Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan spotkania 1. Część wspólna:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan spotkania 1. Część wspólna:"— Zapis prezentacji:

1 Plan spotkania 1. Część wspólna:
Obowiązki Beneficjenta realizującego projekt w ramach POKL, zgodnie z umową o dofinansowanie Pomoc publiczna Podstawowe zasady sporządzania wniosku o płatność Promocja Wypełnianie nakładki PEFS Zmiany w projekcie Rola opiekuna projektu 2. Indywidualne konsultacje z opiekunami projektów

2 Beata Słowik Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Marzec 2010
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beata Słowik Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Marzec 2010 2

3 Plan prezentacji Przedmiot umowy – 1 slajd Płatności – 5 slajdów
Monitoring i kontrola – 2 slajdy Konkurencyjność - 1 slajd Ochrona danych osobowych – 2 slajdy Obowiązki informacyjne – 1 slajd Zmiany w projekcie – 1 slajd Środki przyznaje się beneficjentowi ale wszystkie obostrzenia (konkurencyjność, obowiązki informacyjne, ochrona danych osobowych) obowiązują też partnera 3

4 Przedmiot umowy § 2. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca II stopnia przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej xxxxxxx PLN i stanowiącej nie więcej niż xx,xx % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. § 4. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie xxxxxx PLN , co stanowi xx,xx% wydatków kwalifikowalnych Projektu W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Pośrednicząca II stopnia może kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w § 2. 2. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem, stanowią xx,xx% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu bezpośrednich wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków w ramach cross-financingu) 3. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Środki przyznaje się beneficjentowi ale wszystkie obostrzenia (konkurencyjność, obowiązki informacyjne, ochrona danych osobowych) obowiązują też partnera 4

5 Płatności (1/5) § 7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem. § 8. Dofinansowanie na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności 6. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem (wyodrębnionego dla projektu) rachunku bankowego pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne. 8. Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania, stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność. 5

6 Płatności (2/5) 9. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą II stopnia do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 10. Kwota dotacji celowej o której mowa w ust. 9 podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. 11. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. 12. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym. 6

7 Płatności (3/5) § 9. 1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2: Złożenie (w ciągu 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego) przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, 2) zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność w wysokości co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania, 3) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 1, realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 4) w przypadku środków, o których mowa w § 2 pkt 2, dostępność środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 7

8 Płatności (4/5) § 10. 3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wezwać beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu. 5. Instytucja Pośrednicząca II stopnia, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą: kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; zatwierdzoną kwotę dofinansowania oraz wkładu własnego 6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność. 8

9 Płatności (5/5) § 11. 1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu 2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu (na rachunek podany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia). § 12. 1. Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową, 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu, 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz 4) na wniosek instytucji kontrolnych. § 15. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta weksel in blanco 150% najwyższej transzy 9

10 Monitoring i kontrola (1/2)
§ 16. Beneficjent zobowiązuje się do: 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy; 3) zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 10

11 Monitoring i kontrola (2/2)
§ W przypadku zlecania zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. 5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. § Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. 11

12 Konkurencyjność § W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje się do następujących reguł: 1) zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, 2) w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; 3) Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; 5) wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; 6) w przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. 3. Zasad, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie. Ale jak ktoś ma stosować PZP to obowiązuje go PZP 12

13 Ochrona danych osobowych (1/2)
§ Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. 8. Instytucja Pośrednicząca II Stopnia umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu jedynie wyjątkowo, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej II Stopnia i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu 10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 13

14 Ochrona danych osobowych (2/2)
15. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 16. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 14

15 Obowiązki informacyjne
§ 23. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4. 15

16 Zmiany w projekcie § 25. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej II stopnia nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej II stopnia 2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą: 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu; 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem; 3) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach projektu; 4) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo; 4. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów. 16

17 Priorytet VIII Agnieszka Pierzak Rafał Uhl
Pomoc publiczna w ramach PO KL Priorytet VIII Agnieszka Pierzak Rafał Uhl Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

18 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL NOWELIZACJA: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. tej dacie w ramach Programu Kapitał Ludzki.

19 Pomoc publiczna w Priorytecie VIII
Pomoc publiczna na szkolenia – rozdział 3 Rozporządzenia… Pomoc publiczna na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców i MŚP – rozdział 4 Rozporządzenia… Pomoc de minimis rozdział 5 Rozporządzenia…

20 Podstawowe definicje Mikroprzedsiębiorstwo, MŚP - § 2 , pkt. 5 Szkolenie ogólne – § 2, pkt. 10 Szkolenie specjalistyczne - § 2, pkt. 11 Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji - § 2, pkt. 9

21 Pomoc publiczna w Poddziałaniu 8.1.1
Typ projektu: Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi);

22 Szkolenie ogólne Szkolenie ogólne - które pracownik będzie mógł wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy, u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej

23 Szkolenie specjalistyczne
Szkolenie specjalistyczne - prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej

24 Pomoc publiczna w Poddziałaniu 8.1.1
UWAGA: Pomoc publiczna na usługi doradcze dla dużych przedsiębiorstw udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Odrzucamy projekt na krzyżykach.

25 Intensywność pomocy – szkolenia ogólne
60 % - dla dużych przedsiębiorstw 70 % dla średniego przedsiębiorstwa 80 % - dla mikro i małego przedsiębiorstwa Dodatkowa premia punktowa (10 %) dla pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych Od – dodatkowe 10 % tylko do osiągnięcia pułapu 80 % - par. 23, ust. 2

26 Intensywność pomocy – szkolenia specjalistyczne
25 % - dla dużych przedsiębiorstw 35 % dla średniego przedsiębiorstwa 45 % - dla mikro i małego przedsiębiorstwa Dodatkowa premia punktowa (10 %) dla pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych Od – dodatkowe 10 % tylko do osiągnięcia pułapu 80 % - par. 23, ust. 2 Pytanie do uczestników: Co jeśli nie można ustalić czy szkolenie jest ogólne czy specjalistyczne? Co jeśli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia ogólnego jak i specjalistycznego? Co jeśli projekt ma zadania: 1. szkolenia ogólne, 2. szkolenia specjalistyczne? Omówić sprawę z rozumieniem szkolenia specjalistycznego i ogólnego.

27 Intensywność pomocy - doradztwo
Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów usługi doradczej (§ 28, ust. 1)

28 Intensywność pomocy de minimis
Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100 % wydatków kwalifikowalnych

29 Wydatki kwalifikowalne związane z usługami szkoleniowymi

30 Wydatki kwalifikowalne - szkolenia
Katalog wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy publicznej na szkolenia określa § 22, ust. 1 Wyjaśnić to sformułowanie w tym koszy obsługi admnistracyjno-księgowej i finansowej itp..

31 Wydatki kwalifikowalne - szkolenia
Wydatki wskazane w § 22, stanowią podstawę do wyliczenia wysokości pomocy publicznej Uwaga: § 22, pkt. 7 Wyjaśnić co oznaczają zapisy : Par. 22 pkt. 7 : Co jest objęte pomocą w szkoleniach zamkniętych i otwartych koszty ogólne + wkład w postaci wynagrodzeń stanowi 50% pozsotałych kosztów.

32 Wydatki kwalifikowalne związane z usługami doradczymi

33 Wydatki kwalifikowalne - doradztwo
Celem doradztwa jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, jego efektem powinno być opracowanie i/lub wdrożenie określonych działań w obszarze objętym usługą doradztwa

34 Wydatki kwalifikowalne - doradztwo
Określone w § 27 rozporządzenia Usługi doradcze nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa Koszty ogólne związane z realizacją projektu doradczego, w tym koszty obsługi księgowej, administracyjno-biurowej i finansowej projektu, koszty wynajmu, koszty promocji, itp. nie kwalifikują się do objęcia pomocą na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku projektodawców będących beneficjentami pomocy oraz projektów realizowanych na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorstw powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo, wydatki te powinny zostać objęte pomocą de minimis. 34

35 Cross-financing w projektach objętych regułami pomocy publicznej

36 Wydatki kwalifikowalne – cross finacing
Cross – financing = max 10% kosztów kwalifikowalnych projektu Zmiana: nie liczy limitu sprzętu w odniesieniu do zadań związanych ze szkoleniami.

37 Wydatki kwalifikowalne – cross finacing
Ta część pomocy publicznej udzielana jest na zasadzie pomocy de minimis jeżeli Beneficjent projektu jest jednocześnie Beneficjentem pomocy Do ustalenia - co to znaczy to kwalifikowalnych

38 METODOLOGIA WYLICZENIA POMOCY PUBLICZNEJ

39 Koszty zarządzania, pośrednie
W projektach otwartych: wydatki nie objęte pomocą publiczną W projektach szkoleniowych zamkniętych wydatki objęte pomocą publiczną wkład – w odpowiedniej wysokości w zależności od rodzaju szkoleń (ogólne, specjalistyczne) W projektach doradczych zamkniętych: wydatki objęte pomocą publiczną – de minimis W projektach doradczych zamkniętych: wydatki objęte pomocą publiczną – de minimis Zadanie dla uczestników: Proszę odnaleźć to w rozporządzeniu. 39

40 Pomoc publiczna na szkolenia
Czynniki determinujące wysokość pomocy publicznej: Wielkość przedsiębiorstwa Rodzaj szkolenia Kategoria uczestników objętych wsparciem

41 Pomoc publiczna na szkolenia
Warunek udzielenia pomocy publicznej: Wniesienie przez beneficjenta pomocy WKŁADU PRYWATNEGO Przykład – prosty na jednym zadaniu

42 Pomoc publiczna na szkolenia
Rodzaje wkładu prywatnego: Wkład w postaci gotówki Wkład w postaci wynagrodzeń Wkład mieszany Przykłady wkładów w generatorze – sposób ujmowania wydatków Przy omawianiu wkładu w postaci wynagrodzeń – jakie mogą być jednostki mary – osoba, godzina, dzień szkoleniowy

43 Pomoc publiczna na usługi doradcze
Zawsze 50 % kosztu usługi Pozostałe 50 % Beneficjent Pomocy zapłaci na podstawie faktury wystawionej przez podmiot realizujący usługę szkoleniową

44 ROZLICZANIE WKŁADU

45 Wkład wynagrodzeniami
Za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu Liczony od wynagrodzenia brutto brutto Wnoszony max do wysokości 50 proc. wydatków objętych pomocą publiczną w projekcie Wykazywany we wnioskach o płatność (oświadczenie o wkładzie prywatnym)

46 Wkład gotówkowy Zapłata za wydatki kwalifikowalne z własnych środków Beneficjenta pomocy Musi zostać odpowiednio wykazany we wniosku o płatność (kol. 11 Źródła finansowania) Beneficjent nie powinien przelewać środków na wkład prywatny na konto dotacji

47 UZYSKANIE ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI WKŁADU PRYWATNEGO

48 Problemy Przesunięcia pomiędzy wydatkami objętymi i nieobjętymi pomocą publiczną Wkład + koszty ogólne – max 50 proc. wartości projektu – monitorowanie 48

49 Problemy Wyliczenie maksymalnej intensywności pomocy - dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie (problem różnej wartości szkoleń) Kryteria rekrutacji a liczba firm różnej wielkości do zrekrutowania Zmiana sposobu wniesienia wkładu Przekroczenie wysokości wniesionego wkładu 49

50 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA BENEFICJENTOWI POMOCY PUBLICZNEJ

51 Udzielenie pomocy publicznej na szkolenia
Uzyskanie od Beneficjenta pomocy publicznej informacji o otrzymanej pomocy publicznej bądź informacji o nieotrzymaniu pomocy Zweryfikowanie, czy Beneficjent nie jest wykluczony Poinformowanie Beneficjenta o braku obowiązku notyfikacji Art. 38. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: Podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE bądź o braku obowiązku notyfikacji. 51

52 EFEKT ZACHĘTY 52

53 Efekt zachęty efekt zachęty - gwarantuje, że bez udzielonej pomocy publicznej dany projekt nie zostałby zrealizowany w przewidzianej formie lub zakresie. 53

54 Efekt zachęty Efekt zachęty dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw Dla projektów skierowanych do konkretnych firm: wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu Dla projektów z otwartą rekrutacją: umowa o przystąpieniu do projektu szkoleniowego (umowa szkoleniowa) zawarta pomiędzy projektodawcą a beneficjentem pomocy została podpisana przed rozpoczęciem realizacji szkoleń 54

55 Efekt zachęty Efekt zachęty dla dużych przedsiębiorstw
Warunek jak dla MŚP Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony, zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony, całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona, nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu. 55

56 Jolanta Piekarska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wniosek o płatność Jolanta Piekarska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

57 Obowiązujące dokumenty
Zasady Finansowania, Wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków, Szczegółowy opis priorytetów PO KL w zakresie Priorytetu VIII, Podręcznik Pomocy Publicznej. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach PO KL – Załącznik nr 4 Zasad Finansowania Zasady dotyczące sporządzania wniosków o płatność Dokumenty do pobrania/Finanse projektu)

58 Kompletny wniosek o płatność
Wniosek wypełniony w aktualnym GWP Załącznik nr1 (Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki) Załącznik nr 2 (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia) Załącznik A (Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu) Wyciągi bankowe z konta projektowego potwierdzone za zgodność z oryginałem Oświadczenie o wkładzie prywatnym (w przypadku rozliczania wkładu we wniosku o płatność) Oświadczenie o płatnościach gotówkowych Formularz PEFS złożony w oddzielnej kopercie 58

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
PROMOCJA PO KL - Warunkiem kwalifikowalności wydatku Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia r. Renata Markowska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 59 59

60 Wymóg stosowania wytycznych przez beneficjenta:
od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu jeżeli WUP w Krakowie dopuszcza rozpoczęcie realizacji projektu przed datą podpisania umowy, 60 60

61 Obowiązujące logotypy
Logotyp PO KL Logotyp Unii Europejskie Informacja o współfinansowaniu 61 61

62 Obowiązujące logo PO KL
Wersja podstawowa Wersja z hasłem Programu (można ją stosować jak wersję podstawową) Wersja uzupełniająca (w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach np. trudności z nadrukiem w formie podstawowej) 62 62

63 Obowiązujące logo PO KL
d) Wersje anglojęzyczne (w przypadku materiałów przeznaczonych dla obcokrajowców np. gadżety lub promocyjne materiały drukowane) e) Wersje jednokolorowe (mogą być stosowane we wszystkich obszarach komunikacji, ale w szczególności, gdy wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych) 63 63

64 Dodatkowo obowiązują stosowne logotypy w wersji angielskiej
Obowiązujące logo Unii Europejskiej Dodatkowo obowiązują stosowne logotypy w wersji angielskiej 64 64

65 Nie wolno zmieniać znaku poprzez zmiany kolorystyki, czcionki, proporcji, oraz poprzez wydłużanie i skracanie znaku! Można stosować znaki PO KL i UE na każdym tle z wyjątkiem teł zarezerwowanych dla innych programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności. Tłem podstawowym dla kolorowego znaku PO KL jest biały, a dla wersji jednokolorowej pomarańczowy. W przypadku kolorowego logo Unii Europejskiej na kolorowym tle, należy wokół flagi wstawić białą obwódkę 65 65

66 Zestawienia logotypów i informacja o współfinansowaniu
Samo oznaczenie logotypami jest wystarczające w przypadku gadżetów promocyjnych Można również stosować zestawienia logotypów pionowo! 66 66

67 Zestawienia logotypów i informacja o współfinansowaniu
W przypadku oznaczania sprzętu zakupionego w ramach projektu stosuje się odgórnie ustalone oznaczenie: wolno umieszczać informację o współfinansowaniu w dowolnym miejscu materiału, ale poza ciągiem znaków 67 67

68 Hasło PO KL: Człowiek – najlepsza inwestycja
- należy obligatoryjnie stosować na plakatach, billboardach, banerach, tablicach informacyjnych, namiotach, stoiskach wystawienniczych (na innych materiałach jest opcjonalne) - można wymyślić własne hasło i stosować je zamiast hasła Programu (tu jednak proponuję na wszelki wypadek konsultować je z MRR) - Hasło programu należy umieszczać poza ciągiem znaków: 68 68

69 Elementy wizualizacji
Wariant podstawowy Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji Duże materiały: tablice informacyjne, pamiątkowe, reklamowe, billboardy, plakaty, bannery, standy, roll-up, ścianki konferencyjne namioty, stoiska wystawowe itp. Materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać co najmniej obowiązkowo: Logo PO KL Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego Hasło określone dla PO KL (w przypadku materiałów 1c-6 stosowanie hasła nie jest obowiązkowe, jest tylko zalecane) informacja o współfinansowaniu 2. Materiały drukowane: publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., notatniki, dyplomy, certyfikaty, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, teczki firmowe, kalendarze itp. 3. strony internetowe, bazy danych 4. filmy i reklamy telewizyjne 5. prezentacje Power Point 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie informujące o współfinansowaniu 69 69

70 Wariant podstawowy – przykłady oznaczeń
70 70

71 Wariant podstawowy: oznaczanie pomieszczeń
Każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy informacyjnej, naklejki lub innego rodzaju materiału zawierającego dwa podstawowe logotypy: Logo PO KL i flagę Unii Europejskiej z dwoma podpisami oraz informację o realizowaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja taka powinna w szczególności znaleźć się w siedzibie beneficjenta, biurze projektu, w salach szkoleniowych i innych salach, w których realizowane jest wsparcie skierowane bezpośrednio do osób. Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu. Plakaty, billboardy, tablice informacyjne i reklamowe powinny zawierać hasło Programu! 71 71

72 Wariant podstawowy: oznaczanie pomieszczeń
Plakat będący oznakowaniem pomieszczenia nie musi zawierać wyłącznie informacji o współfinansowaniu i dwóch logotypów może również zawierać dowolną formę graficzną, rysunek, W takim wypadku informacja o współfinansowaniu wraz z wymaganymi logotypami powinna zawierać co najmniej 15% powierzchni, plakatu, tablicy. Przykład plakatu 72 72

73 Wariant podstawowy: sprzęt
Sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupiony/amortyzowany/wynajęty/leasingowany na potrzeby projektu musi być wyraźnie oznakowany – np. za pomocą naklejki – w widocznym miejscu; W przypadku przedmiotów, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów i informacji o współfinansowaniu (np. małe aparaty fotograficzne, dyktafony itp.) możliwe jest ich zamieszczenie na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi być to opakowanie/etui użytkowane łącznie ze sprzętem. W przypadku oznaczania sprzętu zakupionego w ramach projektu stosuje się odgórnie ustalone oznaczenie (bez loga instytucji): Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. zszywacze, dziurkacze itp. zakupionego na potrzeby biurowe. 73 73

74 Wariant podstawowy: wynagrodzenia
Informacja o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinna zostać zawarta: w opisie stanowiska oraz/lub w zakresie obowiązków pracownika w stałym (o ile istnieje) miejscu pracy osób, których wynagrodzenie jest współfinansowane z EFS, w formie tabliczki wywieszonej np. przed pokojem w którym dana osoba wykonuje obowiązki. 74 74

75 Wariant podstawowy: publikacje elektroniczne
Na publikacjach w wersji elektronicznej (płyty CD, DVD, VHS, pamięci flash, do pobrania z www itp.) na pierwszej stronie/ pierwszym widocznym ekranie/ oknie powitania, które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku danych powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu oraz logotypy, ponadto w przypadku nośników takich jak CD lub DVD informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się również na płycie oraz okładce płyty (jeśli występuje, a front zapakowanej płyty jest niewidoczny). W przypadku prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie/ oknie powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 75 75

76 Podział sposoby oznaczania ze względu na rodzaj i wielkość materiału
Wariant minimalny Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji 1. Małe materiały: a. gadżety, b. nadruki na płytach CD/DVD itp., 2. Materiały drukowane: a. papier firmowy, b. bilety wizytowe, c. karty grzecznościowe, d. koperty, Materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać co najmniej obowiązkowo: Logo PO KL Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej 76 76

77 Wariant minimalny: papier firmowy
Papier firmowy może mieć wszystkie oznaczenia od logotypów w wersji podstawowej przez informacje o współfinansowaniu i hasło Programu. Obowiązkowo jednakże musi być oznaczony co najmniej przez logotypy PO KL i UE z odniesieniem do Unii Europejskiej 77 77

78 Wariant minimalny: gadżety
Gadżety jako materiały promocyjne powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach. W szczególności w przypadku gadżetów nietypowych o dużej wartości jednostkowej – decyzja o takiej formie promocji powinna zostać podparta wiarygodnymi informacjami o racjonalności takiego wydatku. W przypadku tych materiałów nie musi pojawiać się informacja o współfinansowaniu, wystarczy jak pojawią się logotypy PO KL i flaga UE z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej. 78 78

79 Pomocne informacje znajdują się na stronie internetowej
Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 79 79

80 PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PEFS
Paulina Tetich Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

81 Obowiązująca wersja Formularza PEFS 2007
Od r. Beneficjenci mają obowiązek składać Formularz PEFS w wersji 2.0

82 W jaki sposób należy dostarczyć formularz PEFS?
Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony do właściwej instytucji osobiście lub przesłany pocztą za potwierdzeniem odbioru. Nośnik elektroniczny, na którym zapisano dane osobowe, należy umieścić odpowiednio w jednej a następnie w drugiej kopercie.

83 KAŻDA Z KOPERT MUSI BYĆ ZAKLEJONA
Opis kopert ( Zgodnie z zasadami postępowania z danymi osobowymi przekazywanymi przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Opis koperty wewnętrznej musi zawierać informacje: Słowo PEFS, Nazwa beneficjenta, Numer oraz nazwę projektu, Program, Działanie, Poddziałanie, którego dotyczy projekt, Okres za który przekazywane są dane Liczba beneficjentów ostatecznych znajdujących się w zbiorze. 2. Koperta zewnętrzna opis: Słowo PEFS Nazwa beneficjenta Program, Działanie i Poddziałanie, którego dotyczy projekt KAŻDA Z KOPERT MUSI BYĆ ZAKLEJONA

84 W jaki sposób należy zabezpieczyć formularz PEFS?
Dane powinny być skompresowane do jednego z formatów ZIP, TAR lub RAR i zabezpieczone hasłem. Hasło do skompresowanego pliku oraz do konta administratora powinno zostać przekazane do WUP w odrębnej przesyłce. NIEDOPUSZCZALNE jest przesyłanie danych drogą elektroniczną.

85 Poprawność zabezpieczenia Formularza PEFS
Plik należy zabezpieczyć hasłem, na poziomie pakowania oraz uruchamiania Formularza. Uwaga: IZ poddaje w wątpliwość poziom zabezpieczeń w przypadku używania w ramach projektu jednego hasła przez cały okres realizacji projektu.

86 Brak danych w Formularzu
Wszystkie sytuacje, w których beneficjent dostarczy niekompletny zakres danych zawartych w Formularzu będą skutkowały brakiem jego akceptacji. W przypadku, gdy przedstawione dane będą niekompletne, a uzasadnienie takiego stanu rzeczy nie zostanie przedstawione, uczestnik projektu będzie uznawany za nieuprawnionego do udziału we wsparciu, a tym samym wydatki związane z jego uczestnictwem w projekcie będą uznawane za niekwalifikwalne. W przypadku braku danych teleadresowych projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego wyjaśnienia czynników, które spowodowały brak poszczególnych danych.

87 Dane zawarte w formularzu PEFS powinny być zgodne z: informacjami
zawartymi w załączniku nr 2 do Wniosku Beneficjenta o płatność.

88 Najczęściej spotykane błędy:
Podane złe hasło do skompresowanego pliku oraz konta administratora, numer projektu, Pesel, NIP, Podanie powiatów i miast nie zgodnie ze słownikiem Niezgodność liczby b.o z załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność.

89 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Katarzyna Jamróz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 89

90 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zasada generalna: Realizacja Projektu powinna przebiegać zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie i harmonogramem realizacji Projektu O zapisach umowy była już mowa w pierwszej części spotkania i bardzo proszę aby każdy z Państwa prześledził wszystkie jej zapisy i stosował się do nich podczas realizacji projektu. Jeśli chodzi o zapisy we wniosku o dofinansowanie to przede wszystkim realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z zapisami w części Grupy docelowe (należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na to żeby nie zawężać tych grup docelowych), 3.3 – Działania, 3.4 – Rezultaty i produkty oraz części Zarządzanie projektem. Zmiany zapisów które znajdują się we wniosku o dofinansowanie w części III – charakterystyka projektu wymagają zgłoszenia do IP2 i uzyskania akceptacji. Realizacja projektu powinna przebiegać również zgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Ważne jest aby wszystkie podejmowane działania odbywały się w określonych okresach, kwartałach lub miesiącach. Nam jako instytucji wdrażającej daje to poniekąd gwarancję że projekt jest realizowany w sposób właściwy i nie dzieje się w nim nic niepokojącego. Jeżeli podczas realizacji projektu okazuje się że pewne etapy nie mogą rozpocząć się zgodnie z planowanym harmonogramem zmiany te łącznie z uzasadnieniem przesunięć należy zgłaszać do instytucji wdrażającej. Chciałabym tutaj zaznaczyć że zmiany takie należy dobrze przeanalizować pod kątem ich wpływu na cały projekt. Bardzo często przesunięcie jednego etapu w projekcie wpływa na opóźnienia kolejnych. Np. przesunięcie okresu rekrutacji zapewne wpłynie na okres rozpoczęcia szkoleń, zatrudnienie wykładowców. Bardzo proszę aby w momencie kiedy zmiany takie są konieczne popatrzę na nie w sposób globalny żeby uniknąć wysyłania pism o zmiany za każdym razem kiedy zauważą państwo opóźnienia w projekcie. 90

91 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że: nie będą zagrożone cele realizacji projektu (określone we wniosku o dofinansowanie) wartość dofinansowania nie zostanie zwiększona nie będą dotyczyć zapisów we wniosku za które Beneficjent otrzymał dodatkowe punkty na etapie starania się o dofinansowanie (kryteria strategiczne) Zmiany w projektach dokonywane są na podstawie § 25 umowy o dofinansowanie projektu Oczywiście wprowadzane do projektu zmiany nie mogą zagrozić postawionym w projekcie celom – a przyczynią się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i nie mogą spowodować zwiększenia dofinansowania. 91

92 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Rodzaje zmian w projektach: Nie wymagające aneksu do umowy Zmiany zapisów we wniosku o dofinansowanie (część III – Charakterystyka projektu) Zmiany w harmonogramie realizacji projektu Zmiany w budżecie projektu 2. Wymagające aneksowania zapisów w umowie o dofinsowanie Oczywiście wprowadzane do projektu zmiany nie mogą zagrozić postawionym w projekcie celom – a przyczynią się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i nie mogą spowodować zwiększenia dofinansowania. 92

93 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zmiany niewymagające informowania IP 2 Przesunięcia w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie / zadania, na które przesuwane są środki WARUNEK: przesunięcia nie mogą zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu oraz wartości zadania związanego z zarządzaniem projektem przesunięcia nie mogą wpływać na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach Projektu Zgodnie z umową o dofinansowanie i zasadami finansowania POKL mogą Państwo dokonywać przesunięć w budżecie projektu do 10 % wartości środków alokowanych na zadanie oraz do 10 % wartości z którego przesuwane są środki. Trzeba pamiętać że te 10 % odnosi się zawsze do pierwotnej zaakceptowanej wersji wniosku o dofinansowanie którego suma kontrolna znajduje się w umowie. Zmiany te nie mogą dotyczyć wysokości kwoty przeznaczonej na cross-financing – jednak chodzi tu o kwotę globalnie a nie o ceny jednostkowe podane w budżecie szczegółowym. Nie wymagają zgłoszenia zmiany cen które były podane w BS dotyczące cf jeżeli nie przekracza się globalnej kwoty na c-f (o ile zakupy te są racjonalne i maja uzasadnienie). Przykład: we wniosku o dofinansowanie przewidziany był zakup komputerów stacjonarnych jednak ze względu na konieczność przenoszenia komputerów do sal szkoleniowych zakupiono laptopy. Taki wydatek wydaje się być uzasadniony i jeżeli nie przekracza wysokości cf nie wymaga zmiany zapisów we wniosków. Nie można zwiększać także łącznej wartości zadania związanego z zarządzaniem projektem a w ramach tego zadania nie można zwiększać kwoty przeznaczonej na wydatki personelu. Równocześnie przesunięcia o których mowa nie mogą wpływać na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach projektu. Oznacza to w przypadku projektów otwartych gdzie nie wszystkie wydatki objęte są pomocą publiczną, że nie można dokonywać przesunięć pomiędzy zadaniami objętymi i nie objętymi pomocą publiczna 93

94 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Przykład: Jeżeli w projekcie zakłada się realizację szkolenia, którego koszt został zaplanowany na ,00 PLN, w tym 6 500,00 PLN na cross-financing, to beneficjent ma możliwość w ramach powstałych oszczędności zwiększenia wydatków w tym zadaniu do ,00 PLN, jednak cross-financing musi pozostać na poziomie 6 500,00 PLN. 94

95 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie stanowią modyfikację projektu i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody IP 2 Wprowadzenia w/w zmian do projektu bez akceptacji IP 2 skutkuje uznaniem wydatków z nimi związanych za niekwalifikowalne 95

96 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Przykłady: przesunięcia w budżecie projektu określonym we wniosku o dofinansowanie powyżej 10 % środków alokowanych na dane zadanie zmiana terminu realizacji projektu przesunięcia terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów określonych w harmonogramie realizacji projektu zwiększenie wydatków w ramach cross-financingu zwiększenie łącznej kwoty wydatków przeznaczonej na wynagrodznie personelu w ramach zadania zarządzanie projektem 96

97 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Dokonywanie przez Beneficjentów przesunięć wydatków między latami realizacji projektu jest możliwe wyłącznie za zgodą IP2 (gdyż konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację projektów w ramach Działania ) Zmiany takiej dokonuje się na etapie składania wniosku o płatność. 97

98 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zasady zgłoszenia zmian do IP 2: w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu ujęcie w formularzu zmian – do pobrania ze strony Po uzyskaniu akceptacji IP2: przekazanie aktualnego wniosku (1 egzemplarz), wraz z Oświadczeniem o niedokonaniu nieuprawnionych zmian w projekcie – oświadczenie można pobrać ze strony Zmiany w projekcie które wymagają zgłoszenia do IP2 dokonywane są w formie pisemnej i zgodnie z umowa nie późnej niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu Do poprania na naszej stronie w zakładce dokumenty do pobrania (wzory pism) jest formularz zmian składa się on z 3 części (zmiany w budżecie, wniosku oraz harmonogramie). Wszystkie proponowane zmiany muszą być rozpisane na formularzu oraz uzasadnione. Proszę dokładnie określać z jakich powodów wnioskują Państwo o zmiany i w jaki sposób wpłynie to na realizację projektu. Po otrzymaniu odpowiedzi na zaproponowane zmiany będą Państwo proszeni o przysłanie aktualnego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zaakceptowane zmiany. W raz z wnioskiem proszę o przysyłanie oświadczenia o niedokonaniu nieuprawnionych zmian w projekcie. 98

99 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Rozpatrywanie zgłoszonych zmian przez IP 2: analiza wniosku beneficjenta o wprowadzenie zmian i zakwalifikowanie ich do odpowiedniej kategorii zmian (wymagających bądź niewymagających zgody w formie aneksu do umowy) odpowiedz (akceptacja lub jej brak) w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zmiany jeżeli zmiana wymaga aneksowania zapisów umowy – przygotowanie aneksu Wydatki wynikające ze zgłoszonych zmian, do czasu zatwierdzenia zmian przez IP 2, ponoszone są na ryzyko beneficjenta. W tym czasie IP2 może poprosić o przysłanie uzupełnienia do pisma złożenie dodatkowych wyjaśnień. 99

100 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu (§ 32 umowy o dofinansowanie) dotyczą tylko i wyłącznie zmian w treści umowy: Przykłady: zmiany prawno – organizacyjne w statusie beneficjenta nazwa beneficjenta adres/siedziba beneficjenta zmiany kwoty dofinansowania, w tym kwota wydatków inwestycyjnych zmiany kwoty wkładu własnego sposób rozliczania kosztów pośrednich oraz poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem zmiana numeru konta bankowego do projektu 100

101 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich Beneficjent może wnioskować o zmianę sposobu rozliczania kosztów pośrednich z ryczałtu na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich dokumentowanych na podstawie wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 101

102 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL
Zmiany z inicjatywy IP 2 – renegocjacja umowy o dofinansowanie: stwierdzenie nieosiągnięcia na danym etapie projektu założonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów w wyniku analizy wniosku o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów 102

103 ZMIANY W PROJEKTACH W RAMACH POKL ZMIANY WSKAŹNIKÓW PROJEKTU
Co do zasady docelowe wartości wskaźników założone we wniosku aplikacyjnym nie powinny być zmniejszane W przypadku problemów z osiągnięciem założonej wartości istnieje możliwość: rozszerzenia grupy docelowej projektu (w ramach grupy określonej w SzOP i Planie Działania) zrealizowania dodatkowego wsparcia (pod warunkiem, że koszty będą mieścić się w kwocie dofinansowania określonej w umowie) Projekty, w ramach których nie zrealizowano w 100% wskaźników będą traktowane indywidualnie W przypadku projektów, w których zrealizowano wskaźniki poniżej poziomu 60%, przewiduje się rozwiązywanie umów o dofinansowanie 103

104 ROLA OPIEKUNA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Kierownik Anna Marut Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

105 Analizuje zmiany w projektach, przygotowywuje aneksy do umów
OPIEKUN PROJEKTÓW Nadzoruje realizację umów o dofinansowanie projektu zawartych z beneficjentami Weryfikuje wnioski płatnicze, rozlicza środki finansowe przeznaczone na realizację projektu Analizuje zmiany w projektach, przygotowywuje aneksy do umów Ocenia realizację projektów (zgodność z harmonogramem, wykonanie wskaźników)

106 Za realizację projektu odpowiada beneficjent
OPIEKUN PROJEKTÓW Za realizację projektu odpowiada beneficjent

107 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki Plac na Stawach 1 30 – 107 Kraków tel , fax:


Pobierz ppt "Plan spotkania 1. Część wspólna:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google