Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 3 4 DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 1. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH. Przeciwdziałanie zamarznięciom os ó b bezdomnych jest priorytetem akcji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 3 4 DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 1. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH. Przeciwdziałanie zamarznięciom os ó b bezdomnych jest priorytetem akcji:"— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 1. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH. Przeciwdziałanie zamarznięciom os ó b bezdomnych jest priorytetem akcji: prowadzenie rozpoznań przez dzielnicowych w celu ustalenie miejsc przebywania os ó b bezdomnych, prowadzenie działalności profilaktycznej wśr ó d os ó b bezdomnych dotyczącej instytucji pomocowych, wsp ó łpraca z podmiotami pozapolicyjnymi takimi jak noclegownie i Instytucje Pomocy Społecznej. 2. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO. Przyjęto szereg działań kontrolnych oraz akcji propagandowych związanych z ruchem drogowym, skierowanych odrębnie do grupy zmotoryzowanych oraz niechronionych uczestnik ó w ruchu drogowego. Kontrola oznakowania i miejsc niebezpiecznych na drogach. Utrzymanie przejezdności dr ó g. Przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych Ujawnianie wykroczeń mający gł ó wny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bądź widoczny. Eliminowanie wykroczeń w ruchu pieszym. Wzmożone kontrole autokar ó w przewożących dzieci do miejsc wypoczynku w takcie ferii. 3. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY. Podstawowe zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży w okresie zimy, kt ó rym będziemy przeciwdziałać, to: zabawa na zamarzniętych taflach jezior, zalew ó w itp. zabawy zimowe, np. zjeżdżanie na sankach na drogę lub inne miejsca na kt ó rych odbywa się ruch pojazd ó w, nierozważne zachowanie os ó b dorosłych organizujących zabawy w miejscach niebezpiecznych, np. kulig na drodze na kt ó rej odbywa się ruchu pojazd ó w. 5

6 DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.SIŁY I ŚRODKI KM PSP ; – JRG nr 1 Gorzów Wlkp. – 12 strażaków całodobowo; – JRG nr 2 Gorzów Wlkp. – 7 strażaków całodobowo; – JRG nr 3 Kostrzyn n/O – 7 strażaków całodobowo; – Jednostki OSP z KSR – G – 10 Jednostek – ok. 60 strażaków. 2. Najistotniejsze zagrożenia dla mieszkańców miasta związane z okresem zimowym z pkt. KM PSP to: utrudnione warunki drogowe, problem z dotarciem do miejsc zagrożonych oraz wydłużony czas podjęcia skutecznych działań ratowniczych przez JRG; zwiększona ilość zdarzeń drogowych spowodowana śliskością jezdni ( wypadki, kolizje ); zagrożenia dla obiektów wielkopowierzchniowych z uwagi na zalegający śnieg na dachach; zagrożenia ze strony urządzeń grzewczych – zwiększona ilość pożarów mieszkań; utonięcia spowodowane cienką pokrywą lodową na akwenach wodnych; zjawiska powodziowe oraz podtopienia spowodowane podwyższonym stanem wód oraz pokrywą lodową; 3. Działania prewencyjne KM PSP: na stronie internetowej KP PSP, opracowano dokument Nie dla czadu, który zawiera informacje dotyczące zagrożeń oraz zasad zapobiegania wypadkom związanym z ogrzewaniem mieszkań; w lokalnych mediach rzecznik prasowy KM PSP przekaże informacje na temat zagrożeń okresu zimowego; prowadzone są pogadanki w szkołach i przedszkolach Wiedza o bezpieczeństwie w ramach programu Bezpieczna zerówka oraz Nie dla czadu. 4.Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, samotnym, potrzebującym pomocy i pogorzelcom poprzez informowanie ich o możliwości skorzystania z instytucji pomocowych na terenie miasta. 6

7 DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ 1.planowanie i wykonywanie służb patrolowych w miejscach gdzie mogą przebywać bezdomni, których życie lub zdrowie jest zagrożone ze względu na panujące warunki pogodowe. 2.współpraca z GCPR i PS w zakresie wspólnych patroli i wymiany informacji o osobach bezdomnych w miejscach ich przebywania oraz możliwościach umieszczania w schroniskach i noclegowniach. 3.współpraca z towarzystwem pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w zakresie wymiany informacji na temat bezdomnych oraz możliwościach i sposobach udzielania im pomocy. 4. dowożenie osób bezdomnych do schronisk i noclegowni na terenie miasta. 5.w przypadku osób bezdomnych w stanie nietrzeźwości, których stan zagraża ich życiu lub zdrowiu na przymusowym doprowadzeniu w celu wytrzeźwienia do ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia. 6.kierowanie wniosków do miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o objęcie przymusowym leczeniem osób bezdomnych naruszających przepisy prawa w związku z nadużywaniem alkoholu. ZADANIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM: GŁÓWNE ZADANIA: - rozpoznanie zagrożeń bezdomnych, inicjowanie oraz udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia bezdomnych, - egzekwowanie przepisów dotyczących usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, - w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wspomagania działań ratowniczych (akcja informacyjna wśród mieszkańców, organizowanie objazdów, zabezpieczenia mienia osób ewakuowanych, przewóz osób itp. – w zależności od charakteru zdarzenia). 7

8 8 PINB

9 W celu zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym prowadzona jest ścisła współpraca z następującymi instytucjami: placówkami medycznymi otwartej i zamkniętej opieki medycznej; Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.; Inspekcją Weterynaryjną; Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY 1.w zakresie epidemiologii – nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na choroby zakaźne, w tym nad grypą prowadzony poprzez monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, sporządzanie raportów zbiorczych zachorowań. 2. w zakresie nadzoru nad żywnością wzmożenie kontroli: awaria prądu – obiektów wprowadzających do obrotu żywność nietrwałą, a w szczególności super i hipermarketów oraz hurtowni, nadzór nad wycofywaniem z obrotu produktów rozmrożonych, awarii wody – zakładów produkujących żywność, zakładów żywienia zbiorowego pod kątem przestrzegania podstawowych zasad higieny przy stosowaniu wody, dostarczanej przez beczkowozy, do produkcji oraz prac porządkowych niezbędnych do utrzymania higienicznych warunków produkcji. 3. w zakresie nadzoru nad warunkami nauczania dzieci i młodzieży oraz pracy: w przypadku wystąpienia w pomieszczeniach pracy bądź nauki niskich temperatur, przewiduje się kontrole w zakresie przestrzegania przez pracodawców oraz dyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych obowiązku zapewnienia pracownikom i uczniom wymaganych przepisami bezpiecznych warunków temperaturowych w pomieszczeniach pracy i nauki. 4. w zakresie nadzoru nad warunkami środowiska: corocznie przed rozpoczęciem i w czasie okresu zimowego prowadzony jest nadzór na noclegowniami oraz innymi obiektami dla osób bezdomnych, szczególnie pod kątem oceny sanitarnej warunków zakwaterowania osób bezdomnych (w br. skontrolowano schronisko + miejsca noclegowe oraz mieszkania treningowe. PPIS PROWADZI DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA OCHRONĘ LUDZI, KTÓRE OBEJMUJĄ: 9

10 POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO MIASTA GORZOWA WLKP. NA OKRES ZIMY 2013/2014. 1.Nie przewiduje się aktualnie innych bliskich zagrożeń w aspekcie bezpieczeństwa weterynaryjnego związanego z nadchodzącym okresem zimowym; 2.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ma opracowane plany i procedury postępowania na wypadek nagłego wybuchu chorób zakaźnych zwierząt objętych ustawowym obowiązkiem zwalczania; 3.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ma wystarczającą ilość sił i środków do doraźnych interwencji w zakresie ustawowych zadań na terenie swojej właściwości terytorialnej; może włączyć się w każdej chwili do działań innych służb, zgodnie z przewidywaną siatką bezpieczeństwa; 4.Na wypadek awarii w dostawach energii elektrycznej Inspektorat posiada agregat prądotwórczy oraz niezależną łączność telefoniczną przez 10 telefonów komórkowych oraz przenośne komputery (laptopy), w które wyposażono pracowników merytorycznych i sekretariat; 5.Inspektorat posiada 3 służbowe samochody osobowe zasilane benzyną i LPG; 6.Inspektorat utrzymuje wymagany poziom zapasów niezniżalnych materiałów i sprzętu do wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 7.Inspektorat posiada i systematycznie aktualizuje wykazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta wprowadzane do obrotu rynkowego oraz rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną; 8.Wyniki monitoringu i nadzoru wykonanego w 2013 r. upoważniają do oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Miasta, jako dobry; 9.W przypadku wystąpienia zjawisk powodziowych zastosowana zostanie procedura wykonana w 2010 r. z uwzględnieniem warunków pogodowych na sezon zimowy, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na pasze dla bydła z braku pastwisk oraz wzrost skierowań zwierząt do uboju przy niedostatecznym zaopatrzeniu gospodarstw w zapasy paszy. 10

11 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. ul. Strażackiej 66 z 28 miejscami w Noclegowni,35 miejscami w Schronisku oraz 9 miejscami w Mieszkaniu Treningowym Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, 30 miejsc noclegowych w Schronisku w tym: 10 dla kobiet i 20 dla mężczyzn; Klub Abstynenta 24 godziny w Gorzowie Wlkp., ul. Łużycka 32/4, 10 miejsc noclegowych; Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 27, 10 miejsc dla mężczyzn w Ogrzewalni. Czynna od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. w godzinach od 19:00 do 7:00, W przypadku gwałtownych zmian temperatury godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie, W listopadzie br. powstało Centrum Pomocy Bezdomnym Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, w ramach którego funkcjonuje: ogrzewalnia na 25 miejsc noclegowych dla mężczyzn oraz dla ok. 25 osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, noclegownia dla 10 dla kobiet (w tym dla kobiet z małymi dziećmi), RAZEM W GORZOWIE WLKP. OK. 180 MIEJSC NOCLEGOWYCH 11 DZIAŁANIA GORZOWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ

12 1.POLSKI CZERWONY KRZYŻ, UL. CHROBREGO 28, TEL. 7352492 - PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, OBUWIA, POŚCIELI, PN, ŚR, -PT9.30-11.30 2. STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A.PAULO, UL. WARSZAWSKA 45, TEL. 7322692 – GORĄCY POSIŁEK, PN-ND.11.30-12.30. 3. FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI, UL. SŁONECZNA 63, TEL. 7210840 – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI, WT, CZW, PT 10.00 – 14.00 4. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA, UL. SŁONECZNA 63, TEL. 7210840 – PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, PN-PT11-17. 5. OŚRODEK PROFILAKTYKI I WCZESNEJ TERAPII MONAR, UL. OGIŃSKIEGO 43, TEL. 95 736 71 71 - MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA DO PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT, WCZESNA TERAPIA. PN – ŚR 10.00-18.00, CZW 10.00-20.00, PT. 10.00-16.00 6. GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ – SEKCJA DS. OSÓB BEZDOMNYCH – UL. DRZYMAŁY 10, TEL. 7151348 - PORADNICTWO, PRACA SOCJALNA, PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ, PN-PT 7.30-15.15 WT 7.30-16.30 7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – UL. OKRZEI 39, TEL. 95 7214215, UDZIELANIE NOCLEGU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, PORADNICTWO, 24 H. 12

13 PINB DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DNIACH 19.09. – 17.10.2013 r. PRZEPROWADZIŁ KONTROLĘ OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POŁACIACH DACHOWYCH. KONTROLĄ OBJĘTO 18 WŁAŚCICIELI 31 OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA. SKONTROLOWANO: MARKETY I SUPERMARKETY – CASTORAMA, KOMFORT, MEDIA – MARKET, HERMES, TESCO; OBIEKTY SPORTOWE – SŁOWIANKA /basen i lodowisko/, HALE SPORTOWE – LO nr 1 i ZS nr 21; HALĘ TARGOWĄ nr 1 Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A; HALE PRODUKCYJNE: RHODIA POLYAMIDE POLSKA, ZWCh STILON S.A., SALON SAMOCHODOWY MOTO – GOBEX BUDYNEK MIESZKALNY ul. Szczecińska 25 Gorzów Wlkp. HOTEL MIESZKO WYNIKI KONTROLI BYŁY ZADAWALAJĄCE. UWAGI PRZEKAZANO WŁAŚCICIELOM OBIEKTÓW. 13

14 LP. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWAINWESTORA, ADRES INWESTORA NAZWA, ADRES I RODZAJ OBIEKTU/-ÓW DATA KONTROLI PINB POWIERZCHNIA ZABUDOWY/ POWIERZCHNIA DACHU 1 Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp. budynek mieszkalny ul. Szczecińska 25 Gorzów Wlkp. 19.09.2013 r.pow. zabudowy 2 CSR "Słowianka" Sp. z o.o. ul. Słowiańska 14 Gorzów Wlkp. obiekt sportowy (basen) ul. Słowiańska 14 24.09.2013 r.pow. zabudowy 3 obiekt sportowy (lodowisko) ul. Słowiańska 14 24.09.2013 r.pow. dachu 4 Nowe Centrum Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 53/3 61-734 Poznań Hala magazynowa nr 1 wraz z budynkiem socjalno – biurowym ul. Przemysłowa 53 Gorzów Wlkp. 25.09.2013 r.pow. zabudowy 5 Warta Tourist Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 82 Gorzów Wlkp. budynek hotelowy "Mieszko" ul. Kosynierów Gdyńskich 82 Gorzów Wlkp. 26.09.2013 r.pow. zabudowy 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa "STASZICA" ul. Marcinkowskiego 90 Gorzów Wlkp. pawilon usługowo-handlowy HERMES ul. Mościckiego 14 Gorzów Wlkp. 26.09.2013 r.pow. zabudowy 7 IESSE Polska Sp. z o.o. ul. Krótka 4 Gorzów Wlkp. hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową ul. Mosiężna 8 Gorzów Wlkp. 01.10.2013 r.pow. zabudowy 8 Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Moto- Gobex Sp. z o.o.ul. Szczecińska 23 salon samochodowy MOTO-GOBEX ul. Szczecińska 23 Gorzów Wlkp. 01.10.2013 r.pow. zabudowy 9 RHODIA POLYAMIDE POLSKA Sp. z o.o. ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. budynek nr 96 (budynek biurowo-produkcyj- socjal.) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 32.000 m2 10 budynek nr 131A (coumponding) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 11 budynek nr 9 (budynek chemiczny) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 12 budynek nr 119 (magazyn inwestycyjny) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 13 budynek nr 10-10A (budynek DEPOLANA) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 14 budynek nr 131 (LANASTIL) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 15 budynek nr 47 (magazyn wyrobów gotowych) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 14

15 16 ENKA Sp. z o.o. ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. hala produkcyjna D,E,F (nr 33D) ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 16.378 m2 17 budynek produkcyjny hala C ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 18 hala G, H, przybudówka III (nr 33E) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 19 budynek magazynowy z częścią – socjalną magazyn eksportu ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 20 ZWCh STILON S.A. ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. budynek jedwabiu IVa 125,126 ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 83.430 m2 21 budynek III wieżowca 33-G ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 22 magazyn przędzy 33B ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 23 szczotkarnia lewa 29 ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp. 02.10.2013 r.pow. zabudowy 24 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Puszkina 31 Gorzów Wlkp. hala sportowa z łącznikiem ul. Puszkina 31 Gorzów Wlkp. 03.10.2013 r.pow. zabudowy 25 HEMAR Berdowski i Konsik Sp. jawna ul. Waryńskiego 28 Gorzów Wlkp. hala magazynowa ul. Fabryczna 71 Gorzów Wlkp. 03.10.2013 r.pow. zabudowy 26 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sikorskiego 107 budynek W i MBP w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 107 Gorzów Wlkp. 08.10.2013 r.pow. zabudowy 27 Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. ul. Targowa 11 Gorzów Wlkp. hala targowa nr 1 ul. Targowa 7 Gorzów Wlkp. 08.10.2013 r.pow. zabudowy 28 Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp. hala targowa nr 3 ul. Targowa 11A Gorzów Wlkp. 08.10.2013 r.pow. zabudowy 29 Zespół Szkół Nr 21 ul. Taczaka 1 Gorzów Wlkp. budynek dydaktyczny i hala sportowa ul. Taczaka Gorzów Wlkp. 09.10.2013 r.pow. zabudowy 30 Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa pawilon handlowy Media Market, ul. Myśliborska 48A Gorzów Wlkp. 09.10.2013 r.pow. zabudowy 31 Bankowy Leasing Sp. z o.o. Al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20, Łódź pawilon handlowy (Komfort) ul. Piłsudskiego 57 Gorzów Wlkp. 17.10.2013 r.pow. zabudowy 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 DYSTRYBUTORZY PALIWA GAZOWEGO NA TERENIE GORZOWA WLKP.: 1. Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Poznaniu. 2. PGN i G Oddział w Zielonej Górze, 3. EWE energia Sp z o.o. – Międzyrzecz. Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu, zajmuje się dystrybucją paliwa gazowego typu E. W Gorzowie Wielkopolskim dysponujemy jednostką zwaną Rejon Dystrybucji Gazu. Według danych z dnia 31.12.2012 r, obsługujemy 29 tys. układów pomiarowych, do których paliwo doprowadzamy przez ponad 7 tys. sztuk przyłączy i prawie 250 kilometrów gazociągów. Opracowane mamy procedury związane z kontrolą szczelności, oględzinami i przeglądami urządzeń na sieci gazowej, jak i usuwaniem niekontrolowanego wypływu gazu. Działania kontrolne przeprowadzane są zgodnie z opracowanym harmonogramem. Przed okresem zimowym przeprowadzamy tzw. przewonienie", które charakteryzuje się zwiększeniem intensywności zapachu paliwa gazowego. Celem tego procesu jest umożliwienie wykrycia nieszczelności na instalacjach u odbiorców. O terminie informowaliśmy odbiorców przez komunikaty ukazujące się w dniach 19 i 21 października br. w gazecie codziennej. Przewonienie odbyło się w dniach 22-23.10.2013r. Na terenie miasta dysponujemy trzema w pełni wyposażonymi pojazdami pogotowia gazowego. Pogotowie gazowe działa przez całą dobę w systemie trzyzmianowym we wszystkie dni tygodnia. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przez odbiorców przyjmowane są na działający całą dobę telefon alarmowy 992. Podczas wystąpienia awarii niezwłocznie przystępujemy do wstrzymania niekontrolowanego wypływu paliwa gazowego oraz zabezpieczenia zdrowia i mienia mieszkańców. Do usuwania awarii jesteśmy wyposażeni w odpowiedni sprzęt, taki jak urządzenia do wykrywania gazu typu E, aparaty powietrzne, ubrania niepalne, urządzenia do zaciskania rur, agregaty prądotwórcze, minikoparkę i odpowiednio wyposażone pojazdy techniczne. DZIAŁANIA REJONU DYSTRYBUCJI GAZU W GORZOWIE WLKP.:

22 22

23 23

24 24

25 25 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WLKP. Sp z o. o. Działania organizacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji: wprowadzono system monitorowania przejezdności ulic w czasie przejazdu autobusów komunikacji nocnej i informowania o utrudnieniach dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacji w który następnie informuje dyspozytora firmy Veolia w celu podjęcia skutecznych działań zapewniających przejezdność autobusom komunikacji miejskiej; w celu utrzymania przejezdności tras tramwajowych przygotowano pług odśnieżny i wprowadzono dyżury obsady pługa oraz służb torowo – sieciowych. W miesiącu październiku dokonano przeglądu całości torowisk, zwrotnic oraz sieci trakcyjnej. Ponadto dokonano pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilających i powrotnych; na terenie miasta na przystankach komunikacji miejskiej odśnieżaniem i usuwaniem oblodzenia zajmuje się firma Clean-up, z którą zawarł umowę Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., na mocy której usuwanie śniegu odbywa się natychmiast po zaistnieniu zaczynając od centrum miasta w kierunku osiedli; na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Kostrzyńskiej 46, usuwanie śniegu w przypadku nadmiernych opadów odbywa się na mocy zawartej umowy z firmą Pajma Łukasz Pajdzik, która posiada odpowiedni sprzęt do szybkiego usunięcia śniegu i oblodzenia; w pojazdach komunikacji miejskiej wykonano okresowe przeglądy techniczne pod kątem przygotowania do okresu zimowego; wyznaczono koordynatora działań służb Miejskiego Zakładu Komunikacji ze służbami zewnętrznymi w osobie Kierownika Działu Dyspozycji Przewozów Pana Sławomira Dwojaka (tel. 609 033 347), w osobie Kierownika Działu Dyspozycji Przewozów Pana Sławomira Dwojaka (tel. 609 033 347), Miejski Zakład Komunikacji uzgodnił z Wydziałem Transportu Publicznego UM, że podinspektorzy Nadzoru Ruchu będą monitorowali przejezdność tras komunikacyjnych. Wydział Transportu Publicznego w razie potrzeby wprowadzi zmianę nocną lub wydłuży zmianę I i II dla pracowników Nadzoru Ruchu komunikacji miejskiej.

26 TERENY PODLEGŁE URZĘDOWI MIASTA: 26

27 LPDROGA DŁUGOŚĆ OBIEKT RAZEM MOST WIADUKT ESTAKADA KŁADKA DLA PIESZYCH PRZEPUST PRZEJŚCIE PODZIEMNE MUR OPOROWY [ km ] [szt.] 1.Wewnętrzna51,6196--16--13 2.Gminna163,1777---14--21 3.Powiatowa69.48211--2102227 4.Wojewódzka22,07041-241-12 5.Krajowa14,079262-3-215 Ogółem320,42730725373488 27

28 GDDK i A Rejon Gorzów Wlkp. 66–400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a tel. / 95 / 722-84-46 tel. i fax / 95 / 722-38-09 dyżur zimowy Obwód Drogowy Zieleniec tel. i fax / 95 / 720-58-76 Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie 66-415 Kłodawa, ul. Owocowa 2 tel. 95 733-51-02 fax. 95 733 51 01 VEOLIA Usługi dla Środowiska SA Oddział w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 19 66-400 Gorzów Wlkp. veolia_gorzow@veolia-es.plveolia_gorzow@veolia-es.pl (veolia_gorzow@...) tel. 957335600 - sekretariat, 957335605 – Dział Logistyki / w godz. 7.00-15.00 Dyrektor Oddziału: Sławomir Strózik, tel. 600072650 Kierownik Działu Logistyki: Jacek Jasiewicz, tel. 696011922 Z-ca Kierownika Działu Logistyki: Sebastian Wąchała, tel. 660763851 CleanUp24 Spółka z o.o. S.K.A. Al. Papieża Jana Pawła II 15 nr lok. 470-445 Szczecin Koordynator robót / Gorzów Wlkp. – Aleksandra Tomaszewicz, tel. 510218691 28

29 INWENCJA Sp z o.o. – SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WALCZAKA 25 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957224554 biuro@inwencja.pl PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA – ROBERT KRASOWSKI, tel. 601722435 PRODUCTS P H U – SPÓŁKA JAWNA UL. ŻWIROWA 5K, 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957819284 products@products.com.pl WSPÓŁWŁAŚCICIEL: MICHAŁ GABRIAŁOWICZ, tel. 507193491 Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI UL. ZIELONA KOTLINA 31, 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957333231 porajg@poczta.onet.pl WŁAŚCICIEL: WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI, tel. 601 736 007 Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych JERZY POŁOMSKI UL. ZIELONA KOTLINA 7 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957317013 j polomski@poczta.onet.pl WŁAŚCICIEL: JERZY POŁOMSKI, tel. 601736006 29

30 TERENY PODLEGŁE INNYM PODMIOTOM W PRZYPADKU DUŻYCH OPADÓW ŚNIEGU, JAKIE SIŁY I ŚRODKI BĘDĄ UŻYTE DO PRZYWRÓCENIA NORMALNOŚCI NA OSIEDLACH MIASTA I W JAKIM CZASIE ? 30

31 31 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przedkłada informację dotyczącą sił i środków, jakimi dysponujemy odnośnie stanu przygotowań naszego Zakładu do funkcjonowania w sezonie zimowym 2013/2014 w temacie dotyczącym utrzymania w czystości wraz z utrzymaniem zimowym chodników i ciągów pieszo – jezdnych dla 258 budynków stanowiących w 100% własność Gminy poprzez umowy zawarte z firmą Clean Up 24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. I- szej Armii Wojska Polskiego 29A - tel. 537211100; 503663881;510218691; 502486363 oraz dla 979 budynków Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM, dla których zgodnie z zakresem umów, usługę świadczy firma Inwencja, Sp. Jawna K. Filipczuk i Robert Krasowski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25 - tel. 95 72245 54. W ramach obowiązujących umów, wyspecyfikowane powyżej Firmy zobowiązane są do: usuwania śliskości, śniegu, lodu i błota pośniegowego z chodników, tarasów, dojść do budynków, dojść do śmietników, altanek śmietnikowych, parkingów, miejsc postojowych, i do zbiorników na nieczystości płynne, w sposób zapewniający bezpieczeństwo bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu tych zjawisk, oczyszczania powierzchni kratek na studzienkach usytuowanych w ciągach pieszych, usypywania w pryzmy śniegu i odkutego lodu i składowanie na poboczu w miejscach nieutrudniających ruchu pieszego, a w przypadku nadmiernej ilości wywóz na osobne zlecenie, zabezpieczenia i uzupełnienia piasku w sezonie zima 2013/2014, W stan pogotowia postawione są również firmy konserwacyjne, realizujące usługi w poszczególnych branżach, tj. dekarskiej, ogólnobudowlanej, sanitarnej, stolarsko-szklarskiej, elektrycznej. Zarówno pracownicy jednostek jak i mieszkańcy budynków, mogą w razie konieczności kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Wykonawcy, których telefony kontaktowe są udostępnione poprzez ich wywieszenie w gablotach na klatkach schodowych. DZIAŁANIA

32 32 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prac instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) Wykonawca obowiązany będzie również: pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy, bezzwłocznie reagować na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej usunięcie w ciągu 12 godzin. Usuwanie nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów realizowane będzie poprzez umowy zawierane dla poszczególnych Administracji. Realizacja usługi odśnieżania dachów odbywać się będzie sukcesywnie, w przypadku, gdy grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm. Szczególną kontrolą w okresie zimy objęte zostaną obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m 2. Działania chroniące budynki przed negatywnymi czynnikami okresu zimowego obejmują: Bieżące czynności zabezpieczające otwory okienne i drzwiowe przed dostępem osób postronnych (zwłaszcza bezdomnych) w budynkach nieużytkowanych - przeznaczonych do rozbiórki, jak również czynności zabezpieczające pokrycia dachowe przed ewentualnym zerwaniem jego elementów. Działania te, powodują, że dostęp do tych budynków jest ograniczony i nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Zobowiązano Kierowników poszczególnych Administracji do przeprowadzenia przed okresem zimowym przeglądu budynków, a w szczególności stanu technicznego i zabezpieczenia: okienek piwnicznych, stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, włazów dachowych na strychach oraz stanu pokrycia dachowego. W zakresie bezpieczeństwa budynków i instalacji przed skutkami działania niskich temperatur zarządca na bieżąco będzie: zabezpieczał przed zamarzaniem instalacje wodociągowo– kanalizacyjne, uzupełniał zamknięcia i oszklenia pomieszczeń, w których zlokalizowane są powyższe instalacje, utrzymywał sprawne działanie wszystkich automatów oświetleniowych, aktualizował telefony do pogotowia technicznego, gazowego, ciepłowniczego i elektrycznego.

33 33 Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszica jak co roku uwzględniając nadchodzącą zimę przygotowała harmonogram pracy transportu i sprzętu oraz program postępowania pracowników Spółdzielni w trakcie sezonu zimowego 2013/2014; Wykonała przeglądy i zabezpieczyła budynki przed stratami ciepła; Zabezpieczyła do posypywania ulic 50 ton piasku dla dozorców; Zabezpieczyła także sprzęt oraz wyznaczyła i przeszkoliła służby Spółdzielni do prawidłowego przebiegu sezonu zimowego; Odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi z dróg osiedlowych Spółdzielnia zleciła Zakładowi Zakładania i Pielęgnacji Terenów Zielonych Grzegorz Cieślak z Różanek tel. 609-655-028; Osiedlowe chodniki przy budynkach odśnieżać będą dozorcy, których Spółdzielnia wyposażyła w niezbędny sprzęt oraz piasek; Wywóz nieczystości oraz usuwanie odpadów wykonywane są przez wynajęte firmy; W przypadku awarii w budynkach, przygotowała służby pogotowia hydraulicznego, ciepłowniczo- elektronicznego i in. Zespoły pogotowia Spółdzielni: - energetycznetel. 508-352-489 - wodno-kanalizacyjne, gazowe i ciepłowniczetel. 601-530-206 - dźwigowetel. 095/7-291-198 660-533-497 DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STASZICA STASZICA

34 34 DZIAŁANIA GORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Gorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: w celu skutecznego działania w okresie zimy, służby porządkowe wyposażono w niezbędne ilości piasku, soli i potrzebne narzędzia do utrzymania bezpiecznych ciągów pieszych i dróg osiedlowych, w tym dojazd do budynku Gwiaździsta 10 ; zwracamy uwagę na pilność zwalczania skutków zimy w ciągu pieszo – jezdnym ul. Olimpijska i Ciołkowskiego oraz schodów do budynku Sportowa 8, co leży w kompetencji Miasta. Również podjazd i chodnik ze schodami na ul. Orląt Lwowskich, na wysokości nr 10 – 16 wymaga bieżącego utrzymania przez Miasto; w celu prawidłowego przepływu informacji, umożliwienia informacji, w gablotach na klatkach schodowych budynków, umieszczono wszystkie niezbędne numery telefonów alarmowych i interwencyjnych.

35 35 DZIAŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM Sp. z o.o. Oddz. w Gorzowie Wlkp. Zespół Zarządów Nieruchomości Sp. z o.o. Oddz. w Gorzowie Wlkp. informuje, że: zarządzane przez nas budynki Wspólnot Mieszkaniowych posiadają podpisane umowy na całodobową obsługę konserwacyjną oraz na wypadek możliwości wystąpienia awarii w instalacji elektrycznej gazowej,wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania; w zakresie utrzymania przejezdności ciągów pieszych, Wspólnoty Mieszkaniowe mają zawarte umowy na utrzymanie porządków powierzchni terenów zewnętrznych, w tym usuwanie w okresie zimowym śniegu oraz posypywanie piaskiem ciągów pieszych; doraźnie, w razie potrzeby zlecane będą prace związane z usuwaniem sopli, a przy obfitych opadach, śniegu z dachów płaskich.

36 1.PRZEGLĄD WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH WARTY W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ W DNIU 06.11.2013 r. – UAWGI – ROZJEŻDŻONE KORONY. 2. UCZESTNICTWO W ODBIORZE PRAC MELIORACYJNYCH NA KANALE SIEDLICKIM; ODBIÓR TECHNICZNY PRAC KONSERWACYJNYCH NA KANALE SIEDLICKIM ODBYŁ SIĘ W DN. 17.09 2013 r. – PRACE WYKONANE ZOSTAŁY ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ZŁOŻONĄ W ZAMÓWIENIU. 3. STAN REALIZACJI ZADAŃ KONSERWACJI MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ MIASTA NA ZAWARCIU, ZAMOŚCIU, SIEDLICACH, ZIELEŃCU, WIEPRZYCACH; JANICACH W ROKU 2013 W MIEŚCIE, ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWACYJNE NA 23 127 mb ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ. 4. Przegląd i konserwacja sprzętu powodziowego w magazynie miejskim. Przeprowadzona została w dn. 12.08. – 18.10. 2013 r. na całym sprzęcie znajdującym się w magazynach Urzędu Miasta. 36

37 rz. WARTA rz. SREBRNA KANAŁ ULGI KANAŁ SIEDLICKI rz. WARTA Budowa Kanału Dł. 1 200 m Budowa Kanału Dł. 110 m Budowa Kanału Dł. 768 m Przebudowa Kanału Siedlickiego Dł. 3 240 m Przebudowa Kanału S – 2 Dł. 2 360 m BUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZEPOMPOWNIA SIEDLICE 4 – POMPY – 3,5 m 3 /s CIEKI WODNE W MIEŚCIE. DŁUGOŚĆ CIEKÓW WODNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LP. NAZWA CIEKUDŁ/km/ 1. WARTA7,55 2. KŁODAWKA5,80 3. SREBRNA1,60 4. KANAŁ ULGI5,40 5. KANAŁ SIEDLICKI7,96 6. POZOSTAŁE KANAŁY18,60 7. MELIORACJA SZCZEGÓŁOWA23,13 RAZEM70,00 PRZEPOMPOWNIA SIEDLICE. PRZEPOMPOWNIA NIWICA 1 – POMPA – 0,8 m 3 /s PRZEPOMPOWNIA ZAKANALE 3 – POMPY – 2,4 m 3 /s rz. KŁODAWKA 37

38 38

39 I TO WSZYSTKO NA GŁOWIE PANA PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA GORZOWA WLKP. … ZA JEDNYM PODPISEM …

40 40

41 41


Pobierz ppt "1. 2 3 4 DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 1. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH. Przeciwdziałanie zamarznięciom os ó b bezdomnych jest priorytetem akcji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google