Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polacy powracający z zagranicy Praktyczne rozwiązania wynikające z nowych ramowych planów nauczania i uregulowań prawnych na przykładzie Gimnazjum nr 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polacy powracający z zagranicy Praktyczne rozwiązania wynikające z nowych ramowych planów nauczania i uregulowań prawnych na przykładzie Gimnazjum nr 3."— Zapis prezentacji:

1 Polacy powracający z zagranicy Praktyczne rozwiązania wynikające z nowych ramowych planów nauczania i uregulowań prawnych na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

2

3 W naszej szkole uczą się: młodzi Polacy powracający z zagranicy, m.in. z : Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii.

4 Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie, których jedno lub oboje rodziców pochodzą z zagranicy, m. in. z: Afganistanu, Chin, Niemiec, Nigerii, Rosji, Wietnamu, Włoch, a więc z: Europy Wschodniej i Zachodniej, Azji, Afryki.

5 Uczniami naszej szkoły są Romowie, a około 5% naszych podopiecznych nosi wyraźnie niepolskie nazwiska świadczące o korzeniach m. in.: angielskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, serbskich, węgierskich, włoskich.

6 Uczniowie powracający z zagranicy mogą napotykać w nowej, polskiej szkole na różnorodne problemy. By je minimalizować, konieczne jest prowadzenie w szkole dialogu - polilogu międzykulturowego opartego na zaplanowanej działalności edukacyjnej.

7 Wprowadzenie drugiego języka obcego we wszystkich klasach w ramach godzin dyrektorskich, Opracowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnej w latach 2008-2011- Klasy kultury i języków z językiem czeskim, słowackim, włoskim, warsztatami teatralnymi i dodat- kowymi zajęciami z historii w ramach kół pozalekcyjnych, Prowadzenie klas ze zwiększonym wymiarem godzin języka obcego, Wyjazdy edukacyjne uczniów do bawarskich szkół głównie podczas ferii zimowych i letnich – uczestniczenie w lekcjach na różnych przedmiotach. Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 dydaktyka

8 Realizacja projektu Comenius Nawyki żywieniowe 2007 Realizacja projektu Comenius Lets Entertain You 2008- 2010, partnerzy ze szkół w Holandii, Turcji, Niemiec i Słowacji, Wymiana uczniów wspierana przez Polsko-Niemiecką Współ- pracę Młodzieży w Warszawie 2008, 2009, e-twinning – współpraca ze szkołami we Włoszech i Rumunii, Wizyta dzieci z Białorusi 2009. Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 Współpraca międzynarodowa

9 Trójkowe spotkania ze sztuką, Kocham Kraków. Z Gliwic do Krakowa, Ruch i spokój, Bryły w architekturze. Historia i kultura Żydów, Wielokulturowość Gliwic, Śladami secesji, Architektura naszego miasta. Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 Realizacja szkolnych projektów Podejmowana tematyka

10 Udział w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych opartych na dziełach europejskich dramatopisarzy, a także warsztatach teatralnych, koncertach symfonicznych, operach, Zwiedzanie niezliczonych muzeów i galerii sztuki. Zwiedzanie Polski i Europy (Gliwice, Bielsko – Biała, Kraków, Wrocław, Zakopane, Warszawa, Praga, Wiedeń, Berlin, Paryż, Lwów, Ateny), Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 Realizacja szkolnych projektów

11 Powstanie w szkole teatru wielojęzycznego, Wielojęzyczny repertuar szkolnego chóru, Prowadzenie szkolnej strony internetowej w trzech językach, Uczniowie – widzami na spektaklu teatralnym w języku angielskim oraz niemieckich filmach w oryginalnej wersji. Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 W stronę wielojęzyczności

12 Wolontariat uczniów w ramach utworzonego przez naszą nauczycielkę oddziału młodzieżowego w Gliwicach międzynarodowej organizacji charytatywnej People To People Internationale, Systematycznie prowadzone przez naszą nauczycielkę warsztaty dla szkolnych mediatorów, Akcja: Adopcja serca-opłacenie edukacji małej Afrykanki. Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 Etyka Wartości Postawy

13 Dzień Europy, Dzień Języków, Dzień Noblowski, Dzień Eggenfelden w Gliwicach, Rodzinne festyny 2 razy w roku, Zawody sportowe, Konkursy przedmiotowe, Prezentacje talentów i wiele innych. Dialog między- kulturowy w Gimnazjum nr 3 Organizacja imprez i uroczystości

14 wsparcia w pokonaniu bariery językowej, pomocy w wyrównaniu różnic programowych, wskazówek dotyczących zasad organizacji pracy szkoły. Uczniowie powracający z zagranicy oprócz akceptacji środowiska i odnalezienia w nim swego miejsca potrzebują:

15 Procedura postępowania DziałanieOdpowiedzialny 1. Zdiagnozowanie potrzeb ucznia.Wychowawca we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem oraz rodzicami ucznia. 2. Opracowanie planu pomocy dotyczącego wyrównywania różnic programowych. Wychowawca we współpracy z zespołem uczącym w klasie ucznia powracającego z zagranicy. 3. Spotkanie z rodzicami i uczniem w celu uzgodnienia wspólnych działań – podpisanie kontraktu. Dyrektor oraz wychowawca, pedagog, psycholog. 4. Objęcie ucznia szczególną opieką pedagogiczno- psychologiczną. Pedagog we współpracy z wychowawcą i psychologiem.

16 Procedura postępowania –c.d. DziałanieOdpowiedzialny 5. Uczestniczenie ucznia w konsultacjach, zespołach dydaktyczno-wyrównawczych (w miarę potrzeb) oraz we wszelkich formach działań pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami dziecka. Wychowawca, rodzice 6. Bieżąca współpraca z rodzicami, monitorowanie postępów ucznia. Wychowawca. 7. Ewaluacja pracy.Wychowawca we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem oraz rodzicami ucznia.

17 Uczeń powracający z zagranicy -nowe rozwiązania w nowym roku szkolnym W świetle obowiązujących przepisów Nowa podstawa programowa, nowe uregulowania prawne Korzyści 1. Drugi język nowożytny jako przedmiot dodatkowy (z godzin do dyspozycji dyrektora). 1. Drugi język nowożytny jako przedmiot obowiąz- kowy w ramowym planie nauczania. 1. Wzmocnienie rangi przedmiotu skuteczniejsze budowanie dialogu międzykulturowego. 2. Opracowanie i wdrożenie innowacji Klasa kultury i języków- na 3 lata, bez możliwości multiplikacji. 2. Możliwość opracowania własnego programu -Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009r. W sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów… 2. Wprowadzenie nowych przepisów motywacja nauczycieli do tworzenia własnych programów, spójnych z potrzebami konkretnej placówki.

18 Uczeń powracający z zagranicy -nowe rozwiązania w nowym roku szkolnym W świetle obowiązujących przepisów Nowa podstawa programowa, nowe uregulowania prawne Korzyści 3. Za kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim odpowiedzialny nauczyciel języka polskiego. 3. Cele kształcenia nowej podstawy pro- gramowej: Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posłu- giwania się językiem polskim, w tym dba- łość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każ- dego nauczyciela. 3. Współdziałanie i współodpowiedzial- ność wszystkich nauczycieli w zakresie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim zwiększenie szans edukacyjnych uczniów powracających z zagranicy, możliwość ich pełnego uczest- nictwa w życiu szkoły.

19 Uczeń powracający z zagranicy -nowe rozwiązania w nowym roku szkolnym W świetle obowiązujących przepisów Nowa podstawa programowa, nowe uregulowania prawne Korzyści 4. Udział uczniów w wymianie, w programie Comenius, projektach szkolnych i zewnętrznych często powiązany z koniecznością uzupełniania zaległości w lekcjach. 4. Liczba godzin lekcyjnych określona w ramowym planie nauczania konieczna do zrealizowania mniejsza od liczby tygodni szkolnych. 4. Możliwość zaplano- wania innej organizacji działań w trakcie roku szkolnego niż realizacja tygodniowe- go planu lekcji zwiększony dostęp uczniów do realizowa- nych w szkole progra- mów, konsolidacja szkolnej społeczności usprawnienie pracy metodą projektów, zwiększenie motywacji uczniów, przejrzystość pracy szkoły.

20 Uczeń powracający z zagranicy -nowe rozwiązania w nowym roku szkolnym W świetle obowiązujących przepisów Nowa podstawa programowa, nowe uregulowania prawne Korzyści 5. Konsultacje indywidualne i koła zainteresowań często aktem dobrej woli nauczycieli. 5. Stworzenie podstaw prawnych ( artykuł 42. Karty Nauczyciela) obligujących nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć 5. Usystematyzowanie, planowanie i monitorowanie zajęć dla uczniówzwiększenie efektywności indywidualnych zajęć dla uczniów powracających z zagranicy, głównie z zakresu języka polskiego, historii Polski, geografii Polski itd.

21 Uczeń powracający z zagranicy -nowe rozwiązania w nowym roku szkolnym W świetle obowiązujących przepisów Nowa podstawa programowa, nowe uregulowania prawneKorzyści 6. Dość ogólnikowe zapisy służące dialogowi międzykultu- rowemu 6. Bardziej przejrzyste, skonkretyzowa- ne, wzbogacone zapisy dotyczące dialogu międzykulturowego, np. jęz. obcy : uczeń posługuje się (…) za- sobem środków językowych (…)w za- kresie nast. tematów: człowiek, dom, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, elementy wiedzy o krajach obszaru nauczane- go języka(…)z uwzględnieniem konte- kstu międzykulturowego; w.o s.- wy- brane treści: życie społeczne, współ- czesne społeczeństwo polskie, naród i mniejszości narodowe (także grupy migrantów, Polonia itd.), patriotyzm dzisiaj (stereotypy i uprzedzenia utru- dniające relacje między narodami). 6. Zmiana podstawy programowej szersze uwzględnienie tematyki międzykulturo- wości służące intensyfikacji i skuteczności działań

22 Uczeń powracający z zagranicy -nowe rozwiązania w nowym roku szkolnym W świetle obowiązujących przepisów Nowa podstawa programowa, nowe uregulowania prawne Korzyści 7. Obszerny kanon lektur, przewaga utworów odległych kontekstowo, np. Żeromski Syzyfowe prace, Kossak – Szczucka Bursztyny 7. Odchudzenie kanonu lektur, włącze- nie pozycji z kręgu autentycznych zainte- resowań młodzieży, np. powieści fantasy 7. Nacisk na kształcenie umiejętności, teksty kultury jako punkt wyj- ścia do rozważań zwiększenie szans edu- kacyjnych uczniów wracających z zagranicy

23 Uczeń powracający z zagranicy Propozycje zajęć w oparciu o nową podstawę programową Reforma programowa daje możliwość innego niż system klasowo-lekcyjny realizowania podstawy programowej. Mając na uwadze dialog międzykulturowy, można zaplanować np. Tydzień Międzynarodowy i tydzień pod hasłem: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego. Tydzień Międzynarodowy w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Podsumowanie projektów uczniowskich realizowanych od IX do XII Forma prezentacjiPodstawa programowa Wystawa prac plastycznych i foto- grafii pod hasłem,, Polak- Europejczyk- Obywatel Świata w.o s.- pkt 9. Patriotyzm dzisiaj pkt 23. Problemy współ- czesnego świata

24 Uczeń powracający z zagranicy Propozycje zajęć w oparciu o nową podstawę programową Tydzień Międzynarodowy w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Podsumowanie projektów uczniowskich realizowanych od IX do XII Forma prezentacjiPodstawa programowa plastyka -zadania: stworzenie możliwości publicznej prezentacji umiejętności plastycznych uczniów. Gry edukacyjne Wędrowiec geografia- pkt 8. Sąsiedzi Polski pkt 9. Europa pkt 10. Wybrane regiony świata informatyka -pkt 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków itd. pkt 7. Wykorzystanie komputera(…) do rozwijania zainteresowań język obcy -pkt 1./13 Świat przyrody pkt 1./14 Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka…

25 Uczeń powracający z zagranicy Propozycje zajęć w oparciu o nową podstawę programową Tydzień Międzynarodowy w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Podsumowanie projektów uczniowskich realizowanych od IX do XII Forma prezentacjiPodstawa programowa Tańce świata- pokaz wychowanie fizyczne – pkt6. Taniec-opracowanie i wykonanie dowolnego układu tańca muzyka – pkt.1/2 Rozróżnianie podstawowych gatunków muzyki (…) etnicznej pkt. 1/5 Charakteryzowanie wybranych tańców różnych narodów. Konkurs Języki Europy język obcy- całość podstawy Wielojęzyczna gazetka nadrzędne zadanie szkoły i obowiązek każdego nauczyciela- Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim

26 Uczeń powracający z zagranicy Propozycje zajęć w oparciu o nową podstawę programową Tydzień Międzynarodowy w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Podsumowanie projektów uczniowskich realizowanych od IX do XII Forma prezentacjiPodstawa programowa język obcy- cele kształcenia: III Tworzenie wypowiedzi Zadania: Znajomość języków obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. geografia- pkt 6./6 znajomość walorów turystycznych Polski w tym obiektów dziedzictwa kulturowego, pkt7./5 planowanie podróży we własnym regionie z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych,

27 Uczeń powracający z zagranicy Propozycje zajęć w oparciu o nową podstawę programową Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego Podsumowanie projektów uczniowskich realizowanych od I do VI Forma realizacjiPodstawa programowa Wycieczki klasowe, wymiany uczniowskie, wyjazdy edukacyjne- w jednym tygodniu czerwca biologia- obserwacje pkt2./4 dokonywanie obserwacji przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt, język polski –pkt 3.d Rozpoznawanie cech kultury i języka regionu, pkt 3. Tworzenie wypowiedzi, pkt 2./4)c Dostrzeganie zróżnicowania postaw społecznych, narodowych (…) kulturowych i w ich kontekście kształtowanie własnej tożsamości pkt 3/1)k Operowanie słownictwem z określo- nych kręgów tematycznych (… kultura, region, Polska),

28 Uczeń powracający z zagranicy Propozycje zajęć w oparciu o nową podstawę programową Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego Podsumowanie projektów uczniowskich realizowanych od I do VI Forma realizacjiPodstawa programowa plastyka- pkt 3/2) rozpoznawanie wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury geografia- pkt 6./6 znajomość walorów turystycznych Polski w tym obiektów dziedzictwa kulturowego, pkt7./5 planowanie podróży we własnym regionie z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturo- wych wychowanie fizyczne- cele kształcenia: II gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych (…) formach aktywności i oraz ich organizacji historia- zadania: zajęcia służące poszukiwaniu dziedzictwa epok

29 Uczeń powracający z zagranicy Nowa podstawa programowa mówi: W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia…

30 Uczeń powracający z zagranicy Tak prowadzony dialog międzykulturowy służy i pomaga nie tylko uczniom powracającym z zagranicy, ale wzbogaca oraz rozwija całą uczniowską społeczność. Poprzez uczestnictwo w nim także nauczyciele w naturalny i niewymuszony sposób rozwijają swoje kompetencje - są wspomagani w tym zakresie m. in. zagranicznymi wizytami studyjnymi, kursami językowymi oraz udziałem w wyjazdach edukacyjno- turystycznych. Wszystkie wymienione w tej prezentacji działania skutkują także systematycznym rozwojem organizacyjnym szkoły.

31 Uczeń powracający z zagranicy Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi… Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dialog międzykulturowy to nieodzowny sposób budowania świata wewnętrznie pojednanego. Jan Paweł II Żadna kultura nie może przeżyć, jeśli stara się być jedyną i wykluczającą inne. Mahatma Ghandi

32 www.gim3-gliwice.oswiata.org.pl gim3-gliwice@oswiata.org.pl


Pobierz ppt "Polacy powracający z zagranicy Praktyczne rozwiązania wynikające z nowych ramowych planów nauczania i uregulowań prawnych na przykładzie Gimnazjum nr 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google