Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nowego w podstawie programowej????

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nowego w podstawie programowej????"— Zapis prezentacji:

1 Co nowego w podstawie programowej????

2 kalendarium Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?
Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego: etap I klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne) etap II klasy IV-VI szkoły podstawowej etap III - gimnazjum Etap IV - szkoła ponadgimnazjalna Treści kształcenia obejmują: - wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć - umiejętności, które uczniowie powinni opanować - postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować

3 Język wymagań Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: - cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych Wymagania te stanowią: - podstawę oceniania wewnątrzszkolnego - jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)

4 Kalendarz zmian programowych
Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum 2012/2013 IVSP I ZSZ 2013/2014 V SP II ZSZ 2014/2015 VI SP III ZSZ SP – szkoła podstawowa, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa,

5 Zadania nauczyciela Nauczyciel może:
opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami

6 Zadania nauczyciela Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony

7 Program nauczania Najważniejszą kwestią, którą należy sprawdzić przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania do użytku w danej szkole, jest zgodność jego zapisów z podstawą programową. Program może zawierać dodatkowe treści nauczania wykraczające poza zakres ustalony w podstawie programowej, jeśli są dobrze uzasadnione i możliwe do wprowadzenia w warunkach szkolnych, ale przede wszystkim musi prowadzić do opanowania wymagań wynikajacych z podstawy programowej. Jeśli program wykracza w jakimś zakresie poza podstawę programową, należy zwrócić uwagę, czy i na ile takie poszerzenie jest zasadne, a także możliwe do zrealizowania z uczniami.

8 Etapy procedury dopuszczenia programu nauczania w danej szkole
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania (wniosek). Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole Dopuszczone do użytku w danej szkole programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania

9 KTO I KIEDY MONITORUJE?

10 KTO I KIEDY MONITORUJE?

11 CO SPĘDZA SEN Z POWIEK NAUCZYCIELOWI, KTÓRY PLANUJE PROCES EDUKACJI?
Zalecenia podstawy programowej i ich realizacja w praktyce . Dostosowanie programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów oraz wymagań prawa. Pisanie planów wynikowych, miesięcznych, rocznych z uwzględnieniem podstawy i właściwe wpisy do dziennika.

12 JAK WYGLĄDA PROCES PLANOWANIA?
Krok 4 Zapisy w dzienniku Krok 3 Rozkłady materiału, plany wynikowe, miesięczne Krok 2 PROGRAM Krok 1 PODSTAWA PROGRAMOWA

13 ? Podstawa programowa Program Plany , rozkłady … Dziennik -zapisy

14 PROGRAM nauczania zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania tzw. cele edukacyjne, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków dydaktycznych,

15 d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

16 Musi być tak samo, jak w szkolnym systemie oceniania
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, f) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Musi być tak samo, jak w szkolnym systemie oceniania

17 STRUKTURA PROGRAMU poziom podstawowy, ponadpodstawowy
Szczegółowe cele edukacyjne Treści nauczania czyli tzw. materiał Procedury osiągania celów szczegółowych – metody, formy, ćwiczenia Opis założonych osiągnięć ucznia – cel operacyjny Metody sprawdzania osiągnięć i kryteria oceny – poziom podstawowy, ponadpodstawowy

18 PLANOWANIE PRACY Co muszą wiedzieć nauczyciele, aby nie mieć problemów z planowaniem i wpisem do dziennika?

19 ILE GODZIN W TYGODNIU DLA KLASY?
ILE GODZIN ZAPLANOWANO NA 3-LETNI ETAP EDUKACYJNY? ILE WYNOSI MINIMALNA LICZBA GODZIN DO REALIZACJI PRZEWIDZIANA W RAMOWYCH PLANACH NAUCZANIA? d) NA ILE TYGODNI W ROKU ZAPLANOWAĆ REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ?

20 Ile godzin w tygodniu dla klasy
Ile godzin w tygodniu dla klasy ? Ile godzin zaplanowano na 3-letni etap edukacyjny?

21 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)
Zajęcia edukacyjne IV (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) Razem Przewidywana liczba godzin liczona na 32 tygodnie nauki 2012/2013 2013/2014 2014/2015 V VI Język polski (510) 5 6;1d 6 17x 32 (544) Historia i społ. (130) 1 2 4x32 (128) J.angielski (290) 3 9x 32 (288) Matematyka (385) 4 5;1d 13x32 (416) Przyroda (290) 9x 32 (288) Muzyka (95) 3x32 (96) Plastyka (95) ZAJĘCIA TECHNICZNE (95) 3x 32 (96) Zajęcia informatyczne (95) W-F (385) 12x 32 (384) Gdw (95) (razem bez godz.dyr) 25 (25) 26 28 (27) 79 (77) Religia Wdż 0,5 Razem z (religią, wdż i godz. dyr. ujętymi w obowiązkowych zajęciach eduk. 86  Zaj.poz.polski -- --- Zaj.poz.matematyka Zaj.poz.przyroda ---- Zajęcia rewalidacyjne (1150) 12 36x32 (1152) Godziny dyrektora Razem godzin eduk. (obow. + godz dyr.. 115

22 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)
Zajęcia edukacyjne IV (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) Razem Przewidywana liczba godzin liczona na 32 tygodnie nauki 2012/2013 2013/2014 2014/2015 V VI Język polski (510) 5 6 17x 32 (544) Historia i społ. (130) 1 2 4x32 (128) J.angielski (290) 3 9x 32 (288) Matematyka (385) 4 13x32 (416) Przyroda (290) 9x 32 (288)

23 ZANIM WEJDZIESZ DO KLASY POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:
1 Jaki jest cel/cele lekcji? 2 Jakie –zgodnie z podstawą programową- treści nauczania będą realizowane na lekcji? 3. Jakie –zgodnie z podstawą programową- osiągnięcia uczniów są planowane?

24 ZANIM WEJDZIESZ DO KLASY POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:
4. Jaki nowy materiał zawiera lekcja? 5. Jakie są główne fazy/ etapy lekcji? 6 Jakich metod i materiałów użyjesz do realizacji celów lekcji?

25 wybór podręczników i dopuszczanie programów nauczania
MONITOROWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ – OCZEKIWANIA DYREKTORA- ZADANIA NAUCZYCIELI wybór podręczników i dopuszczanie programów nauczania kontrola wpisów w dzienniku lekcyjnym, powołanie zespołu zadaniowego do zaopiniowania programów nauczania, opinia na temat zgodności z podstawą programową, dopuszczenie przez dyrektora (szkolny zestaw programów nauczania), badanie zgodności z podstawą programową, SZCZEGÓLNIE Z ZALECENIAMI I UWAGAMI O REALIZACJI zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym podstawy programowej

26 KONTROLOWANIE WYMAGANEJ LICZBY GODZIN
numerowanie godzin zajęć w dziennikach lekcyjnych(w tym również trzyletnie) i planach dydaktycznych, cykliczne kontrolowanie rytmiczności realizacji (dyrektor, wyznaczony nauczyciel) NIE NUMERUJEMY TEMATÓW umieszczanie w planach nauczania przewidywanej liczby godzin w miesiącu, plany lekcji

27 KONTROLOWANIE WYMAGANEJ LICZBY GODZIN
obowiązek przygotowania i złożenia planów dydaktycznych, opracowanie kalendarza na cały cykl edukacyjny arkusz monitoringu dla każdego nauczyciela

28 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Obserwacja zajęć. Kontrola dzienników lekcyjnych(pod kontem zapisów tematów i numerów zajęć) Analiza dokumentacji analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole oraz obserwacji ( przedszkole) Pisemne sprawozdania nauczycieli z poziomu realizacji planów/arkusze monitoringu rytmiczności realizacji podstawy programowej.

29 Informacje ważne Od r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa w: kl IV kl I ZSZ W tych klasach będzie monitorowana realizacja podstawy programowej w tym zakresie będzie: Numeracja zajęć w dziennikach lekcyjnych Wypełnianie arkuszy monitoringu rytmiczności realizacji podstawy programowej

30 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ukazało się w Dzienniku Ustaw z 2012 roku pod pozycją 204. Wprowadza minimalną liczbę godzin edukacyjnych przeznaczoną do realizacji. To sprawia, iż należy rozliczać się ze zrealizowanych godzin tak jak w kl. I-III szkoły podstawowej, gimnazjum a teraz IV szkoły podstawowej i ZSZ.

31 Od 1.09.12 r. Kl I um Kl IV um Kl I gim um. Kl I PDP
W tych klasach będzie monitorowana realizacja podstawy programowej w tym zakresie będzie: Numeracja zajęć w dziennikach lekcyjnych Wypełnianie arkuszy monitoringu rytmiczności realizacji podstawy programowej

32 Ramowe plany nauczania wyliczają minimalną liczbę godzin przewidzianą na dany przedmiot.
Ministerstwo wylicza je na 32 tygodnie szkolne. Niestety są przypadki gdzie ta minimalna liczba godzin nie jest osiągnięta. Dlatego bezpieczniejsze jest dla nauczyciela planowanie podstawy programowej na 33 tygodnie szkolne.

33 Czas trwania zajęć Zajęcia rewalidacyjne, wszystkie bez wyjątku trwają 60 minut. Zajęcia kształtujące kreatywność i zajęcia sportowe realizowane w klasach PDP trwają 60 minut.

34 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie muszą być realizowane w następującej formie: 14 godz.- praca z całą klasą 5 godz.- zajęcia z podziałem na: - grupę chłopców (C) - grupę dziewcząt (D)

35 Zajęcia rewalidacyjne
Ze względu na dostosowanie nazewnictwa zajęć rewalidacyjnych do zapisów w : Rozporządzeniu MEN dotyczącym ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ZMIENIAMY NAZWY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NASTĘPUJĄCO:

36 Zajęcia korekcji wad postawy Zajęcia orientacji przestrzeni
Zajęcia rehabilitacyjne Zajęcia korekcji wad postawy Zajęcia orientacji przestrzeni i poruszania się Zajęcia hipoterapii/ dogoterapii

37 Zajęcia korygujące wady mowy Zajęcia alternatywnych metod komunikacji
Zajęcia logopedyczne Zajęcia korygujące wady mowy Zajęcia alternatywnych metod komunikacji

38 Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia metodą Tomatis/ Zajęcia metodą biofeedback Zajęcia rewalidacyjne Treningi funkcji poznawczych/ usprawnianie uwagi słuchowej i koncentracji uwagi Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Wpisujemy te zadania które są zalecane do usprawniania w orzeczeniu z PPP

39 Godzina karciana Osoby podległe realizacji przepisu art. ust.2 pkt 2 lit.a i b Nauczyciele szkół specjalnych w tym: -wychowawcy świetlicy -bibliotekarz -psycholog -logopeda i inni…. Obowiązkowi nie podlegają wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

40 Godzina karciana Realizacji godzin o których mowa w KN w art. 42 nie podlegają nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

41 Rodzaje zajęć w ramach godziny karcianej
1 Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęć tych nie można przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne

42 Godzina karciana Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, w półrocznym okresie rozliczeniowym obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

43 Rozliczenie godzin W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy wymiar zajęć ulegnie obniżeniu o 2 lub 1 godzinę- za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

44 Rozliczenie godzin Z uwagi na to, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć 5 dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy zatem sumować nieobecności nauczyciela z powodu niezdolności do pracy trwającej krócej niż tydzień i za każde 5 dni obniżać wymiar godzin o których mowa w art. 42 KN.

45


Pobierz ppt "Co nowego w podstawie programowej????"

Podobne prezentacje


Reklamy Google