Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Integracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Integracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Integracyjnych
Droga do jakości Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

2 Główne zadanie – poprawa jakości pracy szkoły
Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich. G. Taguchi Jakość w edukacji jest najważniejsza – nie da się poprawić usterek w ramach gwarancji. Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka. Rozwiązania doraźne na rzecz jakości już nie wystarczają, aby ją zapewnić – liczą się rozwiązania systemowe. Poza tym w żadnej organizacji jakość nie przychodzi z zewnątrz, nie może być zapewniona przez działania otoczenia; jakość powstaje wewnątrz szkoły Zamiast szkołę zmieniać z zewnątrz, nauczmy ją, jak się ma zmieniać sama. M. Miles

3 Wewnątrzszkolny System Zapewniania Jakości – oparty na znanym
w literaturze ekonomicznej zarządzaniu jakością - TQM TQM - Zarządzanie Jakością lub Kompleksowe Zarządzanie Jakością to rodzaj wszechstronnego, zbiorowego wysiłku: uczniów nauczycieli dyrekcji personelu rodziców członków lokalnej społeczności zorientowanego na ustawiczne doskonalenie szkoły we wszystkich jej obszarach działania

4 TQM – uniwersalna metoda podnoszenia sprawności, aktywności zespołów ludzkich, zmiany sposobu myślenia. Doktryna jakości streszcza się w trzech zasadach: Stałe doskonalenie: doskonalimy stale, wszystko, wszyscy Jedna drużyna: jesteśmy jednym zespołem, jesteśmy otwarci, lojalni względem siebie i firmy, rozwijamy współpracę, eliminujemy współzawodnictwo Myślenie systemowe: myślimy o korzyści dla całości

5 Celem TQM jest: Zaplanowanie mierzenia jakości
Wdrożenie tego działania do praktyki Badanie, jak przebiega proces wdrażania Wprowadzenie zmian, wynikających z tych badań

6 Prawidłowe działanie Wewnątrzszkolnego Systemu
Zapewniania Jakości umożliwi uzyskiwanie coraz lepszych wyników we wszystkich obszarach szkoły, takich jak:      obszar rozwoju i sukcesu ucznia,      obszar rozwoju organizacji szkoły,      obszar rozwoju zawodowego nauczycieli,      obszar współdziałania ze środowiskiem.

7 Szkoły wdrażające idee TQM nazywane są „szkołami jakości”.
„szkoła jakości” - „ dobrą szkołą”. Uczniowie mogą tu widzieć szkołę przyjazną, szanującą ich indywidualność, z bogatym życiem wewnętrznym: koła zainteresowań, imprezy, wycieczki, a także partnerskie układy z nauczycielami, Rodzice mogą rozumieć „ dobrą szkołę” jako taką, która optymalizuje szanse rozwojowe ich dzieci, może poszczycić się dużą liczbą uczniów dostających się na następny szczebel edukacji, bądź zdobywających atrakcyjną pracę. Dla dyrektora działającego na rzecz doskonalenia jakości pracy szkoły, „ dobra szkoła” powinna oznaczać placówkę, w której dochodzi do: perspektywicznego programowania pracy szkoły, badania przebiegu wszystkich zachodzących w niej procesów, nieustannego ich doskonalenia. Szkoła, w której mają miejsce takie działania, jest nie tylko szkołą przyjazną dla ucznia, ale także szkołą torującą mu drogę do sukcesów naukowych i zawodowych.

8 Każda diagnoza powinna prowadzić do rozwoju szkoły
i podwyższenia poziomu jej jakości, tak, aby:   Jakość zadawalała, a nawet zachwycała klientów E. Deming  Wprowadzenie kultury jakości wymaga stałej świadomości: Czy robimy odpowiednie rzeczy Czy to co robimy, robimy dobrze Czy to co robimy, ma zgodę innych i angażuje ich w działaniu.

9 Zmiana jakościowa organizacji
Szkoła integracyjna, której zależy na wysokiej jakości pracy dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej, musi czerpać wiedzę z wielu znanych teorii organizacji i zarządzania, a szczególnie tych najnowszych. Ich zadaniem jest wypracowywanie nowych koncepcji organizacyjnych w celu uzyskania wzrostu efektywności działania w różnych aspektach. System jest wart tyle, ile warci są ludzie go tworzący i w nim pracujący. J.Juran

10 Zespól Szkół Integracyjnych w świetle współczesnych teorii zarządzania

11 Idee i założenia zarządzania jakością:
Jakość jest sprawą każdej osoby związanej ze szkołą. Wszystkim zależy na jakości nie tylko w wąskim zakresie wykonywanej przez siebie pracy, ale w odniesieniu do wszystkich działań w szkole i wszyscy wspólnie się doskonalą Wysokiej jakości nie osiągnie się w pojedynkę, konieczne jest współdziałanie z innymi. Przywództwo, kierowanie grupą, zwłaszcza uczniowską, to wspomaganie, a nie grożenie i karanie. Wszyscy w szkole stanowią rodzinę, z tej idei wynika uprzejmość, partnerstwo, szacunek. Głos wszystkich jest tak samo ważny i wszyscy mają prawo wprowadzać własne i cudze ulepszenia. Osiągnięcie celu jest tylko etapem rozwoju, którego nie można zaprzestać.

12 Model systemu zarządzania jakością
Planowanie jakości Doskonalenie jakości Zapewnienie jakości Sterowanie jakością Planowanie jakości umożliwia wizja i misja szkoły, program rozwoju szkoły oraz standardy jakości. Zapewnienie jakości opiera się o procedury osiągania standardów i sprowadza się do zapobiegania nieprawidłowościom i odstępstwom od przyjętych standardów. Sterowanie jakością obejmuje badanie i korygowanie nieprawidłowości, podejmowanie decyzji i działań w celu osiągnięcia przyjętych standardów na podstawie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonego monitorowania i mierzenia jakości pracy szkoły. Doskonalenie jakości przejawia się podejmowaniem działań w celu poprawy pracy szkoły. Jest wynikiem interpretacji i wykorzystania danych uzyskanych w poprzednich etapach.

13 Rozwój jakości ludzi powinien być początkiem
każdego programu rozwoju jakości w ogóle. E. Deming

14 Kultura organizacyjna
ilustracja - Flash Press Media

15 Kultura organizacyjna Jest zbiorem wartości i zachowań organizacyjnych uznawanych przez wszystkich pracowników organizacji Wartości i zachowania te wyrażają się w : - ich postawach, - zasadach postępowania, - zwyczajach - i praktykach działania. Kultura organizacyjna jest swoistym credo organizacji, a więc przekonaniami, poglądami, regułami, zasadami, którymi organizacja się kieruje, będącymi podstawą jej działania.

16 Kultura organizacyjna
bywa nazywana duszą organizacji, tworzy obraz samej organizacji i ludzi w niej pracujących, wywiera wpływ na efektywność pracy organizacji, dzięki niej pracownicy mogą się czuć bezpiecznie w organizacji, ma wpływ na humanizację pracy, tworzy możliwość pełnej samorealizacji pracownika, tworzy etykę postępowania ludzi w organizacji. Warunkiem zarządzania poprzez jakość w szkole jest osiągnięcie przez szkołę wysokiego poziomu kultury organizacyjnej. Nie należy więc wobec tego podnosić wyłącznie tematu jakości pracy szkoły, gdyż kultura organizacyjna i jakość pracy są ze sobą nierozerwalnie związane i nawzajem się przenikają. Proces zmiany powinien się jednak rozpocząć od osiągnięcia przez szkołę możliwie wysokiej kultury organizacyjnej

17 Wysoka kultura organizacyjna szkoły warunkuje jej prawidłowe funkcjonowanie, a także umożliwia wprowadzenie zarządzania poprzez jakość. Kultura obejmuje: Formy współistnienia jednostki z innymi pracownikami Miejsce klientów i sposób ich traktowania Sposób komunikowania się wewnątrz organizacji i firmy z otoczeniem Kultura towarzyszy funkcjonowaniu każdej organizacji. Może ona być mocna, słaba, negatywna lub mało skuteczna, jednak zawsze każda organizacja posiada jakąś kulturę

18

19 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości
Warunki zapewnienia jakości: zdefiniowanie kryteriów jakości dla wszystkich czynności, niezbędnych dla jej zapewnienia, regularne sprawdzanie efektów, badanie przyczyn niedotrzymywania ustalonych sposobów postępowania.

20 System - to całość składająca się ze współdziałających ze sobą
części dla powodzenia całości. Systemem zapewniania jakości nie jest jakiś zestaw dokumentów, papierów. System tworzą ludzie ze sobą współdziałający.

21 Ocena jakości pracy szkół i placówek, ich rozwoju
i postępu w osiągnięciach, wymaga ustalenia standardów oraz wskaźników osiągania standardów. Poziom oczekiwań wobec szkół określa załącznik do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. MENiS zobowiązuje organy sprawujące nadzór pedagogiczny do uwzględniania standardów przy mierzeniu jakości pracy, ale przyjmując wskaźniki dostosowane do typu, rodzaju i specyfiki szkół. Obowiązki wynikające  z wymagań określonych w standardach opisane są w czterech działach,  w 16 obszarach, zawierają 151 przykładowych wskaźników osiągania standardów.   Poza standardami potrzebne są narzędzia pomiarowe: ankiety, testy, kwestionariusze, wywiady, itp..

22 Etapy mierzenia jakości pracy szkoły
ETAP I –Zakres – wybranie obszaru pracy szkoły, który będzie poddany pomiarowi, ETAP II – Wzorzec – przyjęcie lub opracowanie standardów jakości pracy, ETAP III – Narzędzia – przygotowanie narzędzi pomiaru adekwatnych do badanego obszaru pracy szkoły, ETAP IV – Pomiar – przeprowadzenie badań z wykorzystaniem opracowanych narzędzi, ETAP V – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników badań z przyjętymi standardami.

23

24

25 Wszyscy potrzebujemy trochę zmiany i trochę ciągłości, chociaż w różnych proporcjach.
Musimy wciąż szukać kompromisu między ciągłością i zmianą. Żeby wytrwać wewnątrz systemu, który zmienia się coraz szybciej, żeby się całkiem w pędzie nie zatracić, trzeba mieć niezwykle silną kotwicę fundamentalnych wartości, jasną świadomość, co dla nas jest naprawdę istotne, czego tak naprawdę oczekujemy od życia, od siebie, od innych. Alvin Toffer

26 Od SZKOŁY RÓWNYCH SZANS do SZKOŁY SZANUJĄCEJ INDYWIDUALNOŚĆ
I KSZTAŁTUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ

27 Główne zasady, którymi będą się kierować pracownicy szkoły to:
Optymalizacja szans rozwojowych uczniów Indywidualizacja oddziaływań i wymagań Wzmacnianie pozytywnego oceniania i nagrody jako czynnika aktywizującego Zagwarantowanie możliwości odnoszenia i przeżywania sukcesów Zadania dla nauczycieli: Autorefleksja w następujących obszarach w relacji z dzieckiem: Co mogę mu zaoferować? Czego od niego oczekuję? Co jest dla mnie najtrudniejsze? Czego muszę się jeszcze nauczyć? Budowanie pozytywnej atmosfery pracy grupowej Uwzględnianie dynamiki grupy Wzrost wychowawczych kompetencji nauczyciela Nabywanie umiejętności diagnozowania problemów młodzieży Nabycie umiejętności integracyjnych i włączanie ich w plany wychowawcze klas.

28 Wychowanie młodzieży wrażliwej na drugiego człowieka,
umiejącej rozpoznać jego potrzeby i potrafiącej go wesprzeć, będzie najwspanialszą pomocą, jakiej moglibyśmy my, nauczyciele, udzielić naszym niepełnosprawnym uczniom.  I to będzie świadczyło o wysokiej jakości pracy szkoły.

29 Bibliografia: Bonstingl J., Szkoły jakości – Wprowadzenie do TQM w edukacji, Warszawa 1999, CODN. Durda M., Maciejewska J., Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły, Poznań, 2002, eMPi2. Koszmider M., O jakości w zarządzaniu praca szkoły, Łódź 2000, ANNAŁ. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. Wlazło S., Jakościowy rozwój szkoły, Wrocław 2002, MARMAR. Biniok. H. Metody sprawnego zarządzania, Wa-wa1997, Placet Dr Amir Fazlagić z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Marketingowe zarządzanie jakością Opracowała: Marzanna Nowacka-Duda


Pobierz ppt "Zespół Szkół Integracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google