Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO. PLAN definicje gotowości szkolnej wg różnych podejść analiza czynników gotowości szkolnej prawidłowości rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO. PLAN definicje gotowości szkolnej wg różnych podejść analiza czynników gotowości szkolnej prawidłowości rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

2 PLAN definicje gotowości szkolnej wg różnych podejść analiza czynników gotowości szkolnej prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka 6-letniego rozwój mowy rola rodzica w przygotowaniu dziecka do szkoły

3 Edukacja szkolna jest wielkim dobrodziejstwem i radością dziecka pod warunkiem, że dziecko potrafi sprostać wymaganiom stawianym w szkole, a także korzystać z nauki. Jeśli nie jest do tego gotowe, szanse na sukces i powodzenie są małe.

4 Zainteresowanie gotowością szkolną ma już długą historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów: dojrzałość szkolna gotowość szkolna przygotowanie do szkoły Podstawę różnicowania tych pojęć może stanowić zarówno rozumienie samego procesu dojrzewania, jak też rola uczenia się w procesie rozwojowym.

5 W praktyce pojęcie dojrzałości (gotowości) szkolnej dotyczy relacji między: środowiskiem szkolnym (szkoła) środowiskiem rodzinnym (rodzina) dzieckiem. Dziecko osiągnęło dojrzałość do szkoły, jeśli jego możliwości odpowiadają wymogom szkoły. a

6 G OTOWOŚĆ SZKOLNA (…)osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej (…) /W. Okoń/ Wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej jest to: umiejętność pokonywania trudności samodzielność przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki

7 G OTOWOŚĆ SZKOŁY to osiągnięcie przez szkołę takiego poziomu wiedzy i wrażliwości na dziecko ( jego potrzeby, oczekiwania, uczenie się i możliwości rozwojowe ), która stanowi podstawę do dostosowania programu i metod nauczania.

8 O CENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA Służy wskazaniu tych umiejętności i zachowań, które będą sprzyjać nauce w szkole oraz tych, które naukę mogą utrudniać. OCENIAMY gotowość szkolną w kilku zakresach: rozwój fizyczny procesy poznawcze rozwój emocjonalno-motywacyjny rozwój społeczny

9 R OZWÓJ FIZYCZNY STANOWI PODŁOŻE PROCESÓW WYKONAWCZYCH OCENA DOTYCZY: stanu zdrowia dziecka rozwoju układu nerwowego rozwoju układu kostnego rozwoju układu mięśniowego ruchowy rozwoju motoryki małej Dziecko powinno być na tyle rozwinięte i silne, aby poddać się systematycznemu wysiłkowi z jakim wiąże się chodzenie do szkoły, siedzenie w ławce, odrabianie lekcji, przebywanie w grupie dzieci.

10 D OJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA ZWIĄZANA JEST Z PRAWIDŁOWYM ROZWOJEM : spostrzegania wzrokowego ( dziecko powinno dokonywać analizy i syntezy znaków graficznych i figur, dostrzegać zależności między elementami ) spostrzegania słuchowego ( odróżnianie głosek, stopnia ich dźwięczności oraz kolejności, czyli wykonywanie czynności analityczno- syntetycznych )

11 D OJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA ZWIĄZANA JEST Z PRAWIDŁOWYM ROZWOJEM : Myślenia ( dziecko powinno mieć i rozumieć informacje na tyle, by mogło rozumieć polecenia, proste zasady, reguły, prawidłowości ). Pamięci ( pamięć powinna charakteryzować się pewnym stopniem trwałości, mieć charakter dowolny). Uwagi ( dziecko powinno skupiać uwagę przez ok.20-30 minut i w pewnym zakresie samo sterować tą uwagą –uwaga dowolna ). Mowy ( rozwój w tym zakresie wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem aparatu artykulacyjnego oraz bogactwem słownictwa ).

12 D OJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNA DECYDUJE O : odporności na stres motywacji do pracy umiejętności wyrażania emocji i ich kontrolowania wytrwałości w pracy doprowadzaniu podjętych zadań do końca W rozwoju emocjonalno-motywacyjnym kluczową rolę odgrywa rodzina dziecka (metody wychowawcze, relacje między członkami rodziny itp.)

13 D OJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA WARUNKUJE : odnalezienie się dziecka w grupie klasowej umiejętność współpracy z innymi dziećmi podporządkowywanie się obowiązującym normom i zasadom nawiązywanie kontaktów społecznych

14 P RAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO 6- LATKA 1) Sześciolatek ma dobrze opanowane umiejętności samoobsługowe. 2) Dziecko zwykle ma już wykształconą orientację kierunkową i przestrzenną w odniesieniu do położenia i schematu własnego ciała ( choć wymaga to utrwalania ). 3) Dzieci mają jeszcze silne napięcie mięśniowe ( palców, nadgarstka, przedramienia ), stąd niewłaściwy nacisk ołówka na papier, zaburzenia kierunków pisania, męczliwość ręki.

15 P RAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO 6- LATKA C. D. 4) Dzieci w tym wieku mają dużą potrzebę ruchu, którą należy zagospodarować w zabawie. Nie należy od nich wymagać długiego spokojnego siedzenia. 5) Sześciolatki prawidłowo komunikują się z otoczeniem za pomocą mowy. Zdarza się, że występują zaburzenia artykulacyjne poszczególnych głosek.

16 P RAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO 6- LATKA C. D. 6) Myślenie jest na poziomie konkretno- wyobrażeniowym, czyli oparte jest na bezpośrednim poznaniu zmysłowym. Zaczyna się kształtować myślenie abstrakcyjne. 7) U 6-latka dominuje pamięć konkretno-obrazowa. Pamięć w tym wieku ma jeszcze charakter mimowolny, jest nietrwała. Zaczyna rozwijać się pamięć dowolna, czyli świadoma chęć zapamiętywania. 8) Uwaga dziecka 6-letniego jest mimowolna, łatwo ulega rozproszeniu. Zaczyna kształtować się uwaga dowolna (15-20 minut), czyli zdolność koncentracji i przerzutność.

17 P RAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO 6- LATKA C. D. 9) W analizie i syntezie słuchowej dzieci dzielą zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wysłuchują głoski w nagłosie; nie potrafią wysłuchać głosek w wygłosie; syntetyzują sylaby, ale jeszcze często nie głoski. 10) W analizie i syntezie wzrokowej często odwracają elementy asymetryczne, mają trudność w różnicowaniu znaków graficznych o podobnych kształtach.

18 P RAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO 6- LATKA C. D. 11) Reakcje emocjonalne dziecka 6-letniego bywają gwałtowne, nieadekwatne do działającego bodźca. Uczucia zaczynają jednak nabierać społecznego charakteru ( współczucie, wdzięczność ). 12) W zakresie rozwoju społecznego 6-latek chętnie współdziała w grupie, umie podporządkować się regułom zabawy i poleceniom słownym. Rozwijają się u niego zainteresowania szkolne i poczucie obowiązku.

19 R OZWÓJ MOWY Zależy od rozwoju myślenia, procesów integracyjnych i abstrahowania w ośrodkowym układzie nerwowym. Decydujący wpływ na słownik dziecka ma środowisko. Rozwój mowy zależy od budowy włókien nerwowych oraz powstawania dominacji korowej półkul mózgowych w ośrodkowym układzie nerwowym, która w odniesieniu do mowy wykształca się ok. 5 roku życia.

20 R OZWÓJ MOWY C. D. Do 4-5 roku życia mogą występować pewne zaburzenia mowy, które uważa się za fizjologiczne. Należą do nich : zwolnienie tempa mowy powtarzanie niektórych sylab skracanie wyrazów zamiana sylab niegramatyczne wypowiadanie się upraszczanie trudnych połączeń grup spółgłoskowych częste stosowanie pytań oraz zdrobnień

21 R OZWÓJ MOWY C. D. Do 5 roku życia mogą występować również pewne zniekształcenia w artykulacji. Głoski sz, ż, cz, dż realizowane są jako s, z, c, dz, a głoska r jak l. Dziecko powinno jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną w celu nauki poprawnej artykulacji, gdyż w tym wieku dziecko opanowuje technikę mówienia i jako pięciolatek powinno wymawiać głoski poprawnie.

22 WARTO PAMIĘTAĆ W wieku 5,5 – 6 lat dokonuje się u dzieci skok rozwojowy (czyli szybkie zmiany w krótkim czasie).Zmiany dotyczą wszystkich sfer rozwojowych. 6-latek to dziecko przed lub w trakcie zmian. O JEGO DOJRZAŁOŚCI DO SZKOŁY DECYDUJE HARMONIJNOŚĆ ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH SFER.

23 WARTO PAMIĘTAĆ Ocenę gotowości szkolnej przeprowadza się, aby wytypować dzieci, z którymi przez kolejne miesiące należy pracować intensywniej, tak aby pomóc w osiągnięciu wymaganych przez szkołę umiejętności.

24 R OLA RODZICÓW W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO SZKOŁY 1) Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny. 2) Stymulacja (poprzez zabawę) w domu ważnych sfer rozwojowych. 3) Wzmacnianie i pozytywne nastawianie do szkoły – niestraszenie. 4) Zachęcanie do samodzielności, niewyręczanie dziecka. 5) Chwalenie za drobne osiągnięcia. 6) Nieprzeciążanie dodatkowymi obowiązkami i zajęciami; dostosowywanie ich do aktualnych możliwości i indywidualnych zainteresowań dziecka.

25 G OTOWOŚĆ SZKOLNA W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W oparciu o nową podstawę programową, która wprowadza postulat indywidualizacji nauki, skoncentrowania się na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach ucznia. wiedza o dziecku o jego możliwościach pomoc w wyrównywaniu rozwoju odpowiednie przygotowanie szkoły (program, metody pracy) dziecko oraz szkoła

26 Natura dała nam jeden język i dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili. /Zenon z Kition/ By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie wierzy. /S. Garczyński/

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO. PLAN definicje gotowości szkolnej wg różnych podejść analiza czynników gotowości szkolnej prawidłowości rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google