Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"— Zapis prezentacji:

1 Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Opracował Ks. dr Wojciech Lechów Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej W Zielonej Górze

2 STRUKTURA KATECHETYCZNA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
1. Wizytatorzy diecezjalni - 2 osoby 2. Wizytatorzy Rejonowi - 7 osób 3. Społeczni Dekanalni Doradcy Metodyczni (SDDM) - 1 osoba w dekanacie 4. Zespoły SDDM - razem 10 5. Dekanalny Referent Katechetyczny - Wicedziekan

3 VADEMECUM KATECHETY 1. „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej, do uczestnictwa w jednej Mszy świętej w niedziele i święta z udziałem dzieci i młodzieży w tej parafii, gdzie znajduje się szkoła oraz do podjęcia opieki nad swoimi uczniami w czasie rekolekcji szkolnych” (Polskie Dyrektorium Katechetyczne – skrót PDK 90). Do zadań katechety świeckiego należy: - uczestnictwo, wraz ze swoimi uczniami, w jednej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, oraz przygotowywanie oprawy liturgicznej w zakresie uzgodnionym z księdzem proboszczem i innymi katechetami; - pomoc duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzaniu nabożeństw (okolicznościowych, paraliturgicznych, itp.) - zaangażowanie się w grupach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich istniejących przy parafii; - pomoc w formacji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania, włączając się w prowadzenie grup domowych jako animator.

4 VADEMECUM KATECHETY 2. „Katecheci szkolni winni mieć świadomość, że poprzez swą posługę katechetyczną wykonywaną na terenie szkoły uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii i diecezji. Dlatego powinni, wraz z proboszczem i katechetami parafialnymi, brać udział w spotkaniach, których celem jest koordynacja działań pastoralnych i omówienie palących potrzeb i problemów. Za zorganizowanie tych zebrań odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Powinien on również organizować zebrania dla nauczycieli różnych typów szkół. Częstotliwość tych spotkań określa prawo partykularne diecezji” (PDK 91) Katecheta zobowiązany jest do: - do udziału w miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii organizowanych przez księdza proboszcza w parafii - pomocy w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych - udział w spotkaniach duszpasterstwa nauczycieli

5 VADEMECUM KATECHETY 3. „Katecheci powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez lekturę książek i czasopism katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych, brać udział w przeznaczonych dla nich szkoleniach (kursach, konferencjach, sympozjach), nade wszystko zaś troszczyć się o swoje doskonalenie duchowe. Mają być, bowiem na terenie szkoły również świadkami wiary” (PDK 91) Katecheta deklaruje się do: - uczestniczenia w spotkaniach katechetycznych i różnego typu formach dokształcania oraz rekolekcjach organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej. - pisania, przez pierwszy rok pracy katechetycznej szczegółowych konspektów katechez. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekt obowiązuje do wglądu wizytatora diecezjalnego podczas wizytacji katechetycznej.

6 VADEMECUM KATECHETY - ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy teologicznej oraz szukania nowych metod i sposobów interesującego przekazu treści i odpowiedniego zastosowania ich do życia uczniów. W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z propozycji kursów metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (WOM) i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze (SODiD) oraz przez Społecznych Dekanalnych Doradców Metodycznych Nauczania Religii. Wizytator po hospitacji lekcji może skierować katechetę do doradcy metodycznego w ramach zaleceń pohospitacyjnych.

7 VADEMECUM KATECHETY - przygotowywania dzieci do konkursu religijnego i młodzież do olimpiady wiedzy religijnej. W tym celu należy organizować koła biblijne i koła wiedzy religijnej dla uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematyką religijną. Należy także proponować uczniom inne formy organizacyjne, takie jak koła misyjne, harcerstwo, stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe, Eucharystyczny Ruch Młodych itp. - zatroszczenia się o wystrój pracowni katechetycznej i gazetki o charakterze religijnym na terenie szkoły.

8 VADEMECUM KATECHETY 4. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w diecezji obowiązują następujące rodzaje programów i podręczników do nauczania religii: a. Wydawnictwa WAM - Kraków; b. Wydawnictwa św. Wojciecha - Poznań; c. Wydawnictwa Jedność - Kielce.

9 VADEMECUM KATECHETY 5. W kwestiach spornych obowiązują następującej procedury: a) najpierw zainteresowany katecheta rozstrzyga kwestię z z dyrektorem szkoły; b) gdy nie zostanie ona rozwiązana, katecheta zwraca się do proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła, informując go o zaistniałym problemie. Ksiądz proboszcz podejmuje rozmowę z dyrektorem szkoły; c) jeżeli problem przedłuża się proboszcz zgłasza go do Wydziału Nauki Katolickiej. d) jeżeli spór dotyczy katechety z proboszczem, zainteresowane strony podejmują próbę rozwiązania zaistniałego problemu we własnym zakresie. Jeśli nie następuje porozumienie, należy zwrócić się o pomoc do Dekanalnego Referenta Katechetycznego, a jeśli nadal brak kompromisu, do Wydziału Nauki Katolickiej.

10 AKTY PRAWNE NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dot. nauczania religii Art.12) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. 3. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r. 4. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.

11 Ochrona danych osobowych
Katecheci na podstawie Instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, opracowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia r. mogą przekazywać proboszczom informacje o uczniach będących członkami Kościoła, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

12 Lista pytań związanych z działalnością Kościoła Katolickiego w Polsce kierowanych do Generalnego Inspektora Ochotnych Danych Osobowych Pkt. 15 str Czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki? Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy. Z kolei katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. A zatem, w zakresie osób przynależących do Kościoła Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii oraz między innymi wizytować lekcje religii. W przypadku osób, które taką przynależnością się nie wykazują, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą lub zgodą ich opiekunów prawnych.

13 Formularz dla katechetów dotyczący uczniów
nie uczęszczających na lekcje religii Czcigodny ks. Proboszcz Parafii w ………………………….…………… Informuję, że…………………………………………………………….…... uczeń /uczennica (nazwa szkoły) ……………………………………..….. zamieszkały/a…………………………………………………...…...……… nie uczęszczał w roku szkolnym na katechezę, z powodu Uwagi Proszę o naniesienie stosownej adnotacji w kartotece parafialnej. Podpis katechety data…………………………..

14 Informacje dotyczące 19 godziny pracy nauczyciela religii
Czy ksiądz - katecheta może realizować dodatkową godzinę (z art. 42 KN) prowadząc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego spotkania odbywają się poza szkołą? Odpowiedź: O tym czy ksiądz - katecheta może prowadzić Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach godziny, o której mowa w art. 42 decyduje dyrektor szkoły, który winien ocenić czy praca ta wynikać będzie z zadań statutowych szkoły, czy będą to zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

15 Nauczanie religii w przedszkolu
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzienny czas pracy przedszkola, przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie (przez godzinę należy rozumieć 60 minut). W tym czasie nie mogą odbywać się zajęcia dodatkowe w szczególności zajęcia umuzykalniające, nauki języka obcego, nauki religii i zajęcia rewalidacyjne.

16 Nauczanie religii w przedszkolu – cd.
W związku z licznymi pytaniami uprzejmie wyjaśniam, że dzienny wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie musi być realizowany w ciągu następujących po sobie 5 godzin zegarowych. Dla przykładu, dzienny rozkład dnia w przedszkolu może wyglądać w sposób następujący: 1) poniedziałek realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia nauki religii, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) Wtorek realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

17 Zaświadczenia z religii
W związku z wprowadzaniem w wielu szkołach obowiązkowego nauczania etyki dla uczniów nie uczestniczących w zajęciach z religii, zaleca się wszystkim katechetom wprowadzenie od nowego roku szkolnego na zakończenie każdego etapu edukacyjnego, czyli po zakończeniu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, odpowiednich zaświadczeń, dzięki którym, będzie można stwierdzić, że dany uczeń brał udział w lekcjach religii, a nie etyki. Należy także prowadzić parafialne księgi absolwentów nauczania religii w szkołach. Informacje o uczestniczeniu w katechizacji jest potrzebna duszpasterzowi przy załatwianiu formalności związanych z udzieleniem sakramentów. Same świadectwo szkolne przy zapisie religia/etyka, nie daje pełnej jasności, co do odbytej wymaganej formacji religijnej.

18 Zasady obowiązujące katechetów dotyczące urlopów i zwolnień
Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli - zgodnie z Kartą Nauczyciela Art katecheta stara się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia, może to uczynić tylko z początkiem nowego roku szkolnego, lub z początkiem drugiego semestru, po zgodzie proboszcza i po pisemnym poinformowaniu Wydziału Nauki Katolickiej. O zamiarze przerwania pracy i przejścia na urlop, katecheta zobowiązany jest do powiadomienia proboszcza najpóźniej na jeden miesiąc przed datą początku urlopu, aby umożliwić znalezienie katechety na czas zastępstwa. Ubieganie się o urlop w innym czasie może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Nauki Katolickiej. Ponadto należy też poinformować pisemnie proboszcza oraz Wydział Nauki Katolickiej o zwolnieniach lekarskich z pracy w szkole trwających dłużej niż miesiąc. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem r.

19 Informacja dla katechetów przechodzących na emeryturę
Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej samej szkole. Skierowanie (misja kanoniczna) jest ważne do czasu trwania umowy w danej szkole. Tylko za zgodą proboszcza i Wydziału Nauki Katolickiej oraz na podstawie nowego skierowania emeryt może kontynuować pracę jako katecheta w szkole.

20 Zasady zatrudnienia katechety w szkole
Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Do tego czasu należy przesłać do WNK Kurii prośbę o skierowanie dla katechetów zmieniających miejsce zatrudnienia i nowozatrudnionych. Należy unikać zatrudniania Katechety na etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej przyczyny.

21 Zasady zatrudnienia katechety w szkole
Księża, którzy zmienią parafię lub od nowego roku katechetycznego będą nauczali w nowych szkołach winni przedłożyć dyrektorom szkół ważne skierowanie Biskupa Diecezjalnego. Skierowanie winno być załączone do szkolnej umowy o pracę. Sposób zatrudniania i tryb zwalniania katechizujących w szkołach określa Ustawa Karta Nauczyciela. Zatrudnianie dokonuje się na podstawie uzyskanego skierowania a zwolnienie na podstawie pisemnego cofnięcia skierowania przez Biskupa Diecezjalnego z powiadomieniem organów prowadzących.

22 Zasady zatrudnienia katechety w szkole
W pakiecie prośby Księdza Proboszcza o skierowanie katechety do nauczania religii powinny być załączone: formularz skierowania do nauczania religii formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety (wypełnia się jednorazowo na początku pracy) kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu teologicznym i przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym, o stopniu awansu zawodowego lub zaświadczenie z uczelni (po czwartym roku studiów teologicznych) opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy księży i sióstr zakonnych) podanie kandydata życiorys 2 zdjęcia (księża 1 zdjęcie)

23 Zasady zatrudnienia katechety w szkole
Zwolnienie Katechety następuje po cofnięciu skierowania przez Biskupa Diecezjalnego. 20 maja upływa termin przesyłania wniosków Księży Proboszczów o wszczęcie procedury zwolnienia. We formularzu należy podać przyczynę cofnięcia skierowania. Ksiądz Proboszcz w trosce o jakość nauczania winien kierować się następującymi kryteriami: - więź katechety z parafią, - udział w spotkaniach parafialnej Rady Katechetycznej, - udział w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezji i parafii, - dojrzałość w wierze, świadomość apostolska katechizującego, eklezjalność, niekaralność i stałe doskonalenie zawodowe.

24 Zasady wydawania i wycofywania skierowań do uczenia religii
Od dnia 1 maja 2007 r. obwiązują nowe formularze dotyczące wydawania i wycofywania skierowania do nauczania religii. Formularz skierowania - wypełniony formularz, z wymienionymi w nim dokumentami, należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii. Gdy katecheta rozpoczyna pracę po raz pierwszy, wypełnia Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety. Formularz wycofania - skierowania składa się w sytuacjach, gdy katecheta miał misję wystawioną na czas nieokreślony, ale kończy pracę w danej placówce, np. przechodzi na emeryturę lub idzie do innej placówki (np. przeniesienie księży wikariuszy lub proboszczów) lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Nie trzeba wycofywać misji, gdy jej termin ważności sam wygasł. Należy zwrócić uwagę, aby data wycofania skierowania pokrywała się z datą końca zatrudnienia. Ważne jest, podanie przez księdza proboszcza, powodu wycofania misji dla katechety. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał wycofania skierowania wraz z jedną kopią (dla Organu prowadzącego szkołę) dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.

25 Informacje dotyczące Nowej Podstawy Programowej Nauczania Religii
Przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski został powołany zespół, którego zadaniem jest nowelizacja zarówno PPK, jak i programu nauczania religii, tzw. zielonego. Harmonogram prac zespołu przewiduje, że już jesienią 2009 r. będzie gotowa odnowiona Podstawa programowa katechezy, a po zatwierdzeniu jej przez Episkopat ( ), w ciągu kilku miesięcy zostanie odnowiony program. Zmiany te pociągną za sobą wymianę podręczników. Jednakże wymiana ta - konieczna i z powodu zmiany czasu I Komunii Świętej, i z powodu zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce - będzie wprowadzana sukcesywnie. Przyjęty harmonogram zakłada wydrukowanie pierwszych podręczników nowych serii dla poszczególnych etapów edukacyjnych na 1 IX 2012 roku. W okresie przejściowym przewiduje się, że będą współistnieć programy i podręczniki katechetyczne stare i nowe.

26 KONTAKT Adres Kuria Diecezjalna Wydział Nauki Katolickiej Pl. Powstańców Wlkp Zielona Góra (ogólny): tel lub Dyrektor ks. dr Wojciech Lechów tel tel. kom


Pobierz ppt "Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google