Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna"— Zapis prezentacji:

1 Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna
Testy kierowców Warszawa,

2 SPDtesty kierowców - Opis
Beta Produkt ten jest skierowany głównie do psychologów transportu. Jednak zawarte w nim narzędzia diagnostyczne z powodzeniem mogą być stosowane w innych dziedzinach, w których przydatny jest pomiar cech i ocena różnicowa ich poziomu w populacji „normalnej” (nie są przewidywane testy kliniczne). W chwili obecnej skupiliśmy się na pomiarze sprawności poznawczej i psychofizycznej, bez badania sfery emocjonalno-osobowościowej. Podstawowe cechy, jakie mają spełniać konstruowane przez nas narzędzia, to: Obiektywność (realizowana poprzez zautomatyzowaną, standardową instrukcję wraz z wystandaryzowaną częścią treningową przed rozpoczęciem właściwego testu oraz w pełni zautomatyzowany proces przeliczania wyników) Ekonomiczność czasowa (żaden z podstawowych testów nie powinien przekraczać 5 minut wraz z instrukcją i treningiem) Dokładne opracowanie psychometryczne (rzetelność, trafność i normalizacja) W skład bazowej baterii testów wchodzą (patrz prezentacja „Testy kierowców”): Aparat Krzyżowy Sygnalizator - test do pomiaru czasów reakcji Tablice Czerwono-Czarne Kulki - test oceny prędkości W planach są też inne testy

3 Przykładowe zadania testu „Aparat krzyżowy”
SPD testy kierowców Przykładowe zadania testu „Aparat krzyżowy”

4 SPDtesty kierowców – Aparat krzyżowy
Beta APARAT KRZYŻOWY to klasyczne narzędzie do oceny: szybkości reakcji psychomotorycznej zdolności do koncentracji uwagi szybkości i dokładności spostrzegania szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu (w przypadku tempa narzuconego) . Test wykonywany ręką dominującą na panelu dotykowym Oferujemy Aparat Krzyżowy w trzech wersjach tempa swobodnego tempa umiarkowanego 50 bodźców na minutę tempa szybkiego 70 bodźców na minutę. Każda z wersji rejestruje: parametry czasów reakcji (maksimum, minimum, mediana i odchylenie) parametry specyficzne dla zadanego programu (tj. tempa swobodnego lub narzuconego) takie jak : czas wykonania testu liczba odebranych bodźców (w czasie i opóźnionych) liczba błędów i poprawionych błędów czy liczba pominięć. Podstawowe parametry, będące podstawą oceny wyników, cechuje przyzwoita stabilność czasowa (n = 44, w badaniu po dwóch miesiącach r wynosi od 0.72 do 0.83)

5 SPDtesty kierowców – Aparat krzyżowy
Beta Bodźce prezentowane w Aparacie Krzyżowym SPD mają charakter pseudolosowy (tj. powtarzalny układ dla każdego z wykonań testu) co jest warunkiem poprawnej normalizacji wyników. W oferowanych wersjach liczba bodźców jest nieco większa, niż w klasycznych wersjach „skrzynkowych” (zachowując jednak zasadę ekonomiczności czasowej). Pozwoliło to na uzyskanie rozkładu wyników bardziej zbliżonego do rozkładu normalnego, co wpływa z kolei na jakość konstruowanych norm. Wstępne analizy (n = 22) wskazują na umiarkowaną (rS ≈ 0.5) korelację z wynikami Aparatu Krzyżowego produkcji ATB Info-Elektro (umiarkowany poziom korelacji wynika z efektu sufitowego na aparacie ATB uzyskanego w grupie badanych, który nie wystąpił w obrębie wyników uzyskanych w systemie SPD). W chwili obecnej wszystkie trzy wersje Aparatu Krzyżowego posiadają normy wstępne stworzone na grupie homogenicznej pod względem wieku (n = 44, wiek lata). Szczegółowa analiza trafności oraz zbieranie danych do norm na grupie w większym stopniu reprezentatywnej – w toku.

6 SPDtesty kierowców – Sygnalizator
Beta

7 SPDtesty kierowców – Sygnalizator
Beta SYGNALIZATOR to test pomiaru czasu reakcji, składający się z dwóch faz: pomiaru czasu reakcji prostej oraz pomiaru czasu reakcji w schemacie rozpoznawania bodźców (tzw. go/no go). Test wykonywany jest ręką dominującą na panelu dotykowym. Test składa się z treningu i dwóch krótkich modułów W pierwszym mierzony jest czas reakcji prostej przy stałym tempie prezentacji bodźców wizualno- dźwiękowych, co pozwala zminimalizować element decyzyjny i uwypuklić fazę motoryczną wykonywanej reakcji. Następnie badany ma za zadanie reagować na znane już bodźce w sytuacji, gdy są one prezentowane na przemian z bodźcami innego rodzaju (różniącymi się od bodźców właściwych charakterystyką wizualną, dźwiękową lub obiema równocześnie). Prezentacja przebiega w rytmie zmiennym czasowo (różne czasy oczekiwania na pojawienie się kolejnych bodźców). Poza podstawowymi wskaźnikami dla obu faz, takimi jak średni czas reakcji, minimum, maksimum i odchylenie, a także liczbą poprawnych, błędnych i pominiętych reakcji, możliwe jest oszacowanie wskaźnika różnicowego (czas reakcji złożonej minus czas reakcji prostej), który zgodnie z teorią Sternberga odzwierciedla czas związany z częścią decyzyjną (ocena bodźca i kontrola reakcji). W chwili obecnej narzędzie jest w fazie weryfikacji parametrów psychometrycznych i nie posiada norm. W dalszej przyszłości planowane jest wzbogacenie testu o dodatkowe algorytmy, które – bez zmiany struktury fasadowej, a wiec bez konieczności renormalizacji – pozwolą wyodrębnić w sposób precyzyjny fazę decyzji i fazę motoryczną reakcji zarówno w module reakcji prostej, jak i w schemacie rozpoznawania bodźców.

8 Przykładowe zadania „Tablice czerwono-czarne”
SPD testy kierowców Przykładowe zadania „Tablice czerwono-czarne”

9 SPDtesty kierowców – Tablice czerwono-czarne
Beta TABLICE CZERWONO-CZARNE jest to jedna z wersji tablic Schultego, tj. testu polegającego na wyszukiwaniu wzrokowym liczb zgodnie z narzucona zasadą. W tym wypadku są to dwa konkurencyjne szeregi liczb (jeden rosnący, drugi malejący), co w znacznym stopniu angażuje pamięć operacyjną i pozwala traktować wyniki w kategoriach sprawności analizy wzrokowej przy dodatkowym obciążeniu poznawczym. Test ten (zgodnie z wstępna analizą trafności) zaliczamy do testów sprawności intelektualnej. Test wykonywany jest na panelu dotykowym. Test posiada obecnie dwie wersje pełną, tj. zmuszającą badanego do przejścia przez całą tablicę i wyszukania wszystkich potrzebnych liczb (czas wykonania nieograniczony, przeciętnie 6-7 minut, choć częste są wyniki > 10 minut), rekomendowaną (i traktowaną jako główna, w przyszłości być może jedyna) wersję skróconą, w której czas wykonania jest ograniczony, a podstawowym wskaźnikiem jest liczba odnalezionych liczb. W obu wersjach przy powtarzaniu błędnych odpowiedzi, badany otrzymuje podpowiedź, co zapobiega „zacięciu się” badanego podczas wykonywania testu.

10 SPDtesty kierowców – Tablice czerwono-czarne
Beta Wyniki obu wersji testu czerwono-czarne są wysoko skorelowane (r > 0.85), we wstępnych analizach wersja długa charakteryzuje się nieco większą trafnością, ale wersja skrócona także spełnia podstawowe kryteria psychometryczne w tym zakresie (pozytywne korelacje z testami uwagi i rozpiętości pamięci wzrokowej w testach z Wiedeńskiego Systemu Testów, umiarkowane pozytywne korelacje z Testem Matryc Ravena). W obu wersjach stabilność czasowa (n = 44, badanie po dwóch miesiącach) jest na poziomie umiarkowanym, rS > 0.6, co można uznać za zadowalający wynik dla tego typu testów. Aktualnie obie wersje testu posiadają normy wstępne (n = 84) na grupie mężczyzn zróżnicowanej pod względem wieku (19 – 45 lat) i wykształcenia (średnie i wyższe). Zbieranie danych do norm właściwych – w toku.

11 SPDtesty kierowców – Dostępne w najbliższym czasie
Beta Bliskie plany (w ciągu najbliższych 3 miesięcy) to: KULKI – autorski test oceny prędkości, z formatem wyników zgodnym z aktualną kartą badania kierowcy. Test angażuje widzenie peryferyczne i opiera się na ocenie prędkości relatywnej dwóch równocześnie poruszających się obiektów. Podstawowe wskaźniki to poprawność i szybkość oceny, czy dwa poruszające się (ruchem prostoliniowym) po ekranie punkty zderzą się ze sobą. W dalszych planach: Test oceny odporności na presję czasu – o schemacie opartym o reakcje złożone (w odróżnieniu od Aparatu Krzyżowego), polegające na reagowaniu na zróżnicowane bodźce w zróżnicowany i zmienny podczas testu sposób. Manipulacja presją czasową pozwoli ocenić poziom kontroli poznawczo-motorycznej, a także odporność na frustrację i skłonność do podjęcia działania po wymuszonym etapie dezorganizacji. Test uwagi w ruchu drogowym – oparty o teorię świadomości sytuacyjnej. W razie zapotrzebowania możliwe jest też zaimplementowanie testu Piórkowskiego w procedurze wskazanej przez Metodykę Psychologicznych Badań Kierowców (ITS 2003), czyli trzy serie: 75/min, 107/min i 107/min. Oczywiście implementacja ta wymagać będzie następnie normalizacji odpowiedniej dla wersji SPD.

12 SPDtesty kierowców – Testy sfery emocjonalno-osobowościowej
Beta Testy tego rodzaju są najczęściej testami samoopisowymi. Nie dysponujemy aktualnie prawami autorskimi do żadnego z tego rodzaju testów, nie ma jednak przeszkód technicznych, by były one wbudowane w pakiet SPD. Ze względu na długotrwały proces konstruowania tego typu narzędzi (związany z doborem pozycji oraz osiągnięciem przyzwoitych parametrów trafności i rzetelności) nie podjęliśmy się obecnie stworzenia własnego zestawu, jesteśmy jednak otwarci na współpracę z osobami, które są autorami tego typu kwestionariuszy przydatnych w psychologii transportu. Jesteśmy w stanie nieodpłatnie udostępnić zaimplementowaną do SPD adaptację kwestionariusza ALAPS, stanowiącego wielowymiarowy inwentarz osobowości stworzony na potrzeby psychologii transportu (w szczególności psychologii lotniczej). Kwestionariusz ten, rozpowszechniany za zgodą autorów, zawiera 240 stwierdzeń i 15 skal (m.in. Uspołecznienie, Agresywność, Lęk, Impulsywność, Nadużywanie Alkoholu). Adaptacja polska zawiera wstępne normy centylowe na grupie homogenicznej wiekowo (19 – 23 lata).

13 Oferta dot. „SPD - testy kierowców”
Beta Oferta ważna do 30 czerwca 2010 Pobranie „SPD - testy kierowców (Beta)” – bez opłat Licencja ważna przez 3 miesiące – bez opłat (Po wygaśnięciu licencji zablokowane są wszystkie funkcje, które mogą być odblokowane przez wgranie innej licencji) Licencja na rok przeprowadzania badań – 3200 zł + VAT (Po wygaśnięciu licencji zablokowane jest tylko zadawanie testów, inne funkcje są dostępne) Licencja na nieograniczone czasowo przeprowadzanie badań – 4900 zł + VAT Do 50% rabatu dla podmiotów, które nawiążą współpracę w opracowaniu norm Na zakupiony produkt dajemy roczną gwarancję oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania (nie dotyczy to aktualizacji bazy testów) Dodatkowo oferujemy możliwość zakupu sprzętu w postaci monitora dotykowego lub całego stanowiska badawczego z biurkiem i komputerem Monitor dotykowy - ok zł + VAT Kompletne stanowisko badawcze – cena jest zależna od potrzeb klienta i jest uzgadniana indywidualnie Stanowisko zamówione przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

14 Mapa „SPD - testy kierowców”
Badani Testy Monitor badań Normy Szablony Administracja Lista badanych Lista testów Badania Lista norm Generowanie wydruków raportów Zmiana hasła Kreator zadawania testów Przeprowadzone testy Wyróżniki Wyniki (udzielone odpowiedzi) Archiwum danych Wskaźniki (wyniki surowe i przeliczone) Interfejsy danych Konfiguracja Specjalistyczny Moduł Diagnostyczny Prezentacja testu i rejestracja wyników

15 Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna
SPD testy kierowców Wersja dla studentów Definiowanie testów (w tym definiowanie zadań warunkowych) + Specjalistyczne testy do pomiaru sprawności poznawczej i psychofizycznej dostosowane do ekranów dotykowych. opcja Dostęp do testów wzorcowych – pozwalających łatwo tworzyć nowe testy Definiowanie kluczy Definiowanie wskaźników prostych i złożonych Definiowanie norm Definiowanie interpretacji wyników przeliczonych Tworzenie szablonów wydruków (tekst, tabele wyników, wykresy itp.) Rejestracja badanych z własnymi wyróżnikami Zadawanie testów na komputerze z zainstalowaną Platformą (tryb pracy jednostanowiskowej) Zdalne zadawanie testów (przez Internet) – możliwość przeprowadzania wielu badań równolegle (tryb pracy wielostanowiskowej) Możliwość zdalnego śledzenia postępów badania Wydruk raportów badań Dynamiczna analiza wyników (zastosowanie różnych norm itp.) Archiwum badań przeprowadzonych poza Platformą Eksport wyników do zewnętrznych programów (format CSV, XLS) Moduł dystrybutora: obsługa zabezpieczonych dystrybucji własnych testów, zarządzanie licencjami itp. Podłączanie własnych modułów diagnostycznych Przykładowe testy oraz raporty z badań (materiały w opracowaniu) Kreator eksportu wyników (funkcja w opracowaniu) SPD testy kierowców SPD dla studentów SPD dla instytucji naukowych SPD spersonalizo- wana Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna

16 Wymagania dot. instalacji
Wymagania systemowe System operacyjny: Microsoft Windows XP, Vista lub nowszy Zainstalowany pakiet Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 (oprogramowanie darmowe) Zainstalowany Adobe Flash® w wersji 10 lub nowszy (oprogramowanie darmowe) Zainstalowane środowisko Adobe AIR® (oprogramowanie darmowe) Wymagania sprzętowe Procesor: minimum - Intel Celeron; zalecany - Intel Pentium 4 (lub odpowiedniki) Pamięć operacyjna: min. 512 MB RAM, zalecana 2 GB lub więcej Wolny obszar pamięci dyskowej: min. 100 MB

17 Prezentacje i szkolenia
Organizacja prezentacji Instytucjom zainteresowanym użyciem naszych produktów oferujemy poprowadzenie prezentacji jak i praktycznych warsztatów, dzięki którym będzie można lepiej poznać możliwości Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej. Prezentacje mogą być przeprowadzane na miejscu u zainteresowanych. Organizacja szkoleń Oferujemy także organizację szkoleń dla użytkowników Specjalistycznej Platformy Diagnostycznej, które mogą mieć charakter zbiorowy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. Najłatwiejszym sposobem zapoznania się z możliwościami i zaletami Platformy jest pobranie prezentacji oraz zainstalowanie jednej z dwóch darmowych wersji (ograniczonych czasowo): „SPD – testy kierowców (Beta)” lub „SPD dla studentów”. Dostępne prezentacje do pobrania: Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna - charakterystyka produktu Testy kierowców Tworzenie własnych testów (szkolenie) Tworzenie testów z zadaniami wykorzystującymi animacje (szkolenie) Przykład przebiegu badania Osoby zainteresowane produktem, w szczególności zorganizowaniem lub udziałem w prezentacji/szkoleniu, są proszone o kontakt na adres

18 O nas O nas Dane kontaktowe Oferta współpracy
Konsorcjum Progres zostało założone w 2007 przez byłych studentów Informatyki, Matematyki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej, którzy chcieli wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe, aby stworzyć i udostępnić oprogramowanie wspomagające pracę psychologów i innych osób wykorzystujących narzędzia diagnostyczne i elearningowe. Oferowany produkt jest tworzony przy wsparciu i w ramach współpracy z wykładowcami akademickimi oraz naukowcami zajmującymi się na co dzień diagnozą. Klientem Konsorcjum jest m.in. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, który wykorzystuje w swojej pracowni diagnostycznej jeden z produktów opartych na Specjalistycznej Platformie Diagnostycznej do badań pilotów. Dane kontaktowe Wszelkie uwagi i pytania prosimy przesyłać na adres Nasza strona: lub Oferta współpracy Z chęcią nawiążemy współpracę z podmiotami poszukującymi rozwiązań pozwalających na rozproszone i zdalne przeprowadzanie badań, w szczególności z tworzącymi różnego rodzaju narzędzia diagnostyczne (np. testy psychologiczne). Oferujemy adaptację tych narzędzi do Platformy. Możemy wspólnie przygotować gotowe do dystrybucji narzędzie. Dla zainteresowanych możemy przeprowadzić prezentację Platformy.

19 Zachęcamy do współpracy !!!


Pobierz ppt "Specjalistyczna Platforma Diagnostyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google