Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
ZIMA 2013 / 2014

2 TEMATYKA POSIEDZENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ORAZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

3 PORZĄDEK POSIEDZENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ORAZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO OTWARCIE POSIEDZENIA – PRZYWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI; Pan Prezydent Tadeusz JĘDRZEJCZAK 2. PRZEDSTAWIENIE TEMATYKI ZABEZPIECZENIA MIASTA – ZIMA 2013/2014 NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW; Pan Dyrektor WZK UM – Jan FIGURA WYPOWIEDZI UZUPEŁNIAJĄCE DO PRELEKCJI; Uczestnicy posiedzenia 4. PYTANIA I ODOWIEDZI; 5. WNIOSKI; 6. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA.

4

5 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 1. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH. Przeciwdziałanie zamarznięciom osób bezdomnych jest priorytetem akcji: prowadzenie rozpoznań przez dzielnicowych w celu ustalenie miejsc przebywania osób bezdomnych, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród osób bezdomnych dotyczącej instytucji pomocowych, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi takimi jak noclegownie i Instytucje Pomocy Społecznej. 2. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO. Przyjęto szereg działań kontrolnych oraz akcji propagandowych związanych z ruchem drogowym, skierowanych odrębnie do grupy zmotoryzowanych oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kontrola oznakowania i miejsc niebezpiecznych na drogach. Utrzymanie przejezdności dróg. Przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych Ujawnianie wykroczeń mający główny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bądź widoczny. Eliminowanie wykroczeń w ruchu pieszym. Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku w takcie ferii. 3. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY. Podstawowe zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży w okresie zimy, którym będziemy przeciwdziałać, to: zabawa na zamarzniętych taflach jezior, zalewów itp. zabawy zimowe, np. zjeżdżanie na sankach na drogę lub inne miejsca na których odbywa się ruch pojazdów, nierozważne zachowanie osób dorosłych organizujących zabawy w miejscach niebezpiecznych, np. kulig na drodze na której odbywa się ruchu pojazdów.

6 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SIŁY I ŚRODKI KM PSP ; – JRG nr 1 Gorzów Wlkp. – 12 strażaków całodobowo; – JRG nr 2 Gorzów Wlkp. – 7 strażaków całodobowo; – JRG nr 3 Kostrzyn n/O – 7 strażaków całodobowo; – Jednostki OSP z KSR – G – 10 Jednostek – ok. 60 strażaków. Najistotniejsze zagrożenia dla mieszkańców miasta związane z okresem zimowym z pkt. KM PSP to: utrudnione warunki drogowe, problem z dotarciem do miejsc zagrożonych oraz wydłużony czas podjęcia skutecznych działań ratowniczych przez JRG; zwiększona ilość zdarzeń drogowych spowodowana śliskością jezdni ( wypadki, kolizje ); zagrożenia dla obiektów wielkopowierzchniowych z uwagi na zalegający śnieg na dachach; zagrożenia ze strony urządzeń grzewczych – zwiększona ilość pożarów mieszkań; utonięcia spowodowane cienką pokrywą lodową na akwenach wodnych; zjawiska powodziowe oraz podtopienia spowodowane podwyższonym stanem wód oraz pokrywą lodową; Działania prewencyjne KM PSP: na stronie internetowej KP PSP, opracowano dokument „ Nie dla czadu”, który zawiera informacje dotyczące zagrożeń oraz zasad zapobiegania wypadkom związanym z ogrzewaniem mieszkań; w lokalnych mediach rzecznik prasowy KM PSP przekaże informacje na temat zagrożeń okresu zimowego; prowadzone są pogadanki w szkołach i przedszkolach „ Wiedza o bezpieczeństwie ” w ramach programu „ Bezpieczna zerówka” oraz „ Nie dla czadu ”. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, samotnym, potrzebującym pomocy i pogorzelcom poprzez informowanie ich o możliwości skorzystania z instytucji pomocowych na terenie miasta.

7 DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ
GŁÓWNE ZADANIA: rozpoznanie zagrożeń bezdomnych, inicjowanie oraz udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia bezdomnych, egzekwowanie przepisów dotyczących usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wspomagania działań ratowniczych (akcja informacyjna wśród mieszkańców, organizowanie objazdów, zabezpieczenia mienia osób ewakuowanych, przewóz osób itp. – w zależności od charakteru zdarzenia). ZADANIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM: planowanie i wykonywanie służb patrolowych w miejscach gdzie mogą przebywać bezdomni, których życie lub zdrowie jest zagrożone ze względu na panujące warunki pogodowe. współpraca z GCPR i PS w zakresie wspólnych patroli i wymiany informacji o osobach bezdomnych w miejscach ich przebywania oraz możliwościach umieszczania w schroniskach i noclegowniach. współpraca z towarzystwem pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w zakresie wymiany informacji na temat bezdomnych oraz możliwościach i sposobach udzielania im pomocy. 4. dowożenie osób bezdomnych do schronisk i noclegowni na terenie miasta. w przypadku osób bezdomnych w stanie nietrzeźwości, których stan zagraża ich życiu lub zdrowiu na przymusowym doprowadzeniu w celu wytrzeźwienia do ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia. kierowanie wniosków do miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o objęcie przymusowym leczeniem osób bezdomnych naruszających przepisy prawa w związku z nadużywaniem alkoholu.

8 PINB

9 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY
W celu zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym prowadzona jest ścisła współpraca z następującymi instytucjami: placówkami medycznymi otwartej i zamkniętej opieki medycznej; Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.; Inspekcją Weterynaryjną; Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. PPIS PROWADZI DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA OCHRONĘ LUDZI, KTÓRE OBEJMUJĄ: w zakresie epidemiologii – nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na choroby zakaźne, w tym nad grypą prowadzony poprzez monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, sporządzanie raportów zbiorczych zachorowań. 2. w zakresie nadzoru nad żywnością wzmożenie kontroli: awaria prądu – obiektów wprowadzających do obrotu żywność nietrwałą, a w szczególności super i hipermarketów oraz hurtowni, nadzór nad wycofywaniem z obrotu produktów rozmrożonych, awarii wody – zakładów produkujących żywność, zakładów żywienia zbiorowego pod kątem przestrzegania podstawowych zasad higieny przy stosowaniu wody, dostarczanej przez beczkowozy, do produkcji oraz prac porządkowych niezbędnych do utrzymania higienicznych warunków produkcji. 3. w zakresie nadzoru nad warunkami nauczania dzieci i młodzieży oraz pracy: w przypadku wystąpienia w pomieszczeniach pracy bądź nauki niskich temperatur, przewiduje się kontrole w zakresie przestrzegania przez pracodawców oraz dyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych obowiązku zapewnienia pracownikom i uczniom wymaganych przepisami bezpiecznych warunków temperaturowych w pomieszczeniach pracy i nauki. 4. w zakresie nadzoru nad warunkami środowiska: corocznie przed rozpoczęciem i w czasie okresu zimowego prowadzony jest nadzór na noclegowniami oraz innymi obiektami dla osób bezdomnych, szczególnie pod kątem oceny sanitarnej warunków zakwaterowania osób bezdomnych (w br. skontrolowano schronisko + miejsca noclegowe oraz mieszkania treningowe.

10 INSPEKTORAT WETERYNARII MIASTA GORZOWA WLKP. NA OKRES ZIMY 2013/2014.
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO MIASTA GORZOWA WLKP. NA OKRES ZIMY 2013/2014. Nie przewiduje się aktualnie innych bliskich zagrożeń w aspekcie bezpieczeństwa weterynaryjnego związanego z nadchodzącym okresem zimowym; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ma opracowane plany i procedury postępowania na wypadek nagłego wybuchu chorób zakaźnych zwierząt objętych ustawowym obowiązkiem zwalczania; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ma wystarczającą ilość sił i środków do doraźnych interwencji w zakresie ustawowych zadań na terenie swojej właściwości terytorialnej; może włączyć się w każdej chwili do działań innych służb, zgodnie z przewidywaną siatką bezpieczeństwa; Na wypadek awarii w dostawach energii elektrycznej Inspektorat posiada agregat prądotwórczy oraz niezależną łączność telefoniczną przez 10 telefonów komórkowych oraz przenośne komputery (laptopy), w które wyposażono pracowników merytorycznych i sekretariat; Inspektorat posiada 3 służbowe samochody osobowe zasilane benzyną i LPG; Inspektorat utrzymuje wymagany poziom zapasów niezniżalnych materiałów i sprzętu do wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; Inspektorat posiada i systematycznie aktualizuje wykazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta wprowadzane do obrotu rynkowego oraz rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną; Wyniki monitoringu i nadzoru wykonanego w 2013 r. upoważniają do oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Miasta, jako dobry; W przypadku wystąpienia zjawisk powodziowych zastosowana zostanie procedura wykonana w 2010 r. z uwzględnieniem warunków pogodowych na sezon zimowy, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na pasze dla bydła z braku pastwisk oraz wzrost skierowań zwierząt do uboju przy niedostatecznym zaopatrzeniu gospodarstw w zapasy paszy.

11 DZIAŁANIA GORZOWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYKAZ MIEJSC NOCLEGOWYCH (NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, OGRZEWALNIE, MIESZKANIA TRENINGOWE) W GORZOWIE WLKP. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. ul. Strażackiej 66 z 28 miejscami w Noclegowni,35 miejscami w Schronisku oraz 9 miejscami w Mieszkaniu Treningowym Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, 30 miejsc noclegowych w Schronisku w tym: 10 dla kobiet i 20 dla mężczyzn; Klub Abstynenta „24 godziny” w Gorzowie Wlkp., ul. Łużycka 32/4, 10 miejsc noclegowych; Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia , Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 27, miejsc dla mężczyzn w Ogrzewalni. Czynna od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. w godzinach od 19:00 do 7:00, W przypadku gwałtownych zmian temperatury godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie, W listopadzie br. powstało Centrum Pomocy Bezdomnym Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, w ramach którego funkcjonuje: ogrzewalnia na 25 miejsc noclegowych dla mężczyzn oraz dla ok. 25 osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, noclegownia dla 10 dla kobiet (w tym dla kobiet z małymi dziećmi), RAZEM W GORZOWIE WLKP. OK. 180 MIEJSC NOCLEGOWYCH Od r. w WBiZK LUW czynna jest bezpłatna infolinia tel

12 NA TERENIE GORZOWA WLKP.
OŚRODKI WSPARCIA NA TERENIE GORZOWA WLKP. POLSKI CZERWONY KRZYŻ, UL. CHROBREGO 28, TEL PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, OBUWIA, POŚCIELI, PN, ŚR, -PT 2. STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A.PAULO, UL. WARSZAWSKA 45, TEL – GORĄCY POSIŁEK, PN-ND 3. FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI, UL. SŁONECZNA 63, TEL – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI, WT, CZW, PT – 14.00 4. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA, UL. SŁONECZNA 63, TEL – PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, PN-PT11-17. 5. OŚRODEK PROFILAKTYKI I WCZESNEJ TERAPII MONAR, UL. OGIŃSKIEGO 43, TEL MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA DO PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT, WCZESNA TERAPIA. PN – ŚR , CZW , PT 6. GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ – SEKCJA DS. OSÓB BEZDOMNYCH – UL. DRZYMAŁY 10, TEL PORADNICTWO, PRACA SOCJALNA, PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ, PN-PT WT 7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – UL. OKRZEI 39, TEL , UDZIELANIE NOCLEGU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, PORADNICTWO, 24 H. Od r. w WBiZK LUW czynna jest bezpłatna infolinia tel

13 POWIATOWEGO INSPEKTORA
DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PINB POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DNIACH – r. PRZEPROWADZIŁ KONTROLĘ OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POŁACIACH DACHOWYCH. KONTROLĄ OBJĘTO 18 WŁAŚCICIELI 31 OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA. SKONTROLOWANO: MARKETY I SUPERMARKETY – CASTORAMA, KOMFORT, MEDIA – MARKET, HERMES, TESCO; OBIEKTY SPORTOWE – SŁOWIANKA /basen i lodowisko/, HALE SPORTOWE – LO nr 1 i ZS nr 21; HALĘ TARGOWĄ nr 1 Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A; HALE PRODUKCYJNE: RHODIA POLYAMIDE POLSKA , ZWCh STILON S.A., SALON SAMOCHODOWY MOTO – GOBEX BUDYNEK MIESZKALNY ul. Szczecińska 25 Gorzów Wlkp. HOTEL „ MIESZKO” WYNIKI KONTROLI BYŁY ZADAWALAJĄCE. UWAGI PRZEKAZANO WŁAŚCICIELOM OBIEKTÓW.

14 KONTROLA DACHÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH – PINB GORZÓW WLKP.
LP. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWAINWESTORA, ADRES INWESTORA NAZWA, ADRES I RODZAJ OBIEKTU/-ÓW DATA KONTROLI PINB POWIERZCHNIA ZABUDOWY/ POWIERZCHNIA DACHU 1 Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. budynek mieszkalny ul. Szczecińska 25 Gorzów Wlkp. r. pow. zabudowy 2 CSR "Słowianka" Sp. z o.o. ul. Słowiańska Gorzów Wlkp. obiekt sportowy (basen) ul. Słowiańska 14 r. 3 obiekt sportowy (lodowisko) ul. Słowiańska 14 pow. dachu 4 Nowe Centrum Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 53/ Poznań Hala magazynowa nr 1 wraz z budynkiem socjalno – biurowym ul. Przemysłowa Gorzów Wlkp. r. 5 Warta Tourist Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich Gorzów Wlkp. budynek hotelowy "Mieszko" ul. Kosynierów Gdyńskich 82 Gorzów Wlkp. r. 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa "STASZICA" ul. Marcinkowskiego Gorzów Wlkp. pawilon usługowo-handlowy HERMES ul. Mościckiego 14 Gorzów Wlkp. 7 IESSE Polska Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Gorzów Wlkp. hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową ul. Mosiężna 8 Gorzów Wlkp. r. 8 Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Moto-Gobex Sp. z o.o.ul. Szczecińska 23 salon samochodowy MOTO-GOBEX ul. Szczecińska 23 Gorzów Wlkp. 9 RHODIA POLYAMIDE POLSKA Sp. z o.o. ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. budynek nr 96 (budynek biurowo-produkcyj-socjal.) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. r. pow. zabudowy m2 10 budynek nr 131A (coumponding) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 11 budynek nr 9 (budynek chemiczny) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 12 budynek nr 119 (magazyn inwestycyjny) ul. Walczaka Gorzów Wlkp. 13 budynek nr 10-10A (budynek DEPOLANA) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 14 budynek nr 131 (LANASTIL) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 15 budynek nr 47 (magazyn wyrobów gotowych) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.

15 16 ENKA Sp. z o.o. ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. hala produkcyjna D,E,F (nr 33D) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. r. pow. zabudowy m2 17 budynek produkcyjny hala C ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. pow. zabudowy 18 hala G, H, przybudówka III (nr 33E) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 19 budynek magazynowy z częścią – socjalną magazyn eksportu ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 20 ZWCh STILON S.A. ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. budynek jedwabiu IVa 125,126 ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. pow. zabudowy m2 21 budynek III wieżowca 33-G ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 22 magazyn przędzy 33B ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 23 szczotkarnia lewa 29 ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 24 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Puszkina 31 Gorzów Wlkp. hala sportowa z łącznikiem ul. Puszkina 31 Gorzów Wlkp. r. 25 HEMAR Berdowski i Konsik Sp. jawna ul. Waryńskiego 28 Gorzów Wlkp. hala magazynowa ul. Fabryczna 71 Gorzów Wlkp. 26 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sikorskiego 107 budynek W i MBP w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. r. 27 Gorzowski Rynek Hurtowy S.A ul. Targowa 11 Gorzów Wlkp. hala targowa nr 1 ul. Targowa 7 Gorzów Wlkp. 28 Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp. hala targowa nr 3 ul. Targowa 11A Gorzów Wlkp. 29 Zespół Szkół Nr 21 ul. Taczaka 1 Gorzów Wlkp. budynek dydaktyczny i hala sportowa ul. Taczaka Gorzów Wlkp. r. 30 Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska Warszawa pawilon handlowy Media Market, ul. Myśliborska 48A Gorzów Wlkp. 31 Bankowy Leasing Sp. z o.o. Al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20, Łódź pawilon handlowy (Komfort) ul. Piłsudskiego Gorzów Wlkp. r.

16

17

18

19 ODDZIAŁU ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW
DZIAŁANIE ODDZIAŁU ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

20

21 DZIAŁANIA REJONU DYSTRYBUCJI GAZU W GORZOWIE WLKP.:
DYSTRYBUTORZY PALIWA GAZOWEGO NA TERENIE GORZOWA WLKP.: 1. Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Poznaniu. 2. PGN i G Oddział w Zielonej Górze, 3. EWE energia Sp z o.o.  – Międzyrzecz. DZIAŁANIA REJONU DYSTRYBUCJI GAZU W GORZOWIE WLKP.: Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu, zajmuje się dystrybucją paliwa gazowego typu E. W Gorzowie Wielkopolskim dysponujemy jednostką zwaną Rejon Dystrybucji Gazu. Według danych z dnia r, obsługujemy 29 tys. układów pomiarowych, do których paliwo doprowadzamy przez ponad 7 tys. sztuk przyłączy i prawie 250 kilometrów gazociągów. Opracowane mamy procedury związane z kontrolą szczelności, oględzinami i przeglądami urządzeń na sieci gazowej, jak i usuwaniem niekontrolowanego wypływu gazu. Działania kontrolne przeprowadzane są zgodnie z opracowanym harmonogramem. Przed okresem zimowym przeprowadzamy tzw. „przewonienie", które charakteryzuje się zwiększeniem intensywności zapachu paliwa gazowego. Celem tego procesu jest umożliwienie wykrycia nieszczelności na instalacjach u odbiorców. O terminie informowaliśmy odbiorców przez komunikaty ukazujące się w dniach 19 i 21 października br. w gazecie codziennej. „Przewonienie” odbyło się w dniach r. Na terenie miasta dysponujemy trzema w pełni wyposażonymi pojazdami pogotowia gazowego. Pogotowie gazowe działa przez całą dobę w systemie trzyzmianowym we wszystkie dni tygodnia. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przez odbiorców przyjmowane są na działający całą dobę telefon alarmowy 992. Podczas wystąpienia awarii niezwłocznie przystępujemy do wstrzymania niekontrolowanego wypływu paliwa gazowego oraz zabezpieczenia zdrowia i mienia mieszkańców. Do usuwania awarii jesteśmy wyposażeni w odpowiedni sprzęt, taki jak urządzenia do wykrywania gazu typu E, aparaty powietrzne, ubrania niepalne, urządzenia do zaciskania rur, agregaty prądotwórcze, minikoparkę i odpowiednio wyposażone pojazdy techniczne. 

22

23

24

25 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
W GORZOWIE WLKP. Sp z o. o. Działania organizacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji: wprowadzono system monitorowania przejezdności ulic w czasie przejazdu autobusów komunikacji nocnej i informowania o utrudnieniach dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacji w który następnie informuje dyspozytora firmy „Veolia” w celu podjęcia skutecznych działań zapewniających przejezdność autobusom komunikacji miejskiej; w celu utrzymania przejezdności tras tramwajowych przygotowano pług odśnieżny i wprowadzono dyżury obsady pługa oraz służb torowo – sieciowych. W miesiącu październiku dokonano przeglądu całości torowisk, zwrotnic oraz sieci trakcyjnej. Ponadto dokonano pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilających i powrotnych; na terenie miasta na przystankach komunikacji miejskiej odśnieżaniem i usuwaniem oblodzenia zajmuje się firma „Clean-up”, z którą zawarł umowę Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., na mocy której usuwanie śniegu odbywa się natychmiast po zaistnieniu zaczynając od centrum miasta w kierunku osiedli; na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Kostrzyńskiej 46, usuwanie śniegu w przypadku nadmiernych opadów odbywa się na mocy zawartej umowy z firmą „Pajma” Łukasz Pajdzik, która posiada odpowiedni sprzęt do szybkiego usunięcia śniegu i oblodzenia; w pojazdach komunikacji miejskiej wykonano okresowe przeglądy techniczne pod kątem przygotowania do okresu zimowego; wyznaczono koordynatora działań służb Miejskiego Zakładu Komunikacji ze służbami zewnętrznymi w osobie Kierownika Działu Dyspozycji Przewozów Pana Sławomira Dwojaka (tel. 609 033 347), Miejski Zakład Komunikacji uzgodnił z Wydziałem Transportu Publicznego UM, że podinspektorzy Nadzoru Ruchu będą monitorowali przejezdność tras komunikacyjnych. Wydział Transportu Publicznego w razie potrzeby wprowadzi zmianę nocną lub wydłuży zmianę I i II dla pracowników Nadzoru Ruchu komunikacji miejskiej.

26 TERENY PODLEGŁE URZĘDOWI MIASTA:

27 WYKAZ DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LP DROGA DŁUGOŚĆ OBIEKT RAZEM MOST WIADUKT ESTAKADA KŁADKA DLA PIESZYCH PRZEPUST PRZEJŚCIE PODZIEMNE MUR OPOROWY [ km ] [szt.] 1. Wewnętrzna 51,619 6 - 1 13 2. Gminna 163,177 7 14 21 3. Powiatowa 69.482 11 2 10 27 4. Wojewódzka 22,070 4 12 5. Krajowa 14,079 3 15 Ogółem 320,427 30 5 37 88

28 Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
GDDK i A Rejon Gorzów Wlkp. 66–400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a tel. / 95 / tel. i fax / 95 / dyżur zimowy Obwód Drogowy Zieleniec tel. i fax / 95 / Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Kłodawa, ul. Owocowa 2 tel fax UTRZYMANIE ZIMOWE TRAKTÓW KOMUNIKACYJNYCH, TRAS KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ, TRAMWAJOWEJ I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA. Jezdnie (drogi / ulice) – 287 km + 25 km linii tramwajowych – torowiska wydzielone – MZK: VEOLIA Usługi dla Środowiska SA Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Gorzów Wlkp. tel sekretariat, – Dział Logistyki / w godz Dyrektor Oddziału: Sławomir Strózik, tel Kierownik Działu Logistyki: Jacek Jasiewicz, tel Z-ca Kierownika Działu Logistyki: Sebastian Wąchała, tel Przystanki komunikacyjne przystanków tramwajowych i 297 przystanków autobusowych. CleanUp24 Spółka z o.o. S.K.A. Al. Papieża Jana Pawła II 15 nr lok Szczecin Koordynator robót / Gorzów Wlkp. – Aleksandra Tomaszewicz, tel

29 CIĄGI PIESZE – 132 km INWENCJA PRODUCTS
( CHODNIKI, PLACE, ALEJKI, SCHODY TERENOWE, KŁADKI ): INWENCJA Sp z o.o. – SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WALCZAKA GORZÓW WLKP. tel PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA – ROBERT KRASOWSKI, tel PRODUCTS P H U – SPÓŁKA JAWNA UL. ŻWIROWA 5K, GORZÓW WLKP. tel WSPÓŁWŁAŚCICIEL: MICHAŁ GABRIAŁOWICZ, tel Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI UL. ZIELONA KOTLINA 31, GORZÓW WLKP. tel WŁAŚCICIEL: WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI, tel Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych JERZY POŁOMSKI UL. ZIELONA KOTLINA GORZÓW WLKP. tel j WŁAŚCICIEL: JERZY POŁOMSKI, tel

30 TERENY PODLEGŁE INNYM PODMIOTOM
W PRZYPADKU DUŻYCH OPADÓW ŚNIEGU, JAKIE SIŁY I ŚRODKI BĘDĄ UŻYTE DO PRZYWRÓCENIA NORMALNOŚCI NA OSIEDLACH MIASTA I W JAKIM CZASIE ?

31 DZIAŁANIA Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przedkłada informację dotyczącą sił i środków, jakimi dysponujemy odnośnie stanu przygotowań naszego Zakładu do funkcjonowania w sezonie zimowym 2013/2014 w temacie dotyczącym utrzymania w czystości wraz z utrzymaniem zimowym chodników i ciągów pieszo – jezdnych dla 258 budynków stanowiących w 100% własność Gminy poprzez umowy zawarte z firmą „ Clean Up 24” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. I- szej Armii Wojska Polskiego 29A - tel ; ; ; oraz dla 979 budynków Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM, dla których zgodnie z zakresem umów, usługę świadczy firma „Inwencja”, Sp. Jawna K. Filipczuk i Robert Krasowski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25 - tel W ramach obowiązujących umów, wyspecyfikowane powyżej Firmy zobowiązane są do: usuwania śliskości, śniegu, lodu i błota pośniegowego z chodników, tarasów, dojść do budynków, dojść do śmietników, altanek śmietnikowych, parkingów, miejsc postojowych, i do zbiorników na nieczystości płynne, w sposób zapewniający bezpieczeństwo bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu tych zjawisk, oczyszczania powierzchni kratek na studzienkach usytuowanych w ciągach pieszych, usypywania w pryzmy śniegu i odkutego lodu i składowanie na poboczu w miejscach nieutrudniających ruchu pieszego, a w przypadku nadmiernej ilości wywóz na osobne zlecenie, zabezpieczenia i uzupełnienia piasku w sezonie zima 2013/2014, W stan pogotowia postawione są również firmy konserwacyjne, realizujące usługi w poszczególnych branżach, tj. dekarskiej, ogólnobudowlanej, sanitarnej, stolarsko-szklarskiej, elektrycznej. Zarówno pracownicy jednostek jak i mieszkańcy budynków, mogą w razie konieczności kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Wykonawcy, których telefony kontaktowe są udostępnione poprzez ich wywieszenie w gablotach na klatkach schodowych.

32 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prac instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) Wykonawca obowiązany będzie również: pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy, bezzwłocznie reagować na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej usunięcie w ciągu 12 godzin. Usuwanie nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów realizowane będzie poprzez umowy zawierane dla poszczególnych Administracji. Realizacja usługi odśnieżania dachów odbywać się będzie sukcesywnie, w przypadku, gdy grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm. Szczególną kontrolą w okresie zimy objęte zostaną obiekty o powierzchni dachu przekraczającej m2. Działania chroniące budynki przed negatywnymi czynnikami okresu zimowego obejmują: Bieżące czynności zabezpieczające otwory okienne i drzwiowe przed dostępem osób postronnych (zwłaszcza bezdomnych) w budynkach nieużytkowanych - przeznaczonych do rozbiórki, jak również czynności zabezpieczające pokrycia dachowe przed ewentualnym zerwaniem jego elementów. Działania te, powodują, że dostęp do tych budynków jest ograniczony i nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Zobowiązano Kierowników poszczególnych Administracji do przeprowadzenia przed okresem zimowym przeglądu budynków, a w szczególności stanu technicznego i zabezpieczenia:  okienek piwnicznych, stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, włazów dachowych na strychach oraz stanu pokrycia dachowego. W zakresie bezpieczeństwa budynków i instalacji przed skutkami działania niskich temperatur zarządca na bieżąco będzie: zabezpieczał przed zamarzaniem instalacje wodociągowo– kanalizacyjne, uzupełniał zamknięcia i oszklenia pomieszczeń, w których zlokalizowane są powyższe instalacje, utrzymywał sprawne działanie wszystkich automatów oświetleniowych, aktualizował telefony do pogotowia technicznego, gazowego, ciepłowniczego i elektrycznego.

33 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ STASZICA ” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Staszica” jak co roku uwzględniając nadchodzącą zimę przygotowała harmonogram pracy transportu i sprzętu oraz program postępowania pracowników Spółdzielni w trakcie sezonu zimowego 2013/2014; Wykonała przeglądy i zabezpieczyła budynki przed stratami ciepła; Zabezpieczyła do posypywania ulic 50 ton piasku dla dozorców; Zabezpieczyła także sprzęt oraz wyznaczyła i przeszkoliła służby Spółdzielni do prawidłowego przebiegu sezonu zimowego; Odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi z dróg osiedlowych Spółdzielnia zleciła Zakładowi Zakładania i Pielęgnacji Terenów Zielonych Grzegorz Cieślak z Różanek tel ; Osiedlowe chodniki przy budynkach odśnieżać będą dozorcy, których Spółdzielnia wyposażyła w niezbędny sprzęt oraz piasek; Wywóz nieczystości oraz usuwanie odpadów wykonywane są przez wynajęte firmy; W przypadku awarii w budynkach, przygotowała służby pogotowia hydraulicznego, ciepłowniczo- elektronicznego i in. Zespoły pogotowia Spółdzielni: - energetyczne tel - wodno-kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze tel - dźwigowe tel. 095/

34 GORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
DZIAŁANIA GORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Gorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: w celu skutecznego działania w okresie zimy, służby porządkowe wyposażono w niezbędne ilości piasku, soli i potrzebne narzędzia do utrzymania bezpiecznych ciągów pieszych i dróg osiedlowych, w tym dojazd do budynku Gwiaździsta 10 ; zwracamy uwagę na pilność zwalczania skutków zimy w ciągu pieszo – jezdnym ul. Olimpijska i Ciołkowskiego oraz schodów do budynku Sportowa 8, co leży w kompetencji Miasta. Również podjazd i chodnik ze schodami na ul. Orląt Lwowskich, na wysokości nr 10 – 16 wymaga bieżącego utrzymania przez Miasto;  w celu prawidłowego przepływu informacji, umożliwienia informacji, w gablotach na klatkach schodowych budynków, umieszczono wszystkie niezbędne numery telefonów alarmowych i interwencyjnych.

35 ZESPOŁU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM Sp. z o.o. Oddz. w Gorzowie Wlkp.
DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM Sp. z o.o. Oddz. w Gorzowie Wlkp. Zespół Zarządów Nieruchomości Sp. z o.o. Oddz. w Gorzowie Wlkp. informuje, że: zarządzane przez nas budynki Wspólnot Mieszkaniowych posiadają podpisane umowy na całodobową obsługę konserwacyjną oraz na wypadek możliwości wystąpienia awarii w instalacji elektrycznej gazowej ,wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania; w zakresie utrzymania przejezdności ciągów pieszych, Wspólnoty Mieszkaniowe mają zawarte umowy na utrzymanie porządków powierzchni terenów zewnętrznych, w tym usuwanie w okresie zimowym śniegu oraz posypywanie piaskiem ciągów pieszych;  doraźnie, w razie potrzeby zlecane będą prace związane z usuwaniem sopli, a przy obfitych opadach, śniegu z dachów płaskich.

36 ZABEZPIECZENIE POWODZIOWE MIASTA
PRZEGLĄD WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH WARTY W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ W DNIU r. – UAWGI – ROZJEŻDŻONE KORONY. 2. UCZESTNICTWO W ODBIORZE PRAC MELIORACYJNYCH NA KANALE SIEDLICKIM; ODBIÓR TECHNICZNY PRAC KONSERWACYJNYCH NA KANALE SIEDLICKIM ODBYŁ SIĘ W DN r. – PRACE WYKONANE ZOSTAŁY ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ZŁOŻONĄ W ZAMÓWIENIU. 3. STAN REALIZACJI ZADAŃ KONSERWACJI MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ MIASTA NA ZAWARCIU, ZAMOŚCIU, SIEDLICACH, ZIELEŃCU, WIEPRZYCACH; JANICACH W ROKU 2013 W MIEŚCIE, ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWACYJNE NA 23 127 mb ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ. 4. Przegląd i konserwacja sprzętu powodziowego w magazynie miejskim. Przeprowadzona została w dn – r. na całym sprzęcie znajdującym się w magazynach Urzędu Miasta.

37 PRZEPOMPOWNIA SIEDLICE. W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
CIEKI WODNE W MIEŚCIE. PRZEPOMPOWNIA SIEDLICE. rz. KŁODAWKA rz. SREBRNA DŁUGOŚĆ CIEKÓW WODNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LP. NAZWA CIEKU DŁ/km/ 1. WARTA 7,55 2. KŁODAWKA 5,80 3. SREBRNA 1,60 4. KANAŁ ULGI 5,40 5. KANAŁ SIEDLICKI 7,96 6. POZOSTAŁE KANAŁY 18,60 7. MELIORACJA SZCZEGÓŁOWA 23,13 RAZEM 70,00 Budowa Kanału Dł. 110 m rz. WARTA Budowa Kanału Dł. 768 m rz. WARTA BUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZEPOMPOWNIA ZAKANALE 3 – POMPY – 2,4 m3/s PRZEPOMPOWNIA SIEDLICE 4 – POMPY – 3,5 m3/s Budowa Kanału Dł m PRZEPOMPOWNIA NIWICA 1 – POMPA – 0,8 m3/s Przebudowa Kanału Siedlickiego Dł m Przebudowa Kanału S – 2 Dł m KANAŁ ULGI KANAŁ SIEDLICKI

38 REASUMUJĄC WYZNACZONO ZADANIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH ,
SANITARNYCH, WETERYNARYJNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ. NA TERENIE MIASTA jest około – 180 miesc noclegowych z pełnym zabezpieczeniem logistycznym – całodobowym; PODPISANO UMOWY NA UTRZYMANIE ZIMOWE; 287 km ciągów jezdnych samochodowych; 25 km ciągów trakcji tramwajowej; 132 km ciągów pieszych; 50 przystanków tramwajowych i 3 pętle; 297 przystanków autobusowych. ZGROMADZONO: 3500 ton soli drogowej; 600 ton piasku; 75 ton chlorku wapnia; 20 ton chlorku magnezu. WYKONANO PRACE KONSERWACYJNE NA CAŁEJ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ MIASTA.

39 OBRONY CYWILNEJ MIASTA GORZOWA WLKP.
I TO WSZYSTKO NA GŁOWIE PANA PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA GORZOWA WLKP. … ZA JEDNYM PODPISEM …

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

41 ZIMA 2013 / 2014


Pobierz ppt "URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google