Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Mgr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Mgr."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Mgr inż. Krzysztof Woźnicki EUR ING Mgr inż. Krzysztof Woźnicki EUR ING www.woznicki.plwww.woznicki.pl,woznicki.k.w@gmail.com woznicki.k.w@gmail.com www.woznicki.plwoznicki.k.w@gmail.com 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska 1

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM SZKOLENIA Przygotowanie inwestycji Wybór uczestników procesu inwestycyjnego Realizacja Kontraktu Zakończenie inwestycji Negocjacje, etykieta w biznesie 2 Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przyjmując jako podstawę ład przestrzenny i zrównoważony rozwój określa: –Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji samorządowej –Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalanie zasad zagospodarowania i ich zabudowy 3 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Określa w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu: obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym terenów chronionych itp. 4 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Składa się z części tekstowej i graficznej; Przedmiotem jest: -stan istniejący, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej jednostki osadniczej i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju -określenie kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne. 5 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Akt planowania przestrzennego gminy; Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania żadnej decyzji administracyjnej Akt wewnętrznie obowiązujący w systemie organów gminy; wiążący przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 6 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego NSA z 6 sierpnia 2010 (II OSK 1250/08) cyt.: nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami 7 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Akt prawa miejscowego ustalający przeznaczenie terenów, w tym celu publicznego oraz określający sposób ich zagospodarowania i zabudowy Sporządza wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu uchwały przez radę gminy Uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium, rozstrzygając o sposobie: rozpatrzenia uwag do projektu planu, sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 8 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Odmowa dopuszczenia zabudowy (realizacji zamierzenia) wymaga, dla swej skuteczności, by w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarty był wyraźny zakaz realizacji objętego tą odmową zamierzenia inwestycyjnego 9 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 10 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska 10

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu procedura ustalania sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy: Decyzja o warunkach zabudowy dla innych inwestycji niż celu publicznego ( art. 4 ust. 2 pkt 2 Plan.i Zag.Prz.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawana jest na wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 11 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzja jest wydawana w ciągu 1 miesiąca, a gdy sprawa jest skomplikowana do 2 miesięcy (Kpa) postępowanie można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy; (art. 62 Plan.i Zag.Prz) od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni (Kpa). 12 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzję dotyczącą tego samego terenu może uzyskać kilka osób (decyzja nie rodzi praw do terenu) (art. 63 ) informacja o decyzji musi dotrzeć do wszystkich zainteresowanych jeśli po upływie 14 dni odwołanie nie wpłynie, decyzja uprawomocnia się i można się starać o pozwolenie na budowę, decyzję o pozwoleniu na budowę otrzyma tylko jedna osoba możliwość przeniesienia decyzji na rzecz innej strony (art. 64. ust. 5 Plan.i Zag.Prz) 13 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Inwestycja celu publicznego - działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. aU. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z zm.) 14 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczęciu postępowania oraz postanowieniach i decyzji zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia; inwestora oraz właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. (art. 53. ust. 1 Plan.i Zag.Prz.) W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie stosuje się zawiadamiania organizacji społecznych (art. 31 § 4 Kpa) 15 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326 ), wydawana jest zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) Obowiązuje do 31 grudnia 2020 16 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej łączy w jednej decyzji: –decyzję o lokalizacji drogi –decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego –zatwierdzenie podziałów –przeniesienie własności wydzielonych nieruchomości na wnioskodawców drogi 17 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Organ wydający decyzję na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym nadaje decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej rygor natychmiastowej wykonalności (art. 17 ust. 1) Od decyzji ZRID służy odwołanie do organu wyższego stopnia, które rozpatruje się w terminie 30 dni Skargę do sądu administracyjnego rozpatruje się w terminie 2 miesięcy 18 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ocena oddziaływania na środowisko Dla przedsięwzięć mogących zawsze znaczące oddziaływać na środowisko sporządza się (art. 74 ust.1 Och.Śr) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako zwięzły dokumentu o charakterze publicznym, opracowanym na etapie kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 74 ust.1 Och.Śr ) 19 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 20 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane obiekt budowlany -budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, - obiekt małej architektury ; budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 21 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość (kable zainstalowane w kanalizacji nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego) obiekt małej architektury - niewielkie obiekty (kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki) 22 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane tymczasowy obiekt budowlany - przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 23 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 24 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

25 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane i okolice Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy Projekt Powykonawczy –Dla Urzędu –Dla Użytkownika 25 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

26 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 26 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

27 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo Budowlane 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: –1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, –2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, –5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, –6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, –7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 27 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

28 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przygotowanie inwestycji – Mapy Niezaktualizowana kopia (wyrys ) mapy zasadniczej do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci, Aktualna mapa zasadnicza dla celów projektowych projektu zagospodarowania działki lub terenu w projekcie budowlanym (art. 34 ust.3 pkt 1) oraz wykonania projektu przyłączy (art. 29 ust. 1) Kopia mapy ewidencyjnej lub mapa sytuacyjno- wysokościowa, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor zamawia mapy zasadnicze w WGiK 28 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

29 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przedmiary, kosztorysy DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozporządzenie Min Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej…. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Przedmiar robót wchodzi w skład dokumentacji projektowej Nie jest wymagany dla zamówień udzielanych z wolnej ręki lub stosowania wynagrodzenia ryczałtowego 29 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

30 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przedmiary, kosztorysy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. przedmiar robót - to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 30 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

31 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przedmiary, kosztorysy Główne zasady sporządzania przedmiarów (Pzp!): –Jednoznaczna identyfikacja zakresu robót; –Szczegółowy opis czynności dla roboty z danej pozycji przedmiaru powinien być́ podany w odpowiedniej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST); –podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień́ (CPV). 31 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

32 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Obmiar Ilość́ robót ustalona w obmiarze na podstawie rzeczywistego zakresu ich wykonania powinna być́ podstawa ̨ rozliczenia wynagrodzenia, bez względu na to, czy jest to ilość́ mniejsza czy tez ̇ większa od ilości podanej w przedmiarze. (dr. Janusz Traczyk ) 32 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

33 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wybór Konsultanta The best you can afford Kwalifikacja wstępna => Krótka Lista Ocena propozycji: –Metoda dwóch kopert –Metoda kosztów ważonych (10% za cenę) –Metoda budżetowa –Konkurs projektowania 33 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

34 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wybór Konsultanta – Pzp Art.. 2 pkt 5 przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć w pierwszej kolejności ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów… Art. 91 ust. 2 kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria… 34 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

35 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wybór Konsultanta – Pzp Art.. 97 ust. 2 Możliwość zażądania przez zamawiającego dostarczenia przez wykonawców modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów 35 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

36 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wybór Konsultanta – MRR ! Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacja dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne Warszawa, dnia 20 lipca 2010 r. http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/ 20100720_Kryteria_wyboru_ofert_pozacenowe.pdf 36 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

37 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wybór Konsultanta Ważny jest człowiek 1.Wymagania na etapie przetargu – ale z wyobraźnią, bez przesady! 2.Kontrola i egzekwowanie usługi na etapie realizacji 3.Możliwość żądania wymiany niekompetentnego I/inżyniera 37 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

38 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nadzór autorski PB Art. 19 Do podstawowych obowiązków projektanta należy: …. 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych…. 38 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

39 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawa autorskie Osobiste Majątkowe Zależne 39 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

40 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inwestor zastępczy Inwestor zastępczy działa i występuje na podstawie upoważnień w ramach umowy cywilno-prawnej udzielonych przez inwestora. Może to być albo zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu lub podmiot powiązany organizacyjnie lub własnościowo z inwestorem. Inwestor powinien zastrzec sobie prawo udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji, być na bieżąco wyczerpująco i dogłębnie informowany o przebiegu procesu oraz jego formalnych i finansowych uwarunkowaniach Ustawa Prawo budowlane nie reguluje działań inwestora zastępczego 40 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

41 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Standardy kontraktów FIDIC VoB ACE (Assocciation of Consulting Engineers) AIA (American Institute of Architects) 41 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

42 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO International Federation of Consulting Engineers 42 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska 42 FIDIC

43 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Historia FIDIC początek XX wieku powstają nowe stowarzyszenia zawodowe inżynierów konsultantów w zakresie techniki 1913 –stowarzyszenia inżynierów konsultantów Belgii, Francji i Szwajcarii tworzą FIDIC - Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Federation Internatinale des Ingenieurs-Conseils -zrzesza 80 krajowych stowarzyszeń z całego świata 43 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

44 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FIDIC a sprawa polska 1913 rok udział w kongresie założycielskim FIDIC biorą polscy inżynierowie Ksawery Gnoiński i Mieczysław Pożaryski 1914 tworzą KIDIR - czwarty kolejny członek FIDIC 1926 rok - kongres FIDIC odbywa się w Warszawie. 1991 – KIDiR w ramach TKP NOT zostaje członkiem FIDIC, 1994 – KIDiR zmienia nazwę na SIDiR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców i ze zmienioną nazwą, nowym statutem i osobowością prawną pozostaje członkiem FIDIC 44 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

45 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations Representing FIDIC in Europe 45 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

46 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO EFCA 1965 - Europejski Komitet Inżynierów Konsultantów CEDIC 1971 Europejski Komitet Biur Inżynierskich CEBI 1992 połączenie tych komitetów w EFCA Federację Europejskich Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego European Federation of Engineering Consultancy Associations EFCA –22 krajowe stowarzyszenia –reprezentuje i promuje członków we Wspólnocie Europejskiej, Banku Światowym i EBOR 1997 na wniosek SIDIR-u, EFCA zmienia swój statut umożliwiając pozostanie członkami zwyczajnymi Polsce, Czechom, Węgrom i Słowenii 46 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

47 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SIDIR ul. Trębacka 4 lok. 429 00-085 Warszawa Tel.: 022 826 16 72 Biuro@sidir.pl 47 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

48 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Association of Consulting Engineers and Experts /Poland/ 1994 - Polskie Krajowe Stowarzyszenie FIDIC 1998 Członek zwyczajny Stowarzyszenia EFCA 2002 Członek międzynarodowej Fundacji Komisji Rozstrzygania Sporów (DRBF) 48 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

49 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Procedury przetargowe Przetarg dwustopniowy Prekwalifikacja Przerób średnioroczny min. 2,5x wartość zadania (ew. 1,5x) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań /specyficzne doświadczenie np. 80% szczytowego zapotrzebowania/ Gotowość złożenia oferty 49 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

50 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Procedury przetargowe Przetarg jednostopniowy Dokumenty Przetargowe –Zaproszenie do składania ofert –Instrukcja dla Oferentów –Regulamin przetargu –Informacje o przetargu –Ogólne Warunki Kontraktowe –Szczególne Warunki Kontraktowe –Specyfikacje Techniczne i Rysunki 50 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

51 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Procedury przetargowe –Formularze i Procedury Wzór Oferty i Wykaz Cen Wzór Zabezpieczenia Oferty Wzór Aktu Umowy Wzór Zabezpieczenia Wykonania Gwarancja Bankowa Spłaty Zaliczki –Udzielanie informacji –Składanie i otwieranie Ofert –Wizja lokalna –Oferty Alternatywne –Okres ważności Oferty 51 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

52 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych FIDIC pokrywa się w całości z definicją Algorytmu: Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane Algorytm nabrał znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuje logiczny ciąg operacji, które ma wykonać program. Algorytm zapisany przy pomocy języka programowania jest programem. S. Błaziak 52 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

53 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu Zdefiniowanie wydarzeń technicznych jak i administracyjnych występujących w realizacji przedsięwzięć inżynieryjno – budowlanych (Definicje) Podanie sposobu ich realizacji, kolejności działań z jednoznacznym ustaleniem zakresu praw i obowiązków stron w tej realizacji (Rozdziały, Klauzule) S. Błaziak 53 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

54 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu Standaryzacja obejmuje również adaptację Ogólnych Warunków do konkretnej Budowy przez włączenie do nich części: - Pt. Wskazówki dla sporządzenia Szczególnych Warunków, z załączonymi wzorami zabezpieczeń - oraz formularzy Wzoru Oferty, Aktu Umowy, oraz Umowy z Rozjemcą, S. Błaziak 54 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

55 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowoczesne zarządzanie kontraktami Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie personelem Zarządzanie jakością 55 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

56 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowoczesne zarządzanie kontraktami Zarządzanie ryzykiem 17 Ryzyko i odpowiedzialność 18 Ubezpieczenie 19 Siła wyższa Zarządzanie personelem 6 Kadra i robotnicy Zarządzanie jakością 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 56 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

57 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowoczesne zarządzanie kontraktami Zarządzanie zmianami Zarządzanie budżetem Planowanie i monitoring realizacji 57 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

58 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowoczesne zarządzanie kontraktami Zarządzanie zmianami 13 Zmiany i korekty Zarządzanie budżetem 12 Obmiary i wycena 4.21 Raporty o postępie Planowanie i monitoring realizacji 8.3 Program 58 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

59 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowoczesne zarządzanie kontraktami Zarządzanie sporami Administrowanie kontraktem 59 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

60 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Nowoczesne zarządzanie kontraktami Zarządzanie sporami 20 Roszczenia i arbitraż 2.5 Roszczenia Zamawiającego Administrowanie kontraktem 3 Inżynier 60 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

61 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC 61 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska LIM Center – Hotel Marriott Warszawa 1987 - 90 r. Pierwszy obiekt realizowany wg. Standardów FIDIC w Polsce,

62 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC Port Lotniczy -Terminal I Okęcie Warszawa 1990 - 92 r. 62 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

63 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC Port Lotniczy – Cargo i Catering Okęcie Warszawa 1990 – 92 r. 63 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

64 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC. 64 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska Hotel HYATT REGENCY Warszawa Ukończony w 2001 r. 64

65 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC ZŁOTE TARASY Warszawa 2002 – 2007 r. 65 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

66 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC CZERWONA KSIĄŻKA wyd. IV Wzór który powstał ponad 50 lat temu Regularnie modyfikowany 73 klauzule Inżynier rozjemcą sporów pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem 66 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

67 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC Warunki kontraktu na budowę d. Czerwona Książka Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem d. Żółta Książkad. Żółta Książka 67 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

68 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC Krótka Forma Umowy Małe Kontrakty Wzór umowy o usługi Klient/Konsultant 68 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

69 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC Najnowszy wzór Warunków Kontraktowych. Zaprezentowany publicznie podczas Dorocznej Konferencji FIDIC w Quebec (Kanada) we wrześniu 2008r. 69 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

70 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przebieg procesu budowlanego Rozpoczęcie budowy 70 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska Inwestor ………... Kierownik budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

71 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Postanowienia ogólne Definicje Specyfikacja" oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu (…). Dokument ten specyfikuje Roboty 71 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

72 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Postanowienia ogólne Rysunki" oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem C 72 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

73 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Postanowienia ogólne Wymagania Zamawiającego" oznaczają Dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu (…). Taki dokument ustala cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne dla Robót 73 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

74 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Postanowienia ogólne Pierwszeństwo dokumentów Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W celu interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty, znajdujące się wyżej na następującej liście: 74 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

75 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Postanowienia ogólne (a) Akt Umowy (b) List Zatwierdzający (c) Oferta (d) Szczególne Warunki Kontraktu (e) Ogólne Warunki Kontraktu (f) Specyfikacja/e (g) Rysunki (h) Wykazy oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące części Kontraktu 75 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

76 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Postanowienia ogólne Opóźnienie Rysunków lub instrukcji C Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie czy też poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inżyniera, który dostarczy wymagane rysunki lub instrukcje z opóźnieniem w stosunku do uzasadnionego żądania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystąpić do Inżyniera z odpowiednim wnioskiem 76 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

77 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Typowa sekwencja głównych wydarzeń 77 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

78 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.3.1 Data Odniesienia- 28 dni przed terminem składania Ofert data, do której oferent otrzymał informacje w odniesieniu do klauzul: 4.10. Inwestor dostarczył niezbędne informacje Wykonawcy, Wykonawca zapoznał się z nimi. 13.7. zmiany prawa, 13.8. zmiana wskaźników kosztu 14.15. kursy walut 18.2. po upływie 1 roku zmiana wartości sprzętu 78 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

79 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.3.2 Data Rozpoczęcia oznacza datę, wyznaczoną na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Jeśli w Warunkach Szczególnych nie przewidziano inaczej, to Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę Listu Zatwierdzającego. 79 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

80 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.6.6 Zabezpieczenie Wykonania oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jeśli jest więcej niż jedno, objęte klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 80 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

81 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.3.3 Czas na Ukończenie" 1.1.3.3Czas na Ukończenie oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczęcia, przeznaczony na ukończenie Robót lub, zależnie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. 81 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

82 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO STRONY W KONTRAKCIE FIDIC Zamawiający Inżynier Wykonawca Konsultanci 82 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

83 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (PB) Do obowiązków inwestora (Art.18 PB) należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w szczególności zapewnienie : wykonania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 83 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

84 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (PB) Do obowiązków inwestora (Art.18 PB) należy zapewnienie: opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w pewnych przypadkach nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 84 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

85 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (KC) Przez umowę o roboty budowlane, Zamawiający: zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (Art. 647 KC) solidarnie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy(Art.647- [1] KC) 85 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

86 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Współpraca - partnerstwo Bez niedomówień – od początku Cel – wybudować! Formy towarzyskie Rozładowywanie napięć Obowiązek współpracy (WO FIDIC/Pzp/Kc) 86 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

87 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Funkcja Inżyniera Trzecia Władza Niezależność Inżyniera Bezstronność Inżyniera Inżynier definicja FIDIC 1.1.2.3Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymienioną w Załączniku do Oferty lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4 87 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

88 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Funkcja Inżyniera Administrowanie kontraktem Zgodność z kontraktem Wyłączność poleceń Odpowiedzialność Wykonawcy Rzetelne rozliczanie stron 88 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

89 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INŻYNIER OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA Osoba –Fizyczna –Prawna Choć w Prawie budowlanym (ani w żadnym innym powszechnie obowiązującym w kraju) nie występuje pojęcie Inżynier to jego obowiązki może pełnić sam Inwestor lub Inwestor Zastępczy a katalog ich czynności może być tożsamy z zastrzeżonym w FIDIC katalogiem dla Inżyniera. 89 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

90 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INŻYNIER OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA "Personel Zamawiającego – Subkl. 1.1.2.6: "Personel Zamawiającego oznacza Inżyniera, jego asystentów (...) i osoby zatrudnione przez Inżyniera lub Zamawiającego (...) 90 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

91 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INŻYNIER OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA Inżynier Inżynier Rezydent Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Forma pisemna pełnomocnictwa 91 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

92 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rola Inżyniera Rola Inżyniera wymaga jego bezstronności …zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności. (Subkl. 3.5). Inżynier nie jest upoważniony do dokonywania żadnych zmian w kontrakcie (Subkl. 3.1), ani do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań kontraktowych (Subkl. 3.1.b). 92 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

93 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rola Inżyniera Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, że Inżynier powinien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiejś sprawy, tam Inżynier winien przekonsultować z każdą Stroną w celu osiągnięcia porozumienia. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to Inżynier dokona obiektywnych ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności. 93 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

94 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rola Inżyniera Subkl. 3.1 stwierdza, że Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej (…) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego (…) 94 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

95 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Administracja kontraktu Kontrakt, gwarancje, Harmonogram Procedury –Obieg dokumentów –Dziennik budowy –Korespondencja, dokumenty kontraktowe –Zatwierdzanie dokumentów Wykonawcy Polecenie zmiany Płatności 95 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

96 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Komunikacja BIW BoL 96 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

97 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Procedury Project Execution Plan – Książka Projektu Harmonogram –Excel (?) –MS Project –Primavera –Harmonogram rzeczowo–finansowy –Kamienie milowe Plan płatności 97 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

98 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram cd. (=> roszczenia) – Harmonogram: –Ostateczny termin dostarczenia np. rysunków, dokumentów… –Terminy dostaw inwestorskich –Planowanie robót niemożliwych do wykonania np. w okresie zimowym –Próby końcowe… Ścieżka krytyczna 98 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

99 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Plan Płatności Plan Płatności zdefiniowany w Żółtej książce Harmonogram rzeczowo–finansowy Zapewnienie finasowania –Warunki kredytowania (Bank) –Dofinansowanie ze środków unijnych 99 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

100 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Teren Budowy Przygotowanie –Prawo dysponowania –Dostępność (usunięta infrastruktura lub inni użytkownicy…) –Należy zauważyć, że Subkl. 2.1 stanowi wyraźnie, że prawo dostępu i użytkowania Terenu Budowy nie musi być zastrzeżone wyłącznie dla Wykonawcy. 100 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

101 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gwarancja Dobrego Wykonania Zabezpieczenie Wykonania / Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy – gwarancja bankowa – lub towarzystwa ubezpieczeniowego – poręczenie bankowe – Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu (z kopią do Inżyniera) w terminie do 28 dni od dnia otrzymania Listu Zatwierdzającego (Subkl. 4.2). – Pzp – ograniczenie do 10% – Kwoty potrącane [30% w dniu podpisania umowy / całość do połowy okresu umowy] 101 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

102 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gwarancja – rękojmia Gwarancja jakości Rękojmia za wady 102 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

103 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wykaz gwarancji Wykaz Gwarancji oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez Zamawiającego i wypełniony przez Wykonawcę na etapie ofertowania, zawierający wymagania kontraktowe w zakresie gwarancji… 103 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

104 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ubezpieczenia Wykonawca ma przedłożyć do akceptacji wymagane Kontraktem Gwarancje –przed wejściem Kontraktu w życie –przed potwierdzeniem płatności Broker! 104 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

105 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zaliczka Zaliczka – gwarancja zwrotu zaliczki Escroll account 105 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

106 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Geodezyjne Tyczenie Robót Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy na piśmie informacje dot. stałych punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych w tyczeniu Robót. Po przekazaniu za punkty nawiązania odpowiedzialny staje się Wykonawca Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie błędy w swoim tyczeniu ale pod warunkiem, że punkty nawiązania są poprawne. 106 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

107 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zaplecze Inżyniera Wykonawca zapewnia (SIWZ?): –Biuro, umeblowane, wyposażone (komputery, łączność, aparaty fotograficzne…) –Laboratorium –Transport 107 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

108 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zaplecze Inżyniera Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w kontraktach na roboty budowlane ogłaszanych w trybie ustawy P.z.p. po 31.01.2006r, w celu zapewnienia niezależności Inżyniera, wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inżyniera są zamieszczane w kontraktach na nadzór a nie w kontraktach na roboty. 108 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

109 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działania Inżyniera – Zatwierdzanie Podwykonawców Art. 647 1 §5 K.c.: "Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę". 109 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

110 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.3.4 Próby Końcowe Próby Końcowe oznaczają próby, wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione między Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, które są wykonywane zgodnie z rozdziałem 9 [Próby Końcowe] przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku. 110 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

111 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.3.5 Świadectwo Przejęcia oznacza świadectwo, wystawione na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego] Kiedy Inżynier ma wystawić Świadectwo Przejęcia? –Wykonawca mówi wystaw! –Zamawiający mówi jeszcze nie! 111 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

112 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.3.8 Świadectwo Wykonania oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania]. 112 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

113 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawa i obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zatwierdzanie dokumentacji Inspekcja Robót i użytych Materiałów. –U producenta –Dostarczanych na Teren Budowy –Wbudowywanych –Roboty zanikowe Odbiory Poświadcza fakty a nie opinie! 113 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

114 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola jakości Robót Wykonawca przedkłada Inżynierowi próbki Materiałów (7.2) i odnośne informacje Inżynier dokonuje badań, inspekcji, pomiarów, prób – na placu budowy i gdziekolwiek indziej (7.3) 114 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

115 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola jakości Robót Wzorce / pokój próbek –Sample Room Obiekt referencyjny Kontrola u producenta Akceptacja laboratorium –Receptur –Procedury 115 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

116 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sekwencja płatności 116 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

117 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności – Definicje i dokumenty Zaakceptowana Kwota Kontraktowa oznacza kwotę zaakceptowaną w Liście Akceptującym za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. Cena Kontraktowa oznacza cenę zdefiniowaną w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie z Kontraktem. Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wystawione według Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i płatność], inne niż Ostateczne Świadectwo Płatności. Ostateczne Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wystawione według Subklauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. 117 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

118 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO P łatności cd Rozliczenie oznacza rozliczenie przedłożone przez Wykonawcę jako część wystąpienia według Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i płatność] o świadectwo płatności. 118 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

119 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.4.2 Cena kontraktowa 14.1 Cena Kontraktowa Jeżeli w Warunkach Szczególnych nie ustalono inaczej, to: (a)Cena Kontraktowa będzie uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 [Wycena] i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem; (b)Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła i opłaty, w następstwie jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z takich kosztów z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]; 119 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

120 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1.1.4.2 Cena kontraktowa (c)wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w Przedmiarze Robót lub innym Wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych (i)Robót, których wykonania wymaga się od Wykonawcy. ani (ii)dla celów rozdziału 12 [Obmiary i wycena]; a nadto (d)w ciągu 28 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej w Wykazach. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 120 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

121 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Korekta Ceny Subkl. 13.8 zawiera warunki dotyczące korekty kwot płatnych na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami (wzrostami i obniżeniami) kosztów "(…) robocizny, Dostaw czy też innych nakładów na Roboty (…)" w czasie trwania Kontraktu. Zastosowanie tej Subklauzuli ma miejsce tylko wtedy gdy wypełniono Tabelę Danych Korekcyjnych. Jeżeli takiej tabeli nie ma, to Subkl. 13.8 nie ma zastosowania 121 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

122 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO P łatności – Roboty Roboty –Roboty Stałe –Roboty Tymczasowe Roboty a Cena Roboty a Płatności 122 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

123 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszt opóźnionych płatności Opóźnienie w wydaniu PŚP lub opóźnienie zapłaty upoważnia Wykonawcę do zmniejszenia tempa Robót lub nawet ich zawieszenia aż do czasu otrzymania PŚP lub zapłaty (por. Subkl. 16.1). Wykonawca będzie także uprawniony do naliczenia odsetek w trybie Subkl. 14.8 z uwzględnieniem postanowień Art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 123 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

124 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszt opóźnionych płatności Należy pamiętać, że jeżeli z winy Inżyniera nastąpi opóźnienie płatności, jest prawdopodobne, że odsetki karne należne Wykonawcy poniesie Inżynier. 124 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

125 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Płatność Kwoty Zatrzymanej Płatność Kwoty Zatrzymanej Kwota Zatrzymana oznacza skumulowaną kwotę zatrzymaną powstałą z pieniędzy, które Zamawiający zatrzymuje według Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] i wypłaca według Subklauzuli 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej]. Wykonawca otrzymuje zwrot Kwot Zatrzymanych w dwóch ratach: jedna po przejęciu Robót przez Zamawiającego, druga po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad. 125 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

126 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kwoty Tymczasowe (Warunkowe) kwotę, jeśli jest określona w Kontrakcie jako kwota tymczasowa, przeznaczoną dla opłacenia części Robót lub dostarczenia Urządzeń, Materiałów lub usług na mocy klauzuli 13.5 [Kwoty Tymczasowe]. Subkl. 13.5 Każda Kwota Tymczasowa w całości lub w części winna być użyta wyłącznie zgodnie z poleceniem Inżyniera, a Cena Kontraktowa będzie odpowiednio skorygowana. 126 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

127 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zmiany i korekty Zmiana oznacza jak ą kolwiek zmian ę w Wymaganiach Zamawiaj ą cego lub Robotach, która jest polecona lub zatwierdzona jako zmiana wed ł ug Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Zmiana może być polecona przez Inżyniera bez uprzedniego uzgodnienia jej wykonalności czy ceny, co może być odpowiednie dla prac nagłych. Wykonawca może z własnej inicjatywy wystąpić z propozycją, która może być następnie zatwierdzona jako Zmiana, lub mogą być wydane inne polecenia stanowiące Zmianę. Inżynier może poprosić Wykonawcę o propozycję, próbując osiągnąć uzgodnienie co do efektów proponowanej Zmiany i minimalizując w ten sposób możliwość sporu. I znowu propozycja ta może być następnie zatwierdzona jako Zmiana, lub mogą być wydane inne polecenia stanowiące Zmianę 127 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

128 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo zamówień publicznych (stare) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 144. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 128 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

129 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo zamówień publicznych (aktualne) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. art. 144.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 129 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

130 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KODEKS CYWILNY USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) Art. 357. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości. Art. 3571. (142) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. 130 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

131 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROBOTY DODATKOWE Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza zamówienia dodatkowe z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 5, Wymagane jest przeprowadzenie negocjacji i zawarcie nowej umowy. 131 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

132 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROBOTY DODATKOWE Zamówienia dodatkowe mogą być udzielone w tym trybie tylko w przypadku, jeżeli zaistnieją łącznie następujące okoliczności: zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 132 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

133 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROBOTY DODATKOWE oraz co najmniej jeden z poniższych warunków: –z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, –wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 133 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

134 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE Zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych, możliwe jest udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie takie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym, oraz gdy zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 134 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

135 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oddanie obiektu do użytkowania Zawiadomienie przez inwestora o zakończeniu obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organów (art. 56): Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowej Inspekcji Pracy (Uchylony) Państwowej Straży Pożarnej Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w ciągu 14 dni traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu 135 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

136 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oddanie obiektu do użytkowania Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wojewódzkiego) (art.57 ust.1) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie stanowi jednocześnie wezwani e właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (art. 57 ust. 6), Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 59a ust. 1) 136 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

137 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oddanie obiektu do użytkowania (zgłoszenie => zawiadomienie) Gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, można użytkować po upływie 21 dni od dnia doręczenia do nadzoru zawiadomienia Upływ terminu oznacza dla organu brak możliwości wniesienia sprzeciwu (Wyrok WSA w Łodzi z 30.05.08 r., II SA/Łd 271/2008) 137 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

138 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oddanie obiektu do użytkowania Certyfikacja energetyczna budynków Budynki oddawane do użytkowania, a także części budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową, należy poddać ocenie charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej (art.5 ust.3) zawiera określenie wielkości energii w kWh/m 2 /rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. 138 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

139 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym Samowola budowlana to roboty budowlane prowadzone bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń (ustawa prawo budowlane formalnie nie używa tego terminu) Dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę organ: wymierza karę (opłatę legalizacyjną, art. 49 ust. ust. 1, art. 59f ust.1) która wynosi: stawka opłaty (s = 500 zł) x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w), z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 49 ust. 2) - dom jednorodzinny – 50 tys. zł, duże obiekty – 200 tys. zł 139 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska

140 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (Bez)skuteczność prawa 140 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska Kraków:

141 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO To by było na tyle Dyskusja. Podsumowanie szkolenia 141 2 grudnia 2011 r.Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Mgr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google