE 13 grudnia 2007 Traktat z Lizbony zostaje podpisany przez 27 krajów UE Traktat lizboński zmienia traktaty UE i WE, ale ich nie zastępuje. Nowy dokument ma na celu uczynić UE bardziej demokratyczną, skuteczną i przejrzystą, a tym samym zdolną do stawienia czoła globalnym wyzwaniom takim jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

51 Europa praw i wartości, wolności, solidarności i bezpieczeństwa: traktat promuje wartości UE, włącza Kartę praw podstawowych do prawa pierwotnego, przewiduje nowe mechanizmy solidarności i zapewnia lepszą ochronę obywateli europejskich. Zwiększy się znaczenie Europy na arenie międzynarodowej dzięki połączeniu instrumentów europejskiej polityki zewnętrznej, zarówno w zakresie kształtowania, jak i realizacji polityki. Traktat lizboński pozwoli Europie zajmować przejrzyste stanowisko w kontaktach z partnerami na całym świecie, ustanowił urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, oraz ustanowił jednolitą osobowość prawną Unii Sprawniej działająca Unia: traktat uproszcza metody pracy i zasady głosowania oraz usprawnia i modernizuje zasady funkcjonowania instytucji UE liczącej 27 państw. Zwiększają się także możliwości działania w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla współczesnej Unii. Bardziej demokratyczna i oparta na bardziej przejrzystych zasadach Europa: w traktacie wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, zwiększono możliwość uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym (inicjatywa obywatelska) oraz wyraźniej określono podział zadań między władzami europejskimi i krajowymi, przewidziano również możliwość wystąpienia z UE Traktat z Lizbony

52 Sprawowanie prezydencji w Unii Europejskiej jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE w 2004 roku i szczególnego rodzaju zobowiązaniem wynikającym ze statusu państwa członkowskiego. Obowiązek ten został wprowadzony przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957 r. I Prezydencja Polski w Radzie UE 01.07 – 31.12. 2011

53 zakończenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu akcesyjnego, tak by członkostwo było możliwe w 2013 r., zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego, rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz polityki sąsiedztwa, przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją, nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich, negocjacje budżetowe na lata 2014–2020, wzmocnienie polityki spójności, rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, walka z nielegalną imigracją, rozwój jednolitego rynku, wspólna polityka energetyczna, wymiar bezpieczeństwa energetyki, wzrost konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej (w tym poprzez wzrost kapitału intelektualnego), zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy, utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Priorytety prezydencji:

54 1 lipca 2013 Chorwacja przystępuje do UE 22 stycznia 2012 r. w referendum Chorwaci opowiedzieli się za przystąpieniem do UE. Z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej.

55 Centrum Informacji EUROPE DIRECT Warmia i Mazury WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, tel/fax +48 895354843, e-mail: europe_direct@olsztyn.wmirol.org.pl www.europe-direct.olsztyn.pl


Pobierz ppt "Unia Europejska – z kart historii. Początkowe inicjatywy integracji 19.09.1946 Winston Churchil przedstawia w Zurychu program utworzenia Stanów Zjednoczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google