Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2 Ewaluacja jako warunek wysokiej jakości pracy szkoły Izabela Suckiel – CEN Koszalin

3 Opracowała Izabela Suckiel3 Cele kursu Cel ogólny szkolenia: Przygotowanie nauczycieli do planowania i prowadzenia ewaluacji w wybranych zakresach pracy szkoły lub placówki oraz autoewaluacji pracy własnej. Przygotowanie nauczycieli do planowania i prowadzenia ewaluacji w wybranych zakresach pracy szkoły lub placówki oraz autoewaluacji pracy własnej. Cele szczegółowe: Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umiał: ustalić przedmiot ewaluacji i sformułować pytania badawcze, ustalić przedmiot ewaluacji i sformułować pytania badawcze, ustalić kryteria ewaluacji, ustalić kryteria ewaluacji, opracować narzędzia ewaluacji, opracować narzędzia ewaluacji, zinterpretować wyniki ewaluacji, zinterpretować wyniki ewaluacji, opracować raport z ewaluacji, opracować raport z ewaluacji, przeprowadzić autoewaluację własnej pracy. przeprowadzić autoewaluację własnej pracy.

4 Opracowała Izabela Suckiel4 Struktura kursu ZJAZD I - 20 godzin (10 sesji). Moduł I: Ewaluacja w praktyce szkolnej – istota, cele, rodzaje. rodzaje. Sesja 1: Podstawowe informacje o ewaluacji. Sesja 2: Ewaluacja w procesie rozwoju szkoły i w pracy nauczyciela nauczyciela Moduł II: Techniki i narzędzia ewaluacji Sesja 3: Metody, techniki i narzędzia badawcze w ewaluacji. Sesja 4-5: Obserwacja Sesja 6 -7: Wywiad indywidualny i grupowy Sesja 8: Analiza dokumentów Sesja 9-10: Ankieta

5 Opracowała Izabela Suckiel5 Struktura kursu ZJAZD II – 20 godzin (10 sesji). Moduł III: Planowanie i realizacja ewaluacji w wybranych obszarach pracy szkoły. w wybranych obszarach pracy szkoły. Sesja 11-12: Projekt ewaluacji Sesja 13-14: Analiza i interpretacja wyników Sesja 15: Wykorzystanie wyników ewaluacji w projektowaniu pracy szkoły pracy szkoły Sesja 16: Etyka w procesie ewaluacji Moduł IV: Ewaluacja w pracy nauczyciela Sesja 17: Formy autoewaluacji. Sesja 18: Informacja zwrotna od uczniów i rodziców. Sesja 19: Hospitacje i lekcje koleżeńskie. Sesja 20: Autoewaluacja w rozwoju zawodowym nauczyciela.

6 Ewaluacja w praktyce szkolnej. Istota, cele, rodzaje. MODUŁ I

7 Opracowała Izabela Suckiel7 SESJA 1. Podstawowe informacje o ewaluacji Cele sesji - uczestnik zajęć potrafi: zdefiniować proces ewaluacji, zdefiniować proces ewaluacji, dokonać klasyfikacji procesu ewaluacji w zależności od kryteriów podziału, dokonać klasyfikacji procesu ewaluacji w zależności od kryteriów podziału, wskazać podobieństwa i różnice między ewaluacją a procesem badawczym. wskazać podobieństwa i różnice między ewaluacją a procesem badawczym.

8 Opracowała Izabela Suckiel8 EWALUACJA Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji H. Mizerek H. Mizerek

9 Opracowała Izabela Suckiel9 EWALUACJA Proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji. Proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji. Galloway Galloway Proces diagnostyczno – oceniający, zawierający w sobie elementy pomiaru, osadu i decyzji. Proces diagnostyczno – oceniający, zawierający w sobie elementy pomiaru, osadu i decyzji. Guilbert Guilbert

10 Opracowała Izabela Suckiel10 EWALUACJA Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. L. Korporowicz L. Korporowicz

11 Opracowała Izabela Suckiel11 Podsumowując Co to jest ewaluacja? Co to jest ewaluacja? Proces zbierania, analizowania i wartościowania danych (informacji). Proces zbierania, analizowania i wartościowania danych (informacji). Czego ewaluacja może dotyczyć? Czego ewaluacja może dotyczyć? Dokumentów, działań, osób, rezultatów…. Dokumentów, działań, osób, rezultatów…. Po co dokonuje się ewaluacji? Po co dokonuje się ewaluacji? W celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. W celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.

12 Opracowała Izabela Suckiel12 ETAPY EWALUACJI ZBIERANIE DANYCH, ZBIERANIE DANYCH, ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH, ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH, WYCIĄGANIE WNIOSKÓW, WYCIĄGANIE WNIOSKÓW, FORMUŁOWANIE REKOMENDACJI CO DO DECYZJI, JAKIE POWINNY BYĆ PODJĘTE. FORMUŁOWANIE REKOMENDACJI CO DO DECYZJI, JAKIE POWINNY BYĆ PODJĘTE.

13 Opracowała Izabela Suckiel13 Rodzaje ewaluacji Własna (autoewaluacja) - obca Własna (autoewaluacja) - obca Wewnętrzna – zewnętrzna Wewnętrzna – zewnętrzna Kształtująca (formatywna) – sumująca (sumatywna) Kształtująca (formatywna) – sumująca (sumatywna) Procesu – produktu Procesu – produktu Szerokozakresowa - fokusowa Szerokozakresowa - fokusowa

14 Opracowała Izabela Suckiel14 W wyniku ewaluacji możemy dokonać oceny: Potrzeb, oczekiwań, wymagań (tych, którym działanie ma służyć) Potrzeb, oczekiwań, wymagań (tych, którym działanie ma służyć) Poziomu zadowolenia (tych, którym działanie ma służyć) Poziomu zadowolenia (tych, którym działanie ma służyć) Efektywności/skuteczności podejmowanych działań Efektywności/skuteczności podejmowanych działań Spójności działań z zakładanymi celami Spójności działań z zakładanymi celami …………… ……………

15 Opracowała Izabela Suckiel15 Dobra ewaluacja powinna być: Użyteczna – przystosowana do wykorzystania Użyteczna – przystosowana do wykorzystania Wykonalna- możliwa do przeprowadzenia, przemyślana Wykonalna- możliwa do przeprowadzenia, przemyślana Poprawna- uczciwa i etyczna Poprawna- uczciwa i etyczna Dokładna – przeprowadzona precyzyjnie i profesjonalnie Dokładna – przeprowadzona precyzyjnie i profesjonalnie

16 Opracowała Izabela Suckiel16 Ewaluacja w szkole spełnia trzy funkcje: stanowi punkt wyjścia w projektowaniu pracystanowi punkt wyjścia w projektowaniu pracy pozwala na systematyczną kontrolę przebiegu procesu nauczania i wychowania pozwala na systematyczną kontrolę przebiegu procesu nauczania i wychowania służy ocenie wyników działalności pedagogicznej służy ocenie wyników działalności pedagogicznej

17 Opracowała Izabela Suckiel17 Ewaluacja a badania naukowe Badanie naukowe - termin oznaczający niemal wszelką działalność naukową. Badanie naukowe - termin oznaczający niemal wszelką działalność naukową. Na badania naukowe mogą się składać eksperymenty, gromadzenie danych Na badania naukowe mogą się składać eksperymenty, gromadzenie danych z natury, analiza i studiowanie literatury źródłowej, analizy zebranych danych z natury, analiza i studiowanie literatury źródłowej, analizy zebranych danych i wyciąganie z nich wniosków. i wyciąganie z nich wniosków. (Źródło: Wikipedia) (Źródło: Wikipedia)

18 Opracowała Izabela Suckiel18 Podział badań naukowych podstawowe - podejmuje się je bez praktycznego celu, dla wyjaśnienia zjawisk jeszcze nie zbadanych i odkrycia nowych praw naukowych ; stąd też badania naukowe podstawowe nazywa się również teoretycznymi, bądź czystymi, podstawowe - podejmuje się je bez praktycznego celu, dla wyjaśnienia zjawisk jeszcze nie zbadanych i odkrycia nowych praw naukowych ; stąd też badania naukowe podstawowe nazywa się również teoretycznymi, bądź czystymi, stosowane - są zazwyczaj charakteryzowane jako zmierzające do wykorzystania w praktyce wyników badań podstawowych; ich rezultatem są nowe związki chemiczne, prototypy, modele itp., które powstają i są sprawdzane w laboratoriach i instytutach doświadczalnych pod względem efektywności, walorów technicznych i użyteczności. stosowane - są zazwyczaj charakteryzowane jako zmierzające do wykorzystania w praktyce wyników badań podstawowych; ich rezultatem są nowe związki chemiczne, prototypy, modele itp., które powstają i są sprawdzane w laboratoriach i instytutach doświadczalnych pod względem efektywności, walorów technicznych i użyteczności. wdrożeniowe - polegają na opracowaniu metod i technik zastosowania wyników badań w produkcji; są końcowym etapem cyklu badawczego od odkrycia wynalazku do praktycznego jego zastosowania; obejmują one przeniesienie wyników badania naukowych stosowanych z laboratoriów do przemysłu, z fazy modeli i prototypów do fazy produkcji masowej; wdrożeniowe - polegają na opracowaniu metod i technik zastosowania wyników badań w produkcji; są końcowym etapem cyklu badawczego od odkrycia wynalazku do praktycznego jego zastosowania; obejmują one przeniesienie wyników badania naukowych stosowanych z laboratoriów do przemysłu, z fazy modeli i prototypów do fazy produkcji masowej; (Źródło: Wkipedia)

19 Opracowała Izabela Suckiel19 Podział badań wg Konarzewskiego Badania teoretyczne, których celem jest badanie teorii naukowej; Badania teoretyczne, których celem jest badanie teorii naukowej; Badanie praktyczne, które podejmuje się, aby dostarczyć impulsów do rozwoju pewnej dziedziny praktyki społecznej. Badanie praktyczne, które podejmuje się, aby dostarczyć impulsów do rozwoju pewnej dziedziny praktyki społecznej.

20 Opracowała Izabela Suckiel20 Badania praktyczne Badania rozpoznawcze – może dokładniej określić problem i jego społeczne tło; Badania rozpoznawcze – może dokładniej określić problem i jego społeczne tło; Badanie oceniające – może sprawdzić skuteczność zastosowanych środków, dostarcza wiedzy o zamierzonych i niezamierzonych następstwach działania. Badanie oceniające – może sprawdzić skuteczność zastosowanych środków, dostarcza wiedzy o zamierzonych i niezamierzonych następstwach działania.

21 Pytanie: Jak jest? Badania rozpoznawcze zwane też diagnostycznymi.

22 Pytanie: Czy jest tak, jak być powinno? Badania oceniające zwane też ewaluacyjnymi

23 Opracowała Izabela Suckiel23 Badania pedagogiczne Z punktu widzenie przedmiotu badań wyróżniamy w pedagogice: Z punktu widzenie przedmiotu badań wyróżniamy w pedagogice: badania opisowe, badania opisowe, badania wyjaśniające. badania wyjaśniające.

24 Opracowała Izabela Suckiel24 Badania opisowe przedmiotem badań są pojedyncze zjawiska, indywidualne zdarzenia, których wyjaśnienie może być jednoznaczne przedmiotem badań są pojedyncze zjawiska, indywidualne zdarzenia, których wyjaśnienie może być jednoznaczne Jak przebiega proces……. Jak przebiega proces……. Jaka jest opinia ………. Jaka jest opinia ………. Czy przestrzegane są ………… Czy przestrzegane są …………

25 Opracowała Izabela Suckiel25 Badania wyjaśniające szukają związków między cechami, zmiennymi, szukają związków między cechami, zmiennymi, są wielowątkowe, bo poszukują różnych możliwości wyjaśnienia, poszukują przyczyn głównych i wtórnych. są wielowątkowe, bo poszukują różnych możliwości wyjaśnienia, poszukują przyczyn głównych i wtórnych. Jaki jest związek …….. Jaki jest związek …….. Jaki wpływ na …… ma……….. Jaki wpływ na …… ma……….. Jakie są przyczyny ………….. Jakie są przyczyny …………..

26 Opracowała Izabela Suckiel26 SESJA 2. Ewaluacja w procesie rozwoju szkoły i w pracy nauczyciela Cele sesji - uczestnik zajęć potrafi: dostrzegać i wyjaśnić związek między ewaluacją a jakością pracy szkoły. dostrzegać i wyjaśnić związek między ewaluacją a jakością pracy szkoły. określić miejsce ewaluacji w procesie zarządzania oświatą, określić miejsce ewaluacji w procesie zarządzania oświatą, dostrzegać związek między ewaluacją a rozwojem zawodowym nauczyciela. dostrzegać związek między ewaluacją a rozwojem zawodowym nauczyciela.

27 Opracowała Izabela Suckiel27 Jakość Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie jakość (łac. qualitas) zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonałości". Było to wówczas pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało do czasów współczesnych. W licznych sporach ustalono jedynie, że jakość posiada cechy obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt, oraz subiektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak barwa lub zapach. Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie jakość (łac. qualitas) zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonałości". Było to wówczas pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało do czasów współczesnych. W licznych sporach ustalono jedynie, że jakość posiada cechy obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt, oraz subiektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak barwa lub zapach.łac.Platonłac.Platon

28 Opracowała Izabela Suckiel28 Jakość zgodność z postawionym celem (standardem, ustaleniami, kontraktem) zgodność z postawionym celem (standardem, ustaleniami, kontraktem) to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań (W.E.Deming) (W.E.Deming)

29 Opracowała Izabela Suckiel29 Model Juranda Myślenie systemowe to zalecenie: zrozum całość, do której należy część, w której pracujesz Myślenie systemowe to zalecenie: zrozum całość, do której należy część, w której pracujesz Ciągłe doskonalenie to wskazówka: znajdź sposób reagowania na ciągłe zmiany Ciągłe doskonalenie to wskazówka: znajdź sposób reagowania na ciągłe zmiany Zarządzanie przez dane to rada: opieraj swoje decyzje na wiarygodnych danych Zarządzanie przez dane to rada: opieraj swoje decyzje na wiarygodnych danych MYŚLENIE SYSTEMOWE CIĄGŁE DOSKONALENIE ZARZĄDZANIE PRZEZ DANE

30 Opracowała Izabela Suckiel30 Cykl Deminga planowanie wykonanie badanie wdrażanie

31 Opracowała Izabela Suckiel31 PLANOWANIEREALIZACJA BADANIE WYZNACZANIE CELÓW MONITOROWANIE FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

32 Opracowała Izabela Suckiel32 Jakość kształcenia (wychowania) coś, co zadawala, a nawet zachwyca (ucznia, rodzica) (Deming) coś, co zadawala, a nawet zachwyca (ucznia, rodzica) (Deming) Program? Program? Metody? Metody? Organizacja? Organizacja? Baza? Baza? Wykładowcy? Wykładowcy? Gwarancja dostania się do kolejnej szkoły (uczelni)? Gwarancja dostania się do kolejnej szkoły (uczelni)?

33 Opracowała Izabela Suckiel33 Efektywność … Pojęcie to łączymy najczęściej z jakością wykonywania pewnych zadań czy działań, ich skutecznością, wydajnością, niezawodnością, sprawnością czy ekonomicznością. Terminy te nie są oczywiście synonimami efektywności, lecz raczej kryteriami jej oceny. … Pojęcie to łączymy najczęściej z jakością wykonywania pewnych zadań czy działań, ich skutecznością, wydajnością, niezawodnością, sprawnością czy ekonomicznością. Terminy te nie są oczywiście synonimami efektywności, lecz raczej kryteriami jej oceny. Andrzej Bogaj Encyklopedia pedagogiczna Andrzej Bogaj Encyklopedia pedagogiczna

34 Opracowała Izabela Suckiel34 Prakseologia - nauka zajmująca się efektywnością Prakseologia - inaczej teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego. Prakseologia - inaczej teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego. Zadaniem prakseologii jest m. in. naukowe badanie warunków sprawności działań. Zadaniem prakseologii jest m. in. naukowe badanie warunków sprawności działań. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań, połączoną z dociekaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń. W związku z tym zajmuje się ona typologią działań, połączoną z dociekaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń. W Polsce prekursorem tej dziedziny filozofii był Tadeusz Kotarbiński W Polsce prekursorem tej dziedziny filozofii był Tadeusz Kotarbiński

35 Opracowała Izabela Suckiel35 Efektywność szkoły w ujęciu: psychologicznym psychologicznym pedagogicznym pedagogicznym socjologicznym socjologicznym ekonomicznym ekonomicznym (Gurycka, Bogaj, Denek, Szczepańsk, Lewowicki, Szymańskii) (Gurycka, Bogaj, Denek, Szczepańsk, Lewowicki, Szymańskii)

36 Opracowała Izabela Suckiel36 Efektywność szkoły w ujęciu psychologicznym Uwzględnia przede wszystkim wyniki indywidualnego rozwoju ucznia, procesu myślenia, mowy, zdolności poznawczych, zainteresowań, samodzielności poznawczej, dążeń, zamiłowań, potrzeb psychicznych. Uwzględnia przede wszystkim wyniki indywidualnego rozwoju ucznia, procesu myślenia, mowy, zdolności poznawczych, zainteresowań, samodzielności poznawczej, dążeń, zamiłowań, potrzeb psychicznych. Głównym kryterium oceny jest podmiotowość ucznia. Głównym kryterium oceny jest podmiotowość ucznia.

37 Opracowała Izabela Suckiel37 Efektywność szkoły w ujęciu pedagogicznym Koncentracja na procesie kształcenia. Koncentracja na procesie kształcenia. Efektywność tego procesu jest ujmowana jako funkcja wielu zmiennych: pracy uczniów (U), nauczycieli (N), celów kształcenia (C), środków dydaktycznych (S), metod kształcenia (M), czasu (T) i innych zmiennych (Y) Efektywność tego procesu jest ujmowana jako funkcja wielu zmiennych: pracy uczniów (U), nauczycieli (N), celów kształcenia (C), środków dydaktycznych (S), metod kształcenia (M), czasu (T) i innych zmiennych (Y) E = f (U, N, C, S, M, T, Y) E = f (U, N, C, S, M, T, Y)

38 Opracowała Izabela Suckiel38 Efektywność szkoły w ujęciu socjologicznym Związana przede wszystkim z wypełnianiem przez szkołę różnorodnych zadań i funkcji społecznych. Związana przede wszystkim z wypełnianiem przez szkołę różnorodnych zadań i funkcji społecznych. Mierzona przygotowaniem absolwentów do uczestnictwa w życiu społecznym, radzeniem sobie w różnych sytuacjach życiowych, uczestnictwem w organizacjach, w samorządzie itp.. Mierzona przygotowaniem absolwentów do uczestnictwa w życiu społecznym, radzeniem sobie w różnych sytuacjach życiowych, uczestnictwem w organizacjach, w samorządzie itp..

39 Opracowała Izabela Suckiel39 Efektywność szkoły w ujęciu ekonomicznym Odwołuje się do teorii organizacji, gdzie efektywność łączona z procesem produkcji i polega na analizie i ocenie poniesionych kosztów (nakładów) w stosunku do uzyskanych efektów: Odwołuje się do teorii organizacji, gdzie efektywność łączona z procesem produkcji i polega na analizie i ocenie poniesionych kosztów (nakładów) w stosunku do uzyskanych efektów: WEJŚCIE – PROCES - WYJŚCIE WEJŚCIE – PROCES - WYJŚCIE Wejście: uczniowie, kwalifikacje nauczycieli, baza, środki finansowe, środki finansowe, Proces: programy, metody nauczania, zarządzanie, Wyście: wyniki uczniów na końcu etapu kształcenia

40 Opracowała Izabela Suckiel40 Efektywność dydaktyczna Stosunek ilości wiedzy przekazywanej w jednostce czasu studentowi do wiedzy lub umiejętności przyswojonych w tymże czasie (dydaktyczna efektywność bezwzględna). Stosunek ilości wiedzy przekazywanej w jednostce czasu studentowi do wiedzy lub umiejętności przyswojonych w tymże czasie (dydaktyczna efektywność bezwzględna). Przyrost wiedzy lub umiejętności studenta w jednostce czasu (dydaktyczna efektywność względna). Przyrost wiedzy lub umiejętności studenta w jednostce czasu (dydaktyczna efektywność względna). Stosunek mierzalnej wiedzy oraz umiejętności uzyskanych przez studenta w jednostce czasu do poniesionego kosztu (dydaktyczna efektywność ekonomiczna). Stosunek mierzalnej wiedzy oraz umiejętności uzyskanych przez studenta w jednostce czasu do poniesionego kosztu (dydaktyczna efektywność ekonomiczna). dr hab.inż.J. M. Mischke -Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie dr hab.inż.J. M. Mischke -Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

41 Opracowała Izabela Suckiel41 Działania warunkujące wysoką jakość kształcenia Dobór odpowiednich metod, podręczników, programów Dobór odpowiednich metod, podręczników, programów Wykorzystanie bazy Wykorzystanie bazy Doskonalenie własne nauczycieli Doskonalenie własne nauczycieli Współpraca z rodzicami Współpraca z rodzicami Planowanie i przygotowanie do zajęć Planowanie i przygotowanie do zajęć Indywidualizacja nauczania Indywidualizacja nauczania Motywowanie uczniów Motywowanie uczniów Analizowanie wyników Analizowanie wyników Systematyczne, rzetelne ocenianie Systematyczne, rzetelne ocenianie Działania wychowawcze (dyscyplina pracy) Działania wychowawcze (dyscyplina pracy) Utrwalanie wiedzy i umiejętności Utrwalanie wiedzy i umiejętności

42 Opracowała Izabela Suckiel42 WNIOSEK Podstawą zapewniania jakości jest ewaluacja działań wysoką jakość kształcenia. Podstawą zapewniania jakości jest ewaluacja działań warunkujących wysoką jakość kształcenia.

43 Opracowała Izabela Suckiel43 Podsumowanie modułu I Ewaluacja w praktyce szkolnej. Istota, cele, rodzaje. Zakładane cele - uczestnik zajęć potrafi: zdefiniować proces ewaluacji, zdefiniować proces ewaluacji, dokonać klasyfikacji procesu ewaluacji w zależności od kryteriów podziału, dokonać klasyfikacji procesu ewaluacji w zależności od kryteriów podziału, wskazać podobieństwa i różnice między ewaluacją a procesem badawczym. wskazać podobieństwa i różnice między ewaluacją a procesem badawczym. dostrzegać i wyjaśnić związek między ewaluacją a jakością pracy szkoły. dostrzegać i wyjaśnić związek między ewaluacją a jakością pracy szkoły. określić miejsce ewaluacji w procesie zarządzania oświatą, określić miejsce ewaluacji w procesie zarządzania oświatą, dostrzegać związek między ewaluacją a rozwojem zawodowym nauczyciela. dostrzegać związek między ewaluacją a rozwojem zawodowym nauczyciela.

44 Opracowała Izabela Suckiel44 EWALUACJA Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji H. Mizerek H. Mizerek

45 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p Szczecin tel.: 091/


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google