Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Środowiska
aspekty techniczne w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Mgr inż. Krzysztof Woźnicki EUR ING Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

2 Ministerstwo Środowiska
PROGRAM SZKOLENIA Przygotowanie inwestycji Wybór uczestników procesu inwestycyjnego Realizacja Kontraktu Zakończenie inwestycji Negocjacje, etykieta w biznesie Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przyjmując jako podstawę ład przestrzenny i zrównoważony rozwój określa: Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji samorządowej Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalanie zasad zagospodarowania i ich zabudowy Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Określa w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu: obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym terenów chronionych itp. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Składa się z części tekstowej i graficznej; Przedmiotem jest: -stan istniejący, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej jednostki osadniczej i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju -określenie kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Akt planowania przestrzennego gminy; Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania żadnej decyzji administracyjnej Akt wewnętrznie obowiązujący w systemie organów gminy; wiążący przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
NSA z 6 sierpnia 2010 (II OSK 1250/08) cyt.: nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Akt prawa miejscowego ustalający przeznaczenie terenów, w tym celu publicznego oraz określający sposób ich zagospodarowania i zabudowy Sporządza wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu uchwały przez radę gminy Uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium, rozstrzygając o sposobie: rozpatrzenia uwag do projektu planu, sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Odmowa dopuszczenia zabudowy (realizacji zamierzenia) wymaga, dla swej skuteczności, by w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarty był wyraźny zakaz realizacji objętego tą odmową zamierzenia inwestycyjnego Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r. 10

11 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
procedura ustalania sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy: Decyzja o warunkach zabudowy dla innych inwestycji niż celu publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 2 Plan.i Zag.Prz.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawana jest na wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy         Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

12 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
decyzja jest wydawana w ciągu 1 miesiąca, a gdy sprawa jest skomplikowana do 2 miesięcy (Kpa) postępowanie można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy; (art. 62 Plan.i Zag.Prz) od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni (Kpa). Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

13 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 decyzję dotyczącą tego samego terenu może uzyskać kilka osób (decyzja nie rodzi praw do terenu) (art. 63 ) informacja o decyzji musi dotrzeć do wszystkich zainteresowanych jeśli po upływie 14 dni odwołanie nie wpłynie, decyzja uprawomocnia się i można się starać o pozwolenie na budowę, decyzję o pozwoleniu na budowę otrzyma tylko jedna osoba możliwość przeniesienia decyzji na rzecz innej strony (art. 64. ust. 5 Plan.i Zag.Prz) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

14 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Inwestycja celu publicznego - działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. aU. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z zm.) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

15 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wszczęciu postępowania oraz postanowieniach i decyzji zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia; inwestora oraz właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. (art. 53. ust. 1 Plan.i Zag.Prz.) W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie stosuje się zawiadamiania organizacji społecznych (art. 31 § 4 Kpa) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

16 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326 ),  wydawana jest zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (  Dz.U Nr 80 poz. 721 z późn. zm.)   Obowiązuje do 31 grudnia 2020      Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

17 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej łączy w jednej decyzji: decyzję o lokalizacji drogi decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego zatwierdzenie podziałów przeniesienie własności wydzielonych nieruchomości na wnioskodawców drogi Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

18 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Organ wydający decyzję na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym nadaje decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej rygor natychmiastowej wykonalności (art. 17 ust. 1) Od decyzji ZRID służy odwołanie do organu wyższego stopnia, które rozpatruje się w terminie 30 dni Skargę do sądu administracyjnego rozpatruje się w terminie 2 miesięcy Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

19 Ocena oddziaływania na środowisko
Dla przedsięwzięć mogących zawsze znaczące oddziaływać na środowisko sporządza się (art. 74 ust.1 Och.Śr) „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” jako zwięzły dokumentu o charakterze publicznym, opracowanym na etapie kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 74 ust.1 Och.Śr ) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

20 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

21 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane obiekt budowlany -budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, -budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,   -obiekt małej architektury; budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

22 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość (kable zainstalowane w kanalizacji nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego) obiekt małej architektury - niewielkie obiekty (kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

23 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane tymczasowy obiekt budowlany - przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

24 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Art Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

25 Prawo Budowlane i okolice
Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy Projekt Powykonawczy Dla Urzędu Dla Użytkownika Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

26 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

27 Ministerstwo Środowiska
Prawo Budowlane 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

28 Przygotowanie inwestycji – Mapy
Niezaktualizowana kopia (wyrys) mapy zasadniczej do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci, Aktualna mapa zasadnicza dla celów projektowych projektu zagospodarowania działki lub terenu w projekcie budowlanym (art. 34 ust.3 pkt 1) oraz wykonania projektu przyłączy (art. 29 ust. 1) Kopia mapy ewidencyjnej lub mapa sytuacyjno- wysokościowa, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor zamawia mapy zasadnicze w WGiK Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

29 Przedmiary, kosztorysy
DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozporządzenie Min Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej…. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Przedmiar robót wchodzi w skład dokumentacji projektowej Nie jest wymagany dla zamówień udzielanych z wolnej ręki lub stosowania wynagrodzenia ryczałtowego Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

30 Przedmiary, kosztorysy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. przedmiar robót - to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

31 Przedmiary, kosztorysy
Główne zasady sporządzania przedmiarów (Pzp!): Jednoznaczna identyfikacja zakresu robót; Szczegółowy opis czynności dla roboty z danej pozycji przedmiaru powinien być́ podany w odpowiedniej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST); podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień́ (CPV). Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

32 Ministerstwo Środowiska
Obmiar Ilość́ robót ustalona w obmiarze na podstawie rzeczywistego zakresu ich wykonania powinna być́ podstawą rozliczenia wynagrodzenia, bez względu na to, czy jest to ilość́ mniejsza czy też większa od ilości podanej w przedmiarze. (dr. Janusz Traczyk) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

33 Ministerstwo Środowiska
Wybór Konsultanta „The best you can afford” Kwalifikacja wstępna => „Krótka Lista” Ocena propozycji: Metoda dwóch kopert Metoda kosztów ważonych (10% za cenę) Metoda budżetowa Konkurs projektowania Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

34 Wybór Konsultanta – Pzp
Art.. 2 pkt 5 przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć w pierwszej kolejności „ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów… Art. 91 ust. 2 „kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria… Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

35 Wybór Konsultanta – Pzp
Art.. 97 ust. 2 Możliwość zażądania przez zamawiającego dostarczenia przez wykonawców „modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów” Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

36 Wybór Konsultanta – MRR !
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacja dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne Warszawa, dnia 20 lipca 2010 r. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

37 Ministerstwo Środowiska
Wybór Konsultanta Ważny jest człowiek Wymagania na etapie przetargu – ale z wyobraźnią, bez przesady! Kontrola i egzekwowanie usługi na etapie realizacji Możliwość żądania wymiany niekompetentnego I/inżyniera Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

38 Ministerstwo Środowiska
Nadzór autorski PB Art. 19 Do podstawowych obowiązków projektanta należy: …. 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych…. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

39 Ministerstwo Środowiska
Prawa autorskie Osobiste Majątkowe Zależne Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

40 Ministerstwo Środowiska
Inwestor zastępczy Inwestor zastępczy działa i występuje na podstawie upoważnień w ramach umowy cywilno-prawnej udzielonych przez inwestora. Może to być albo zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu lub podmiot powiązany organizacyjnie lub własnościowo z inwestorem. Inwestor powinien zastrzec sobie prawo udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji, być na bieżąco wyczerpująco i dogłębnie informowany o przebiegu procesu oraz jego formalnych i finansowych uwarunkowaniach Ustawa Prawo budowlane nie reguluje działań inwestora zastępczego Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

41 Ministerstwo Środowiska
Standardy kontraktów FIDIC VoB ACE (Assocciation of Consulting Engineers) AIA (American Institute of Architects) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

42 Ministerstwo Środowiska
FIDIC International Federation of Consulting Engineers Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r. 42 42

43 Ministerstwo Środowiska
Historia FIDIC początek XX wieku powstają nowe stowarzyszenia zawodowe „inżynierów konsultantów” w zakresie techniki 1913 –stowarzyszenia inżynierów konsultantów Belgii, Francji i Szwajcarii tworzą FIDIC - Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Federation Internatinale des Ingenieurs-Conseils zrzesza 80 krajowych stowarzyszeń z całego świata Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

44 „FIDIC a sprawa polska”
1913 rok udział w kongresie założycielskim FIDIC biorą polscy inżynierowie Ksawery Gnoiński i Mieczysław Pożaryski 1914 tworzą KIDIR - czwarty kolejny członek FIDIC 1926 rok - kongres FIDIC odbywa się w Warszawie. 1991 – KIDiR w ramach TKP NOT zostaje członkiem FIDIC, 1994 – KIDiR zmienia nazwę na SIDiR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców i ze zmienioną nazwą, nowym statutem i osobowością prawną pozostaje członkiem FIDIC Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

45 Ministerstwo Środowiska
EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations Representing FIDIC in Europe Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

46 Ministerstwo Środowiska
EFCA Europejski Komitet Inżynierów Konsultantów CEDIC 1971 Europejski Komitet Biur Inżynierskich CEBI 1992 połączenie tych komitetów w EFCA Federację Europejskich Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego European Federation of Engineering Consultancy Associations EFCA 22 krajowe stowarzyszenia reprezentuje i promuje członków we Wspólnocie Europejskiej, Banku Światowym i EBOR 1997 na wniosek SIDIR-u, EFCA zmienia swój statut umożliwiając pozostanie członkami zwyczajnymi Polsce, Czechom, Węgrom i Słowenii Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

47 Ministerstwo Środowiska
SIDIR ul. Trębacka 4 lok. 429 Warszawa Tel.: Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

48 Ministerstwo Środowiska
SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Association of Consulting Engineers and Experts /Poland/ Polskie Krajowe Stowarzyszenie FIDIC 1998 Członek zwyczajny Stowarzyszenia EFCA 2002 Członek międzynarodowej Fundacji Komisji Rozstrzygania Sporów (DRBF) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

49 Procedury przetargowe
Przetarg dwustopniowy Prekwalifikacja Przerób średnioroczny min. 2,5x wartość zadania (ew. 1,5x) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań /specyficzne doświadczenie np. 80% szczytowego zapotrzebowania/ Gotowość złożenia oferty Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

50 Procedury przetargowe
Przetarg jednostopniowy Dokumenty Przetargowe Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla Oferentów Regulamin przetargu Informacje o przetargu Ogólne Warunki Kontraktowe Szczególne Warunki Kontraktowe Specyfikacje Techniczne i Rysunki Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

51 Procedury przetargowe
Formularze i Procedury Wzór Oferty i Wykaz Cen Wzór Zabezpieczenia Oferty Wzór Aktu Umowy Wzór Zabezpieczenia Wykonania Gwarancja Bankowa Spłaty Zaliczki Udzielanie informacji Składanie i otwieranie Ofert Wizja lokalna Oferty Alternatywne Okres ważności Oferty Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

52 Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu
Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych FIDIC pokrywa się w całości z definicją Algorytmu: „Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w  skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w  jakim mają być realizowane” Algorytm nabrał znaczenia z  rozwojem informatyki, gdzie opisuje logiczny ciąg operacji, które ma wykonać program. Algorytm zapisany przy pomocy języka programowania jest programem”. S. Błaziak Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

53 Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu
Zdefiniowanie wydarzeń technicznych jak i administracyjnych występujących w realizacji przedsięwzięć inżynieryjno – budowlanych (Definicje) Podanie sposobu ich realizacji, kolejności działań z jednoznacznym ustaleniem zakresu praw i obowiązków stron w tej realizacji (Rozdziały, Klauzule) S. Błaziak Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

54 Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu
Standaryzacja obejmuje również adaptację Ogólnych Warunków do konkretnej Budowy przez włączenie do nich części: - Pt. „Wskazówki dla sporządzenia Szczególnych Warunków”, z załączonymi wzorami zabezpieczeń - oraz formularzy Wzoru Oferty, Aktu Umowy, oraz Umowy z Rozjemcą, S. Błaziak Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

55 Nowoczesne zarządzanie kontraktami
Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie personelem Zarządzanie jakością Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

56 Nowoczesne zarządzanie kontraktami
Zarządzanie ryzykiem 17 Ryzyko i odpowiedzialność 18 Ubezpieczenie 19 Siła wyższa Zarządzanie personelem 6 Kadra i robotnicy Zarządzanie jakością 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

57 Nowoczesne zarządzanie kontraktami
Zarządzanie zmianami Zarządzanie budżetem Planowanie i monitoring realizacji Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

58 Nowoczesne zarządzanie kontraktami
Zarządzanie zmianami 13 Zmiany i korekty Zarządzanie budżetem 12 Obmiary i wycena 4.21 Raporty o postępie Planowanie i monitoring realizacji 8.3 Program Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

59 Nowoczesne zarządzanie kontraktami
Zarządzanie sporami Administrowanie kontraktem Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

60 Nowoczesne zarządzanie kontraktami
Zarządzanie sporami 20 Roszczenia i arbitraż 2.5 Roszczenia Zamawiającego Administrowanie kontraktem 3 Inżynier Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

61 Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
LIM Center – Hotel Marriott Warszawa r. Pierwszy obiekt realizowany wg. Standardów FIDIC w Polsce, Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

62 Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
Port Lotniczy -Terminal I Okęcie Warszawa r. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

63 Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
Port Lotniczy – Cargo i Catering Okęcie Warszawa 1990 – 92 r. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

64 Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
Hotel HYATT REGENCY Warszawa Ukończony w 2001 r. 64 Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

65 Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
ZŁOTE TARASY Warszawa 2002 – 2007 r. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

66 WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
CZERWONA KSIĄŻKA wyd. IV Wzór który powstał ponad 50 lat temu Regularnie modyfikowany 73 klauzule Inżynier rozjemcą sporów pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

67 WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
Warunki kontraktu na budowę d. Czerwona Książka Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem d. Żółta Książka Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

68 WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
Krótka Forma Umowy Małe Kontrakty Wzór umowy o usługi Klient/Konsultant Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

69 WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
Najnowszy wzór Warunków Kontraktowych. Zaprezentowany publicznie podczas Dorocznej Konferencji FIDIC w Quebec (Kanada) we wrześniu 2008r. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

70 Przebieg procesu budowlanego Rozpoczęcie budowy
Inwestor ………... Kierownik budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

71 Ministerstwo Środowiska
Postanowienia ogólne Definicje „Specyfikacja" oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu (…). Dokument ten specyfikuje Roboty Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

72 Ministerstwo Środowiska
Postanowienia ogólne „Rysunki" oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem C Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

73 Ministerstwo Środowiska
Postanowienia ogólne „Wymagania Zamawiającego" oznaczają Dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu (…). Taki dokument ustala cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne dla Robót Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

74 Ministerstwo Środowiska
Postanowienia ogólne Pierwszeństwo dokumentów Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W celu interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty, znajdujące się wyżej na następującej liście: Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

75 Ministerstwo Środowiska
Postanowienia ogólne (a) Akt Umowy (b) List Zatwierdzający (c) Oferta (d) Szczególne Warunki Kontraktu (e) Ogólne Warunki Kontraktu (f) Specyfikacja/e (g) Rysunki (h) Wykazy oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące części Kontraktu Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

76 Ministerstwo Środowiska
Postanowienia ogólne Opóźnienie Rysunków lub instrukcji C Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie czy też poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inżyniera, który dostarczy wymagane rysunki lub instrukcje z opóźnieniem w stosunku do uzasadnionego żądania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystąpić do Inżyniera z odpowiednim wnioskiem Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

77 Typowa sekwencja głównych wydarzeń
Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

78 1.1.3.1 „Data Odniesienia”- 28 dni przed terminem składania Ofert
data, do której oferent otrzymał informacje w odniesieniu do klauzul: 4.10. Inwestor dostarczył niezbędne informacje Wykonawcy, Wykonawca zapoznał się z nimi. 13.7. zmiany prawa, 13.8. zmiana wskaźników kosztu kursy walut 18.2. po upływie 1 roku zmiana wartości sprzętu Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

79 Ministerstwo Środowiska
„Data Rozpoczęcia” oznacza datę, wyznaczoną na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Jeśli w Warunkach Szczególnych nie przewidziano inaczej, to Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę Listu Zatwierdzającego. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

80 1.1.6.6 Zabezpieczenie Wykonania
oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jeśli jest więcej niż jedno, objęte klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

81 Ministerstwo Środowiska
„Czas na Ukończenie" “Czas na Ukończenie” oznacza czas, liczony od Daty Rozpoczęcia, przeznaczony na ukończenie Robót lub, zależnie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

82 STRONY W KONTRAKCIE FIDIC
Zamawiający Inżynier Wykonawca Konsultanci Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

83 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (PB)
Do obowiązków inwestora (Art.18 PB) należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w szczególności zapewnienie : wykonania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

84 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (PB)
Do obowiązków inwestora (Art.18 PB) należy zapewnienie: opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w pewnych przypadkach nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

85 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (KC)
Przez umowę o roboty budowlane, Zamawiający: zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (Art. 647 KC) solidarnie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy(Art.647- [1] KC) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

86 Współpraca - partnerstwo
Bez niedomówień – od początku Cel – wybudować! Formy „towarzyskie” Rozładowywanie napięć Obowiązek współpracy (WO FIDIC/Pzp/Kc) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

87 Ministerstwo Środowiska
Funkcja Inżyniera Trzecia Władza Niezależność Inżyniera Bezstronność Inżyniera Inżynier definicja FIDIC “Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymienioną w Załączniku do Oferty lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4 Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

88 Ministerstwo Środowiska
Funkcja Inżyniera Administrowanie kontraktem Zgodność z kontraktem Wyłączność poleceń Odpowiedzialność Wykonawcy Rzetelne rozliczanie stron Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

89 INŻYNIER OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA
Fizyczna Prawna Choć w Prawie budowlanym (ani w żadnym innym powszechnie obowiązującym w kraju) nie występuje pojęcie „Inżynier” to jego obowiązki może pełnić sam Inwestor lub Inwestor Zastępczy a katalog ich czynności może być tożsamy z zastrzeżonym w FIDIC katalogiem dla Inżyniera. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

90 INŻYNIER OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA
"Personel Zamawiającego” – Subkl : "Personel Zamawiającego oznacza Inżyniera, jego asystentów (...) i osoby zatrudnione przez Inżyniera lub Zamawiającego (...)” Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

91 INŻYNIER OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA
Inżynier Rezydent Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Forma pisemna pełnomocnictwa Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

92 Ministerstwo Środowiska
Rola Inżyniera Rola Inżyniera wymaga jego bezstronności „…zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności.” (Subkl. 3.5). Inżynier nie jest upoważniony do dokonywania żadnych zmian w kontrakcie (Subkl. 3.1), ani do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań kontraktowych (Subkl. 3.1.b). Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

93 Ministerstwo Środowiska
Rola Inżyniera „Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, że Inżynier powinien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiejś sprawy, tam Inżynier winien przekonsultować z każdą Stroną w celu osiągnięcia porozumienia. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, to Inżynier dokona obiektywnych ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności.” Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

94 Ministerstwo Środowiska
Rola Inżyniera Subkl. 3.1 stwierdza, że „Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej (…) gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego (…)” Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

95 Administracja kontraktu
Kontrakt, gwarancje, Harmonogram Procedury Obieg dokumentów Dziennik budowy Korespondencja, dokumenty kontraktowe Zatwierdzanie dokumentów Wykonawcy Polecenie zmiany Płatności Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

96 Ministerstwo Środowiska
Komunikacja BIW BoL Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

97 Ministerstwo Środowiska
Procedury Project Execution Plan – Książka Projektu Harmonogram Excel (?) MS Project Primavera Harmonogram rzeczowo–finansowy Kamienie milowe Plan płatności Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

98 Harmonogram cd. (=> roszczenia)
„Ostateczny termin dostarczenia” np. rysunków, dokumentów… Terminy dostaw inwestorskich Planowanie robót niemożliwych do wykonania np. w okresie zimowym Próby końcowe… Ścieżka krytyczna Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

99 Ministerstwo Środowiska
Plan Płatności Plan Płatności zdefiniowany w Żółtej książce Harmonogram rzeczowo–finansowy Zapewnienie finasowania Warunki kredytowania (Bank) Dofinansowanie ze środków unijnych Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

100 Ministerstwo Środowiska
Teren Budowy Przygotowanie Prawo dysponowania Dostępność (usunięta infrastruktura lub inni użytkownicy…) Należy zauważyć, że Subkl. 2.1 stanowi wyraźnie, że prawo dostępu i użytkowania Terenu Budowy nie musi być zastrzeżone wyłącznie dla Wykonawcy. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

101 Gwarancja Dobrego Wykonania
Zabezpieczenie Wykonania / Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy gwarancja bankowa lub towarzystwa ubezpieczeniowego poręczenie bankowe Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu (z kopią do Inżyniera) w terminie do 28 dni od dnia otrzymania Listu Zatwierdzającego (Subkl. 4.2). Pzp – ograniczenie do 10% Kwoty potrącane [30% w dniu podpisania umowy / całość do połowy okresu umowy] Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

102 Ministerstwo Środowiska
Gwarancja – rękojmia Gwarancja jakości Rękojmia za wady Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

103 Ministerstwo Środowiska
Wykaz gwarancji Wykaz Gwarancji oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez Zamawiającego i wypełniony przez Wykonawcę na etapie ofertowania, zawierający wymagania kontraktowe w zakresie gwarancji… Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

104 Ministerstwo Środowiska
Ubezpieczenia Wykonawca ma przedłożyć do akceptacji wymagane Kontraktem Gwarancje przed wejściem Kontraktu w życie przed potwierdzeniem płatności Broker! Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

105 Ministerstwo Środowiska
Zaliczka Zaliczka – gwarancja zwrotu zaliczki Escroll account Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

106 Geodezyjne Tyczenie Robót
Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy na piśmie informacje dot. stałych punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych w tyczeniu Robót. Po przekazaniu za punkty nawiązania odpowiedzialny staje się Wykonawca Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie błędy w swoim tyczeniu ale pod warunkiem, że punkty nawiązania są poprawne. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

107 Ministerstwo Środowiska
Zaplecze Inżyniera Wykonawca zapewnia (SIWZ?): Biuro, umeblowane, wyposażone (komputery, łączność, aparaty fotograficzne…) Laboratorium Transport Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

108 Ministerstwo Środowiska
Zaplecze Inżyniera Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w kontraktach na roboty budowlane ogłaszanych w trybie ustawy P.z.p. po r, w celu zapewnienia niezależności Inżyniera, wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inżyniera są zamieszczane w kontraktach na nadzór a nie w kontraktach na roboty. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

109 Działania Inżyniera – Zatwierdzanie Podwykonawców
Art §5 K.c.: "Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę". Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

110 Ministerstwo Środowiska
„Próby Końcowe” “Próby Końcowe” oznaczają próby, wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione między Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, które są wykonywane zgodnie z rozdziałem 9 [Próby Końcowe] przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

111 Ministerstwo Środowiska
Świadectwo Przejęcia oznacza świadectwo, wystawione na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego] Kiedy Inżynier ma wystawić Świadectwo Przejęcia? Wykonawca mówi wystaw! Zamawiający mówi jeszcze nie! Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

112 1.1.3.8 „Świadectwo Wykonania”
oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania]. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

113 Prawa i obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
„Zatwierdzanie dokumentacji” Inspekcja Robót i użytych Materiałów. U producenta Dostarczanych na Teren Budowy Wbudowywanych Roboty zanikowe „Odbiory” Poświadcza fakty a nie opinie! Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

114 Kontrola jakości Robót
Wykonawca przedkłada Inżynierowi próbki Materiałów (7.2) i odnośne informacje Inżynier dokonuje badań, inspekcji, pomiarów, prób – na placu budowy i gdziekolwiek indziej (7.3) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

115 Kontrola jakości Robót
Wzorce / „pokój próbek” –Sample Room Obiekt referencyjny Kontrola u producenta Akceptacja laboratorium Receptur Procedury Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

116 Ministerstwo Środowiska
Sekwencja płatności Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

117 Płatności – Definicje i dokumenty
“Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę zaakceptowaną w Liście Akceptującym za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. “Cena Kontraktowa” oznacza cenę zdefiniowaną w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie z Kontraktem. “Przejściowe Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności wystawione według Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i płatność], inne niż Ostateczne Świadectwo Płatności. “Ostateczne Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności wystawione według Subklauzuli [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

118 Ministerstwo Środowiska
Płatności cd „Rozliczenie” oznacza rozliczenie przedłożone przez Wykonawcę jako część wystąpienia według Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i płatność] o świadectwo płatności. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

119 Ministerstwo Środowiska
Cena kontraktowa 14.1 Cena Kontraktowa Jeżeli w Warunkach Szczególnych nie ustalono inaczej, to: (a) Cena Kontraktowa będzie uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 [Wycena] i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem; (b) Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła i opłaty, w następstwie jego obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana o żaden z takich kosztów z wyjątkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]; Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

120 Ministerstwo Środowiska
Cena kontraktowa (c) wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w Przedmiarze Robót lub innym Wykazie są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych (i) Robót, których wykonania wymaga się od Wykonawcy. ani (ii) dla celów rozdziału 12 [Obmiary i wycena]; a nadto (d) w ciągu 28 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej w Wykazach. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

121 Ministerstwo Środowiska
Korekta Ceny Subkl zawiera warunki dotyczące korekty kwot płatnych na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami (wzrostami i obniżeniami) kosztów "(…) robocizny, Dostaw czy też innych nakładów na Roboty (…)" w czasie trwania Kontraktu. Zastosowanie tej Subklauzuli ma miejsce tylko wtedy gdy wypełniono „Tabelę Danych Korekcyjnych.” Jeżeli takiej tabeli nie ma, to Subkl nie ma zastosowania Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

122 Ministerstwo Środowiska
Płatności – Roboty Roboty Roboty Stałe Roboty Tymczasowe Roboty a Cena Roboty a Płatności Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

123 Koszt opóźnionych płatności
Opóźnienie w wydaniu PŚP lub opóźnienie zapłaty upoważnia Wykonawcę do zmniejszenia tempa Robót lub nawet ich zawieszenia aż do czasu otrzymania PŚP lub zapłaty (por. Subkl. 16.1). Wykonawca będzie także uprawniony do naliczenia odsetek w trybie Subkl z uwzględnieniem postanowień Art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

124 Koszt opóźnionych płatności
Należy pamiętać, że jeżeli z winy Inżyniera nastąpi opóźnienie płatności, jest prawdopodobne, że odsetki karne należne Wykonawcy poniesie Inżynier. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

125 Płatność Kwoty Zatrzymanej
„Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowaną kwotę zatrzymaną powstałą z pieniędzy, które Zamawiający zatrzymuje według Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] i wypłaca według Subklauzuli 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej]. Wykonawca otrzymuje zwrot Kwot Zatrzymanych w dwóch ratach: jedna po przejęciu Robót przez Zamawiającego, druga po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

126 Kwoty Tymczasowe (Warunkowe)
„kwotę, jeśli jest określona w Kontrakcie jako kwota tymczasowa, przeznaczoną dla opłacenia części Robót lub dostarczenia Urządzeń, Materiałów lub usług na mocy klauzuli 13.5 [Kwoty Tymczasowe]”. Subkl „Każda Kwota Tymczasowa w całości lub w części winna być użyta wyłącznie zgodnie z poleceniem Inżyniera, a Cena Kontraktowa będzie odpowiednio skorygowana”. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

127 Ministerstwo Środowiska
Zmiany i korekty „Zmiana” oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub Robotach, która jest polecona lub zatwierdzona jako zmiana według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Zmiana może być polecona przez Inżyniera bez uprzedniego uzgodnienia jej wykonalności czy ceny, co może być odpowiednie dla prac nagłych. Wykonawca może z własnej inicjatywy wystąpić z propozycją, która może być następnie zatwierdzona jako Zmiana, lub mogą być wydane inne polecenia stanowiące Zmianę. Inżynier może poprosić Wykonawcę o propozycję, próbując osiągnąć uzgodnienie co do efektów proponowanej Zmiany i minimalizując w ten sposób możliwość sporu. I znowu propozycja ta może być następnie zatwierdzona jako Zmiana, lub mogą być wydane inne polecenia stanowiące Zmianę Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

128 Prawo zamówień publicznych (stare)
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 144. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

129 Prawo zamówień publicznych (aktualne)
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. art. 144.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

130 Ministerstwo Środowiska
KODEKS CYWILNY USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) Art. 357. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości. Art. 3571. (142) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

131 Ministerstwo Środowiska
ROBOTY DODATKOWE Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza zamówienia dodatkowe z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 5, Wymagane jest przeprowadzenie negocjacji i zawarcie nowej umowy. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

132 Ministerstwo Środowiska
ROBOTY DODATKOWE Zamówienia dodatkowe mogą być udzielone w tym trybie tylko w przypadku, jeżeli zaistnieją łącznie następujące okoliczności: zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

133 Ministerstwo Środowiska
ROBOTY DODATKOWE oraz co najmniej jeden z poniższych warunków: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

134 Ministerstwo Środowiska
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE Zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych, możliwe jest udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie takie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym, oraz gdy zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

135 Oddanie obiektu do użytkowania
Zawiadomienie przez inwestora o zakończeniu obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organów (art. 56): Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowej Inspekcji Pracy (Uchylony) Państwowej Straży Pożarnej Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w ciągu 14 dni traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu   Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

136 Oddanie obiektu do użytkowania
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wojewódzkiego) (art.57 ust.1) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie stanowi jednocześnie wezwani e właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (art. 57 ust. 6), Właściwy organ przeprowadza , na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 59a ust. 1) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

137 Oddanie obiektu do użytkowania (zgłoszenie => zawiadomienie)
Gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, można użytkować po upływie 21 dni od dnia doręczenia do nadzoru zawiadomienia Upływ terminu oznacza dla organu brak możliwości wniesienia sprzeciwu (Wyrok WSA w Łodzi z r., II SA/Łd 271/2008) Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

138 Oddanie obiektu do użytkowania Certyfikacja energetyczna budynków
Budynki oddawane do użytkowania, a także części budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową,  należy poddać ocenie charakterystyki energetycznej w formie świadectwa  charakterystyki energetycznej (art.5 ust.3) zawiera określenie wielkości energii w  kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z  użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót  budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

139 Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
Samowola budowlana to roboty budowlane prowadzone bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń (ustawa prawo budowlane formalnie nie używa tego terminu) Dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę organ: wymierza karę (opłatę legalizacyjną, art. 49 ust. ust. 1, art. 59f ust.1) która wynosi: stawka opłaty (s = 500 zł) x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w), z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 49 ust. 2) - dom jednorodzinny – 50 tys. zł, duże obiekty – 200 tys. zł Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

140 (Bez)skuteczność prawa
Kraków: Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.

141 Ministerstwo Środowiska
To by było na tyle Dyskusja. Podsumowanie szkolenia Ministerstwo Środowiska 2 grudnia 2011 r.


Pobierz ppt "Ministerstwo Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google