Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 24 sierpnia 2010 r. Wałbrzych – 25 sierpnia 2010 r. Legnica – 26 sierpnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 24 sierpnia 2010 r. Wałbrzych – 25 sierpnia 2010 r. Legnica – 26 sierpnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 24 sierpnia 2010 r. Wałbrzych – 25 sierpnia 2010 r. Legnica – 26 sierpnia 2010 r. Wrocław – 30 sierpnia 2010 r.

2 Liczba nadzorowanych szkół i placówek na Dolnym Śląsku Ogółem – 4 133, w tym: publiczne – 3 152, niepubliczne – 981, młodzieżowe – 3 031, dla dorosłych – 1 102. Szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży: przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego – 1 154, szkoły podstawowe – 825, gimnazja – 478, szkoły ponadgimnazjalne – 554.

3 Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach i placówkach. Ogółem – 457 640, w tym: dzieci i młodzież – 416 111, dorośli – 41 529. W szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży: przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego – 70 976, szkoły podstawowe – 151 165, gimnazja – 93 687, szkoły ponadgimnazjalne – 117 682.

4 Liczba etatów w dolnośląskich szkołach i placówkach dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści bez stopnia razem Liczba nauczycieli 1743021745102862869233954664 stan na dzień 30 września 2009r.

5 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu E W A L U A C J A w roku szkolnym 2009/2010

6 gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe przedszkola

7 Ewaluacja całościowaproblemowaogółem przedszkole 134 szkoła podstawowa 134 gimnazjum 134 szkoła ponadgimnazjalna 134 Ogółem 41216

8 Obszar I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Wymagania dla szkółWymagania dla przedszkoli Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów - Uczniowie / dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie / dzieci są aktywni Respektowane są normy społeczne

9 Podsumowanie wyników ewaluacji w szkołach w zakresie wymagania: Analizowane są wyniki sprawdzianu i egzaminów Liczba szkół Charakterystyka wymagania Poziom spełnienia wymagania 0 Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D. E 1 Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. D W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. 2 Szkoła spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 7 Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. B Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2 Szkoła spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, szkoła wykracza poza poziom B. A

10 Analiza ilościowa w badanych szkołach: zdawalność na sprawdzianie i egzaminach, wyniki ze sprawdzianu lub egzaminów, wskaźnik łatwości/trudności zadań, frakcja opuszczeń, wybory przedmiotów i poziomów na egzaminie maturalnym, analiza porównawcza wyników sprawdzianu lub egzaminów, w tym z wykorzystaniem skali staninowej.

11 Analiza jakościowa uwzględniająca kontekstową interpretację wyników : czynniki indywidualne ucznia, czynniki środowiskowe, czynniki szkolne.

12 Edukacyjna Wartość Dodana www.ewd.edu.pl Możliwości zastosowania Kalkulator EWD+: obliczenie jednorocznych wskaźników EWD dla obu części egzaminu gimnazjalnego, w różnych konfiguracjach, utworzenie wykresu rozrzutu wyników, utworzenie wykresów z przedziałami ufności, utworzenie wykresów staninowych, obliczenie rozkładów reszt dla uczniów indywidualnych, utworzenie tabel z wybranymi danymi.

13 Poziom spełnienia przez szkoły dolnośląskie, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.1- Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów

14 Poziom spełnienia przez szkoły w Polsce, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.1 – Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów

15 Podsumowanie wyników ewaluacji w szkołach w zakresie wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Liczba szkół Charakterystyka wymagania Poziom spełnienia wymagania 0 Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D. E 1 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. D Diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. 4 Szkoła spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 5 W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. B Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów. 2 Szkoła spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, szkoła wykracza poza poziom B. A

16 Podsumowanie wyników ewaluacji w przedszkolach w zakresie wymagania: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Liczba przedsz koli Charakterystyka wymagania Poziom spełnienia wymagania 0 Przedszkole nie spełnia wymagania na poziomie D. E 0 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. D 1 Przedszkole spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 2 W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. B Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. 1 Przedszkole spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, przedszkole wykracza poza poziom B. A

17 Poziom spełnienia przez dolnośląskie szkoły i przedszkola, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.2 – Uczniowie/dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

18 Poziom spełnienia przez szkoły i przedszkola w Polsce, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.2 – Uczniowie/dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

19 Podsumowanie wyników ewaluacji w szkołach w zakresie wymagania: Uczniowie są aktywni Liczba szkół Charakterystyka wymagania Poziom spełnienia wymagania 0 Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D. E 0 Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce. D 2 Szkoła spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 6 Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. B W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczniów. 4 Szkoła spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, szkoła wykracza poza poziom B. A

20 Podsumowanie wyników ewaluacji w przedszkolach w zakresie wymagania: Dzieci są aktywne Liczba przeds zkoli Charakterystyka wymagania Poziom spełnienia wymagania 0 Przedszkole nie spełnia wymagania na poziomie D. E 0 Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. D 0 Przedszkole spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 3 Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju. B 1 Przedszkole spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, przedszkole wykracza poza poziom B. A

21 Poziom spełnienia przez dolnośląskie szkoły i przedszkola, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.3 – Uczniowie / dzieci są aktywni

22 Poziom spełnienia przez szkoły i przedszkola w Polsce, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.3 – Uczniowie/dzieci są aktywni

23 Podsumowanie wyników ewaluacji w szkołach w zakresie wymagania: Respektowane są normy społeczne Liczba szkół Charakterystyka wymagania Poziom spełniania wymagania 0 Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D. E 0 Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. D W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 5 Szkoła spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 7 Uczniowie prezentują właściwe zachowania. B W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. 0 Szkoła spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, szkoła wykracza poza poziom B. A

24 Podsumowanie wyników ewaluacji w przedszkolach w zakresie wymagania: Respektowane są normy społeczne Liczba przed szkoli Charakterystyka wymagania Poziom spełniania wymagania 0 Przedszkole nie spełnia wymagania na poziomie D. E 0 Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie D W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 0 Przedszkole spełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiąga poziomu B. C 4 Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. B W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. 0 Przedszkole spełniania wymaganie na poziomie D i na poziomie B, przedszkole wykracza poza poziom B. A

25 Poziom spełniania w szkołach i przedszkolach dolnośląskich, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.4 - Respektowane są normy społeczne

26 Poziom spełnienia przez szkoły i przedszkola w Polsce, w roku szkolnym 2009/2010, wymagania 1.4 – Respektowane są normy społeczne

27 Procesy wynikające z charakterystyki wymagań: analiza stanu wyjściowego, planowanie i realizowanie działań, diagnozowanie i analizowanie działań, formułowanie wniosków z analiz, modyfikowanie podejmowanych działań, wdrażanie wniosków, poprawa stanu początkowego.

28 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E w roku szkolnym 2009/2010

29

30 Kontrole zrealizowane w województwie dolnośląskim Liczba tematów kontroli – 13, Liczba skontrolowanych szkół i placówek – 698, Wskaźnik procentowy skontrolowanych szkół i placówek – 16,8%.

31 Wyniki kontroli szkół i placówek w województwie dolnośląskim Kontrole wykazały: prawidłowe funkcjonowanie placówek – 6 tematów kontroli, występowanie uchybień – 3 tematy kontroli, funkcjonowanie szkół i placówek niezgodne z przepisami prawa – 4 tematy kontroli.

32 Tematyka kontroli, które wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół i placówek: Zgodność prowadzenia z przepisami prawa arkuszy ocen uczniów. Wydawanie opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. Organizacja kursów kwalifikacyjnych.

33 Tematyka kontroli, które wykazały uchybienia w funkcjonowaniu placówek: Organizacja i prowadzenie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia w publicznym centrum kształcenia ustawicznego. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

34 Tematyka kontroli, które potwierdziły funkcjonowanie szkół i placówek zgodne z przepisami prawa: Realizacja przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa. Realizacja zadań przez doradców metodycznych. Realizacja zadań zespołów wychowawczych. Prawidłowość organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków.

35 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu KONTROLE DORAŹNE w roku szkolnym 2009/2010

36 Kontrole doraźne sprawdzenie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 przez szkoły niepubliczne – 57 kontroli, dokumentacja przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy – 5 kontroli, zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 2 kontrole, inna tematyka – 5 kontroli.

37 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu W S P O M A G A N I E w roku szkolnym 2009/2010

38 Wspomaganie Organizacja 27 konferencji dla dyrektorów szkół. Zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 12 przykładów dobrych praktyk. Uruchomienie platformy do e-learningu. Udział w pracach koordynowanych przez MEN dotyczących jednolitego w całym kraju sposobu opracowania wyników ewaluacji, Prace nad opracowaniem pełnych wyników ewaluacji dla województwa dolnośląskiego.

39 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu MONITOROWANIE w roku szkolnym 2009/2010

40 Monitorowanie Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

41 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

42 Nauczyciele zapoznali się z nową podstawą programową. Wprowadzono większość rozwiązań organizacyjnych zawartych w podstawie programowej. Uwzględniono rozwiązania metodyczne wynikające z podstawy programowej.

43 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Stwierdzone nieprawidłowości: nieuwzględnianie zalecanego czasu przebywania dzieci na świeżym powietrzu, częste prowadzenie drugiego j. obcego bez uwzględnienia stopnia zaawansowania niewprowadzenie, w części gimnazjów, nauczania fizyki, jako przedmiotu doświadczalnego, rzadkie wkorzystywanie obserwacji na lekcjach geografii w gimnazjach, nierealizowanie edukacji dla bezpieczeństwa w systemie klasowo – lekcyjnym, sporadyczne wykorzystywanie na lekcjach przedmiotowych pracowni multimedialnych oraz zasobów wideoteki i programów komputerowych na lekcjach muzyki, sporadyczne wykorzystywanie w przedszkolach przyborów umuzykalniających i gimnastycznych.

44 Monitorowanie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych Alternatywne formy realizacji wychowania fizycznego: Zajęcia sportowe – 60% Zajęcia rekreacyjne – 24% Zajęcia taneczne – 12% Aktywne formy turystyki – 4%

45 Monitorowanie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych W co 5-tej monitorowanej szkole wprowadzono formy alternatywne realizacji zajęć wychowania fizycznego. Problemy szkół: niewystarczająca baza sportowa, konieczność organizacji dowozu uczniów. Szkoły korzystają z wynajętych obiektów sportowych.

46 Liczba uczniów w monitorowanych szkołach zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego Szkoły zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego ogółem %chłopcy%dziewczęta% Podstawowe 2512% 1583%932% Gimnazja 111612% 75015%3668% Ponadgimnazjalne 192010% 7437%117712% Ogółem 3987 16511636

47 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu S K A R G I w roku szkolnym 2009/2010

48 Skargi wpływające do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

49 Tematyka skarg (wg. kategorii MEN)

50 Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2009/2010 (stan na 30 czerwca 2010 r.)


Pobierz ppt "Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 24 sierpnia 2010 r. Wałbrzych – 25 sierpnia 2010 r. Legnica – 26 sierpnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google