Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tachografy cyfrowe Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów: - wniosku o wydanie zezwolenia; - zezwolenia na prowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tachografy cyfrowe Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów: - wniosku o wydanie zezwolenia; - zezwolenia na prowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do aktów wykonawczych dotyczących projektu ustawy o systemie tachografów cyfrowych

2 Tachografy cyfrowe Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów: - wniosku o wydanie zezwolenia; - zezwolenia na prowadzenie warsztatu; - specjalnej cechy używanej do poświadczania czynności objętych zezwoleniem.

3 Tachografy cyfrowe Wzór wniosku
- podobny do wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie tachogafów analogowych; - zawierający: a) dane personalne wnioskodawcy, b) NIP, c) zakres świadczonych usług, d) miejsce świadczonych usług, e) cechę z art. 16c ustawy POM (jeżeli jest nadana)

4 Tachografy cyfrowe projektowany zakres zezwoleń:
1) instalacja, naprawa, sprawdzanie; 2) instalacja, sprawdzanie; 3) naprawa, sprawdzanie.

5 Tachografy cyfrowe Dokumenty dołączane do wniosku:
1) odpis z KRS / zaświadczenie z EDG (ważność 3 miesiące); 2) informacja z KRK (wymóg niekaralności); 3) dane techników warsztatu; 4) kopie dokumentów dotyczących: a) tytułu prawnego do lokalu i miejsc parkingowych; b) posiadania wyposażenia technicznego; 5) kopie dokumentacji ( np. bezpieczeństwa materiałów, kart warsztatowych, wykonywania sprawdzania, metod sprawdzania, szacowania niepewności, przechowywania danych)

6 Tachografy cyfrowe Wymagania stawiane wnioskodawcy:
1) zatrudnianie technika warsztatu / posiadanie uprawnień, 2) posiadanie warunków warsztatowo-technicznych: a) lokal (hala instalacji, pomieszczenia: napraw, obsługi klienta, przechowywania materiałów do nakładania cech i kart warszatowych; b) miejsca parkingowe; c) wyposażenie techniczne (np. baza drogowa); 3) niekaralność; 4) posiadanie odpowiedniej dokumentacji (zgodnie z ustawą)

7 Tachografy cyfrowe Czynności sprawdzające dane zawarte we wniosku i dołączonych dokumentach 1) kontroli dokonują dwaj pracownicy terenowego org. adm. miar; 2) kontroli dokonuje się przed wydaniem zezwolenia; 3) organ kontrolujący zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu kontroli;

8 Tachografy cyfrowe Zezwolenie zawiera:
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego warsztat; 2) zakres i miejsce świadczonych usług; 3) cechę do poświadczania wykonania czynności. (zakłada się że nadana cechę będzie posiadała ten sam numer co cecha do poświadczania wykonania sprawdzenia przy tachografach analogowych PL 0000 - Zezwolenie może zawierać także inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu (np. NIP, REGON)

9 Tachografy cyfrowe Zezwolenie jest wydawane na czas nieokreślony.
Zezwolenie zabezpieczone jest przed próbami fałszerstwa. (zabezpieczenia PWPW) 1) papier zabezpieczony; 2) znaki wodne; 3) włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV; 4) włókna widoczne w świetle dziennym; 5) zabezpieczenia chemiczne; 6) hologram. Raz na dwa lata obligatoryjna kontrola podmiotu prowadzącego warsztat.

10 Proponowany wzór cechy:
Tachografy cyfrowe Proponowany wzór cechy: 0000 PL-d d- digital

11 Tachografy cyfrowe Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych: 1) Część teoretyczna: a) pisemna (test –ok. 50 pytań), b) ustna (losowanie 5 pytań z zestawu), 2) Część praktyczna (sprawdzenie umiejętności praktycznych).

12 Tachografy cyfrowe Zakres wiedzy:
budowa, obsługa i funkcje tachografów cyfrowych oraz kart; sprawdzanie, dokumentowanie, ocena wyników; zagadnienia z 3821/85 i 1360/2002: a) wymagania funkcjonalne, b) bezpieczeństwo systemu, c) zakres sprawdzenia i okres jego ważności, d) wartości dopuszczalnych błędów, e) pobieranie, przechowywanie i przekazywanie danych z tachografów cyfrowych.

13 Uprawnienie technika warsztatu
Tachografy cyfrowe Uprawnienie technika warsztatu 1) czteroletni okres ważności; 2) zabezpieczone przed fałszerstwem podobnie jak zezwolenie na prowadzenie warsztatu.

14 Tachografy cyfrowe Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
w sprawie wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu 1) warunki warsztatowo-techniczne (lokalowe, wyposażenie techniczne, miejsca parkingowe); 2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań z pkt 1; 3) zakres i sposób dokumentowania czynności objętych zezwoleniem

15 warunki warsztatowo-techniczne
Tachografy cyfrowe warunki warsztatowo-techniczne lokal (miejsca przeznaczone wyłącznie do): a) napraw lub instalacji oraz sprawdzania, b) obsługi klienta, c) przechowywania kart warsztatowych, danych podlegających ochronie oraz wyposażenia do nakładania zabezpieczeń (zabezpieczenie przed wejściem osób nieuprawnionych). 2) co najmniej dwa miejsca parkingowe; 3) wyposażenie techniczne:

16 Tachografy cyfrowe Wyposażenie techniczne:
1) stanowisko pomiarowe do wyznaczania błędów długości i prędkości tachografu cyfrowego; 2) przyrząd do wyznaczania dobowego błędu czasu; 3) stanowisko pomiarowe do wyznaczania współczynnika charakterystycznego pojazdu; 4) wyposażenie do kalibracji (wraz z operacją parowania przetwornika ruchu); 5) wyposażenie do pobierania danych zapisanych w t.c. oraz do przenoszenia ich na inny nośnik; 6) wyposażenie do bezpiecznego przechowywania danych pobranych z tc. 7) manometr, przymiar wstęgowy (lub inne urządzenie do wyznaczania obwodu tocznego kół

17 Tachografy cyfrowe Wymagane dokumenty: 1) kopie świadectw legalizacji;
2) kopie świadectw wzorcowania lub świadectw ekspertyzy; 3) deklaracja producenta i wyniki odpowiednich badań wykonanych przez kompetentną jednostkę lub GUM; oraz 4) wykaz przyrządów pomiarowych; 5) harmonogram wzorcowania przyrządów pomiarowych; 6) wykaz pozostałych urządzeń (nie będących przyrządami pomiarowymi).

18 Tachografy cyfrowe Dokumentowanie wyników:
Księga rejestrowa prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej zachowanie: integralności, poufności, trwałości i bezpieczeństwa danych; 1) data przyjęcia i wydania tachografu cyfrowego; 2) miejsca nałożenia cech i naniesione na nich dane; 3) dane identyfikujące tachograf cyfrowy; 4) nazwa i adres zleceniodawcy; 5) zakres wykonanych czynności; 6) dane identyfikujące pojazd; 7) podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie czynności.

19 Tachografy cyfrowe Dokumentowanie dodatkowe:
Sprawdzenie tachografu nowego i po naprawie: zgodności z homologowanym typem i wymaganiami: a) poprawność stanu technicznego i zabezpieczeń, b) wartość błędów wskazań i rejestracji prędkości i długości drogi wyznaczonych za pomocą stanowiska pomiarowego, c) dobowy błąd wskazań zegara, d) poprawność rejestracji danych w pamięci t. c. i na karcie; kalibracja t. c. (zapisane na karcie warsztatowej dane dotyczące kalibracji powinny być przeniesione na inny nośnik i przechowywane)

20 Tachografy cyfrowe Dokumentowanie dodatkowe:
sprawdzenie po zainstalowaniu oraz okresowe sprawdzenie rozbieżności pomiędzy danymi z tabliczki pomiarowej a danymi zapisanymi w pamięci tachografu; sprawdzenie poprawności instalacji; wyznaczenie wartości współczynnika charakterystycznego poj.; wartość stałej tachografu cyfrowego; sprawdzenie wartości błędów wskazań i rejestracji zespołu tachograf-pojazd; Sprawdzenie poprawności działania zespołu tachograf-pojazd; wyznaczenie obwodu tocznego kół napędowych; datę wyznaczenia wartości z pkt 3 i 7 i naniesienie ich wraz z pozostałymi danymi na tabliczkę pomiarową.

21 Tachografy cyfrowe Do dokumentacji należy dołączyć wydruki z tachografu cyfrowego, w szczególności wydruki techniczne wykonane przy przyjęciu i wydaniu tachografu cyfrowego

22 Prezes Głównego Urzędu Miar
Tachografy cyfrowe Prezes Głównego Urzędu Miar Organ Państwa Członkowskiego UE przekazujący do Komisji Europejskiej informację o uprawnionych warsztatach i nadanych im cechach

23 Tachografy cyfrowe www.gum.bip.ornak.pl - projekty aktów prawnych
→ BIP Robert Świątkiewicz (022)


Pobierz ppt "Tachografy cyfrowe Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów: - wniosku o wydanie zezwolenia; - zezwolenia na prowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google