Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

William Mosakowski Łukasz Nowak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "William Mosakowski Łukasz Nowak"— Zapis prezentacji:

1 William Mosakowski Łukasz Nowak
Wdrażanie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi William Mosakowski Łukasz Nowak Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, września 2010 r.

2 Program prezentacji Informacje na temat Public Consulting Group
Reforma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami: Czynniki istotne dla skutecznego wdrażania zmian Doświadczenia amerykańskie w dziedznie wdrażania reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami Technologia jako narzędzie wspierające reformę Podsumowanie

3 Informacje na temat Public Consulting Group
Public Consulting Group (PCG) to międzynarodowa firma doradcza z główną siedzibą w Bostonie, Massachusetts. Usługi doradcze w obszarach: Edukacja Służba zdrowia Pomoc społeczna Technologie Informacyjne PCG w liczbach: 2 500 klientów 800 pracowników 31 biur w USA, Kanadzie oraz w Polsce

4 PCG jako firma wspierająca reformy w Sektorze Publicznym
Zdrowie psychiczne i leczenie uzależnień Przekształcenia ośrodków leczenia chorób psychicznych i uzależnień Niepełnosprawności rozwojowe Reforma systemu finansowania i rozliczania usług Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą Reforma ośrodków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży Służba zdrowia Wprowadzenie powszechnego pakietu ubezpieczeń zdrowotnych Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach Wdrożenie systemu pomiaru postępów indywidualnego ucznia

5 Czynniki negatywnie wpływające na reformę
Brak wizji Brak uzasadnienia czynnikami ekonomicznymi i społecznymi Słabe przywództwo Nie uwzględnienie czynników osobowych i organizacyjnych Nieumiejętne rozpoznanie kontekstu i złożoności wprowadzanych zmian Nieumiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów Brak systemu oceny wprowadzanych zmian Brak wsparcia politycznego

6 Czynniki pozytywnie wpływające na reformę
Dobre uzasadnienie dla wprowadzanej reformy Koncentracja na realizacji ambitnych planów Wzynaczenie celów realnych do osiągnięcia Stałe dostosowywanie celów do zmieniającej się sytuacji Umacnianie reformowanych struktur i organizacji Analiza zależności między organizacjami System monitorowania jakości Bieżące rozwiązywanie problemów

7 Reforma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Czynniki istotne dla skutecznego wdrażania zmian Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, września 2010 r.

8 Założenia reformy wdrażanej w Polsce
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez: Szerszy dostęp do usług edukacyjnych i terapeutycznych Dalsze włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami Wspieranie nauczycieli i stałe zwiększanie kwalifikacji kadry dydaktycznej Odpowiedź na stale zwiększającą się liczbę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Konsekwencja reformy podstawy programowej

9 Elementy decydujące o sukcesie każdej reformy
Każda reforma wymaga systematycznego podejścia oraz zrozumienia kultury organizacyjnej oraz zależności występujących w reformowanych jednostkach. Dobre ustawodawstwo Wsparcie organizacyjne i zarządcze Monitorowanie rezultatów

10 Dobre ustawodawstwo: Budowanie wizji
Jak sprawić aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stawali się równoprawnymi uczestnikami globalnej ekonomii? Jak skutecznie monitorować postępy indywidualnych uczniów? W jaki sposób zaangażować szkoły, nauczycieli oraz rodziców? Jakie korzyści ekonomiczne i społeczne niesie za sobą zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów?

11 Wsparcie organizacyjne i zarządcze: Współpraca
Kim będą liderzy reformy? Co będzię źródłem wsparcia politycznego? W jaki sposób szkoły i samorządy będą współpracować na rzecz wprowadzanych zmian? Jakiego wsparcia wymagają dyrektorzy szkół oraz nauczyciele aby móc skutecznie kształcić uczniów o specjalnych potrzebach edykacyjnych?

12 Monitorowanie rezultatów: Jak nie zboczyć z drogi?
Jak stwierdzić, że reforma jest wdrażana w życie? Jak określić ambitne, a jednocześnie realistyczne cele odzwierciedlające długą drogę jaką jeszcze musimy pokonać? W jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne aby mierzyć efekty i ugruntować wprowadzane zmiany? W jaki sposób pozostać skoncentrowanym na kształceniu uczniów?

13 Wyzwania jakie niesie reforma
Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, września 2010 r. Wyzwania jakie niesie reforma Modyfikacja metod i programu nauczania Współpraca ze specjalistami i rodzicami Realizacja usług edukacyjnych i terapeutycznych Doskonalenie zawodowe Wyznaczanie wymiernych celów dla ucznia Tworzenie i wdrażanie indywidualnych planów Interpretacja przepisów prawa Koncentracja na nauczaniu

14 Doświadczenia amerykańskie w dziedzinie wdrażania reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

15 Zarządzanie kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami
PCG odegrało kluczową rolę we wdrożeniu reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w USA: 17 lat pracy ze szkołami specjalnymi i integracyjnymi Ponad obsługiwanych jednostek samorządowych Ponad 1 milion obsługiwanych uczniów 1/6 populacji uczniów ze SPE w USA Sprawdzone Systemy Informatyczne

16 Przyczyny zmian w amerykańskim systemie oświaty
Na proces wyrównywania szans edukacyjnych amerykańskich uczniów wpłynęło kilka zasadniczych czynników: Ustawodawstwo Finansowanie Poparcie społeczne Poparcie i zaangażowanie jednostek samorządowych Segregacja Włączanie

17 40 lat reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w Stanach Zjednoczonych
Usługi edukacyjne i terapeutyczne muszą być świadczone niezależnie od możliwości finansowych 1972 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 1972 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami uzyskują prawo do bezpłatnego kształcenia 1971 Education of All Handicapped Children Act (EHA) 1975 No Child Left Behind Act 2004 DZIŚ Ustawodawstwo Procesy sądowe

18 Skutki reformy przeprowadzonej w USA
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami Wczesna i skuteczniejsza identyfikacja uczniów Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w klasach integracyjnych Indywidualne Plany Edukacyjne Lepsze wyniki w nauczaniu i zwiększony odsetek absolwentów Brak stygmy społecznej związanej z posiadaniem orzeczenia Dysproporcje wśród uczniów z orzeczeniami pod względem rasowym, społecznym i ekonomicznym.

19 Skutki reformy przeprowadzonej w USA
Rodzice Większe możliwości prawne i proceduralne mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Większa świadomość możliwych scieżek edukacji i dostępnego wsparcia Złożoność procedur i uciążliwa biurokracja

20 Skutki reformy przeprowadzonej w USA
Nauczyciele Doskonalenie zawodowe Wyższe standardy nauczania Mniej czasu na nauczanie w związku z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi

21 Skutki reformy przeprowadzonej w USA
Samorządy lokalne Większe możliwości prawne i proceduralne Większe zaangażowanie rodziców Lepsze zrozumienie procesów zarządzania kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Złożoność procedur i uciążliwa biurokracja

22 Tradycyjny sposób tworzenia Indywidualnych Planów
Formularze są wypełniane odręcznie przez członków Zespołu. Nauczyciele tracą 10%-30% czasu na wypełnienie dokumentów. Koordynator Rodzice Poradnia Plany są ewaluowane raz do roku. Zespół musi przejrzeć setki formularzy. Pomyłki zdarzają się bardzo często. Zespół Tradycyjny sposób tworzenia IPE jest NIEEFEKTYWNY. Ogrom pracy administracyjnej Wysokie koszty Mniej czasu na nauczanie

23 Tworzenie Indywidualnych Planów elektronicznie
Informacje są kolekcjonowane i udostępniane za pośrednictwem systemu oferowanego przez PCG. Zespół oszczędza do 50% czasu. Koordynator Rodzice Poradnia Informacje są dostępne dla potrzeb ewaluacji ucznia. Podnosi się jakość nauczania. Zespół Tworzenie IPE elektronicznie jest EFEKTYWNE Niższe koszty Mniej pracy administracyjnej Oszczędność czasu

24 Technologia jako narzędzie wspierające reformę w USA
Umożliwia właściwy nadzór nad jakością Poprawia komunikację Wspiera pracę w zespołach Zapewnia konsekwencję we wdrażaniu procedur i procesów Zapewnia bezpieczny dostęp do danych Służy jako narzędzie doskonalenia zawodowego nauczycieli Wspiera liderów zmiany w regionach poprzez umożliwienie dostępu do danych

25 Technologia jako narzędzie wspierające reformę

26 Tworzenie Indywidualnych Planów
Oprogramowanie wspiera Zespół w tworzeniu indywidualnych planów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Planowanie przebiega w kilku precyzyjnie określonych etapach Rozwiązanie zapewnia zgodność planu z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami

27 Ustanowienie celów rocznych dla ucznia
Każdy cel jest powiązany z usługami edukacynymi, terapeutycznymi oraz krótkoterminowymi zadaniami do wykonania. System zawiera propozycje celów rocznych dostosowanych do danego typu niepełnosprawności ucznia.

28 Planowanie i monitorowanie usług edukacyjnych i terapeutycznych
System umożliwia Zespołowi koordynację usług edukacyjnych i terapeutycznych świadczonych na rzecz ucznia. Funkcja logowania usług umożliwia mierzenie częstotliwości oraz skuteczności świadczonych usług.

29 Dostosowanie programu nauczania i egzaminów zewnętrznych
Udogodnienia i modyfikacje pozwalają dopasować treści i metody nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. System zawiera propozycje udogodnień i modyfikacji odpowiadające danej niepełnosprawności. Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, września 2010 r.

30 Koordynacja pracy Zespołu
Koordynator Zespołu może zarządzać pracą nauczycieli i specjalistów oraz komunikować się z rodzicami.

31 Tworzenie Indywidualnego Planu i pozostałej dokumentacji
System umożliwia wygenerowanie i archiwizację wszystkich dokumentów wymaganych w procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami.

32 Symbole informują członków Zespołu o statusie ucznia.
Monitorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami Symbole informują członków Zespołu o statusie ucznia. System informuje użytkownika gdy część planu jest niekompletna bądź zawiera błędy.

33 Monitorowanie postępów uczniów
System umożliwia monitorowanie postępów ucznia o specjalnych potrzebach.

34 Korzyści płynące z zastosowania technologii w szkołach
Oszczędność pieniędzy oraz czasu nauczycieli i dyrektorów szkół Systematyczne i sprawne wdrażanie procedur narzuconych w ustawodawstwie Promocja dobrych praktyk w zakresie planowania rocznych celów ucznia, usług edukacyjnych oraz terapeutycznych Wsparcie dla nauczycieli w zakresie planowania udogodnień i modyfikacji w programie nauczania. Większe zaangażowanie rodziców

35 Podsumowanie

36 Reforma to trudny i czasochłonny proces
W Stanach Zjednoczonych procesy związane z reformą kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami wciąż trwają i koncentrują się w okół następujących zagadnień: Kształcenie integracyjne Proces włączania – prawo wymaga aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami byli włączani w ogólny program kształcenia w największym możliwym wymiarze Analiza danych – wyniki w nauczaniu informują o skuteczności wprowadzanych zmian. Kształcenie ogólnodostępne Wczesne wspomaganie i interwencje na poziomie szkoły podstawowej Wspomaganie uczniów niedostosowanych społecznie Długoterminowa analiza danych Analiza wyników w nauczaniu – model wzrostu

37 Reforma w Polsce to okazja do poprawy systemu kształcenia
Zmiany proponowane w Polsce są istotne i wartościowe Wyrównywanie szans edukacyjnych jest kluczowym elmentem sprawnie funkcjonującego systemu oświaty Umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyspieszyć i ugruntować wprowadzane zmiany Doświadczenia PCG w pracy z sektorem publicznym w USA wskazują, iż systemowa reforma kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami jest niezbędna i możliwa do przeprowadzenia.

38 William S. Mosakowski, CEO Łukasz Nowak, Consultant
Prezentacja wygłoszona podczas V Kongresu Zarządzania Oświatą Warszawa, września 2010 r. William S. Mosakowski, CEO 148 State Street, Boston Massachusetts, United States Łukasz Nowak, Consultant Tel: , kom: ul. Fabryczna 17, Budynek A1 Łódź, Polska


Pobierz ppt "William Mosakowski Łukasz Nowak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google