Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres styczeń - czerwiec 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres styczeń - czerwiec 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres styczeń - czerwiec 2013r.

2 Program Otwarcie spotkania Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach woj. opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Komunikaty i sprawy różne Zamknięcie spotkania

3 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

4 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 1) w zakresie kontroli: a) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: - ,,Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych"; b) w publicznych technikach: - „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły";

5 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
c) w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych: „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego"; d) w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli: „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.”;

6 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
e) w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej"; f) w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole"; g) w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”; h) w publicznych gimnazjach: „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;

7 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
i) w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - Ill publicznej szkoły podstawowej”; j) w szkołach niepublicznych: ,,Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”.

8 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
2) w zakresie ewaluacji: - ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); - ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): a) w przedszkolach - w zakresie wymagań: - „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; - „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. - ,,Respektowane są normy społeczne”;

9 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań: - ,,Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; -„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej”; - „Respektowane są normy społeczne”;

10 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
c) w placówkach oświatowo-wychowawczych - w zakresie wymagań: -,,Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; - ,,Respektowane są normy społeczne”; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych w zakresie wymagań: ,,Promowana jest wartość edukacji”; ,,Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

11 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań: - ,,Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; - „Respektowane są normy społeczne”;

12 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań: - „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; -,,Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej”; - „Respektowane są normy społeczne.

13 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego: - szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację, - szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. w przedszkolach: przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, - przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

14 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
3) W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą: a) Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. b) Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

15 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach woj. opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

16 Ewaluacje przeprowadzone w roku szkolnym 2012/13
Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie 1 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 8 12 20 2 Szkoły podstawowe 4 25 29 3 Gimnazja  22 26 Licea ogólnokształcące 6 10 16 5 Technika 7 9 Zasadnicze szkoły zawodowe Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Suma 31 74 105

17 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1 Przedszkola dokonują diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, na podstawie wyników wdrażają działania, które sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i kształtowaniu pożądanych postaw u dzieci. 2. Stosowane w przedszkolach różnorodne formy zajęć, wdrażanie do samodzielności i współżycia w grupie, a także rozwijanie aktywności ruchowej i twórczej wpływają na dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. 3. Przedszkola dbają o przyjazną atmosferę, realizują programy profilaktyczne i adaptacyjne zapewniając tym samym poczucie bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom. Brak

18 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 1.Oferta pracy przedszkoli wzbogacana jest o różnorodne zajęcia dodatkowe, w tym specjalistyczne (głównie logopedyczne). 2. Nauczyciele wdrażają innowacje pedagogiczne, samodzielnie opracowane programy oraz projekty edukacyjne, które wynikają z potrzeb rodziców i środowiska. 3. Nauczyciele współpracują przy planowaniu, organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, dostosowują organizację pracy na zajęciach edukacyjnych do rozpoznanych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. 1. W organizacji pracy z dziećmi nauczyciele nie zawsze uwzględniają ich indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe. 2.Większość zajęć dodatkowych jest odpłatna, co ogranicza możliwości korzystania z nich.

19 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3 Współpraca ze środowiskiem 1.Systematyczna i wielokierunkowa współpraca przedszkola z lokalnym środowiskiem, identyfikowanie jego potrzeb oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania wpływa korzystnie na proces edukacji i jego wizerunek. 2.Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu, a także stwarza warunki do uczestnictwa w organizowanych działaniach edukacyjnych. 3. Rodzice chętnie angażują się w życie przedszkola, wspierają organizację imprez i uroczystości. 1. Rodzice w niewielkim zakresie mają wpływ na podejmowane decyzje dotyczące organizacji procesu dydaktycznego.

20 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 4 Zarządzanie 1. Wdrażane wnioski i działania wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do jakościowego rozwoju placówki. 2. Warunki lokalowe i wyposażenie przedszkoli zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci i umożliwiają realizację podstawy programowej. 3. Nauczyciele angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, wspólnie rozwiązują problemy istotne dla funkcjonowania przedszkola. 1.Nie wszystkie przedszkola wykorzystują wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do planowania pracy i wdrażania działań. 2. Przedszkola nie organizują doskonalenia kadry pedagogicznej w zakresie metod i form współpracy zespołowej.

21 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. W szkołach dokonuje się analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz osiągnięć uczniów, na podstawie których formułuje i wdraża się wnioski. 2. Uczniowie angażują się w działania podejmowane przez szkołę dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz inne przedsięwzięcia zwłaszcza o charakterze społecznym jak również inicjują działania na rzecz rozwoju własnego i szkoły. 3. Pracownicy szkoły podejmują wiele działań wychowawczych oraz z zakresu profilaktyki wpływających na kształtowanie właściwych postaw dzieci i ich poczucie bezpieczeństwa oraz respektowanie obowiązujących w szkole zasad i norm społecznych. 1. Wdrażane wnioski wynikające z analizy sprawdzianów zewnętrznych oraz osiągnięć uczniów nie we wszystkich szkołach i nie w pełni przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2. Podczas prowadzonych analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych i osiągnięć uczniów nie wszystkie szkoły stosują metody jakościowe. 3. Uczniowie w mniejszym stopniu angażują się w działania edukacyjne podejmowane przez szkołę.

22 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 1. Szkoły pracują zgodnie z przyjętymi przez Rady Pedagogiczne koncepcjami pracy akceptowanymi przez społeczność szkolną. 2. Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów i spójna z podstawą programową. 3. Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane i monitorowane, a ich organizacja w większości sprzyja uczeniu się. 1. Nie we wszystkich szkołach oferta zajęć dodatkowych w pełni odpowiada aspiracjom i zainteresowaniom uczniów. 2. W ocenie niektórych uczniów nie wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz metody pracy stasowane przez nauczycieli są dla nich atrakcyjne. Nauczyciele nie zawsze udzielają im informacji zwrotnej o ich postępach w nauce. 3. Nie wszyscy rodzice w badanych szkołach mają poczucie, że ich dziecko jest traktowane indywidualnie.

23 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Podejmowana współpraca ze środowiskiem lokalnym przyczynia się do osiągania wzajemnych korzyści. 2. Nauczyciele w różnorodny sposób wspierają rodziców w wychowaniu ich dzieci. 3. Rodzice uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, głównie w zakresie działań wychowawczych. 1. Niektóre szkoły w sposób niesystematyczny i niepełny wykorzystują informacje o losach absolwentów w procesie doskonalenia nauczania i wychowania oraz nie zawsze podejmują z nimi współpracę. 2. Nie we wszystkich szkołach rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania, planowania i organizacji pracy szkoły.

24 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele angażują się w pracę powołanych w szkole zespołów i analizują efekty ich pracy oraz wspólnie rozwiązują występujące w szkole problemy. 2. Szkoły dokonują ewaluacji wewnętrznej. 3. Szkoły posiadają bazę lokalową i wyposażenie wystarczające do realizacji podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. 1. Nie we wszystkich szkołach doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmowało treści związane z metodami i formami ich współpracy. 2. Nie wszystkie badane szkoły posiadają infrastrukturę sportową tj. salę gimnastyczną, boisko sportowe.

25 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Gimnazja Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Powszechność analizowania wyników egzaminów zewnętrznych oraz monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów. 2. Poczucie bezpieczeństwa uczniów gimnazjów potwierdzone wypowiedziami rodziców i partnerów szkół. 3. Podejmowanie szeregu różnych działań wychowawczych (w tym profilaktycznych) w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania pozytywnych zachowań. 1. Brak wykorzystywania Kalkulatora EWD Plus do poprawy jakości kształcenia. 2. Nieefektywność wdrażanych wniosków formułowanych na podstawie egzaminów zewnętrznych oraz badania osiągnięć uczniów (wnioskowanie). 3. Inicjowanie przez uczniów działań na rzecz własnego rozwoju.

26 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Gimnazja Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 1. Bogata oferta edukacyjna dająca możliwości nabywania nowych kompetencji. 2. Podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających kształtowaniu pożądanych postaw. 3. Współpraca nauczycieli podczas planowania i organizowania procesów edukacyjnych. 1. Oferta zajęć pozalekcyjnych nie zawsze adekwatna do zainteresowań uczniów. 2. Udział uczniów w planowaniu i organizacji procesów edukacyjnych (partycypacja, demokratyzacja procesów) – brak lub niewielki udział. 3. Monitorowanie procesów edukacyjnych zachodzących w szkole.

27 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Gimnazja Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosząca korzyści każdej ze stron. 2. Poszerzanie oferty edukacyjnej dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym. 1. Niewykorzystywanie współpracy z absolwentami w procesie edukacji. 2. Partnerstwo rodziców (szkoły współpracują z rodzicami w zakresie określonym prawem). 3. Promowanie wartości edukacji (rozumiane jako promocja szkoły). 4 Zarządzanie 1 Działanie zespołowe nauczycieli 2 Baza lokalowa i wyposażenie. 3. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na ich polepszanie warunków lokalowych i wyposażenia. 1. Wnioskowanie (formułowanie, adekwatność, mierzalność) 2. Stosowanie procedur ewaluacyjnych podczas badania efektów pracy zespołów nauczycielskich. 3. Niedostosowanie budynków szkolnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

28 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Licea ogólnokształcące Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Efektywna współpraca z innymi placówkami oraz uczelniami wyższymi. 2. Podejmowanie licznych działań edukacyjnych sprzyjających poszerzaniu wiedzy i umiejętności uczniów. Wdrażanie program i realizacja projektów edukacyjnych, a także promocja osiągnięć i sukcesów uczniów wpływa na korzystny wizerunek szkoły w środowisku. 3. Stwarzanie uczniom możliwości do podejmowania różnorodnych form aktywności wpływających na ich rozwój, a także na rozwój szkoły. 1.Brak ujednoliconego, systemowego sposobu analizowania i dokumentowania wyników egzaminu maturalnego przez poszczególne zespoły przedmiotowe nauczycieli. 2. Formułowane podczas różnych analiz wnioski nie zawsze są konkretne i mierzalne. 3. Nie wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są interesujące dla uczniów.

29 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Licea ogólnokształcące Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 1. Znane i akceptowane przez wszystkich pracowników oraz młodzież i rodziców założenia koncepcji pracy szkoły. 2. Bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna. 1.Organizacja pracy nie zawsze sprzyja procesowi uczenia się, liczebność klas, zbyt duża ilość zajęć jednego dnia. Brak podziału na grupy w klasach, w których liczba uczniów do tego upoważnia (zgodnie z prawem oświatowym w tym zakresie). 2. Brak spójności działań podejmowanych przez nauczycieli dotyczących, np. oceniania, przestrzegania zasad zachowania w szkole, motywowania i wspierania uczniów, czy ich udziału w planowaniu i organizowaniu procesów edukacyjnych. Nie dokonuje się także diagnozy możliwości wszystkich uczniów. 3. Uczniowie rzadko mają szansę wypowiedzi na temat tego, jak chcieliby się uczyć, a ocenianie nie zawsze motywuje ich do dalszej pracy.

30 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Licea ogólnokształcące Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3 Współpraca ze środowiskiem 1.Aktywna współpraca z absolwentami i wykorzystywanie w procesie nauczania i wychowania informacje o ich losach. 2. Znacząca pozycja w środowisku lokalnym. 1.Niewielkie zainteresowanie rodziców współpracą ze szkołą, a zwłaszcza współuczestniczeniem w podejmowanych przez nią działaniach. 4 Zarządzanie 1.Dobra baza lokalowa (często przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), dbałość o estetykę, nowoczesne zaplecze sportowe. 1. Planowanie pracy zespołów nauczycielskich nie zawsze wypływa z analizy efektów ich działań. 2. Zbyt małe wykorzystywanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych technologii informacyjnych.

31 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Prowadzone analizy wyników egzaminów zewnętrznych przekładają się na wzrost efektów kształcenia. 2. Szkoły stwarzają warunki do rozwoju aktywności uczniów poprzez działania o charakterze charytatywnym, udział w szkolnych wolontariatach, licznych projektach, imprezach, konkursach i zawodach sportowych. 1. Prowadzone analizy wyników egzaminów zewnętrznych nie zawsze uwzględniają analizy jakościowe, m.in. kontekst, warunki środowiskowe i wewnętrzne szkoły oraz czynniki społeczne. Nie wszystkie szkoły posiadają ujednolicony, systemowy sposób analizowania i dokumentowania wyników egzaminów zewnętrznych przez poszczególne zespoły przedmiotowe. 2. Nie wszyscy uczniowie mają poczucie, że szkoła spełnia ich potrzeby edukacyjne i rozwija zainteresowania. Twierdzą, że zajęcia pozalekcyjne nie są ciekawie prowadzone.

32 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty c.d. 3. Podejmowane przez nauczycieli działania wychowawcze i profilaktyczne wpływają na poczucie bezpieczeństwa przez uczniów. 3. Realizowane w szkole działania nie zawsze przekładają się na nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej i w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Opinie ankietowanych rodziców wskazują, że w szkole nie podejmuje się działań uwzględniających indywidualizację procesu edukacji oraz starań, by dzieci miały poczucie sukcesu w nauce na miarę ich możliwości.

33 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 1. Podejmowane działania wychowawcze mają charakter zorganizowany i są oceniane pod kątem ich skuteczności. 2. W szkole zajęcia dostosowane są do możliwości edukacyjnych uczniów. 3. Oferta edukacyjna szkół oparta jest na potrzebach uczniów, rodziców oraz lokalnego rynku pracy. 1. Nauczyciele nie zawsze udzielają uczniom pełnej informacji zwrotnej na temat postępów oraz przyczyn ich sukcesów i trudności w nauce, a także wskazówek do nauki. Nie wszyscy nauczyciele uwzględniają opinie uczniów na temat tego, w jaki sposób chcieliby się oni uczyć. 2 .Rodzice i uczniowie są zdania, że młodzież nie zawsze jest traktowana indywidualnie i nie wszyscy uczniowie mają poczucie, że są na równi traktowani z rówieśnikami. 3. Uczniowie czują się zmęczeni z powodu liczby zajęć w ciągu dnia, co może wpływać na organizację procesów uczenia się.

34 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Szkoły współpracują z instytucjami środowiska lokalnego i korzystają z ich wsparcia. 2 Szkoły identyfikują potrzeby uczniów i środowiska lokalnego oraz prowadzą działania mające na celu ich zaspokojenie 3. Działania szkoły realizowane wspólnie z przedstawicielami lokalnego środowiska służą promowaniu wartości edukacji. 1. Nie wszyscy rodzice mają poczucie wpływu na decyzje podejmowane w kluczowych sprawach szkoły, a współpraca z rodzicami opiera się głównie na współdziałaniu z radą rodziców. 2. Nie wszystkie technika wykorzystują informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. 3. Część rodziców wskazuje na potrzebę korzystania przez uczniów z korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, aby móc kontynuować naukę w wybranej uczelni.

35 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Technika Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 4 Zarządzanie 1. Funkcjonuje współpraca w zespołach, a nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i podejmują działania dydaktyczno-wychowawcze. 2. Wnioski formułowane na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, wykorzystywane są do planowania pracy szkoły. 3. Warunki lokalowe i wyposażenie są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania, a dyrektorzy podejmują liczne działania w celu poprawy infrastruktury szkoły. 1.Prowadzona dokumentacja w zakresie funkcjonowania zespołów przedmiotowych i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej jest mało czytelna. 2. Nauczyciele nie podejmują szkoleń w zakresie doskonalenia metod i form pracy zespołowej. 3. Warunki lokalowe i wyposażenie są zróżnicowane (występują nieliczne braki w pracowniach). Nie wszystkie szkoły dostosowane są do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

36 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Analiza osiągnięć uczniów dokonywana jest etapami i przeprowadzana na poziomie pojedynczych uczniów, a wnioski wdrażane są dwutorowo: w zakresie doskonalenia kształcenia zawodowego i wspomagania w edukacji ogólnej. 2. Efekty pracy wychowawczej z młodzieżą niedostosowaną społecznie są zadowalające, a edukacyjne zdecydowanie wyższe w porównaniu z sytuacją, gdy młodzież uczęszczała do szkół masowych. 3. To działania nauczyciela mają ścisły związek z aktywnością i zaangażowaniem uczniów w zajęcia organizowane przez szkołę, świadczą o tym widoczne, liczne i różne dowody działalności uczniowskiej. 1. Specyfika placówki, jej priorytety wpływają w sposób zdecydowany na osiągane wyniki z egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

37 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 1. Naczelnym założeniem przyjmowanych koncepcji jest przywrócenie ucznia / wychowanka społeczeństwu, a służyć temu ma permanentna diagnoza edukacyjno-wychowawcza, która pozwala ustalić stan faktyczny prezentowanych postaw wychowanków i stopień zaawansowania teoretycznego oraz praktycznego w edukacji. 2. Oferty edukacyjne szkół/placówek wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy i w pełni zaspokajają potrzeby edukacyjne uczniów/wychowanków, oczekiwania rodziców oraz partnerów szkoły. 1. W ocenie uczniów nie wszystkie zajęcia lekcyjne są dla nich ciekawe i atrakcyjne. 2. Są szkoły, w których nie wykorzystuje się wniosków z monitoringu jakości i efektywności procesu nauczania-uczenia się do planowania procesów edukacyjnych.

38 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy c.d. 3. Procesy edukacyjno-wychowawcze szkół/placówek podlegają planowaniu holistycznemu przejawiającemu się w korelacji międzyprzedmiotowej oraz współpracy nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych i wychowawczych. 3. Są szkoły, w których organizacja procesów edukacyjnych nie zawsze sprzyja uczeniu się.

39 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3. Współpraca ze środowiskiem 1. Szkoły/placówki zabiegają o dobre relacje z lokalnym środowiskiem, identyfikują jego potrzeby i możliwości oraz prowadzą działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb współpracujących podmiotów. 2. Społeczności szkolno-wychowawczej losy absolwentów nie są obojętne, absolwenci często służą informacją i poradą na tzw. „żywych spotkaniach z tymi, którym się udało”. 1. Z uwagi na interwencyjny charakter ośrodka i miejsce zamieszkania rodziców (teren całego kraju) rodzice rzadko uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę oraz w niewielkim zakresie biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.

40 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3. Współpraca ze środowiskiem c.d. 3. Szkoły/placówki czynią wiele w zakresie utrzymania łączności z rodzicami / prawnymi opiekunami swoich wychowanków, stwarzając możliwości współuczestniczenia w podejmowanych decyzjach, realizowanych działaniach w stosunku do podopiecznych, pomimo ograniczonego kontaktu bezpośredniego ze szkołą / placówką.

41 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 4 Zarządzanie 1. Zdecydowana większość działań planowana i realizowana jest wspólnie, a pojawiające się w pracy problemy rozwiązywane są najczęściej w zespołach ogólnoprzedmiotowych, praktycznej nauki zawodów i w grupach wychowawczych. 2. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania pracy szkoły i wprowadzenia prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu ośrodka dotyczących aktywizacji społecznej młodzieży i praktycznej nauki zawodu. 1. Nie we wszystkich szkołach odbywały się szkolenia dotyczące metod i form współpracy zespołowej osób zatrudnionych w szkole/ placówce, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 2. Wzbogacanie warunków lokalowych i wyposażenia realizowane jest w dużej mierze własnymi siłami.

42 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Zasadnicze szkoły zawodowe przy MOW, SOSW Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 4 Zarządzanie c.d. 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy wymieniają się wiedzą na temat uczniów, konsultują w zespołach metody oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych i edukacyjnych, monitorują zachowanie wychowanków z podwyższonej grupy ryzyka oraz wspierają się wzajemnie w realizacji założeń programowych i w rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych

43 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1 Efekty Nie badano tego obszaru Nie badano tego obszaru. 2 Procesy 1. Formy pomocy oferowane przez specjalistów poradni wynikają z koncepcji pracy, diagnozy potrzeb, ewaluacji wewnętrznej i podlegają modyfikacjom, mającym na celu poszerzenie oferty placówek, np.: o terapię EEG Biofeedback, wspomaganie rozwoju małego dziecka, grup wsparcia dla rodziców itp. 2. Planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych, przebiegających w poradni odbywa się w oparciu o systematyczny monitoring ich efektywności prowadzony przez wszystkich pracowników poradni. 1. Poradnie rzadko realizują programy autorskie.

44 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 2 Procesy 3. Placówki zwiększają dostępność swoich usług poprzez działania podejmowane poza swoimi siedzibami, dostosowanie godzin pracy do oczekiwań klientów oraz współpracę z podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. 3. Współpraca ze środowiskiem 1. Poradnie korzystają z zasobów środowiska, a współpraca z podmiotami w nim działającymi korzystnie wpływa na ich rozwój i wizerunek. Są postrzegane jako placówki zapewniające wysoką jakość prowadzonych usług. 1 Słabą stroną jest współpraca z rodzicami.

45 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 3. Współpraca ze środowiskiem c.d. 2. Szeroka działalność promocyjno-informacyjna za pomocą różnych środków przekazu (własna strona internetowa, foldery, ulotki, artykuły w prasie) oraz otwartość i elastyczność pracowników przyczyniają się do poszerzania wiedzy na temat zakresu usług poradni w środowisku lokalnym jak również pozyskiwania nowych klientów. 3. Poradnie prowadzą szeroką działalność edukacyjną poprzez publikacje artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz na swoich stronach internetowych, a także przygotowywanie materiałów dydaktyczno-wychowawczych dla określonej grupy klientów (rodzice, nauczyciele). 4 Zarządzanie Nie badano tego obszaru

46 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej Celem kontroli była ocena zgodności przestrzegania przez publiczne szkoły podstawowe przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodności organizacji pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa. Kontrola została zrealizowana w okresie od listopada 2012r. do lutego 2013 roku. Kontrolą objęto 47 publicznych szkół podstawowych, (z tego 23 w okresie listopad - grudzień 2012r.) Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania 4. dyrektorom publicznych szkół podstawowych 5. zaleceń, sformułowania 25. wniosków i uwag (z tego 4 zalecenia w 3. szkołach wydano w okresie listopad - grudzień 2012r.)

47 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej Najczęściej wydawane zalecenia: Zaleca się zorganizować pracę w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, zgodnie z § 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Zaleca się uzupełnić dziennik zajęć w świetlicy, zgodnie z § 8a ust. 2 rozporządzenia MEN i S z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

48 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego dotyczyły: Organizacji pracy świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego oraz ustaleniami zawartymi w arkuszu organizacyjnym i statucie szkoły. Prawidłowej dokumentacji zajęć. Systemu pracy świetlicy, który powinien być adekwatny do potrzeb zgłoszonych przez rodziców. Zróżnicowania wymiaru godzinowego poszczególnych rodzajów zajęć. Zapisów w dzienniku świetlicy, gdzie odnotowywano tylko nieobecności dzieci, które w danym dniu nie były obecne w szkole.

49 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: Wszystkie kontrolowane świetlice są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prawie wszystkie kontrolowane świetlice (oprócz dwóch) spełniają oczekiwania rodziców.

50 Kontrole planowe Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Celem kontroli było sprawdzenie kontrolowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których ustalono obwód, spełniania obowiązku szkolnego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tych szkół. Kontrola została zrealizowana w okresie od listopada 2012 do marca 2013 roku. Kontrolą objęto 47 szkół podstawowych i 24 gimnazja (z tego 23 kontrole odbyły się w szkołach podstawowych w okresie od listopada do grudnia 2012r.)

51 Kontrole planowe Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom 13. kontrolowanych szkół 19. zaleceń, sformułowania 27. wniosków i uwag (z tego w okresie od listopada do grudnia 2012r. wydano dwu dyrektorom 3 zalecenia). Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do przestrzegania: Prawidłowego prowadzenia w szkole podstawowej/ gimnazjum księgi ewidencji dzieci i młodzieży. Prawidłowego prowadzenia w szkole podstawowej/ gimnazjum księgi ewidencji uczniów.

52 Kontrole planowe Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego dotyczyły. Wpisów do księgi ewidencji dzieci Pisemnego potwierdzenia o realizacji obowiązku szkolnego. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: Najczęściej spotykane uchybienia są związane z nieprawidłowym prowadzeniem księgi ewidencji dzieci i młodzieży, występują braki we wpisach w księgach. Nie ma szkół, w których nie było księgi ewidencji dzieci /księgi ewidencji dzieci i młodzieży.

53 Kontrole planowe Wnioski z kontroli przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli c.d.: Wszystkie dzieci rozpoczynające naukę w klasie I szkoły podstawowej/w klasie I gimnazjum, zgodnie z informacją o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat przekazanej przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) były wpisane do księgi ewidencji dzieci/księgi ewidencji dzieci i młodzieży. W niektórych kontrolowanych szkołach podstawowych dyrektor podjął decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Nie ma przypadku, by dyrektor podjął decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

54 Kontrole planowe Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności organizacji zajęć z języków obcych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka. Kontrola została zrealizowana w okresie od stycznia do marca roku. Kontrolą objęto 24 publiczne gimnazja. Wyniki przeprowadzonych kontroli nie były podstawą do wydania dyrektorom publicznych gimnazjów zaleceń.

55 Kontrole planowe Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: Organizacja zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w kontrolowanych gimnazjach była zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

56 Kontrole planowe Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych Celem kontroli była ocena zgodności z przepisami prawa organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Kontrolą zostały objęte publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Kontrola została zrealizowana w okresie od stycznia do marca 2013 roku.

57 Kontrole planowe Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych Kontrolą objęto 79 szkół i placówek, w tym: 8 przeszkoli, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze; 59 szkół podstawowych, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 12 gimnazjów, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania 7 dyrektorom kontrolowanych szkół/placówek 9 zaleceń.

58 Kontrole planowe Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do przestrzegania zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i organizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76); (w tym zakresie wydanych zostało 5 zaleceń)

59 Kontrole planowe Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych W wyniku wskazywania szkół do kontroli stwierdzono, że w niektórych szkołach/placówkach (wykazanych w SIO jako organizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) nie ma uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. W związku z powyższym odstąpiono od zamiaru przeprowadzania kontroli. Najczęściej występujące wyjaśnienia dyrektora: błędy przy wpisywaniu danych do SIO; błędne interpretowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

60 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kontrola została zrealizowana w okresie od marca do maja roku. Kontrolą objęto 17 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej.

61 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Zalecenia wydano dyrektorom 3. kontrolowanych szkół, a brzmiały one: „Zaleca się zatrudnienie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

62 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: Wszystkie kontrolowane szkoły posiadają wpis do ewidencji szkół niepublicznych, a zaświadczenia o wpisie zawierają wszystkie wymagane dane. Wszystkie szkoły posiadały statut. Wszystkie kontrolowane szkoły stosują zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Wszystkie szkoły objęte kontrolą prowadzą dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

63 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: Kontrolowane szkoły realizują zarówno programy opracowane samodzielnie przez nauczyciela lub we współpracy z innymi nauczycielami, opracowane przez innego autora/autorów oraz opracowane przez innego autora/autorów wraz z dokonanymi zmianami. W większości kontrolowanych szkół (13 z 16) dyrektorzy zatrudniają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

64 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Celem kontroli było sprawdzenie zgodności organizacji zajęć z informatyki z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach, podziału na grupy, liczby uczniów przypadających na jeden komputer podczas zajęć. Kontrolą zostały objęte publiczne licea ogólnokształcące i technika dla młodzieży, z wyłączeniem oddziałów integracyjnych w szkołach. Kontrola została zrealizowana w okresie maja 2013 roku. Kontrolą objęto 19 szkół, w tym: 10 liceów ogólnokształcących, 9 techników dla młodzieży.

65 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Wyniki przeprowadzonych kontroli nie były podstawą do wydania dyrektorom liceów ogólnokształcących oraz techników zaleceń, sformułowania wniosków i uwag. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: We wszystkich kontrolowanych i technikach, liczba godzin informatyki w klasach pierwszych jest nie mniejsza niż określona w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

66 Kontrole planowe Wnioski z kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli c.d.: We wszystkich kontrolowanych liceach ogólnokształcących i technikach liczba uczniów w grupach jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. We wszystkich kontrolowanych technikach oraz prawie wszystkich liceach ogólnokształcących uczniowie mieli zapewnione samodzielne stanowiska komputerowe.

67 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Celem kontroli była ocena zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność. Kontrolą zostały objęte publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i zasadnicze szkoły zawodowe, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność.

68 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Kontrole zostały zrealizowane w okresie od maja do czerwca roku. Kontrolą objęto 23 szkoły, w tym: 10 szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność; 8 gimnazjów, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność;

69 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Kontrolą objęto 23 szkoły, w tym: 2 licea ogólnokształcące, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność; 3 zasadnicze szkoły zawodowe, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność.

70 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania 2. dyrektorom kontrolowanych szkół (podstawowej i gimnazjalnej) 3. zaleceń. Dotyczyły one: organizacji zajęć rewalidacyjnych dla ucznia/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

71 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, oraz z 2010 r. poz. 982) i § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204),

72 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Zaleca się dokumentowanie realizacji zajęć rewalidacyjnych w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r. Nr 116, poz oraz z 2010 r. Nr 156, poz

73 Kontrole planowe Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: We wszystkich kontrolowanych szkołach organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie rodzaju zajęć, liczby godzin oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego jest zgodna z przepisami prawa. W większości kontrolowanych szkół realizacja zajęć rewalidacyjnych była potwierdzona w dzienniku zajęć. W prawie wszystkich kontrolowanych szkołach zajęcia rewalidacyjne zostały uwzględnione w arkuszu organizacji danego typu szkoły na rok szkolny 2012/2013.

74 Kontrole planowe Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji działania i realizacji zadań przez publiczne biblioteki pedagogiczne oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrola została zrealizowana w czerwcu 2013 roku. Kontrolę przeprowadzono w jednej publicznej bibliotece pedagogicznej. Wyniki przeprowadzonej kontroli nie były podstawą do wydania dyrektorowi zaleceń.

75 Kontrole doraźne W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. kontrolą doraźną objęto: 15 szkół w związku z kontrolą szkół niepublicznych z art. 7 ust 3 w związku z art. 85 ust 2 ustawy, 5 szkół w związku z kontrolą realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zgodności zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzegania statutu szkoły, stosowania zasad promowania i klasyfikowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach niepublicznych dla dorosłych, 18 szkół w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach w zakresie wyboru przez nauczyciela podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego – art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

76 Kontrole doraźne W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. kontrolą doraźną objęto: 1 szkołę w związku z zawiadomieniem pełnomocnika prawnego rodziców ucznia o wypadku w szkole i nieprzestrzeganiem przez publiczną szkołę przepisów prawa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 1 szkołę w zakresie przestrzegania zasad oceniania zachowania zgodnie ze statutem szkoły oraz rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

77 Kontrole doraźne Celem kontroli doraźnych było: sprawdzenie spełniania przez szkoły niepubliczne warunków określonych w art. 7 ust. 3, jak również sprawdzenie funkcjonowania szkół i placówek zgodnie z prawem oświatowym oraz sprawdzenie wykonania zaleceń i ocena jakości wykonania wydanych zaleceń, zasad wyboru przez nauczyciela podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zasad bezpieczeństwa w szkole. W trakcie kontroli przeprowadzono szczegółową analizę dokumentacji prowadzonej w szkołach publicznych oraz w nowo założonych szkołach niepublicznych, jak również dokonano oglądu działań dyrektorów prowadzonych w ramach pełnionego nadzoru.

78 Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli:
Kontrole doraźne Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli: Kontrole dotyczące przestrzegania zapisów art. 7 ust w nowo założonych szkołach niepublicznych z uprawieniami szkół publicznych wykazały liczne nieprawidłowości szczególnie dotyczące: dokumentowania przebiegu nauczania; oceniania i klasyfikowania słuchaczy; nowelizacji statutów; ramowych planów nauczania; dopuszczania do użytku programów i podręczników, zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. W trzech skontrolowanych szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wydano 7 zaleceń dotyczących spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy. Natomiast w 12. szkołach z 15. skontrolowanych nie wydano zaleceń w tym zakresie.

79 Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli:
Kontrole doraźne Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli: Kontrole doraźne przeprowadzone w 5. szkołach niepublicznych dla dorosłych zakończone zostały wydaniem 27 zaleceń 4. dyrektorom skontrolowanych szkół. Zalecenia dotyczyły najczęściej: prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z wymaganiami; realizowania podstawy programowej niezgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej; nie przestrzegania zapisów rozporządzenia w sprawie zasad klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach niepublicznych dla dorosłych;

80 Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli:
Kontrole doraźne Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli: Kontrole w zakresie wyboru przez nauczyciela podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeprowadzone w 18. szkołach wykazały nieprawidłowości, a 10. dyrektorom wydano zalecenia. Dotyczyły one niepodejmowania żadnych działań i zobowiązań, które ograniczają wynikające z ustawy o systemie oświaty prawo nauczycieli do wyboru podręczników. Należy wdrożyć działania w kierunku wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

81 Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli:
Kontrole doraźne Uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa w szkole wykazała nieprawidłowości wynikające z braku realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz stosowania procedur i realizowania zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. W przypadku wniesionych uwag i zaleceń dyrektorzy szkół nie zgłosili wobec nich zastrzeżeń do organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy.

82 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Organizacja konferencji i narad w okresie sprawozdawczym Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole” – Organizacja 11 powiatowych konferencji podsumowujących nadzór pedagogiczny po I półroczu roku szkolnego 2012/13 oraz narady z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli Konferencja podsumowująca Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” Spotkania z Krystyną Szumilas, Ministrem Edukacji Narodowej, będące okazją do wymiany poglądów na temat aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju polskiej oświaty w zakresie edukacji dziecka sześcioletniego Organizacja Gali Finałowej II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Konferencja informacyjna związana z promocją obniżenia wieku szkolnego: „Trochę inaczej w edukacji małego dziecka”. Organizacja happeningu z okazji włączenia telewizyjnego sygnału cyfrowego w woj. opolskim. Organizacja Wojewódzkiej Konferencji Warsztatowej Programu eTwinning. Organizacja konferencji pod nazwą „Piękne życie, bezpieczne życie” w ramach realizacji priorytetu MEN „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

83 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Przykłady dobrych praktyk. Od stycznia do czerwca opublikowano 10 przykładów dobrych praktyk. Wszystkie przykłady można zgrupować w następujących obszarach tematycznych: 1. Nauczanie i uczenie się. 2. Wychowanie i opieka. 3. Szkoła w środowisku. 4. Organizacja i zarządzanie. 5. Praca z uczniem zdolnym. 6. Sześciolatek w szkole Zestawienie ilościowe innowacji pedagogicznych, które będą realizowane od r.

84 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Monitoring w zakresie przyjmowania do szkół publicznych w województwie opolskim cudzoziemców oraz uczniów obywateli polskich powracających z zagranicy Próba badania obejmowała łącznie 351 szkół dla młodzieży działających na terenie województwa opolskiego. W tym 13 przedszkoli, 148 szkół podstawowych, 64 gimnazjów, 55 szkół ponadgimnazjalnych, 19 zespołów obejmujących przedszkole i szkołę podstawową, 53 innych zespołów szkół. W świetle zebranych danych widoczna jest wyraźna tendencja malejąca, szczególnie pomiędzy rokiem szkolnym 2010/11 a rokiem szkolnym 2011/12. Różnica wyniosła 2226 uczniów wobec stanu najwyższego z roku 2010/11, co stanowi obniżenie liczebności uczniów w badanych szkołach o około 4%. Wniosek: Do szkół poza granicami kraju uczęszcza około 4-5 % uczniów (wg danych ze szkół objętych monitoringiem).

85 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Liczba przyjętych uczniów powracających zza granicy i cudzoziemców w trzech ostatnich latach szkolnych w próbie badawczej Najwięcej uczniów powracających z zagranicy zarejestrowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Jak widać z powyższego wykresu liczba ta nie przekroczyła 100 osób. Liczba przybywających obcokrajowców w okresie trzech ostatnich lat w badanych szkołach nie była wielka. W badanej próbie szkół w ubiegłym roku szkolnym było ich Jest to najwyższy wynik w ostatnich 3 latach na 351 badanych szkół. Dzieci cudzoziemców przybywających na teren naszego województwa najczęściej są narodowości ukraińskiej, niemieckiej, rumuńskiej i bułgarskiej. Zdarzały się również pojedyncze przypadki dzieci narodowości mołdawskiej, austriackiej czy syryjskiej.

86 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Diagnoza przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich w zakresie bazy i warunków oraz podejmowanych przez szkołę działań dotyczących doskonalenia zawodowego. Arkusz diagnostyczny przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich wypełniły 65 szkoły z 19 gmin (w tym 10 szkół prowadzonych przez stowarzyszenia). W wyniku monitoringu stwierdzono, że ankietowane szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Natomiast korekty lub dopracowania wymagają niektóre obszary, co uwzględniono w poniższych wnioskach: Bazę i wyposażenie dydaktyczne można określić jako właściwe i spełniające podstawowe wymagania. W większości szkół sale dydaktyczne zostały podzielone na część edukacyjną i rekreacyjną. Na podkreślenie zasługuje możliwość korzystania przez wszystkich uczniów klas I z pracowni komputerowych. Zajęcia wychowania fizycznego w większości badanych szkół prowadzone są w salach gimnastycznych. W części szkół toalety wymagają dostosowania do wzrostu dziecka sześcioletniego a same placówki wyposażenia w place zabaw. W większości ankietowanych szkół brakuje wydzielonych sal świetlicowych dla sześciolatków. W przypadku dowozu dzieci, według ankietowanych - odległość, jaką muszą one pokonywać wynosi od 1 km do 17 km (średnio od 3 do 5 kilometrów). We wszystkich szkołach zorganizowano dowóz dzieci, natomiast pewnym problem pozostaje czas oczekiwania dzieci na dowóz po zakończonych zajęciach. Średnio wynosi on około 1 godziny, chociaż w pojedynczych przypadkach jest to nawet 2-3 godzin.

87 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Monitoring osiągnięć szkół podstawowych województwa opolskiego w zakresie analizy, interpretacji i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych. W wyniku analizy monitoringu szkół podjęto działania wspomagające. Rekomendowano szkoły do: przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w obszarze efekty (19 szkół) zalecono przeprowadzenie programu naprawczego (8 szkół) przygotowano materiał informacyjny dostępny na stronie internetowej KO w Opolu w ramach upowszechniania dobrych praktyk W wyniku tych działań większość wytypowanych do wspomagania szkół podniosło swój wynik sprawdzianu w 2013 roku o co najmniej jeden stopień w skali staninowej. Wyniki 6 szkół nadal znajdują się na poziomie wyników niskich (1-3 stanin), z czego jedna szkoła ponownie uzyskała wynik najniższy. Wobec szkół o utrzymujących się niskich wynikach kształcenia będą nadal prowadzone działania wspomagające.

88 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach w ramach priorytetu MEN – „Rok Bezpiecznej Szkoły” Zgodnie z ramowym programem “Rok Bezpiecznej Szkoły” Opolski Kurator Oświaty podjął szereg różnorodnych przedsięwzięć, m.in.: 112 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w konkursie na plakat „Moje prawa są chronione, moje prawa są zagrożone”. W Wojewódzkim Konkursie Szkolnych Inscenizacji Teatralnych „Bezpieczni na co dzień” wzięło udział 120 uczniów, którzy rozwijali swoje zdolności i zainteresowania w 9 grupach teatralnych. Zorganizowano I Wojewódzkie Zawody Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego o Puchar Opolskiego Kuratora Oświaty. Przeprowadzono finał wojewódzki XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 10 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa było uczestnikami etapu wojewódzkiego XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Zorganizowano następujące konferencje tematyczne: konferencję pod nazwą „Piękne życie, bezpieczne życie” oraz „Edukacja dla bezpieczeństwa – współczesne wyzwania". Promowane były programy podnoszące bezpieczny i zdrowy styl życia między innymi: Rządowy Program „Radosna Szkoła”. Programy UE „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka” Program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Upowszechniano przykłady dobrych praktyk, realizowanych w szkołach województwa opolskiego dotyczące bezpieczeństwa.

89 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres styczeń - czerwiec 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google