Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH im. St. i Wł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH im. St. i Wł"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH im. St. i Wł
SPOTKANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH im. St. i Wł. Grabskich w Kole działalność Urzędu Skarbowego w Kole - podatki - działalność gospodarcza

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE

3 Urząd Skarbowy w Kole jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Urząd Skarbowy prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. Do zadań Urzędu należy: obsługa Naczelnika w zakresie: a) ustalania lub określania i poboru podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów, b) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych, c) wykonywania kontroli podatkowej, d) wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, e) podziału i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin, f) wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach,                                                

4 2) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
3) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 4) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.    Naczelnik jest organem niezespolonej administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Organem wyższego stopnia w stosunku do Urzędu jest Izba Skarbowa w Poznaniu. Organem wyższego stopnia w stosunku do Naczelnika jest Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

5 ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
Do zadań Działu Obsługi Bezpośredniej należy w szczególności: obsługa bieżąca udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu, przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej, identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów, wydawanie zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi, prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek, prowadzenie postępowań w sprawach nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),

6 prowadzenie ewidencji podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT-UE (rejestracja, aktualizacja, wykreślenie), przetwarzanie danych (wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tworzenie rejestrów przypisów i odpisów), czynności sprawdzające (dokonywanie czynności sprawdzających, przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich, realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES)).

7 Do zadań Działu Postępowań Podatkowych należy w szczególności:
orzecznictwo podatkowe, prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, stwierdzenie nadpłaty, badanie zasadności zwrotu podatku, prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów, udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, rozłożenia na raty, ograniczenia poboru zaliczek), prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczeń i odpowiedzialności za zobowiązania podatników, prowadzenie postępowań w sprawach sukcesji praw i obowiązków następców prawnych i podmiotów przekształconych, prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich oraz płatników.

8 Do zadań Samodzielnego Referatu Egzekucji Administracyjnej należy w szczególności:
prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych, zabezpieczanie należności podatkowych i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywanie majątkowej represji karnej, prowadzenie składnicy zajętych ruchomości, wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku, zgłaszanie wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS) dłużników niewypłacalnych.

9 Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Analiz i Planowania należy w szczególności:
pozyskiwanie informacji, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu, analizowanie oświadczeń majątkowych, analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia. Do zadań Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej należy w szczególności: a) prowadzenie kontroli podatkowej.

10 Do zadań Samodzielnego Referatu Rachunkowości Podatkowej należy w szczególności:
prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku, rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

11 Do zadań Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki należy w szczególności:
1) W zakresie administracyjno - logistycznym: prowadzenie spraw organizacyjnych, obsługa kancelaryjna urzędu, prowadzenie spraw gospodarczo – zaopatrzeniowych, administrowanie składnikami majątkowymi urzędu. 2) W zakresie kadr i szkolenia: realizowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, zatrudnienia i płac, prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w urzędzie. 3) W zakresie informatyki: administrowanie systemami informatycznymi, pomoc użytkownikom w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych, ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.

12 Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Rachunkowości Budżetowej należy w szczególności:
prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej, planowanie dochodów oraz wydatków urzędu, realizowanie planu finansowego. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy Spraw Karnych Skarbowych należy w szczególności: prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego.

13 Obsługiwane przez Urząd Skarbowy
PODATKI 1. BEZPOŚREDNIE: Dochodowe: Obsługiwane przez Urząd Skarbowy podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy. Majątkowe: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, Obsługiwane przez Gminy podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów.

14 2. POŚREDNIE: konsumpcyjne: Obsługiwane przez Urząd Skarbowy podatek od towarów i usług, Obsługiwane przez Urzędy Celne podatek akcyzowy, cło.

15 PODATKI BEZPOŚREDNIE – to świadczenie wymierzane bezpośrednio w stosunku do źródła przychodu, a więc obciążają  wielkość osiąganych dochodów podatnika. W ten sposób mają one istotny wpływ na przebieg strumienia pieniężnego od producentów do konsumentów w całej gospodarce kształtując wielkość rozporządzalnych dochodów osobistych.

16 a)      dochodowe Podatek dochodowy od osób fizycznych Powszechny podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzono z początkiem 1992 r. Podatnikami tego podatku są zarówno pracownicy, jak i renciści oraz emeryci, osoby wykonujące prace zlecone oraz umowy o dzieło czy też prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby osiągające dochody z kapitałów, najmu, dzierżawy, odpłatnego zbycia ruchomości i nieruchomości oraz innych źródeł. W ustawie wyliczone są zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku. Podstawą opodatkowania w tym podatku jest dochód, rozumiany jako wpływy brutto osiągane przez osobę fizyczną po potrąceniu kosztów związanych z funkcjonowaniem źródeł przychodów. Ulgi podatkowe polegają między innymi na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania albo podatku niektórych wydatków. Wysokość należnego podatku oparta jest na progresywnej skali podatkowej.

17 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
Skala podatkowa na 2011 rok Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad

18 ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM: WYMIAR PODATKU DOCHODOWEGO
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składają osoby fizyczne, które spełniły łącznie następujące warunki:   1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,   2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, 3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci, 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a opodatkowani pozostają według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36.

19 Uzyskiwanie przychodów rozliczanych na:
·   PIT-36L (podatkiem liniowym), ·   PIT-38 (z giełdy i zbycia udziałów w spółkach) ·   PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym) ·   PIT-39 (z nieruchomości nabytej lub wybudowanej po 2008 r.), ·   PIT-16 (kartą podatkową), - nie wyłącza złożenia PIT-37 w zakresie innych przychodów rozliczanych standardowo za pośrednictwem płatników. Można zatem te dwie deklaracje złożyć łącznie. PIT-36 składają ci wszyscy, którzy w roku 2011 uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Innym słowem byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku sami obliczyć zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty. PIT-36 dotyczy osób które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). Z PIT-36 skorzystają również podatnicy, którzy: -  korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT,

20 - są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust
- są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (w związku z wcześniejszym kredytem podatkowym), - prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-36 złożyć należy również: -  prowadząc najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach (zatem nie wybrały opodatkowania ryczałtem lub liniowo w zakresie tych umów), -  zarabiając za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą, - posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, -   wykazując należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (przychody obcokrajowców, kapitały pieniężne, inne źródła), ale wyłącznie gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika, -   sprzedając nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach

21 PIT-36L dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Opodatkowanie podatkiem liniowym dotyczy wszystkich przychodów uzyskanych i opodatkowywanych w ramach działalności gospodarczej i wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jeżeli podatnik w trakcie roku traci uprawnienie do rozliczeń liniowych – gdy uzyska w działalności przychody z tytułu usług, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie PIT-36L. Na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wspólnego rozliczenia nie wykona również drugi z małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich uzyskuje przychody opodatkowane liniowo. Zatem podatnik może rozliczać w PIT-36L wyłącznie: -          składki na ZUS, -          składki na ubezpieczenie zdrowotne, -          ulgę abolicyjną, -          przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

22 PIT-38 przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Złożą go ci wszyscy, którzy w roku podatkowym uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu: 1. odpłatnego zbycia:         - papierów wartościowych,         - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),      - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,         - udziałów w spółkach mających osobowość prawną; 2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu. Uwaga ! Bardzo często podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. Małżonkowie wypełniają PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38.

23 OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:  - odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, - odsetek i dyskonta od obligacji, - tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną — opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%; w przypadku uzyskania ich na terytorium Polski podatek pobierany jest przez płatnika oraz dochody z: - odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,  - odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,  - z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych — które musimy sami wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatku.

24 Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późń. zm. od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% dochodu. Tym samym, ustawodawca wyodrębnił dwie kategorie dochodów, które są opodatkowane sankcyjną stawką: - pochodzące z nieujawnionych źródeł przychodów, - nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

25 Podatek dochodowy od osób fizycznych jest z założenia podatkiem od dochodów osobistych każdego podatnika. Jednakże małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą zgłosić wniosek o łączne opodatkowanie, co pozwala w niektórych sytuacjach na zmniejszenie obciążenie podatkowego. Podatnicy tego podatku są w ciągu roku podatkowego obowiązani do uiszczenia zaliczek na tenże podatek od osiągniętych dochodów, a następnie do złożenia w organie podatkowym rocznego zeznania podatkowego (wyliczenia należnego za cały rok podatku i wpłacenia brakującej kwoty podatku). Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa.

26 Podatek dochodowy osób prawnych
Osoby prawne opłacają podatek dochodowy od osób prawnych. Osoba prawna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która na mocy odpowiednich przepisów ma osobowość prawną (tj. posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych). Osoba prawna może więc zawierać umowy, podejmować zobowiązania i odpowiadać za nie, występować przed sądem jako strona, a także wykonywać inne działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Polsce kwestie wspólne dla wszystkich osób prawnych są regulowane przez kodeks cywilny, który też ustanawia jedną z tych osób, o specjalnym statusie – Skarb Państwa. Inne kategorie osób prawnych są ustanawiane przez ustawy szczególne. Do najważniejszych z nich należą: spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych): spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia (Prawo spółdzielcze), - przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych), - jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),

27 - kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne – diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań), - wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym), - fundacja (ustawa o fundacjach), - państwowa lub samorządowa instytucja kultury, (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), - instytut badawczy (ustawa o instytutach badawczych), - partia polityczna (ustawa o partiach politycznych), - stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach), - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o działalności leczniczej), związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych). Obowiązki podatkowe są zróżnicowane w zależności od tego, czy osoba prawna ma swoją siedzibę na terytorium Polski, czy też poza nim. Przedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty w roku podatkowym. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Stawka podatku: 19% dochodu ustalonego na zasadach ogólnych lub dochodu z dywidend oraz innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP.

28 Zryczałtowany podatek dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 3) będące osobami duchownymi. Art. 8 ust. 1 ustawy zawiera wyłączenia od opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek obliczany jest od przychodów, a nie od dochodu. W związku z tym że wysokość kosztów nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu podatku, nie muszą  one  być ewidencjonowane.  Należy jednak zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów. Wszystkich zapisów w ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie faktur i rachunków. W ciągu roku podatek ryczałtowy opłaca się do 20-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego- PIT-28, tj. do 31 stycznia następnego roku. Wartość ryczałtu uzależniona jest od typu prowadzonej działalności. Wyróżniamy następujące stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%.

29 Zgodnie z  Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnicy mogą skorzystać z tej formy jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowym, uzyskali przychody z działalności nieprzekraczające ,00 Euro. W przypadku podatników  dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, limit dla rozliczeń w tej formie nie istnieje. Wartość ,00 EUR po przeliczeniu po kursie NBP z dnia r. (3,945) daje kwotę limitu równą ,00 zł (limit na r.). Osoby, które wybrały sposób rozliczania podatku ryczałtem ewidencjonowanym składają PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

30 PIT-16A Osoby prowadzące działalność gospodarczą i opodatkowane w formie karty podatkowej wypełniają PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklaracja ta służy do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu comiesięcznych wpłat podatku w związku z odliczaniem przez podatników składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie stanowi zeznania o osiągniętym dochodzie lub przychodzie Rozliczenie na zasadzie karty podatkowej eliminuje możliwość: - Łącznego obliczania podatku z małżonkiem (również w ramach innych przychodów, tych poza kartą podatkową), Rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, - Korzystania z ulg i odliczeń, oprócz odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

31 Stosownie do art. 50 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (
Stosownie do art. 50 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Złożenie deklaracji PIT-19A dotyczącej zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest więc ich jedynym obowiązkiem po zakończeniu roku podatkowego, o ile nie zajdą okoliczności skutkujące koniecznością zawiadomienia urzędu o zaistniałych zmianach w stosunku do roku poprzedniego. Osoby duchowne mają obowiązek opłacania ryczałtu od przychodów w postaci opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. Natomiast na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) osoby duchowne, które nie pełnią funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, a osiągają powyższe przychody z misji, rekolekcji oraz innych posług religijnych, opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000, w zależności od miejsca zamieszkania, jeżeli zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego o osiąganiu takich przychodów. Naczelnik według adresu miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim jest właściwy do wydania decyzji ustalającej wysokość ryczałtu na dany rok podatkowy.

32 b) majątkowe Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadku i darowizny płacimy, gdy otrzymamy m.in. w drodze spadku lub darowizny określony majątek (w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od przyrostu majątku. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły w sposób wyżej opisany własność rzeczy i prawa majątkowe. Płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie są notariusze. Opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułem:

33 dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego darowizny, polecenia darczyńcy zasiedzenia nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

34 Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (...). Zwolnienie zawarte w powyższym przepisie uzależnione jest m.in. od zgłoszenia nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenia takiego dokonuje się na druku SD-Z2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zawiadomienie urzędu nie jest wymagane, gdy nabycie majątku następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W tym przypadku zawiadomienia takiego dokonuje bowiem notariusz jako płatnik podatku. Sytuacja taka dotyczy darowizn nieruchomości. Jeśli spadkobiercy lub obdarowanemu nie przysługuje zwolnienie od podatku, bo spadek lub darowiznę dostał np. od kogoś z dalszej rodziny, musi złożyć zeznanie podatkowe SD-3 i SD-3/A o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

35 Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 1) 9 637 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 2) 7 276 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 3) 4 902 zł — jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 1) do grupy I — małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 2) do grupy II — zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; 3) do grupy III — innych nabywców.

36 Kwota nadwyżki w zł Ponad: Do: Podatek wynosi: I grupa zł % zł zł zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad zł zł zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad zł II grupa zł - 7% zł zł zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad zł zł zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad zł III grupa zł - 12% zł zł zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad zł zł zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad zł

37 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa pożyczki, - umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowa dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebność, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki (akty założycielskie).

38 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – formularz PCC-3. W przypadku występowania większej ilości podatników (np. 2 nabywców przy umowie sprzedaży) należy wypełnić i dołączyć do deklaracji PCC-3 załącznik PCC-3/A. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży m.in. na: - przy umowie sprzedaży – na kupującym, - przy umowie zamiany – na stronach czynności, - przy umowie o dział spadku lub zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności, - przy umowie pożyczki – na pożyczkobiorcy, - przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce. Nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 przy sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza zł. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

39 Stawki podatku wynoszą:
1) od umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %, b) innych praw majątkowych - 1 %, 2) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %, 3) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2 %, 4) od ustanowienia hipoteki: a) zwykłej - 0,1 %, b) kaucyjnej - 19 zł; 5) od umowy spółki - 0,5 %.

40 Podatki obsługiwane przez Gminy:
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów.

41 PODATKI POŚREDNIE – obciążają podatnika w sposób nie pozostający w ścisłym związku z jego sytuacją dochodową i majątkową. Jako takie są podatkami ukrytymi, a ciężary ponoszone przez podatników są bardziej anonimowe. Podatek od towarów i usług (VAT) Polski podatek od towarów i usług jest odpowiednikiem powszechnie stosowanego w państwach o gospodarce wolnorynkowej podatku od wartości dodatniej (VAT). Powszechny charakter tego podatku oznacza, iż obciążona nim jest zasadniczo każda sprzedaż towaru czy świadczona usługa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podatkiem tym jest również obciążony import towarów i usług z zagranicy. Eksport towarów i usług jest faktycznie zwolniony od opodatkowania z uwagi na zastosowanie 0% stawki podatkowej, a ponadto przy sprzedaży eksportowanej przysługuje zwrot podatku zapłaconego wcześniej w kraju. Przy sprzedaży towarów i usług podstawą opodatkowania jest kwota należna sprzedawcy. Kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług. Znaczy to, że stawkę podatku 23% albo 8% albo 5% odnosi się do ceny sprzedaży towaru bez podatku.

42 Istotą podatku od towarów i usług w takiej postaci, w jakiej wprowadzono go w Polsce jest to, ze podatek należny obliczany jest od podstawy opodatkowania, ale do zapłaty przypada nie cała kwota w ten sposób obliczona, lecz pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Kwota podatku naliczonego zapłaconego we wcześniejszych fazach obrotu, może być odliczona od podatku należnego, wtedy gdy wynika on z faktur wystawionych przez dostawców podatnika. Podatnicy są obowiązani do samodzielnego obliczania i wpłacania tego podatku za okresy miesięczne bądź kwartalne na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu skarbowego oraz złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 bądź VAT-7K. Dochody z tego podatku zasilają wyłącznie budżet państwa.

43 Podatki obsługiwane przez Urzędy Celne:
Podatek akcyzowy, Cło.

44 WŁASNY BIZNES, WŁASNA FIRMA, WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Założenie firmy nie jest trudne. Zwłaszcza, jeśli myślisz o jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma pozwoli Ci uniknąć spełnienia wielu skomplikowanych czasem procedur, a daje Ci to, co najważniejsze – niezależność od przełożonego, możliwość realizacji własnych pomysłów i szansę na sukces.

45       Co chcesz robić? Czym chcesz się - jako firma - zajmować. Może być to wszystko, co tylko przyjdzie Ci do głowy (i oczywiście nie jest zabronione). Musisz pamiętać tylko, że niektóre "biznesy" wymagają koncesji, zezwoleń itd.   Jeśli już wiesz dokładnie, na czym ma polegać Twoja działalność, to dobrze. Ale zastanów się przy okazji, czy nie ma żadnych zajęć podobnych, którymi w przyszłości mógłbyś/mogłabyś się zająć. To ważne, bo przedmiot działalności musi być zgłoszony w odpowiednim urzędzie. A nie możesz zajmować się czymś, czego nie masz wpisanego w dokumenty. Lepiej więc już teraz zaplanować szerokie spektrum działania, niż po kilku miesiącach zmieniać wpisy w dokumentach. Pamiętaj, że Twoja działalność musi być zgodna z tzw. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Dostęp do aktualnego PKD możesz uzyskać np. poprzez strony Głównego Urzędu Statystycznego.

46 Sprawdź, czy zaplanowana przez Ciebie działalność nie wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia lub koncesji. Pamiętaj też, że prowadzenie niektórych przedsięwzięć wymaga spełnienia określonych warunków, regulowanych przez ustawy i inne akty prawne. Bez zezwolenia nie możesz np. handlować alkoholem, a bez koncesji nadawać audycji radiowych czy prowadzić firmy ochrony mienia. Specjalne zezwolenie wymagane jest np. na obrót środkami ochrony roślin, prowadzenie działalności w granicach specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem pomocy państwa czy wywóz śmieci. Szczegółowe zasady regulują też np. kwestie świadczenia usług prawniczych (trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego itd.), lekarskich (jw.) czy budowlanych. Informacje o podstawowych obszarach działalności gospodarczej, w których konieczne jest posiadanie koncesji lub zezwolenia, zawarte są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz z późn. zm.).

47 Polska jest dziś rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy
Polska jest dziś rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 zawodów. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w pierwszej transzy ułatwi dostęp do 49  zawodów, których wykonywanie wiąże się dziś z pokonaniem wielu barier od administracyjnych po ekonomiczne (kosztowne szkolenia i kursy, egzaminy państwowe). Celem przygotowanej deregulacji nie jest jednak bezrefleksyjne otwarcie dostępu do wszystkich zawodów. Są przypadki, w których regulacje są konieczne, ponieważ wynikają z ochrony zdrowia, życia lub bezpieczeństwa. Dotyczy to głównie zawodów zaufania publicznego. Prace nad ustawą rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych i opracowania listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały ocenione jako nadmierne lub zbędne. Do pierwszej transzy wybranych zostało 49 zawodów. Jednocześnie, w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy, który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Oznaczałoby to, że obie ustawy deregulacyjne objęłyby w sumie  około 230 zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji. Według szacunków ekspertów, deregulacja może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20%.

48 Już wiesz, czym się będziesz zajmować
Już wiesz, czym się będziesz zajmować. Najwyższa pora zastanowić się, gdzie będziesz to robić. Zdecydowana większość jednoosobowych firm działa we własnym mieszkaniu. Ma to wiele zalet, przede wszystkim taką, że lokal już jest, nie trzeba za niego dodatkowo płacić ani tracić czasu na poszukiwania. Co więcej, część płaconego czynszu za mieszkanie można "wrzucić w koszty" prowadzenia działalności - czysty zysk. Jeśli jednak planowana przez Ciebie praca wymaga odrębnego lokalu, poszukaj go najpierw - we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej trzeba podać podstawowy adres prowadzenia działalności oraz adresy dodatkowe - miejsc prowadzenia firmy o ile takie istnieją. Jeśli chcesz korzystać z lokalu, który nie jest Twoja własnością, pamiętaj, że musisz mieć podpisaną umowę (np. najmu lub użyczenia), która potwierdzi Twoje prawo do dysponowania lokalem.

49 Już wiesz, jakiego rodzaju działalność chcesz prowadzić, wiesz już – czy potrzebujesz koncesji lub zezwolenia. Czas na wypełnienie pierwszego dokumentu - wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania  przedsiębiorcy. Od dnia r. osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ten sam wniosek należy wypełnić dokonując zmian bądź zawieszając lub zamykając swoją działalność. Urząd Gminy dokonuje wszystkich formalności dotyczących pełnej rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej związanych z wpisem lub zmianą w krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. Oznacza to, że nie musisz samodzielnie rejestrować swojej firmy w każdym urzędzie z osobna. Niezależnie od wniosku mimo wszystko będziesz musiał/ła uzupełnić niektóre informacje w urzędzie skarbowym oraz ZUS (ale o tym później).

50 Wybierz formę opodatkowania
Złożyłeś wniosek o wpis do ewidencji udaj się do urzędu skarbowego i zdecyduj, jaki sposób opodatkowania wybrać. Wypełniając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musiałeś wybrać rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej, teraz musisz określić sposób opodatkowania, jaki wybrałe(a)ś. Wybierz formę opodatkowania Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do wyboru formy opodatkowania. Z pewnymi wyjątkami do dyspozycji są cztery formy: OPODATKOWANIE PODATKIEM DOCHODOWYM zasady ogólne - skala podatkowa/podatek liniowy; ryczałt ewidencjonowany; karta podatkowa.

51 W przypadku wybrania formy opodatkowania na zasadach ogólnych stawkami progresywnymi lub stawką liniową, należy prowadzić ewidencje dla potrzeb rozliczenia dochodów w celu ustalenia dochodu do opodatkowania. Księgowość w uproszonej formie jest dopuszczalna dla przedsiębiorców o małej skali działalności i jest prowadzona w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Rozliczanie na zasadach ogólnych jest dostępne dla każdego podatnika i - ogólnie mówiąc jest to płacenie podatku od dochodu (przychody minus koszty) wg stawek progresywnych 18% i 32%. Zaletą tego rozwiązania jest np. możliwość korzystania z dodatkowych ulg i preferencji (np. wspólne rozliczanie z dzieckiem bądź małżonkiem).

52 Podatek liniowy oznacza, że bez względu na wysokość dochodu zawsze płaci się stawkę podatku tj. 19%. Minusem rozwiązania jest niemożność skorzystania z jakichkolwiek dodatkowych ulg i preferencji. W zastosowaniu podatku liniowego istnieje pewne ograniczenie – nie może go stosować ten przedsiębiorca, który swoje usługi w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym świadczył byłemu pracodawcy (szczegóły - art. 9a ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatku liniowego nie można zastosować również w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie kontraktu menedżerskiego ( są to tzw. przychody z działalności wykonywanej, a podatek liniowy można zastosować tylko do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej). Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych prowadzą księgi rachunkowe / handlowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

53 Rozliczać się ryczałtowo może niemal każdy podatnik, z wyjątkami określonymi w art. 6 i art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku wybrania ryczałtu ewidencjonowanego należy zaprowadzić ewidencję przychodów. Koszty w tym przypadku są nieistotne dla rozliczeń z fiskusem.

54 Karta podatkowa jest dostępna tylko dla wąskiej grupy podatników, określonej w ustawie (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na godziny czy osoby sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami spożywczymi. Jednak szczegóły tej działalności są określone w ustawie - warto wcześniej dokładnie sprawdzić, pod jakimi warunkami takie rozliczanie jest możliwe. W przypadku karty podatkowej nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji. Należy jednak pamiętać o prowadzeniu ewidencji sprzedaży dla potrzeb utraty zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązków prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących szczegółowo zawarto kto i jakie musi spełniać warunki aby móc korzystać z tego zwolnienia oraz wykaz czynności, których nie obejmuje zwolnienie.

55 Gdy nasza firma posiada choć jeden środek trwały lub przedmiot zaliczany do wyposażenia naszej firmy, musimy prowadzić odpowiednio rejestr środków trwałych i ewidencję wyposażenia. Osoby, które używają prywatnego samochodu do celów służbowych, powinny pamiętać o prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu.  Ponadto gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika: zobowiązany jest, wypłacając wynagrodzenie, do potrącenia z wynagrodzenia osoby fizycznej zaliczki na podatek dochodowy, pobiera zaliczkę od dochodu, tzn. przychód minus możliwe do potrącenia koszty, musi do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano, wpłacić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego, przesyła do końca lutego następnego roku podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika formularz PIT-11, jest obowiązany przesłać roczną deklarację – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby – PIT-4R.

56 Ponadto prowadzi: Ewidencję czasu pracy pracownika, Ewidencję wynagrodzeń, Indywidualne karty przychodów pracownika.

57 Być VATowcem, czy nie być?
Każda osoba zakładająca własną działalność gospodarczą ma prawo skorzystać ze zwolnienia z rejestracji do podatku VAT. Z obowiązku bycia VAT-owcem są zwolnieni przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczy 150 tysięcy złotych (limit 2012 rok). Decyzja o zarejestrowaniu się jako płatnik tego podatku od początku istnienia firmy zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Uwaga: Istnieją rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają zgłoszenia do VAT-u wraz z rejestracją działalności, np. PKD Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Osoby, które chcą lub muszą zostać płatnikami podatku VAT, muszą złożyć w urzędzie skarbowym druki VAT-R (lub VAT-R/UE, jeśli usługi będą świadczone poza Polską na terenie Unii Europejskiej). Koszt zgłoszenia to 170 złotych. Niezależnie od formy opodatkowania, jeśli jesteśmy płatnikami VAT musisz prowadzić ewidencje dla podatku VAT (dostaw, nabyć) w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji dotyczącej tego podatku.

58 Prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą podatnik opłaca:
Podatek dochodowy (np. od osób fizycznych – zeznanie PIT-36 bądź PIT-36L, od osób prawnych – zeznanie CIT-8, ryczałt – PIT-28, karta podatkowa – PIT-16) lub Łącznie podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług (deklaracja VAT-7 – rozliczanie miesięczne lub VAT-7K – rozliczanie kwartalne).

59 Zdecyduj, kto zajmie się księgowością Wyrób pieczątkę firmową
Załóż konto firmowe Uwaga Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą po dokonaniu formalności związanych z założeniem konta bankowego zobowiązana jest do złożenia w urzędzie skarbowym na druku - zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą (NIP-7).  Zgłoś się do ZUS Zgłoś się do PIS i PIP

60 PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA
Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy zobowiązani do płacenia podatków. Wiążą się z tym nie tylko obowiązki, ale także określone prawa, które przysługują podatnikom. Podstawowe prawa i obowiązki podatnika wynikają z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), która normuje ogólne zagadnienia prawa podatkowego. Znajomość tych uregulowań ułatwia wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz wskazuje, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego.

61 W świetle unormowań zawartych w Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo:
płacić podatek w wysokości nie wyższej niż to wynika z przepisów prawa podatkowego; wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku; korzystać z ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego; zwrócić się z wnioskiem, z uwagi na swój ważny interes, o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę; skorygować złożoną deklarację (zeznanie) w przypadku popełnienia błędów dot. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w ich treści; zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o udzielenie pełnej i rzetelnej informacji; oczekiwać, że jego sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w postępowaniu odwoławczym – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy;

62 brać czynny udział w każdym stadium postępowania podatkowego, przeglądać akta sprawy, kopie lub odpisy oraz wypowiadać się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; brać udział w czynnościach podejmowanych przez urząd skarbowy w trakcie kontroli podatkowej; działać za pośrednictwem pełnomocnika; wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o przywrócenie terminu procesowego, określonego do dokonania czynności (np. do wniesienia odwołania, zażalenia), w przypadku gdy podatnik nie dotrzymał tego terminu; odwołać się od decyzji (postanowienia) Naczelnika Urzędu Skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej, a następnie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym za poniesioną szkodę wskutek wydania decyzji, która w wyniku wznowienia postępowania została uchylona lub stwierdzono jej nieważność; żądać wydania zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego; ochrony danych osobowych, zawartych w deklaracjach podatkowych oraz we wszelkich innych dokumentach i informacjach składanych do organu podatkowego.

63 Natomiast do podstawowych obowiązków podatnika należy zaliczyć:
przestrzeganie prawa podatkowego; rejestrację w urzędzie skarbowym w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP); aktualizację danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP oraz zgłoszeniem rejestracyjnym VAT, w terminach określonych w ustawach; zapłatę podatku w wysokości nie niższej niż wynika to z przepisów prawa podatkowego; przestrzeganie terminów płatności podatków; stawiennictwo na wezwanie organu podatkowego, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w celu dostarczenia żądanych dokumentów, złożenia wyjaśnień lub dokonania określonych czynności; umożliwienie pracownikom organów podatkowych wykonywanie czynności kontrolnych; przechowywanie wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków, itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; uiszczanie opłaty skarbowej w przypadku składania do organu podatkowego podania w indywidualnej sprawie.

64 SYSTEM e-DEKLARACJE Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet. Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum. Ta forma rozliczenia gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu. Do wysłania najpopularniejszych formularzy nie jest też potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny, bez niego złożymy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A za 2011 r. i wniosek PIT-16 w 2012 r. Możliwe jest też złożenie zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności jakimi w przeszłości był wymóg składania pełnomocnictwa. Również w formie elektronicznej można złożyć korektę deklaracji czy zeznania. System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji.

65 Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub co najprostsze i bezkosztowe kwotą przychodu wykazaną w poprzednim zeznaniu rocznym). W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika. Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

66 STRONY INTERNETOWE: URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE: MINISTERSTWA FINANSÓW: E-DEKLARACJE:

67 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPOTKANIE ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH im. St. i Wł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google