Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
w Gdańsku Malmö marca 2013 r.

2 DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU Zagospodarowanie odpadów przyjmowanych z terenu Gdańska oraz gmin: Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Somonino, Przodkowo, Kartuzy Obsługa ok mieszkańców Zatrudnienie osób Odbiór ok. 180 tys. Mg/rok odpadów komunalnych (kod: ) Selektywna zbiórka odpadów, ok pojemników na terenie Gdańska Zbiórki odpadów niebezpiecznych organizowane 2 razy w roku

3 SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH
Opis i parametry: Mg odpadów komunalnych rocznie przy pracy na 3 zmiany 2 linie na zmieszane odpady komunalne 22 Mg/h każda 1 linia na odpady zielone i mokre 0,6 Mg/h 1 linia na tworzywa sztuczne 2 Mg/h 1 linia na makulaturę 3 Mg/h 1 linia na szkło 5 Mg/h

4 KOMPOSTOWNIA Przeznaczenie obiektu:
odpady biodegradowalne pochodzące z selektywnej zbiórki (mokre) odpady biodegradowalne wydzielone ze zmieszanych odpadów komunalnych odpady zielone Parametry: powierzchnia obiektu – m2 wydajność kompostowni przewidziana na min Mg, max Mg rocznie. 14 tuneli do kompostowania, długość tunelu 49 m, szerokość 5 m przerzucarka kompostu BACKHUS otwarty plac dojrzewania kompostu

5 BIOELEKTROWNIA Opis i parametry:
2 nowe generatory gazowe o mocach 685kW i 380 kW + stary generator 200 kW 119 nowych studni biogazowych (w sumie 147 studni) Moc ok. 1,2 MW energii elektrycznej i 1,2 MW energii cieplnej Biogaz 956 m3/h Produkcja ok MWh/rok energii elektrycznej (zapotrzebowanie ok. 620 gospodarstw domowych) 10

6 PODCZYSZCZALNIA Opis i parametry:
11 Opis i parametry: podczyszczenie ścieków i odcieków powstających na terenie zakładu technologia odwróconej osmozy wydajność średnio-dobowa to 180 m3/d m3/d permeat (część czysta, częściowo oczyszczona woda), 50 m3/d retentat (część bardziej stężonego roztworu)

7 Wyeksploatowana kwatera 800/2 (od 2011 roku w trakcie rekultywacji)
KWATERY SKŁADOWISKA Nowa kwatera 800/1 (do składowania odpadów balastowych): trzy podsektory: A, B, C. pojemność ok 1651 tys. m3 szacowany okres eksploatacji do 2027 roku Wyeksploatowana kwatera 800/2 (od 2011 roku w trakcie rekultywacji)

8 Kwatera składowania azbestu Magazyn odpadów niebezpiecznych
INNE OBIEKTY Kwatera składowania azbestu Magazyn odpadów niebezpiecznych Infrastruktura towarzysząca (zaplecze biurowe, socjalne, remontowe, garażowe)

9 ZBIÓRKA SELEKTYWNA ODPADÓW SUROWCOWYCH NA TERENIE GDAŃSKA
Selektywna zbiórka odpadów obejmuje: papier tworzywa sztuczne szkło białe szkło kolorowe 16

10 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SUROWCOWYCH NA TERENIE GDAŃSKA – SYSTEM DUALNY „SUCHE – MOKRE”
M.in.: puszki metalowe i aluminiowe, kartony po sokach i mleku, pojemniki z resztkami jedzenia, pojemniki po kosmetykach, tubki po paście, fajans, porcelana, pampersy, tekstylia, odpady opakowaniowe (tylko w sytuacji, gdy nie trafią do kolorowych pojemników do segregacji), takie jak szkło, papier i tworzywa sztuczne. Odpady nadające się do kompostowania czyli biodegradowalne, np.: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, zabrudzony papier, trawa, liście, rośliny, ziemia po kwiatach. 18

11 Projekt „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”
(Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku)

12 Decyzja środowiskowa – uprawomocniona 3.02.2012 r.
(najważniejsze założenia) Przyjęto wszystkie rozwiązania zaproponowane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w Studium wykonalności Lokalizacja na terenie ZU – Szadółki Technologia z paleniskiem rusztowym Dwie linie o łącznej wydajności Mg/a frakcji energetycznej z odpadów komunalnych o kaloryczności około 14 MJ/kg 100% ciepła wytworzonego podczas spalania należy zagospodarować do celów grzewczych, bez wyprowadzania ciepła do środowiska Należy przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę

13 Strumień paliwa (minimalny) – na podstawie umowy z ZZO
5 12 45 33 Słupsk Eko Dolina Szadółki Tczew Kwidzyn Planowany ZTPO w Gdańsku 5 Zakładów Zagospodarowania Odpadów Spółki komunalne Prawie 80% województwa pomorskiego ZZO preRDF [Mg/rok] Szadółki 60 000 Eko Dolina 44 000 Tczew 16 000 Słupsk 7 000 Kwidzyn 6 500 SUMA 33% ZZO EkoDolina ZTPO 45% 12% ZZO Szadółki 10% ZZO Tczew Pozostałe 2 ZZO Źródło: Opracowanie własne

14 Harmonogram odbytych spotkań w ramach dialogu technicznego (1/2)
Lp. Nazwa Data spotkania 1. TIRU S.A. r. 2. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. r. 3. REMONDIS Waste to Energy Sp. z o.o. r. 4. E-ON Energy from Waste Polska Sp. z o.o. r. r. 5. SENER Sp. z o.o. r. 6. Wheelabrator Technologies Inc. r.

15 Harmonogram odbytych spotkań w ramach dialogu technicznego (2/2)
Lp. Nazwa Data spotkania 7. SD3 Sp. z o.o. r. 8. FB Serwis S.A. r. 9. SITA Polska Sp. z o.o. r. 10. Termomeccanica Ecologia S.p.A. r. 11. FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o. r. 12. Doosan Lenties GmbH r.

16 Podsumowanie dialogu technicznego (najważniejsze kwestie)
Kwestie instytucjonalne Większość firm biorących udział w dialogu technicznym uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie umowy ze „spółką spółek” będącą właścicielem preRDFu, co poprzez ograniczenie ilości podmiotów ułatwi realizację projektu na etapie przygotowawczym, jak i inwestycyjnym. Dwie z tych firm dodatkowo zaznaczyły, że „spółka spółek” powinna mieć gwarancje od gmin (gwarancję strumienia gotówki) Dwie firmy są zdania, że umowa powinna być podpisana z gminą/gminami. Z niniejszych dwóch jedna jest zainteresowana podpisaniem umowy tylko z jedną gminą (np. Gminą Miasta Gdańsk), która weźmie odpowiedzialność za pozostałe podmioty publiczne biorące udział w projekcie Jedna z firm jest zainteresowana utworzeniem wspólnej spółki podmiotu publicznego i prywatnego Jeden z potencjalnych PP uważa, że zamówienie powinno być na odbiór i zagospodarowanie preRDFu, a decyzja czy należy budować spalarnię, oraz jakiej wielkości, powinna leżeć po stronie partnera prywatnego

17 Podsumowanie dialogu technicznego (najważniejsze kwestie)
Decyzja środowiskowa (DŚ) Wszystkie firmy są w stanie wybudować i eksploatować zakład zgodnie z zapisami w DŚ Pięć firm spośród biorących udział w dialogu technicznym uważa, że szczegółowe zapisy w DŚ ograniczają możliwość zastosowania nowych i lepszych rozwiązań technologicznych oraz że poziom szczegółowości tych zapisów może doprowadzić do konieczności zmiany DŚ, choć należy tego uniknąć Trzy firmy są zdania, że konieczne jest uzyskanie od organu wydającego DŚ, opinii, rozstrzygającej kwestie wpływu zmian parametrów, (np. ilość preRDF, kaloryczność, ilość linii, zmiana technologii na lepszą – zgodną z BAT, etc.) w kontekście ewentualnej konieczności uzyskania nowej DŚ Jedna firma uważa, że zapisy w DŚ są wykonalne, ale zważywszy na tendencje zmian w gospodarce odpadami (m.in. zmiany prawne, przyzwyczajenia mieszkańców) należy rozważyć dopuszczenie spalania odpadów zmieszanych w DŚ

18 Podsumowanie dialogu technicznego (najważniejsze kwestie)
Przepustowość Wszystkie firmy biorące udział w dialogu technicznym są w stanie zrealizować budowę spalarni etapowo, co jednak podniesie koszty inwestycji oraz eksploatacji Cztery firmy są w stanie wybudować instalację mogącą spalić o 30% więcej odpadów niż byłoby to zagwarantowane Natomiast pięć firm oświadcza, że z ich doświadczeń wynika, iż większą szansę na realizację ma inwestycja, którą projektuje się „na miarę” Dodatkowo dwie firmy zadeklarowały możliwość wybudowania 1 linii technologicznej mogącej spalić do 270 tyś. ton odpadów rocznie Zasada put or pay Dziewięć firm jest zdania, że zasada put or pay jest konieczna, choćby stosując mechanizm opłaty stałej (miesięcznej) i opłaty zmiennej (korygującej niedobór paliwa lub nadprodukcję energii z odpadów) Pozostałe firmy uważają, że zasada put or pay może być trudna do realizacji w obecnym wymiarze prawnym. Lecz zaznaczają, iż są inne mechanizmy gwarancji, bardziej korzystne dla partnera publicznego

19 Planowane działania związane z realizacją Projektu
Podpisanie Umowy o współpracy z ZZO Przeprowadzenie dialogu technicznego z potencjalnymi partnerami prywatnymi Wybór doradcy prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego - Sprawdzenie poprawności już przygotowanej dokumentacji - Określenie „ścieżki” realizacji przedsięwzięcia 4. Przystąpienie do procedury wyłaniania partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował ZTPO w Gdańsku 5. Przeprowadzenie badań składu morfologicznego frakcji energetycznej odpadów we wszystkich ZZO biorących udział w Projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji przyszłych zmian w jej strukturze 6. Uzyskanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 7. Sporządzenie sprawozdania o poziomie skażenia gleby i wód przed rozpoczęciem inwestycji oraz badania geotechniczne 8. Doprowadzenie do wyboru PP i podpisanie z nim umowy

20 Dziękuję za uwagę KONTAKT: Jednostka Realizująca Projekt (JRP2)
tel.: Fax:


Pobierz ppt "Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google