Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap"— Zapis prezentacji:

1 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap
Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata ” SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW II EDYCJI PROGRAMU Wrocław czerwiec roku

2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap I: 2008-2011 DOLNOŚLĄSKIE - efekty
Rodzaj drogi Rodzaj inwestycji Zadania zrealizowane w latach w ramach przebudowy, budowy, remontów Liczba zadań Wartość wypłaconej dotacji w tys. zł Wartość wkładu własnego w tys. zł Długość odcinków drogi w km DROGI POWIATOWE 74 85 906 94 472 190, 231 DROGI GMINNE 153 168 ,562 ŁĄCZNIE 227 358 ,793

3 CELE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata

4 CELE PROGRAMU rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi; odbudowa i przywracanie funkcji komunikacyjnej dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych; poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz instytucji świadczących usługi publiczne o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych.

5 RODZAJE ZADAŃ budowa, remont. w zakresie dróg powiatowych i gminnych:
przebudowa, budowa, remont.

6 Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój Efekty realizacji w roku 2012
Wysokość wsparcia środkami pochodzącymi z dotacji w roku 2012 wynosiła do 30% kosztów realizacji zadania. Środki do dyspozycji dolnośląskiego: zł W roku 2012 zrealizowano 27 zadań, w tym: 11 powiatowych i 16 gminnych. Wartość wypłaconej dotacji – 11 967 026 zł Wartość wkładu własnego – 29 587 895 zł Długość odcinków drogi – 40,6 km

7 Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój w roku 2013
Wysokość wsparcia środkami pochodzącymi z dotacji w roku 2013 wynosi do 50% kosztów realizacji zadania. Liczba zadań przeznaczonych do realizacji w roku 2013 wynosi 34, w tym: 11 dotyczących dróg powiatowych 23 dotyczących dróg gminnych. Wartość planowanej dotacji – zł Wartość wkładu własnego – zł Długość odcinków drogi – 48,82 km

8 O DOFINANSOWANIE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA
UMOWA WYKONAWCZA O DOFINANSOWANIE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2013

9 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? OBOWIĄZKI BENEFICJENTA: realizacja Projektu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i zatwierdzonym projektem budowlanym prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych systematyczne monitorowanie Projektu oraz niezwłoczne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji niezwłoczne przekazywanie Wojewodzie informacji o wprowadzonych zmianach do umowy z wykonawcą, odstępstwach i zmianach w zakresie rzeczowym projektu Niezwłoczne przekazanie powiadomienia o podpisaniu umowy z wykonawcą (załącznik nr 6)

10 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji Projektu; prowadzenie wyodrębnionej ewidencji środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków wydatkowanie środków na realizację Projektu do końca roku budżetowego, przekazanie Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. sprawozdania końcowego z realizacji Projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy

11 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego w ramach Projektu – do dnia 30 listopada 2013 roku Zakończenie finansowe realizacji inwestycji – należy przez to rozumieć dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności z tytułu zawartych umów z wykonawcami Projektu - do dnia 31 grudnia 2013 roku

12 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Dofinansowaniu w ramach dotacji podlegają tylko wydatki kwalifikowane poniesione w 2013r. Wydatki kwalifikowane Wydatkami kwalifikowanymi i podlegającymi dofinansowaniu w ramach projektu są wydatki określone we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodnym z Programem (pkt 9.1),tj.:

13 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Nierozerwalnie związane z budową, przebudową i remontem drogi, tj: - roboty budowlane w pasie drogowym, w tym odwodnienie i oświetlenie drogi, - sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego, - inne, zgodne z przepisami dot. finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa.

14 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Wydatki niekwalifikowane Wydatkami niekwalifikowanymi są wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz Programie. Beneficjent pokrywa z własnych środków finansowych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu. Nie podlegają refundacji koszty związane z budową: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz przyłączy do tych sieci, wiat przystankowych, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą Opłaty z tytułu kar i odsetek

15 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA UMOWY: stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp; wykorzystanie środków na cel inny, niż określony w Projekcie; odmowa poddania się kontroli; nieusunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; zaprzestanie realizacji Projektu lub realizacja niezgodna z umową; Realizacja Projektu ni9ezgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi; nierozliczenie projektu do 31 grudnia 2013 roku porozumienie stron.

16 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? DOTACJA: NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania projektu. ZWROT DOTACJI PO TERMINIE Od kwot dotacji zwróconych po terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

17 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? DOTACJA: DOTACJE WYKORZYSTANE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, POBRANE NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem odsetki naliczane są począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki naliczane są od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

18 Zestawienie planowanych robót i usług
(załącznik nr 2 do umowy) - zakres rzeczowy projektu musi być zrealizowany zgodnie z zestawieniem przygotowanym na podstawie wniosku o dofinansowanie, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie; - zestawienie precyzuje: przeznaczenie dotacji (wg pkt 11 i 13 wniosku), źródła finansowania, terminy realizacji kolejnych etapów projektu, mierzalne efekty rzeczowe .

19 - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? TABLICA INFORMACYJNA (wydatek niekwalifikowany): elementy tablicy: logo, nazwa Programu, tytuł projektu, źródła finansowania.

20 Wzór tablicy informacyjnej
Inwestycja pn: …………………………………………………… współfinansowana w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Wartość inwestycji: …………… zł. W tym ze środków: budżetu państwa: 50% budżetu ……….. (pełna nazwa JST) 50%

21 ROZLICZENIE PROJEKTU

22 WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI
Plan składania wniosków o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 3 do umowy 3 wnioski o wypłatę dotacji ostatni wniosek winien zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zakończenia rzeczowego realizacji, a w sytuacji gdy zakończenie to nastąpiło w drugiej połowie listopada 2013 r. – do 2 grudnia 2013 r. Wniosek o wypłatę dotacji powinien obejmować wyłącznie wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu, ujęte w pkt 11 i 13 wniosku o dofinansowanie oraz zestawieniu robót i usług, o którym mowa w § 4 ust. 3, wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania robót i usług. dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność; jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku; wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.

23 WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Zestawienie wykonanych robót i usług realizowanych w ramach umowy – stopień zaawansowania. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej; potwierdzeń dokonanej zapłaty ze środków własnych Beneficjenta; potwierdzeń dokonanej zapłaty za kwoty otrzymanej dotychczas dotacji; dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór prac, Kosztorys powykonawczy Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby

24 Do: Wojewoda Dolnośląski
Załącznik nr 4 do umowy nr G-00/2013 z dnia …… … 2013 r. WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI z budżetu państwa Do: Wojewoda Dolnośląski Wnioskodawca: Gmina Kalisz Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 11123D Umowa o dofinansowanie nr G-00/2013 z dnia r., (ewentualnie aneks) na kwotę dofinansowania 1 283 000 zł Płatność (pierwsza / pośrednia / końcowa*) *niepotrzebne skreślić Kwota otrzymanej dotacji w ramach projektu w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o płatność ……00 zł. Wydatki i ich finansowanie (dotyczy tylko realizacji projektu w 2013 r.): L.p. Nr dokumentu finansowego (faktura, rachunek1) Data wystawienia Kwota brutto1) w tym kwota faktury zapłacona ze środków własnych Beneficjenta:2) Kwota brutto data zapłaty (w przypadku zapłaty za fakturę/rachunek ze środków własnych) 1 2 3 4 5 6 Bieżący okres rozliczeniowy Faktura nr 1/F/2013 300 000 zł 150 000 zł Faktura nr 2/F/2013 200 000 zł Razem w bieżącym okresie rozliczeniowym: 500 000 zł X

25 1) Dokumenty finansowe przedkładane do realizacji winny zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane projektu objętego umową o dofinansowanie. 2) Relacja łącznej wysokości opłaconych ze środków własnych Beneficjenta kwot dokumentów finansowych (kol. 5) do wartości łącznej dokumentów finansowych przedstawionych do realizacji (kol. 4) nie może być niższa niż udział środków własnych Beneficjenta w stosunku do łącznych planowanych nakładów (wielkości ustalone w §3 ust. 1 i 3 umowy). Kwoty faktur Dotacja Bieżący okres rozliczeniowy Poprzednie okresy rozliczeniowe Razem (nie więcej niż wskazane w §3 ust.1 umowy) Należna kwota dotacji wyliczona według wzoru* Przekazana w poprzednich okresach Wnioskowana kwota dotacji za bieżący okres rozliczeniowy (kol. 4 – kol. 5) 1 2 3 4 5 6 500 000 zł 250 000 zł *Należną kwotę dotacji w kolumnie 4 wylicza się według następującego wzoru:

26 Zestawienie wykonanych robót i usług realizowanych w ramach umowy - stopień zaawansowania stan na dzień: L.p. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania (zgodnie z zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie) Elementy, rodzaje robót (zgodnie z zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie) Termin zakończenia robót Koszt realizacji wg zaawansowania (w zł) Stopień zaawansowania robót (%) Mierzalny efekt rzeczowy / wskaźnik produktu (wskazany w mb, m2, szt.) W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy efektem zaplanowanym (zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie) a wykonanym należy wskazać te różnice i podać przyczyny ich powstania). 1 2 3 4 5 6 Plan Realizacja 1. roboty przygotowawcze i ziemne roboty pomiarowe, odtworzenie punktów trasy, karczowanie krzaków, rozebranie nawierzchni, wywóz gruzu czerwiec 2013 100% roboty pomiarowe na odcinku o długości ……km, odtworzenie punktów trasy na odcinku ………km, karczowanie krzaków …………szt, wykonanie robót rozbiórkowych na powierzchni …..m2, wywóz gruzu …. m3,

27 3. nawierzchnie poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją, warstwa ścieralna o grubości 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego sierpień 2013 lipiec 2013 30% wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni o powierzchni……m2, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na dł. ……..m2, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ……… m2. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni o powierzchni……m2, 4. oświetlenie ustawienie 15 słupów aluminiowych o wysokości 8 m wraz z oprawami, długość wykorzystanych kabli oświetleniowych 530 mb _ 0% 5. elementy ulic krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej, ciągi pieszo-rowerowe wrzesień 2013 wykonanie krawężników betonowych o pow. ….. mb, wykonanie chodników z kostki brukowej o pow. …. mb, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości…. mb.

28 Razem koszty kwalifikowane, w tym:
,00 ,00 x 1. dotacja celowa z budżetu państwa ,00 ,00 2. środki udostępnione przez Beneficjenta z tego: środki własne ,00 środki z innych źródeł publicznych (partner:………………...) 50 000,00 środki prywatne Kolejne zestawienia przedstawiające stopień zaawansowania należy wypełniać "narastająco". Informacja o opóźnieniach i przyczynach ich powstania: w przypadku opóźnień w realizacji planowanych elementów robót, podać przyczyny ich wystąpienia Informacja o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację projektu:

29 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU
Zakres rzeczowy Projektu zawarty jest w pkt. 11 („Szczegółowy opis zadania”) złożonego przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, o czym stanowi § 2 umowy z Wojewodą. Zgodnie z zapisami § 9 Umowy z Wojewodą W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do: niezwłocznego zgłoszenia tego faktu przed wprowadzeniem zmian oraz przed złożeniem wniosku o wypłatę dotacji;

30 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU
Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Beneficjent zawierając z wykonawcą umowę, może ująć w niej zakres szerszy niż planowany na etapie wnioskowania jedynie jako koszt niekwalifikowany. W przypadku jednak, gdy w ramach oszczędności poprzetargowych wnioskodawca chciałby zakres dodatkowy włączyć do dofinansowania, winien zgłosić tę wolę Wojewodzie w formie pisemnej. Możliwość rozszerzenia zakresu przewiduje w pkt Programu: „ Umowa o udzielenie dotacji lub jej zmiana może przewidywać rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania, w przypadku uzyskania oszczędności w wyniku procedury przetargowej”

31 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU
Zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania Pkt Programu stanowi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zachodzi obawa niezakończenia realizacji inwestycji zadania w roku, na który została udzielona dotacja, z przyczyn niezależnych od jednostki, zmiana umowy może przewidywać zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania. Propozycja zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania podlega zaopiniowaniu przez Komisję”.

32 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU
Akceptacja zmian - Wszelkie zmiany w zakresie rzeczowym projektu wymagają akceptacji Wojewody i Komisji do oceny wniosków; Akceptacja zmian następuje jedynie w formie aneksu do umowy; Zmiany w zakresie realizacji projektu muszą być zgłaszane w formie pisemnej w postaci wniosku; Pisemny wniosek powinien określić zakres zmian niezbędny do prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany nie mogą prowadzić do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu Projektu środków innych niż budżetu państwa.

33 Wzór zestawienia zmian zakresu rzeczowego do wniosku o akceptację zmian
szczegółowy opis zadania we wniosku zakres prac po zmianach uwagi frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na powierzchni m2 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na powierzchni m2, gr. warstwy 5 cm wymiana krawężników betonowych w ilości 1 714,00 m bez zmian rozebranie starych obrzeży betonowych i ustawienie nowych w ilości 746,00 m rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego słabo zagęszczonego i niedostatecznie nośnego o grubość warstwy 10 cm w ilości 642,75 m2 rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego słabo zagęszczonego i niedostatecznie nośnego o grubości warstwy 10 cm w ilości 642,75 m2 oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy o gr. 10 cm rozebranie nawierzchni chodników w ilości m2 ilość 1268 m2

34 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych usytuowanych w jezdni i na chodnikach
20 szt remont studzienek ściekowych odstąpiono od realizacji ze względu na ich dobry stan techniczny, planowane wyczyszczenie i regulacja nowe warstwy bitumiczne jezdni na łącznej powierzchni m2 (warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfatowej o gr. 7 cm) warstwa ścieralna gr. 5 cm pow m2, warstwa wiążąca gr. 7 cm pow. 642,75 m2 wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej na powierzchni m2 bez zmian ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach sygnalizatory z pulsującym światłem żółtym i znakiem D6 na wysięgniku nad przejściem dla pieszych (tzw. aktywne przejście dla pieszych) w ilości 2 szt.

35 ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY
- Wszelkie zmiany w realizacji rzeczowej i finansowej projektu wymagają zmiany załączników do umowy celem ich aktualizacji; - W przypadku konieczności dokonania zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, Beneficjent przedstawi Wojewodzie wraz z uzasadnieniem, nowy harmonogram rzeczowo – finansowy oraz nowe zestawienie robót i usług ( załącznik nr 2 ) - W przypadku konieczności dokonania zmian planu składania wniosków o wypłatę dotacji, Beneficjent przedstawi Wojewodzie, wraz z uzasadnieniem, nowy plan.

36 BENEFICJENT MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH OPÓŹNIENIACH W REALIZACJI PROJEKTU LUB NAPOTKANYCH PRZESZKODACH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA JEGO REALIZACJĘ.

37 SPRAWOZDANIE TERMIN ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA 31 stycznia 2014 r.
OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM okres obowiązywania umowy Zakres dokumentów sprawozdawczych: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; rozliczenie inwestycji zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).

38 Beneficjent: Gmina Kalisz
Załącznik nr 7 do umowy nr G-00/2013 z dnia r. (wzór) SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU W 2013 r. Beneficjent: Gmina Kalisz Nazwa Projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 11123D Nr umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a Beneficjentem oraz data jej zawarcia: nr G-00/2013 z dnia r., Część tabelaryczna: Nazwa wykonawcy zadania Zakres umowy Data zakończenia realizacji zadania (dd/mm/rr) Wartość robót realizowanych w ramach Projektu (w zł brutto) Poniesione w 2013 r. wydatki na realizację Projektu wg umowy z wykonawcą rzeczywisty wg umowy z wykonawcą rzeczywista ze środków własnych z otrzymanej dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Firma budowlana BUDMA 2. Biuro usługowe Roboty budowlane Inspektor nadzoru 2 536 000 zł 30 000 zł 1 268 000 zł 15 000 zł Razem: 2 566 000 zł 1 283 000 zł 1. Łączne nakłady na realizację Projektu w 2013 r.( w ramach kosztów kwalifikowanych): planowane (zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, aneksem do umowy): 2 566 000 zł, b) faktycznie poniesione: 2 566 000 zł, 2. Wydatki ze środków własnych na realizację Projektu w 2013 r. (w ramach kosztów kwalifikowanych): planowane: 1 283 000 zł, b) faktycznie poniesione: 1 283 000 zł 3. Dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu w 2013 r. a) planowana: 1 283 000 zł, b) otrzymana 1 283 000 zł c) wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 1 283 000 zł, d) podlegająca zwrotowi 0zł, e) zwrócona 0 zł. 4. Część opisowa (długość wykonanego odcinka drogi, planowane i uzyskane efekty, zgodnie z zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz zał. nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji - w przypadku wystąpienia różnic należy je wskazać i wyjaśnić przyczyny ich wystąpienia): Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 11123D na odcinku o długości 980 m. Wykonano poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m,

39 Wybudowano instalację oświetlenia ulicznego składającą się z 15 słupów aluminiowych o wysokości 8 m wraz z oprawami; długość wykorzystanych kabli oświetleniowych 530 mb; Wykonano elementy ulic: - krawężniki betonowe o pow. ….. mb, - chodniki z kostki brukowej o pow. …. mb, - ciąg pieszo-rowerowy o długości…. mb. ………………………….., dnia ……………………… ……………………………………. Beneficjent

40 Dziękujemy za uwagę Rozliczenie inwestycji:
1.Porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów, źródeł finansowania z wielkościami planowanymi; 2.Analiza i uzasadnienie różnic; 3. Opis ważniejszych działań inwestora w celu usunięcia nieprawidłowości. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap"

Podobne prezentacje


Reklamy Google