Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zofia Sadecka Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zofia Sadecka Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski."— Zapis prezentacji:

1 Zofia Sadecka Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski

2 Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (The World Commission on Environment and Development) podała formułę idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju): Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Implementacja idei zrównoważonego rozwoju do działań inżynierii środowiska, to wprowadzenie i wykorzystywanie najlepszych dostępnych osiągnięć nauki i techniki (BAT) do poprawy stanu środowiska oraz jakości życia człowieka. Szczególnie intensywne działania prowadzi się w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

3 Cel ten wynika z wprowadzenia do polityki, zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy: zapobiegania dalszemu pogarszaniu oraz ochronę ekosystemów wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych, promowania zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych, dążenia do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego między innymi poprzez szczególne środki dla stopniowej redukcji zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych, zapewniania redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegania ich dalszemu zanieczyszczaniu, zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

4 Ustawa Prawo wodne, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, oraz Ustawa o odpadach.

5 Średni roczny odpływ wód powierzchniowych z terytorium Polski łącznie z dopływami z zagranicy w latach 2000-2011 wynosił 62,4 km 3. W przeliczeniu na 1 mieszkańca daje to roczny zasób wód 1600m 3, podczas gdy w większości krajów europejskich zasoby wód słodkich kształtują się na poziomie przekraczającym 5000 m 3 /mieszkańca. Ponadto zasoby wód powierzchniowych Polski cechuje duża zmienność czasowa i terytorialna. Zbiorniki retencyjne w Polsce o łącznej pojemność nie przekraczającej 8% objętości rocznego odpływu wód z obszaru kraju, nie zapewniają dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub deficytami wody.

6 Głównymi użytkownikami wody są przemysł, gospodarka komunalna oraz rolnictwo i leśnictwo.

7

8 pobór wód na różne cele, wprowadzanie różnorodnych zanieczyszczeń ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi czy też ze spływami powierzchniowymi, oraz przez zmiany morfologiczne i hydrologiczne wynikające z inwestycji w dziedzinie regulacji rzek, ochrony przed powodzią czy energetyki. Poziom zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego zależy m.in. od charakterystyki danego terenu, stopnia zaludnienia, uprzemysłowienia oraz rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

9 Wsie Miasta

10

11

12 Jedno z głównych założeń RDW polegające na zapewnianiu ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganiu ich dalszemu pogarszaniu, ma bezpośrednie odniesienie do terenów wiejskich gdzie stosuje się indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Podłączenia do systemu sieciowego nie posiadają wszyscy mieszkańcy wsi, ponieważ część z nich korzysta z systemów indywidualnych (zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków). Liczba zbiorników bezodpływowych, w których czasowo gromadzi się ścieki, spadła z około 2 433 tys. w 2009r. do 2 407 tys. w roku 2010. W tym czasie o 30,4% wzrosła liczba przydomowych oczyszczalni ścieków z około 62 tys. do około 81 tys.

13

14 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo wprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu w granicach nieruchomości będącej jego własnością, pod warunkami : ilość ścieków nie przekracza 5,0 m 3 /d; ( prawo budowlane – 7,5 m 3 /d) BZT 5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %; ( czy jest to kontrolowane ????????) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Podobne warunki, ale z podwyższonymi wymaganiami w zakresie jakości oczyszczonych ścieków, należy spełnić przy ich odprowadzaniu do urządzeń wodnych : ilość ścieków nie przekracza 5,0 m 3 /d, ścieki odpowiadają wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9 999 określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia; ( czy jest to kontrolowane ????????) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. W analizowanych przypadkach nie ma obowiązku usuwania ze ścieków związków biogennych (azotu i fosforu).

15 Art. 42 ust. 4 Ustawy Prawo wodne stanowi, że: w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.

16 Zabudowa wiejskich jednostek osadniczych jest bardzo zróżnicowana, a zatem sposób rozwiązania problemu oczyszczania ścieków jest i będzie bardzo różny. Największe jednak znaczenie ma aspekt ekonomiczny czyli koszty budowy, a potem eksploatacji obiektów i urządzeń. Na terenach wiejskich możliwe jest zastosowanie dwóch wariantów kanalizacji : kanalizację bezodpływową,

17 kanalizację przepływową ( zbiorczą, grupową, indywidualną) Schemat kanalizacji przepływowej zbiorczej Schemat kanalizacji grupowej

18 Przydomowe oczyszczalnie ścieków to obiekty obsługujące do 50 mieszkańców, o przepływie do 5 m 3 /d. Wyjątek stanowi Ustawa prawo budowlane, która do tej grupy zalicza obiekty o przepływie do 7,5 m 3 /d. Do tzw. małych oczyszczalni ścieków zalicza się obiekty o przepływie do 200m 3 /d. Jest to wartość przyjęta przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Wody (International Water Association IWA). Oczyszczanie ścieków z pojedynczych lub zgrupowanych budynków mieszkalnych realizuje się przez kanalizację indywidualną (przydomową). Kanalizacja przydomowa może być realizowana jako: kanalizacja bezodpływowa, kanalizacja przepływowa. Zadaniem kanalizacji bezodpływowej jest gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Kanalizacja przepływowa polega na oczyszczaniu ścieków w miejscu ich powstawania, w indywidualnych systemach oczyszczania ścieków (tzw. oczyszczalniach przydomowych)

19 KANALIZACJA BEZODPŁYWOWA KANALIZACJA PRZEPŁYWOWA

20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa szczegółowo warunki techniczne wykonania i posadowienia indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalni przydomowych) w zakresie niezagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Istotne zapisy znalazły się w rozdziale 6 i 7 (§ 31.1), w którym określono odległość studni z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (licząc od osi studni): do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m, do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m. Ponadto rozporządzenie określa (§ 36.2.), że w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych powinny wynosić co najmniej: 5 m - od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej, 2 m - od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Lokalizacja oczyszczalni przydomowej na działce budowlanej powinna uwzględniać powyższe odległości. Wyjątek stanowią osadniki przepływowe będące elementem mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni przydomowej, które mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, ale pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych.

21

22 Wg zał. projektowychWawrówGralewoMałyszyn ChZT7148,523,351,7 BZT 5 9061,741,158,3 Azot amonowy4530,720,628,6 Azot ogólny5729,035,738,4 Fosfor ogólny667,627,623,5 Wskaźnik Średnie stężenia zanieczyszczeń Dopływ do złożaOdpływ ze złoża ChZT Cr mg O 2 /dm 3 1259,8±1015,8244,6±161,4 BZT 5 mg O 2 /dm 3 705,8±515,2134,5±120,8 Ogólny węgiel organiczny mg C/dm 3 589,4±546,079,3±42,9 Zawiesina ogólnamg/dm 3 543,4±759,758,2±49,7 Azot ogólny (Kjeldahla) mg N og /dm 3 105,4±29,268,2±15,0 Azot amonowy mg N- NH 4 /dm 3 77,2±19,750,8±9,5 Azot organicznymg/dm 3 28,1±13,817,4±9,0 Azot azotanowy mg N- NO 3 /dm 3 3,4±2,71,3±0,6 Fosfor ogólnymg/dm 3 16,2±7,511,5±2,4 Fosforanymg/dm 3 37,1±16,229,2±9

23

24

25

26 STAW DOCZYSZCZAJĄCY Złoże VF-CW

27 Analizowano 11 obiektów badawczych zlokalizowanych na terenie gminy Kamieniec (woj. wielkopolskie), wybranych spośród 200 wybudowanych oczyszczalni. Badania prowadzono w cyklu rocznym, z uwzględnieniem usuwania ze ścieków związków biogennych. Ocenę wpływu ścieków oczyszczonych na zmiany stężenia związków biogennych w wodach podziemnych dokonano dla dwóch obiektów badawczych: oczyszczalni przydomowej VF-CW w miejscowości Przyborów (woj. lubuskie) oraz Kalek (woj. wielkopolskie).

28 Średnia skuteczność dla BZT 5 - 93%.

29

30 Zmiany stężeń azotanów i fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych oraz w wodzie podziemnej z piezometrów kontrolnych (PI, PII) i piezometrów obciążonych (PIII, PIV) (Przyborów)

31 W Polsce na terenach niezurbanizowanych przeważa zabudowa luźna i rozproszona. Przydomowe oczyszczalnie w perspektywie 2015r. mogą obsługiwać kilkanaście procent ludności zamieszkującej te tereny. Wymóg usuwania substancji biogennych ze ścieków obowiązuje dopiero w oczyszczalniach powyżej 15000 RLM. Dane statystyczne w odniesieniu do grup wielkości miast wykazują, że we wsiach i miastach poniżej 20000 mieszkańców żyje w Polsce ponad 51% ludzi. Oznacza to, że ponad połowa ścieków w Polsce trafiać będzie do odbiorników bez usunięcia z nich związków biogennych. Prowadzi to oczywiście do stałego pogarszania jakości i tak bardzo skromnych zasobów wodnych.


Pobierz ppt "Zofia Sadecka Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google