Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

2 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Szkoła Podstawowa nr im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

3 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz Nadzór pedagogiczny w szkole realizowany był poprzez: Ewaluację wewnętrzną Kontrole prowadzone w szkole w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wspomaganie nauczycieli przez organizowanie szkoleń, narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego i przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego Obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

4 Źródła na podstawie, których przygotowano informację:
Raporty z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych; Sprawozdania nauczycieli oraz zespołów, dotyczące efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły; Analiza dokumentacji szkolnej Analiza arkuszy kontrolnych w zakresie: zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa, planu wynikowego, monitorowania dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów, arkusze obserwacji

5 Zakres wykonania planu nadzoru.
W bieżącym roku szkolnym nadzór pedagogiczny przebiegał zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012, który uwzględniał wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2010/2011 oraz priorytetowe zadania określone w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2011/2012 wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

6 Ewaluacja wewnętrzna Obszar I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie: 1.3 Uczniowie są aktywni. Obszar II : Procesy zachodzące w szkole. 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Obszar IV: Zarządzanie szkołą. 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

7 Wnioski Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole – obowiązkowych i pozalekcyjnych podejmując w trakcie ich trwania różne formy aktywności. Szkoła stwarza uczniom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Według zdecydowanej większości badanych osób (uczniów i nauczycieli) uczniowie są zaangażowani w prowadzone w szkole zajęcia. Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów. Należy w większym stopniu angażować uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do aktywności podczas zajęć . Nauczyciele powinni wciąż mobilizować uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, które stwarzają większe szanse na podniesienie wyników kształcenia. Należy zachęcać uczniów do większego zaangażowania się w życie szkoły oraz do podejmowania inicjatyw poprzez ukazywanie efektów wcześniej podejmowanych działań oraz nagradzanie uczniów na forum szkoły za pracę na rzecz szkoły i współorganizację akcji na terenie szkoły.

8 W szkole funkcjonują zespoły zadaniowe.
Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, w wystarczającym stopniu rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Zespoły działające w szkole są skuteczne w osiąganiu swoich celów. Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele współpracują w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych poprzez omawianie sprawdzianów szóstoklasisty, pracy w zespołach na poziomie klas , opracowywanie planów wynikowych, opracowywania przedmiotowego systemu oceniania. Nauczyciele wspomagają innych nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych przez wspólne planowanie działań, współpracy przy realizacji zadań wynikających z koncepcji pracy szkoły, podnoszenia efektów kształcenia.

9 Nauczyciele wyciągają wnioski z pracy zespołowej – dostosowują plany wynikowe dla danej klasy, planują i organizują pracę dydaktyczną, wdrażają uczniów do współpracy, poprawiają efekty kształcenia. Spotkania nauczycieli dotyczą wymiany doświadczeń , omawianiu problemów dydaktyczno-wychowawczych, analizy opinii poradni, pomocy nauczycielom stażystom, współpracy na polu korelacji treści edukacyjnych, wspomaganiu pracy w zespole. Nauczyciele pracując w zespołach przedmiotowych wprowadzają zmiany dotyczące procesów edukacyjnych: wprowadzają nowe lektury i teksty literackie, opracowują nowe scenariusze zajęć, plany wynikowe, dostosowują wymagania do potrzeb edukacyjnych uczniów. Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Przewidziano formy pracy z uczniem napotykającym trudności w nauce. Stosuje się wielopoziomowość. Plan kształcenia zawiera elementy pracy z uczniami o różnym poziomie intelektualnym w zakresie wszystkich przedmiotów.

10 Organizacja kształcenia wspomaga dostępność i efektywność procesu uczenia się i nauczania. Zadania są właściwie rozdzielone. Organizacja kształcenia poddawana jest analizie i ocenie wg. której stwierdzić można, iż przebiega ona sprawnie i zgodnie z planami placówki. Praca zespołowa nauczycieli wpływa na polepszenie efektów kształcenia, podnosi wyniki nauczania, wpływa na lepsze zachowanie uczniów. Metody nauczania wypracowane przez Zespoły nauczycielskie odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów. Według nauczycieli praca zespołów przedmiotowych odpowiada oczekiwaniom dyrekcji związanym z jakością pracy szkoły. Efekty kształcenia są zbieżne z przyjętymi celami, założeniami i treściami programowymi. Nauczyciele posiadają dowody postępów uczniów. Szkoła gromadzi wyniki osiągnięć uczniów, nauczyciele dokonują wspólnych analiz na płaszczyźnie realizowania wspólnych treści. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej współpracuje ściśle z zespołami przedmiotowymi nauczycieli klas IV – VI. Opracowują materiały służące podniesieniu poziomu opanowania umiejętności mających wpływ na osiąganie wyższych wyników w egzaminie OKE po klasie VI.

11 W szkole realizowane są różne formy współpracy nauczycieli: zespoły przedmiotowe, wychowawcze, opieka nad stażystami, konferencje. Nauczyciele starsi stażem sprawują opiekę nad nauczycielami młodymi. Różne formy kształtowania wpływają na realizację podstaw programowych oraz zadań edukacyjnych, motywują one uczniów, pomagają w realizacji podstawy programowej, rozwijają zainteresowania uczniów, uczą współpracy w grupie. Wszystkie formy są potrzebne i uzupełniają się nawzajem. Nie wszyscy nauczyciele znają cele i zadania zespołowych przedmiotowych. Nie wszyscy nauczyciele biorą aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych.

12 Rekomendacje Umożliwiać uczniom dostęp do różnorodnych form aktywności na wszystkich zajęciach prowadzonych w szkole zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. Należy stwarzać lepsze warunki do aktywnej pracy podczas lekcji uczniom mającym trudności wychowawcze bądź dydaktyczne – angażować tych uczniów do pracy bez względu na jej końcowe efekty. Zachęcać i bardziej mobilizować uczniów (zwłaszcza słabszych dydaktycznie) do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne. Zachęcać większą grupę uczniów do podejmowania własnych inicjatyw, angażować w życie szkoły i współorganizację akcji na rzecz innych.

13 Kontynuować i wzmacniać współpracę nauczycieli w zespołach w tym celu podejmować działania zmierzające do zwiększenia integracji między członkami rady. Aby współpraca w zespołach przebiegała bez zakłóceń, wszyscy nauczyciele w równym stopniu powinni angażować się w powierzone im zadania i sumiennie wykonywać działania dla dobra całej grupy i szkoły. Ze względu na nauczycieli, którzy mają np. dłuższy okres nieobecności w pracy, mniejszą ilość godzin, praca w innych szkołach , należy informować drogą elektroniczną o różnych informacjach dotyczących spraw szkolnych. O planowanych zebraniach zespołów , liderzy powinni informować przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem oraz konsultować termin i godzinę z wszystkimi członkami zespołu tak , aby każdemu odpowiadało. Istotą podejmowanych we współpracy działań powinno być wcześniejsze rozdzielenie zadań pośród członków zespołu.

14 Nauczyciele którzy odbyli szkolenia zewnętrzne zobowiązani są do podzielenia się zdobytą wiedzę na spotkaniach zespołów przedmiotowych lub wychowawczym. Nauczyciele powinni podnieść aktywność w zakresie uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych. Nauczyciele starsi stażem oraz z dużym doświadczeniem , powinni bardziej wspomagać nauczycieli młodszych- np. pomóc lub naprowadzić przy tworzeniu różnych dokumentów/w działaniach, przypominać o upływających terminach złożenia stosownych dokumentów itp. Nawet jeśli jest informacja na tablicy ogłoszeń, apeluje się o zwykłą życzliwość ludzką-czyli przypomnienie na forum przy wszystkich nauczycielach w pokoju nauczycielskim i poinformowaniu o wszelakich działaniach nieobecnych nauczycieli.

15 KONTROLA Cel: Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

16 Tematyka kontroli Plany wynikowe
dostosowanie programu nauczania do poziomu klasy uwzględnienie w planach wynikowych podstawy programowej oraz kształtowanych umiejętności kluczowych zgodność wpisów do dziennika lekcyjnego z planem wynikowym Przedmiotowe Systemy Oceniania Zgodność PSO z WSO Monitorowanie zgodności oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z PSO Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania Prawidłowość dokonywania wpisów do dzienników zgodnie z Instrukcją dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych

17 Plan spotkań z rodzicami
przekazywanie rodzicom informacji na temat wyników sprawdzianu oraz wdrażanych wniosków z analiz przekazywanie informacji o poziomie wiedzy ze szczególne zwrócenie uwagi na indywidualne postępy dziecka w nauce Analiza dokumentacji zespołów Rady Pedagogicznej Dokumentowanie pracy zespołów. Analiza efektów pracy. Wspólne planowanie działań podejmowanych w szkole. Rozwiązywanie problemów i doskonalenie metod i formy współpracy. Realizacja atr.42 KN Analiza dokumentowanych działań

18 Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów
Systematyczność realizacji podstawy programowej Kontrola wpisów w dziennikach lekcyjnych Porównanie zapisów w dzienniku z planami wynikowymi Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Różnicowanie zadań domowych Ocenianie wspierające wobec uczniów z SPE Przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy Rzetelność w pełnieniu dyżurów oraz punktualność w rozpoczynaniu zajęć lekcyjnych

19 Wnioski Wszyscy nauczyciele posiadają plan wynikowy do zatwierdzonego programu nauczania Wszystkie plany wynikowe mają uwzględnioną podstawę programową. W niektórych z kontrolowanych planów wynikowych brak było: uwzględnienia kształtowanych umiejętności kluczowych dostosowania programu nauczania do poziomu klasy Nie we wszystkich dziennikach lekcyjnych istnieje zgodność zapisów z planem wynikowym Wszyscy nauczyciele w czasie obserwacji oceniali uczniów zgodnie z przyjętym PSO Nauczyciele dokonują wpisów do dzienników zgodnie z Instrukcją, występują drobne uchybienia (dotyczy braku wpisu tematu, podpisu nauczyciela, pomyłek w obliczaniu frekwencji uczniów itp.)

20 Nie wszyscy nauczyciele w planie spotkań z rodzicami uwzględniają informacje dotyczące:
przekazywania rodzicom informacji na temat wyników sprawdzianu oraz wdrażanych wnioskach z analiz przekazywania informacji o poziomie wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne postępy dziecka w nauce Nie wszystkie zespoły rzetelnie prowadzą protokoły ze spotkań zespołów nauczycielskich Realizacja zajęć wynikających z art. 42 KN przebiegała rytmicznie i była zgodne z planem.

21 Wszyscy nauczyciele zrealizowali podstawę programową 
Nie wszyscy nauczyciele wpisują tematy w dziennikach zgodnie z planem wynikowym W zakresie dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów w tym roku sprawdzono tylko ocenianie wspierające wobec uczniów z SPE – tj. dostosowanie prac pisemnych uczniów, sprawdzianów, kartkówek do zaleceń PPP - obecna kontrola potwierdza zdecydowaną poprawę w tym zakresie. Nauczyciele w większości dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości uczniów. Docenić w tym miejscu należy przede wszystkim Panią Agnieszkę Łaskawiec oraz Justynę Brzezińską. U pozostałych nauczycieli, którzy oddali prace pisemne do kontroli widoczne jest dostosowanie wymagań przy kartkówkach, krótkich sprawdzianach itp., którymi autorami są nauczyciele, jednakże przy sprawdzianach podsumowujących np. dział czy pracach klasowych nauczyciele w zdecydowanej większości korzystają z gotowych materiałów, a dostosowanie polega jedynie na zmniejszeniu liczby zadań ( najczęściej jest ich mniej o 3 ostatnie)

22 Nie wszyscy nauczyciele uczący dzieci z opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych oddali prace uczniów do kontroli, najmniejszą wiedzę w tym przedmiocie mam od polonistów. W opiniach poradni szczególnie w klasach I –III biorąc pod uwagę wiek dzieci, badający rzadko pisą w opinii dostosowanie, w miejsce tego pojawia się sformułowanie – indywidualizowanie, wówczas należy wobec takiego ucznia również dostosowywać wymagania

23 Rekomendacje Plany wynikowe skonstruować zgodnie z wypracowanymi materiałami warsztatowymi ze szkolenia tj. z zaznaczeniem treści z podstawy programowej, dostosowanie programu nauczania do poziomu klasy, uwzględnienie kształtowanych umiejętności kluczowych Rytmicznie realizować podstawę programową Dokumentację przebiegu nauczania prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szkolną instrukcją w tym zakresie Bezwzględnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania , ważne jest aby każdy z uczniów wiedziała jaką otrzymał ocenę oraz wiedział w czym jest dobry ,co i w jaki sposób ma doskonalić Systematycznie dostosowywać sprawdziany wiedzy oraz zadania domowe do możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaleceń PPP w tym zakresie.

24 różnicować dla tych uczniów zadania domowe,
W kontekście wprowadzanego w życie rozporządzenia o pomocy psychologiczno –pedagogicznej, jak również doskonalenia pracy szkoły w dalszym ciągu należy doskonalić pracę w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. Należy zastanowić się w zespołach przedmiotowych w jaki sposób można: różnicować dla tych uczniów zadania domowe, konstruować wszystkie sprawdziany , prace klasowe respektować zalecenia PPP w zakresie pracy samokształceniowej w domu i w szkole pod kontrolą nauczyciela w jaki sposób zrealizować zalecenie odnośnie wydłużenia czasu pisania prac klasowych itp. Jest to szczególnie ważne gdyż zgodnie z w/w rozporządzeniem od września 2012 r. należy dostosować wymagania edukacyjne wobec wszystkich uczniów zdiagnozowanych przez PPP

25 W zakresie dyscypliny i porządku pracy
Punktualnie rozpoczynać wszystkie zajęcia szkolne. Sprawdzać zeszyty zastępstw zwracając szczególną uwagę również na zastępstwa na dyżurach za nieobecnych nauczycieli Rzetelnie pełnić dyżury międzylekcyjne Odnotowywać w zeszycie wyjść wszystkie wyjścia z uczniami, również te związane z realizacją opieki nad grobem Ratusińskich

26 Wspomaganie W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano Rady pedagogiczne szkoleniowe o tematyce: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Modyfikacja programów nauczania Udzielanie pomocy przedmedycznej Ponadto odbyło się szkolenie szkolnych zespołów nadzorujących sprawdzian zewnętrzny. Na bieżąco w czasie rad pedagogicznych dyrektor szkoły informował nauczycieli o zmieniających się przepisach prawa oświatowego. Na bieżąco dyrekcja szkoły przedstawiała oferty szkoleniowe ośrodków doskonalenia nauczycieli i stwarzała sprzyjające warunki do ich realizacji m.in. poprzez udzielanie wsparcia finansowego.

27 W roku szkolnym 2011/2012 pokryto częściowo lub w całości koszty następujących form doskonalenia zawodowego: Szkoleniowe rady pedagogiczne – 3 dla wszystkich nauczycieli Kurs kwalifikacyjny - 2 osoby Studia podyplomowe – 1 osoba Nauczyciele szkoły podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnorodnych formach szkolenia: Rady pedagogiczne szkoleniowe – wszyscy nauczyciele Zewnętrzne konferencje szkoleniowe – 7 nauczycieli Kursy doskonalące – 2 nauczycieli Studia podyplomowe - 1 nauczyciel Kursy kwalifikacyjne – 2 nauczycieli Warsztaty- 4 nauczycieli Szkolenia/seminaria – 3 nauczycieli Spotkania metodyczne – 15 nauczycieli

28 Wnioski W szkole jest grupa kilku nauczycieli systematycznie doskonalących się. Niestety, podobnie jak i w latach ubiegłych są nauczyciele, którzy nie podjęli żadnej zewnętrznej formy doskonalenia zawodowego oprócz szkoleniowych rad pedagogicznych czy też spotkań metodycznych. Stwierdza się brak spójności z deklarowanymi przez nauczycieli form doskonalenie zawodowego w sierpniu ubiegłego roku z ich realizacją. Wielu nauczycieli nie uwzględniło zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku dotyczących indywidualizacji nauczania

29 Rekomendacje W obliczu zmieniającej się stale rzeczywistości szkolnej, każdy z nauczycieli powinien podejmować różnorodne formy doskonalenia zawodowego , a nie ograniczać się tylko do szkoleniowych rad pedagogicznych czy też spotkań metodycznych W związku z wejściem w życie rozporządzenia o pomocy psychologiczno – pedagogicznej z dn.1 IX.2012 do szkół podstawowych nauczyciele powinni w dalszym ciągu doskonalić się w zakresie indywidualizacji nauczania, podejmując w tym zakresie różnorodne formy doskonalenia zawodowego . Nauczyciele klas IV –VI powinni podjąć doskonalenie zawodowe przygotowujące ich do pracy z nową podstawą programową Nauczyciele odbywający szkolenia lub inne formy doskonalenia zawodowego winni wykorzystywać zdobytą wiedzę w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz dzielić się z pozostałymi członkami rady pedagogicznej nowo zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich , zajęć otwartych dla pozostałych kolegów z zespołu przedmiotowego czy też rady pedagogicznej.

30 Obserwacje Obserwacje prowadzone były w oparciu o plan i tematykę obserwacji, przedstawioną nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej dotyczącym nadzoru pedagogicznego Obserwacji podlegały zajęcia lekcyjne. Dyrekcja szkoły uczestniczyła również w spotkaniach, apelach, uroczystościach szkolnych, imprezach oraz konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Każda z obserwacji była odpowiedzią na zaproszenie poszczególnych nauczycieli, toteż termin jej czasami nie był zgodny z planowanym terminem obserwacji nakreślonym w planie nadzoru. Szczegółowe spostrzeżenia z obserwacji zostały przekazane i omówione z nauczycielami w czasie rozmów po odbytej obserwacji. W informacji z nadzoru pedagogicznego zostają przedstawione jedynie zjawiska o charakterze ogólnym.

31 Tematyka obserwacji obejmowała:
Klasy I - III Wykorzystanie zaleceń z podstawy programowej w procesie edukacyjnym Klasy IV –VI Zaangażowanie uczniów w realizację zajęć, Motywowanie uczniów do aktywności i kreowanie jej różnorodnych form Uzasadnianie oceniania ze wskazaniem uczniom mocnych i słabych stron z kierunkami rozwoju oraz Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela- warsztat pracy nauczyciela

32 W czasie sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły monitorowała również stopień przygotowania imprez, uroczystości szkolnych oraz organizację i prowadzenie konkursów organizowanych w szkole na szczeblu miejsko – gminnym oraz powiatowym

33 Wnioski Wszystkie organizowane w szkole uroczystości i imprezy szkolne były przygotowane na bardzo wysokim poziomie – przedstawiały wysokie walory wychowawcze, były sprawnie przeprowadzone; odpowiadały potrzebom szkoły i środowiska – na szczególne podziękowania zasługuje s. Janina Szumal za samodzielne przygotowanie oprawy artystycznej – miejsko – gminnego zakończenia roku szkolnego Wszyscy uczniowie biorący udział w/w przedsięwzięciach byli bardzo dobrze do nich przygotowani Obserwowane zajęcia dydaktyczne były przeprowadzane prawidłowo pod względem metodycznym i merytoryczny Wszyscy nauczyciele poddani obserwacji realizowali podstawę programową oraz przyjęty program nauczania Nauczyciele klas I - III w procesie edukacyjnym realizują podstawę programową zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji.

34 Szczególnie należy docenić:
Panią Jadwigę Stasiak - która przeprowadziła zajęcia otwarte dla rodziców naszych przyszłych uczniów Panią Joannę Kocjan która to przygotowała zajęcia otwarte dla przedszkolaków. s. Janinę Szumal oraz Panią Iwonę Kulawik które przygotowały przedstawienie - Mikołajki dla dzieci z przedszkola

35 W czasie obserwowanych zajęć dydaktycznych
Uczniowie są oceniani systematycznie i zgodnie z PSO Nauczyciele zazwyczaj uzasadniali ocenę ucznia ze wskazaniem mocnych stron wypowiedzi wraz z kierunkami rozwoju Wszyscy nauczyciele angażowali uczniów w zajęcia, stosując aktywizujące metody nauczania Podczas obserwowanych zajęć uczniowie byli motywowani przez nauczycieli do aktywności i kreowania jej różnorodnych form Nie wszyscy nauczyciele w czasie obserwacji sprawdzali zadanie domowe – zdecydowana większość przed obserwacją ich nie zadała

36 Na obserwowanych zajęciach nauczyciele respektują postanowienia oraz dostosowują wymagania do wskazówek zawartych w opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nie wszyscy nauczyciele na obserwowanych zajęciach zdążyli podsumować lekcję Obserwowane zajęcia nie zawsze były zgodne z planem wynikowym nauczyciela. Ponieważ zajęcia obserwowane są zawsze odpowiedzią na zaproszenie nauczyciela to powinny być one przygotowane organizacyjnie tj. np. miejsce dla dyrektora 

37 Warto podkreślić że: Wszyscy nauczyciele są otwarci na uczniów, traktują ich z życzliwością okazują zainteresowanie ich problemami oraz udzielają im wsparcia w różnych sytuacjach.

38 Rekomendacje Doskonalić aspekt rytmicznego realizowania zaplanowanej jednostki metodycznej – właściwie planować czas wykonywania czynności i w razie potrzeby modyfikować przebieg zajęć W dalszym ciągu wdrażać uczniów do aktywności na lekcjach Zwracać uwagę na konieczność podsumowania lekcji Systematycznie sprawdzać  zadania domowe  (choćby wyrywkowo) Stosować różnorodne metody aktywizujące i motywujące uczniów do nauki Oceniać ucznia z dokonaniem uzasadnienia. Różnicować zadania w stosunku do możliwości intelektualnych uczniów. W większym stopniu wykorzystywać TIK w czasie zajęć lekcyjnych ze wszystkich przedmiotów Zachęca się nauczycieli do opracowania nowatorskich scenariuszy zajęć

39 INNE INFORMACJE DYREKTORA O DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.

40 Analiza poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów
Zgodnie z harmonogramem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na rok szkolny 2011/2012 badaniami objęto klasy I- VI Tematyka dotyczyła DIAGNOZY NA „WEJŚCIU” Wstępnej diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów rozpoczynających I etap kształcenia. Badanie osiągnięć i umiejętności uczniów na rozpoczęcie IV klasy (diagnoza na wejściu – II etap edukacyjny)

41 BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
badanie wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów badanie osiągnięć ponadprzedmiotowych, określonych w podstawie programowej, nieopisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych badanie wiedzy i umiejętności wynikających ze specyfiki przedmiotu, a nieopisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych (poziom poszczególnych przedmiotów),

42 III. BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
„NA WYJŚCIU” badanie wiadomości i umiejętności na zakończenie I klasy badanie wiadomości i umiejętności na zakończenie I etapu edukacyjnego – Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów sprawdzian zewnętrzny

43 Wnioski Klasy IV Najsłabiej wypadły:
Standard pisanie – przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych oraz stosowanie akapitów Standard wykorzystanie wiedzy w praktyce - wykonywanie obliczeń pieniężnych, analizowanie wyników obliczeń i obliczanie pól wielokątów. Standard czytanie, które sprawdzało umiejętność odczytywania z planu położenia obiektów względem siebie Najlepiej wypadł standard rozumowanie oraz korzystanie z informacji

44 Klasy V 0,6 (umiarkowanie trudny) 0,67 (umiarkowanie trudny)
Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Łatwość testu V A 0,6 (umiarkowanie trudny) 0,67 (umiarkowanie trudny) 0,63 (umiarkowanie trudny) 0, (trudny) 0,58 (umiarkowanie trudny) 0, (umiarkowanie trudny) V B 0,79 (łatwe) 0,64 (umiarkowanie trudny) 0,58 0,53 0,42 (trudny) 0,59 (umiarkowanie trudny) Klasa 5ab 0,70 0,65 0,67 0,49 0,6

45 Z badania wyników nauczania języka angielskiego można wysunąć następujące wnioski:
zwiększyć ilości zadań gramatycznych oraz z czytania ze zrozumieniem podwyższać motywację oraz zachęcać uczniów do dalszej pracy Ze sprawdzianu kompetencji w klasach II przedstawiono wyniki badań klasy II b z których wynika że: W zakresie ed. polonist. uczniowie prezentują poziom średni. W zakresie ed. matematycznej uczniowie prezentują poziom wysoki. W zakresie ed. przyrodniczej ponad 50% uczniów wykazało poziom b. wysoki. Mimo osiągnięcia wysokich wyników uczniowie mają najwięcej trudności ze: stosowaniem części mowy oraz ćw. ortograficznych, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w tekście informacji, odczytywania wskazań zegara, rozwiązywania zad. tekstowych na porównywanie różnicowe.

46 Wnioski z realizacji harmonogram badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2011/2012
W zakresie diagnozy na wejściu dostarczono wyniki badań na wstępie i zakończenie klasy IV z języka angielskiego, języka polskiego (4b). Zgodnie z harmonogramem badań przeprowadzono: Egzaminy próbne Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Sprawdzian kompetencji - określenie poziomu opanowania umiejętności opisanych standardami wymagań egzaminacyjnych klasy IV- V Sprawdzian zewnętrzny szóstoklasisty

47 W zakresie badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów „na wyjściu” (porównanie z sylwetką absolwenta, postawami wymaganymi po zakończeniu edukacji w danym etapie) z badania wiadomości i umiejętności na zakończenie II etapu edukacyjnego dostarczono wyniki diagnoz: z matematyki oraz przyrody, brak natomiast porównania z sylwetką absolwenta oraz postawami wymaganymi na zakończenie edukacji W zakresie porównania osiągnięć edukacyjnych z wynikami egzaminu zewnętrznego wyznaczeni nauczyciele wykonali: Wstępną analizę testu w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów Wstępna analiza wyników sprawdzianu–odniesienie do egzaminów próbnych Analizę wyników sprawdzianu

48 W tym zakresie szczególnie docenić należy
Panią Annę Nowak - jako lidera zespołu nauczycieli klas VI oraz za: systematycznie dokonywane analizy sprawdzianów próbnych, prowadzenie rankingu szóstoklasisty porównanie wyników egzaminów próbnych oraz sprawdzianu szóstoklasisty analizę jakościową sprawdzianu szóstoklasisty analizę badań kompetencji z matematyki dla klasy VI

49 Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

50 Wnioski Szkoła po przeprowadzeniu badań otrzymała szczegółowe wyniki, a następnie raporty dotyczące obydwu klas z rekomendacjami do dalszej pracy raport_koncowy_klasy_3A język polski.pdf, raport_koncowy_klasy_3A matematyka.pdf, raport_koncowy_klasy_3B język polski.pdf raport_koncowy_klasy_3Bmatematyka.pdf jak również raport z badań dla szkoły raport_koncowy_szkola.pdf

51 Sprawdzian szóstoklasisty

52 W roku szkolnym 2011/2012 pierwszy raz w historii naszej szkoły uzyskaliśmy pierwszy wynik w powiecie olkuskim oraz w mieście i gminie Olkusz

53 Do sprawdzianu w roku szkolnym przystąpiło 28 uczniów, wszyscy pisali arkusz A1
Analiza sprawdzianu 2012 Analiza ilościowa Sprawdzian 2012 Sprawdzian szkoła Rozwiązywanie zadań Wykonanie zadań Porównanie oceniania wewnętrznego z ocenianiem zewnętrznym 6A Porównanie oceniania wewnętrznego z ocenianiem zewnętrznym 6 B

54 Wnioski W skali staninowej w roku szkolnym 2011/2012 osiągnęliśmy wynik 8 – tj. bardzo wysoki jest on wyższy od wyniku z ubiegłego roku szkolnego, a najwyższy od 2002r W historii pisania egzaminu przez uczniów klas VI po raz pierwszy uplasowaliśmy się na I miejscu w powiecie, gminie i mieście Olkusz Ogromnie cieszy wzrost efektów kształcenia, do którego dochodziliśmy stopniowo przez ostatnie lata: miejsce miasto, 5 miejsce gmina 2011 – 2 miejsce miasto, 5 miejsce gmina, 2012 – 1 miejsce powiat, 1 miejsce gmina, 1 miejsce miasto

55 Najlepiej uczniowie naszej szkoły poradzili sobie ze standardami:
Korzystanie z informacji – 76% – standard ten okazał się dla naszych uczniów łatwy, stopień opanowania standardu zadawalający – jest to wynik najwyższy od 2007 roku Czytanie – 75% - standard ten okazał się dla naszych uczniów jako łatwy, stopień opanowania standardu zadawalający – niemniej jest to wynik gorszy niż w ubiegłym roku szkolnym – najlepszy wynik w tym standardzie odnotowaliśmy w 2007r – 87%

56 Słabiej wypadły standardy:
Pisanie – 66 % – standard ten okazał się dla naszych uczniów umiarkowanie trudny , stopień opanowania standardu niżej zadawalający – warto jednak zaznaczyć, że wynik ten najwyższy od 2007 roku i pomimo niskiego wyniku mamy tendencję wzrostową Rozumowanie – 61% - standard ten okazał się dla naszych uczniów umiarkowanie trudny , stopień opanowania standardu niżej zadawalający - jest to wynik najniższy od 2010 roku Wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 61% - standard ten okazał się naszych uczniów umiarkowanie trudny , stopień opanowania standardu niżej zadawalający – jest to wynik nieco wyższy od ubiegłego roku - 59 %,

57 Wśród naszych uczniów klas VI
3 jest zagrożonych niskimi osiągnięciami, 11 to uczniowie o średnim potencjale, 14 to uczniowie o znacznym potencjale. W zakresie porównania oceniania wewnętrznego z ocenianiem zewnętrznym porównywalnie wystawiane są oceny przez Panią Annę Nowak z matematyki w klasie VI B , u 12 uczniów na 14 oceny z matematyki były zgodne z ocenianiem zewnętrznym Niestety w dalszym ciągu zauważalna jest rozbieżność w ocenianiu wewnątrzszkolnym w stosunku do oceniania zewnętrznego u innych nauczycieli. Zawyżane są średnie ocen końcoworocznych jak i również z oceny z przedmiotów .

58 Rekomendacje wniosków z nadzoru oraz
W pracy dydaktycznej kłaść nacisk na umiejętności, które słabiej wypadły w naszej szkole Zespoły przedmiotowe korzystając z dokonanych analiz sprawdzianu klas III, VI oraz przeprowadzonych sprawdzianów kompetencji na innych poziomach ustalą kierunek prac nad poprawą efektywności kształcenia z uwzględnieniem: wniosków z nadzoru oraz stworzą katalog umiejętności opanowanych w stopniu niezadowalającym wskażą obszary wymagające wprowadzenia zmian w tym dotyczące systemów nauczycielskich. dokonają analizy SWOT

59 Po zestawieniu mocnych i słabych stron pracy szkoły, jej szans i zagrożeń, należy zastanowić się, jakie elementy wpłynęły na wyniki uzyskane w bieżącym roku proszę się skupić na czynnikach, na które ma wpływ szkoła, z podziałem na dwie ogólne grupy: pierwsza grupa to sposób organizacji nauki w szkole oraz druga to czynniki dydaktyczne, przez które rozumiemy codzienną pracę z uczniami na lekcji. Określić, które z wypisanych przez czynników należą do czynników pedagogicznych i jak wpłynęły one na wyniki uzyskane przez uczniów w szkole. Opracują plan działań zmierzających do podniesienia efektów kształcenia z uwzględnieniem działań motywujących uczniów do nauki Wszystkie działania należy dokumentować. Liderzy zespołów przedmiotowych zobowiązani są do prowadzenia w zakresie swej działalności dokumentacji obrazującej pracę zespołu

60 Zobowiązuje się bezwzględnie wszystkich nauczycieli do realizacji przyjętych dokumentów szkolnych tj. Programu Rozwoju Szkoły , Programu Podniesienia Efektywności Kształcenia, realizacji harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wszyscy nauczyciele powinni uwzględniać w swojej pracy wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego i tak dokumentować ich realizację, aby w czasie kontroli/monitoringu móc się wykazać ich realizacją.

61 Ocena działalności opiekuńczo- wychowawczej szkoły Wnioski
Program wychowawczy i program profilaktyki został w pełni zrealizowany przez wszystkich nauczycieli Podejmowane działania wychowawczo – profilaktyczne są przemyślane i powszechnie akceptowane przez społeczność szkolną W szkole stale rozpoznaje się środowisko rodzinne uczniów, dzięki temu możemy efektywnie wspierać naszych uczniów. W szkole realizowanych jest szereg programów profilaktycznych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie Stale zapobiega się trudnościom w nauce i niepowodzeniom szkolnym poprzez udzielanie indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, prowadzenie terapii pedagogicznej, organizację pomocy w nauce, poradnictwo dla uczniów i rodziców

62 W szkoła zapobiega niedostosowaniu społecznemu uczniów w tym celu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje w zakresie określania form i sposobów pomocy uczniom i ich rodzicom. Stale monitorowana jest frekwencja oraz postępy w nauce uczniów z ryzyka. W szkole w celu eliminacji zachowań niepożądanych podejmowane są różnorodne działania m.in: rozmowy z uczniami i rodzicami, kierowane są do rodziców wezwania , organizowane są spotkania z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze na których ustalane są wspólne działania szkoły i domu, podpisywane są kontrakty z uczniami i rodzicami w ramach interwencji profilaktycznej W stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze szkoła stosuje kary statutowe. Szkoła prowadzi szeroką działalność prozdrowotną oraz ekologiczną poprzez realizację wielu programów i projektów edukacyjnych

63 W minionym roku szkolnym odnotowaliśmy problemy z:
Niewłaściwym wykorzystaniem technologii informacyjnych przez uczniów Tolerancją w stosunku do dzieci otyłych, chorych ipt. Budowaniem prawidłowych relacji interpersonalnych. (zachowanie asertywne, wiele konfliktów rówieśniczych wynikających z chorej rywalizacji) Przemocą słowną, psychiczną Dobrym zachowaniem – uczniowie pomimo prowadzonych w ubiegłych latach programem dotyczącym dobrego zachowania nadal prezentują niewłaściwe postawy. Prawdą jest , że to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie, ale również faktem jest , że my mamy ich wspierać w wychowaniu i zgodnie z podstawą programową już edukacji wczesnoszkolnej kształtować postawę uczniów. Empatią i wrażliwością dzieci – uczniowie są mało wrażliwi na potrzeby innych i obojętne jak się innemu uczniowi dzieje krzywda

64 Rekomendacje Podjąć działania profilaktyczne w zakresie właściwego wykorzystania Internetu przez uczniów - włączyć się w działania profilaktyczne np. „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, „Sieciaki” , „Dziecko w sieci” ipt. Włączyć szkołę w realizację działań prozdrowotnych dotyczących prawidłowego odżywiania, bulimii, anoreksji, kształtowania postaw tolerancji i szacunku do innych z uwzględnieniem zasad dobrego wychowania Do tematyki godzin wychowawczych włączyć również temat subkultur i grup rówieśniczych - budowania prawidłowych relacji interpersonalnych. Należy przeprowadzić ewaluację programu wychowawczego oraz profilaktyki Dokonać ewaluacji tematyki godzin wychowawczych uwzględniając przedstawione wnioski z nadzoru Stale należy poddawać analizie efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej

65 Kontrole zewnętrzne

66 Tematyka W roku szkolnym 2011/2012 szkoła poddana była kontrolom zewnętrznym w zakresie : Wdrażania kontroli zarządczej - przeprowadzoną przez Gminę Olkusz Zarządzania kryzysowego - przeprowadzoną przez Gminę Olkusz Przygotowania szkoły w zakresie realizacji projektu w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III - przeprowadzoną przez Gminę Olkusz W zakresie organizowania i realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w publicznych szkołach podstawowych - przeprowadzoną przez Małopolskie Kuratorium Oświaty

67 Wnioski Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości,
wręcz oceniono w trakcie nich wzorcową realizację zadań objętych przedmiotem kontroli

68 Kierunki doskonalenia

69 Rzetelnie realizować harmonogram badań efektywności kształcenia
Sumiennie analizować wyniki testów kompetencji, wyniki sprawdzianów i wnioski z nich płynące by skutecznie pracować nad słabymi punktami i efektywnie motywować uczniów do nauki Ocenianie uczniów winno zawsze być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oceny na koniec roku szkolnego powinny odnosić się do całego okresu nauki, a nie do ostatnich miesięcy roku szkolnego Nie należy zawyżać ocen, gdyż może to niekorzystnie wpływać na motywację uczniów do nauki, wyniki klasyfikacji końcoworocznej, a przez to na opinię o szkole. Efektywnie promować działalność szkoły w środowisku lokalnym Wprowadzić w większym stopniu zajęcia otwarte czy też koleżeńskie

70 Rzetelnie formułować programy naprawcze w odniesieniu do każdej klasy, której średnia jest niższa niż 3,8 Dokonywać ewaluacji podejmowanych działań naprawczych w celu eliminowania tych, które nie przynoszą oczekiwanego efektu i wzmacniania działań skutecznych i efektywnych. Wdrażać uczniów do systematycznej pracy nad sobą, zapoznawać z technikami uczenia się, zapamiętywania. Wykorzystywać w procesie nauczania wyniki badań preferencji stylów uczenia się Wykorzystywać w większym zakresie TIK w nauczaniu Wprowadzać lekcje interdyscyplinarne dzięki którym uczniowie w większym zakresie będą nabywać umiejętność korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce czy też rozumowania

71 DOKUMENTY\wersja 7.wmv


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google