Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW II."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW II EDYCJI PROGRAMU Wrocław czerwiec 2013 roku

2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap I: 2008-2011 DOLNOŚLĄSKIE - efekty Rodzaj drogi Rodzaj inwestycji Zadania zrealizowane w latach 2009-2011 w ramach przebudowy, budowy, remontów Liczba zadań Wartość wypłaconej dotacji w tys. zł Wartość wkładu własnego w tys. zł Długość odcinków drogi w km DROGI POWIATOWE 74 85 906 94 472 190, 231 DROGI GMINNE 153 100 434 107 847 168,562 ŁĄCZNIE227 186 340 202 319 358,793

3 CELE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015

4 CELE PROGRAMU rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi; rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi; odbudowa i przywracanie funkcji komunikacyjnej dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych; odbudowa i przywracanie funkcji komunikacyjnej dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych; poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz instytucji świadczących usługi publiczne o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości; poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz instytucji świadczących usługi publiczne o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych.

5 RODZAJE ZADAŃ w zakresie dróg powiatowych i gminnych: w zakresie dróg powiatowych i gminnych: przebudowa, przebudowa, budowa, budowa, remont. remont.

6 Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój Efekty realizacji w roku 2012 Wysokość wsparcia środkami pochodzącymi z dotacji w roku 2012 wynosiła do 30% kosztów realizacji zadania. Środki do dyspozycji dolnośląskiego: 12 084 000 zł Środki do dyspozycji dolnośląskiego: 12 084 000 zł W roku 2012 zrealizowano 27 zadań, w tym: 11 powiatowych i 16 gminnych. Wartość wypłaconej dotacji – 11 967 026 zł Wartość wkładu własnego – 29 587 895 zł Długość odcinków drogi – 40,6 km

7 Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój w roku 2013 Wysokość wsparcia środkami pochodzącymi z dotacji w roku 2013 wynosi do 50% kosztów realizacji zadania. Liczba zadań przeznaczonych do realizacji w roku 2013 wynosi 34, w tym: 11 dotyczących dróg powiatowych 11 dotyczących dróg powiatowych 23 dotyczących dróg gminnych. 23 dotyczących dróg gminnych. Wartość planowanej dotacji –30 210 000 zł Wartość wkładu własnego –31 813 085 zł Długość odcinków drogi – 48,82 km

8 UMOWA WYKONAWCZA O DOFINANSOWANIE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2013

9 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA: realizacja Projektu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i zatwierdzonym projektem budowlanym realizacja Projektu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i zatwierdzonym projektem budowlanym prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych systematyczne monitorowanie Projektu oraz niezwłoczne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji systematyczne monitorowanie Projektu oraz niezwłoczne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji niezwłoczne przekazywanie Wojewodzie informacji o wprowadzonych zmianach do umowy z wykonawcą, odstępstwach i zmianach w zakresie rzeczowym projektu niezwłoczne przekazywanie Wojewodzie informacji o wprowadzonych zmianach do umowy z wykonawcą, odstępstwach i zmianach w zakresie rzeczowym projektu Niezwłoczne przekazanie powiadomienia o podpisaniu umowy z wykonawcą (załącznik nr 6) Niezwłoczne przekazanie powiadomienia o podpisaniu umowy z wykonawcą (załącznik nr 6) ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

10 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji Projektu; gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji Projektu; prowadzenie wyodrębnionej ewidencji środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków prowadzenie wyodrębnionej ewidencji środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków wydatkowanie środków na realizację Projektu do końca roku budżetowego, wydatkowanie środków na realizację Projektu do końca roku budżetowego, przekazanie Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. sprawozdania końcowego z realizacji Projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy przekazanie Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2014r. sprawozdania końcowego z realizacji Projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy

11 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego w ramach Projektu – do dnia 30 listopada 2013 roku Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego w ramach Projektu – do dnia 30 listopada 2013 roku Zakończenie finansowe realizacji inwestycji – należy przez to rozumieć dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności z tytułu zawartych umów z wykonawcami Projektu - do dnia 31 grudnia 2013 roku Zakończenie finansowe realizacji inwestycji – należy przez to rozumieć dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności z tytułu zawartych umów z wykonawcami Projektu - do dnia 31 grudnia 2013 roku

12 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? Dofinansowaniu w ramach dotacji podlegają tylko wydatki kwalifikowane poniesione w 2013r. Wydatki kwalifikowane Wydatkami kwalifikowanymi i podlegającymi dofinansowaniu w ramach projektu są wydatki określone we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodnym z Programem (pkt 9.1),tj.: Wydatkami kwalifikowanymi i podlegającymi dofinansowaniu w ramach projektu są wydatki określone we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodnym z Programem (pkt 9.1),tj.:

13 ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? Nierozerwalnie związane z budową, przebudową i remontem drogi, tj: Nierozerwalnie związane z budową, przebudową i remontem drogi, tj: - roboty budowlane w pasie drogowym, w tym odwodnienie i oświetlenie drogi, - sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego, - inne, zgodne z przepisami dot. finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa.

14 Wydatki niekwalifikowane Wydatkami niekwalifikowanymi są wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz Programie. Beneficjent pokrywa z własnych środków finansowych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu. Wydatkami niekwalifikowanymi są wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz Programie. Beneficjent pokrywa z własnych środków finansowych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu. Nie podlegają refundacji koszty związane z budową: Nie podlegają refundacji koszty związane z budową: - sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz przyłączy do tych sieci, - wiat przystankowych, - infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą Opłaty z tytułu kar i odsetek Opłaty z tytułu kar i odsetek ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

15 PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA UMOWY: stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp; stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp; wykorzystanie środków na cel inny, niż określony w Projekcie; wykorzystanie środków na cel inny, niż określony w Projekcie; odmowa poddania się kontroli; odmowa poddania się kontroli; nieusunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; nieusunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości; zaprzestanie realizacji Projektu lub realizacja niezgodna z umową; zaprzestanie realizacji Projektu lub realizacja niezgodna z umową; Realizacja Projektu ni9ezgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi; Realizacja Projektu ni9ezgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi; nierozliczenie projektu do 31 grudnia 2013 roku nierozliczenie projektu do 31 grudnia 2013 roku porozumienie stron. porozumienie stron. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

16 DOTACJA: NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania projektu. ZWROT DOTACJI PO TERMINIE ZWROT DOTACJI PO TERMINIE Od kwot dotacji zwróconych po terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

17 DOTACJA: DOTACJE WYKORZYSTANE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, POBRANE NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem odsetki naliczane są począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem odsetki naliczane są począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki naliczane są od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki naliczane są od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

18 - zakres rzeczowy projektu musi być zrealizowany zgodnie z zestawieniem przygotowanym na podstawie wniosku o dofinansowanie, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie; - zestawienie precyzuje: - zestawienie precyzuje: przeznaczenie dotacji (wg pkt 11 i 13 wniosku), przeznaczenie dotacji (wg pkt 11 i 13 wniosku), źródła finansowania, źródła finansowania, terminy realizacji kolejnych etapów projektu, terminy realizacji kolejnych etapów projektu, mierzalne efekty rzeczowe. mierzalne efekty rzeczowe. Zestawienie planowanych robót i usług (załącznik nr 2 do umowy)

19 TABLICA INFORMACYJNA (wydatek niekwalifikowany) : elementy tablicy: logo, logo, nazwa Programu, nazwa Programu, tytuł projektu, tytuł projektu, źródła finansowania. źródła finansowania. ZAPISY UMOWY - NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

20 Wzór tablicy informacyjnej Inwestycja pn: Inwestycja pn:…………………………………………………… współfinansowana w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Wartość inwestycji: …………… zł. W tym ze środków: budżetu państwa: 50% budżetu ……….. (pełna nazwa JST) 50%

21 ROZLICZENIE PROJEKTU

22 Plan składania wniosków o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 3 do umowy Plan składania wniosków o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 3 do umowy 3 wnioski o wypłatę dotacji 3 wnioski o wypłatę dotacji ostatni wniosek winien zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zakończenia rzeczowego realizacji, a w sytuacji gdy zakończenie to nastąpiło w drugiej połowie listopada 2013 r. – do 2 grudnia 2013 r. ostatni wniosek winien zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zakończenia rzeczowego realizacji, a w sytuacji gdy zakończenie to nastąpiło w drugiej połowie listopada 2013 r. – do 2 grudnia 2013 r. Wniosek o wypłatę dotacji powinien obejmować wyłącznie wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu, ujęte w pkt 11 i 13 wniosku o dofinansowanie oraz zestawieniu robót i usług, o którym mowa w § 4 ust. 3, wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania robót i usług. Wniosek o wypłatę dotacji powinien obejmować wyłącznie wydatki kwalifikowane związane z realizacją Projektu, ujęte w pkt 11 i 13 wniosku o dofinansowanie oraz zestawieniu robót i usług, o którym mowa w § 4 ust. 3, wraz ze wskazaniem stopnia zaawansowania robót i usług. dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność; jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku; dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność; jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku; wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI

23 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Zestawienie wykonanych robót i usług realizowanych w ramach umowy – stopień zaawansowania.Zestawienie wykonanych robót i usług realizowanych w ramach umowy – stopień zaawansowania. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej; potwierdzeń dokonanej zapłaty ze środków własnych Beneficjenta;potwierdzeń dokonanej zapłaty ze środków własnych Beneficjenta; potwierdzeń dokonanej zapłaty za kwoty otrzymanej dotychczas dotacji;potwierdzeń dokonanej zapłaty za kwoty otrzymanej dotychczas dotacji; dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór prac,dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór prac, Kosztorys powykonawczyKosztorys powykonawczy Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI

24 Wnioskodawca:Gmina Kalisz 1.Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 11123D 2.Umowa o dofinansowanie nr G-00/2013 z dnia 08.05.2013r., (ewentualnie aneks) na kwotę dofinansowania 1 283 000 zł 3.Płatność (pierwsza / pośrednia / końcowa*) *niepotrzebne skreślić 1.Kwota otrzymanej dotacji w ramach projektu w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o płatność ……00 zł. 2.Wydatki i ich finansowanie (dotyczy tylko realizacji projektu w 2013 r.): L.p. Nr dokumentu finansowego (faktura, rachunek 1) Data wystawieniaKwota brutto 1) w tym kwota faktury zapłacona ze środk ó w własnych Beneficjenta: 2) Kwota bruttodata zapłaty (w przypadku zapłaty za fakturę/rachunek ze środk ó w własnych) 123456 Bieżący okres rozliczeniowy 1 Faktura nr 1/F/2013 16.07.2013 300 000 zł150 000 zł 28.07.2013 2 Faktura nr 2/F/2013 18.08.2013 200 000 zł 31.08.2013 … Razem w bieżącym okresie rozliczeniowym: 500 000 zł 350 000 złX Załącznik nr 4 do umowy nr G-00/2013 z dnia ……..............… 2013 r. WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI z budżetu państwa Do: Wojewoda Dolnośląski

25 1) Dokumenty finansowe przedkładane do realizacji winny zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane projektu objętego umową o dofinansowanie. 2) Relacja łącznej wysokości opłaconych ze środków własnych Beneficjenta kwot dokumentów finansowych (kol. 5) do wartości łącznej dokumentów finansowych przedstawionych do realizacji (kol. 4) nie może być niższa niż udział środków własnych Beneficjenta w stosunku do łącznych planowanych nakładów (wielkości ustalone w §3 ust. 1 i 3 umowy). Kwoty fakturDotacja Bieżący okres rozliczeniowy Poprzednie okresy rozliczeniowe Razem (nie więcej niż wskazane w §3 ust.1 umowy) Należna kwota dotacji wyliczona według wzoru* Przekazana w poprzednich okresach Wnioskowana kwota dotacji za bieżący okres rozliczeniowy (kol. 4 – kol. 5) 123456 500 000 zł 0 250 000 zł 0 *Należną kwotę dotacji w kolumnie 4 wylicza się według następującego wzoru:

26 Zestawienie wykonanych robót i usług realizowanych w ramach umowy - stopień zaawansowania stan na dzień: 31.07.2013 L.p. Szczegóło wy zakres rzeczowy zadania (zgodnie z zał. nr 2 do umowy o dofinanso wanie) Elementy, rodzaje robót (zgodnie z zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie) Termin zakończenia robót Koszt realizacji wg zaawansowania (w zł) Stopień zaawanso wania robót (%) Mierzalny efekt rzeczowy / wskaźnik produktu (wskazany w mb, m2, szt.). W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy efektem zaplanowanym (zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie) a wykonanym należy wskazać te różnice i podać przyczyny ich powstania). 12 34 5 6 Plan Realizac ja Plan Realiza cja PlanRealizacja 1. roboty przygotowa wcze i ziemne roboty pomiarowe, odtworzenie punkt ó w trasy, karczowanie krzak ó w, rozebranie nawierzchni, wyw ó z gruzu czerwie c 2013 15 416 zł 100% roboty pomiarowe na odcinku o długości …… km, odtworzenie punkt ó w trasy na odcinku ……… km, karczowanie krzak ó w ………… szt, wykonanie rob ó t rozbi ó rkowych na powierzchni …..m2, wyw ó z gruzu …. m3,

27 3. nawierzchnieposzerzenie nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją, warstwa ścieralna o grubości 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego sierpień 2013 lipiec 2013 430 000 zł129 000 zł30% wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni o powierzchni …… m2, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na dł. ……..m2, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ……… m2. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni o powierzchni …… m2, 4. oświetlenieustawienie 15 słup ó w aluminiowych o wysokości 8 m wraz z oprawami, długość wykorzystanych kabli oświetleniowych 530 mb sierpień 2013 _120 000 zł00% ustawienie 15 słup ó w aluminiowych o wysokości 8 m wraz z oprawami, długość wykorzystanych kabli oświetleniowych 530 mb _ 5. elementy ulickrawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej, ciągi pieszo-rowerowe wrzesień 2013 _12 000 zł00% wykonanie krawężnik ó w betonowych o pow. ….. mb, wykonanie chodnik ó w z kostki brukowej o pow. …. mb, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości …. mb. _

28 Razem koszty kwalifikowane, w tym: 837 416,00 404 416,00 xxx 1. dotacja celowa z budżetu państwa418 708,00202 208,00 xxx 2. środki udostępnione przez Beneficjenta418 708,00202 208,00 xxx z tego: xxx środki własne368 708,00 xxx środki z innych źr ó deł publicznych (partner: ………………...) 50 000,00 xxx środki prywatne xxx Kolejne zestawienia przedstawiające stopień zaawansowania należy wypełniać "narastająco". Informacja o op ó źnieniach i przyczynach ich powstania: w przypadku op ó źnień w realizacji planowanych element ó w rob ó t, podać przyczyny ich wystąpienia Informacja o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację projektu:

29 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU Zakres rzeczowy Projektu zawarty jest w pkt. 11 (Szczegółowy opis zadania) złożonego przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, o czym stanowi § 2 umowy z Wojewodą. Zgodnie z zapisami § 9 Umowy z Wojewodą W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do: niezwłocznego zgłoszenia tego faktu przed wprowadzeniem zmian oraz przed złożeniem wniosku o wypłatę dotacji; niezwłocznego zgłoszenia tego faktu przed wprowadzeniem zmian oraz przed złożeniem wniosku o wypłatę dotacji;

30 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Beneficjent zawierając z wykonawcą umowę, może ująć w niej zakres szerszy niż planowany na etapie wnioskowania jedynie jako koszt niekwalifikowany. Beneficjent zawierając z wykonawcą umowę, może ująć w niej zakres szerszy niż planowany na etapie wnioskowania jedynie jako koszt niekwalifikowany. W przypadku jednak, gdy w ramach oszczędności poprzetargowych wnioskodawca chciałby zakres dodatkowy włączyć do dofinansowania, winien zgłosić tę wolę Wojewodzie w formie pisemnej. Możliwość rozszerzenia zakresu przewiduje w pkt 12.2. Programu: W przypadku jednak, gdy w ramach oszczędności poprzetargowych wnioskodawca chciałby zakres dodatkowy włączyć do dofinansowania, winien zgłosić tę wolę Wojewodzie w formie pisemnej. Możliwość rozszerzenia zakresu przewiduje w pkt 12.2. Programu: Umowa o udzielenie dotacji lub jej zmiana może przewidywać rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania, w przypadku uzyskania oszczędności w wyniku procedury przetargowej Umowa o udzielenie dotacji lub jej zmiana może przewidywać rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania, w przypadku uzyskania oszczędności w wyniku procedury przetargowej

31 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU Zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania Pkt. 12.2. Programu stanowi: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zachodzi obawa niezakończenia realizacji inwestycji zadania w roku, na który została udzielona dotacja, z przyczyn niezależnych od jednostki, zmiana umowy może przewidywać zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania. Propozycja zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania podlega zaopiniowaniu przez Komisję.

32 ZMIANY W ZAKRESIE RZECZOWYM PROJEKTU Akceptacja zmian - Wszelkie zmiany w zakresie rzeczowym projektu wymagają akceptacji Wojewody i Komisji do oceny wniosków; wymagają akceptacji Wojewody i Komisji do oceny wniosków; - Akceptacja zmian następuje jedynie w formie aneksu do umowy; - Zmiany w zakresie realizacji projektu muszą być zgłaszane w formie pisemnej w postaci wniosku; - Pisemny wniosek powinien określić zakres zmian niezbędny do prawidłowej realizacji Projektu. - Zmiany nie mogą prowadzić do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu Projektu środków innych niż budżetu państwa.

33 Wzór zestawienia zmian zakresu rzeczowego do wniosku o akceptację zmian szczegółowy opis zadania we wnioskuzakres prac po zmianachuwagi frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na powierzchni - 2 345 m2 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na powierzchni 2 342 m2, gr. warstwy 5 cm wymiana krawężników betonowych w ilości 1 714,00 mbez zmian rozebranie starych obrzeży betonowych i ustawienie nowych w ilości 746,00 mbez zmian rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego słabo zagęszczonego i niedostatecznie nośnego o grubość warstwy 10 cm w ilości 642,75 m2 rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego słabo zagęszczonego i niedostatecznie nośnego o grubości warstwy 10 cm w ilości 642,75 m2 oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy o gr. 10 cm rozebranie nawierzchni chodników w ilości 1 260 m2ilość 1268 m2

34 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych usytuowanych w jezdni i na chodnikach20 szt remont studzienek ściekowych odstąpiono od realizacji ze względu na ich dobry stan techniczny, planowane wyczyszczenie i regulacja nowe warstwy bitumiczne jezdni na łącznej powierzchni 2 345 m2 (warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfatowej o gr. 7 cm) warstwa ścieralna gr. 5 cm pow. 2 345 m2, warstwa wiążąca gr. 7 cm pow. 642,75 m2 wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej na powierzchni 1 268 m2bez zmian ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach sygnalizatory z pulsującym światłem żółtym i znakiem D6 na wysięgniku nad przejściem dla pieszych (tzw. aktywne przejście dla pieszych) w ilości 2 szt.

35 ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY - Wszelkie zmiany w realizacji rzeczowej i finansowej projektu wymagają zmiany załączników do umowy celem ich aktualizacji; - W przypadku konieczności dokonania zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, Beneficjent przedstawi Wojewodzie wraz z uzasadnieniem, nowy harmonogram rzeczowo – finansowy oraz nowe zestawienie robót i usług ( załącznik nr 2 ) - W przypadku konieczności dokonania zmian planu składania wniosków o wypłatę dotacji, Beneficjent przedstawi Wojewodzie, wraz z uzasadnieniem, nowy plan.

36 BENEFICJENT MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH OPÓŹNIENIACH W REALIZACJI PROJEKTU LUB NAPOTKANYCH PRZESZKODACH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA JEGO REALIZACJĘ.

37 TERMIN ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA 31 stycznia 2014 r. 31 stycznia 2014 r. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM okres obowiązywania umowy okres obowiązywania umowy Zakres dokumentów sprawozdawczych: Zakres dokumentów sprawozdawczych: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; rozliczenie inwestycji zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579). rozliczenie inwestycji zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579). SPRAWOZDANIE

38 Załącznik nr 7 do umowy nr G-00/2013 z dnia 08.05.2013 r. (wzór) SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU W 2013 r. 1.Beneficjent: Gmina Kalisz 2.Nazwa Projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 11123D 3.Nr umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a Beneficjentem oraz data jej zawarcia: nr G-00/2013 z dnia 08.05.2013r., 4.Część tabelaryczna: Nazwa wykonawcy zadaniaZakres umowy Data zakończenia realizacji zadania (dd/mm/rr) Wartość rob ó t realizowanych w ramach Projektu (w zł brutto) Poniesione w 2013 r. wydatki na realizację Projektu wg umowy z wykonawcą rzeczywisty wg umowy z wykonawcą rzeczywista ze środk ó w własnych z otrzymanej dotacji 12345678 1. Firma budowlana BUDMA 2. Biuro usługowe Roboty budowlane Inspektor nadzoru 30.09.1013 30.09.2013 15.10.2013 30.09.2013 2 536 000 zł 30 000 zł 2 536 000 zł 30 000 zł 1 268 000 zł 15 000 zł 1 268 000 zł 15 000 zł Razem: 2 566 000 zł 1 283 000 zł 1. Łączne nakłady na realizację Projektu w 2013 r.( w ramach koszt ó w kwalifikowanych): a)planowane (zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, aneksem do umowy): 2 566 000 zł, b)b) faktycznie poniesione: 2 566 000 zł, 2. Wydatki ze środków własnych na realizację Projektu w 2013 r. (w ramach kosztów kwalifikowanych): a)planowane: 1 283 000 zł, b) faktycznie poniesione: 1 283 000 zł 3. Dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu w 2013 r. a) planowana: 1 283 000 zł, b) otrzymana 1 283 000 zł c) wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem1 283 000 zł, d) podlegająca zwrotowi 0zł, e) zwrócona 0 zł. 4. Część opisowa (długość wykonanego odcinka drogi, planowane i uzyskane efekty, zgodnie z zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz zał. nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji - w przypadku wystąpienia różnic należy je wskazać i wyjaśnić przyczyny ich wystąpienia): Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 11123D na odcinku o długości 980 m. Wykonano poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m,

39 Wybudowano instalację oświetlenia ulicznego składającą się z 15 słupów aluminiowych o wysokości 8 m wraz z oprawami; długość wykorzystanych kabli oświetleniowych 530 mb; Wykonano elementy ulic: - krawężniki betonowe o pow. ….. mb, - chodniki z kostki brukowej o pow. …. mb, - ciąg pieszo-rowerowy o długości…. mb. ………………………….., dnia ………………………. ……………………………………. Beneficjent

40 Rozliczenie inwestycji: 1.Porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów, źródeł finansowania z wielkościami planowanymi; 2.Analiza i uzasadnienie różnic; 3. Opis ważniejszych działań inwestora w celu usunięcia nieprawidłowości. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google