Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjne ZIiP zaoczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjne ZIiP zaoczne"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjne ZIiP zaoczne
Wykład 2

2 Dyskowy system plików organizacja logiczna informacji

3 Prosta struktura systemu plików
Pamięci zewnętrzne oznacza się literami z dwukropkiem DVD optyczne Flash "pendrive" G: określenie pliku nazwa pamięci : nazwa pliku np.: A: list_1.txt C: turbo.exe niedogodność - pojemne dyski i duża liczba plików - nazwy nie mogą się powtarzać Stąd wynika konieczność systematyzacji (KATALOGI/FOLDERY)

4 Plik (ang. file) - zbiór informacji o spójnym logicznie znaczeniu - o nazwie (identyfikatorze) nadawanej przez użytkownika lista płac - zestaw nazwisk + kwot pismo, list program komputerowy rysunek Nazwa pliku  nazwa właściwa [.rozszerzenie] zawartość pliku typ (sposób zapisu informacji) litery, cyfry, _, inne Fizycznie  ciąg bajtów w pamięci zewnętrznej (HD, FD, CD-ROM, DVD)

5 Np.: list_1.txt list_2.doc lta_plac.98 lta_10_98.plc read.me lta_stud_1KDR.xls Standardowe rozszerzenia: sys - systemowe com, exe, bat, dll - programy doc - Word txt - ASCII bmp - rysunek pas - j. Pascal xls - arkusz Excel

6 Przykład: 1 znak tekstu 1B 1 wiersz tekstu 60B 1 strona A4 tekstu 25*60 = 1500B = 1,5KB 10 stron 15KB 1 plik CD-ROM 700MB książek ( plików) dysk 400GB książek ( plików) Hierarchiczna (katalogowa, drzewiasta) struktura systemu plików Katalog (folder) grupa plików nazwana - jak plik (zwyczajowo bez rozszerzenia) o organizacji hierarchicznej (podkatalogi)

7 Zalety - różne nazwy tylko w jednym katalogu
- wielu użytkowników - własne podkatalogi - w danym momencie operujemy w zakresie jednego katalogu Określenie położenia pliku - pełna nazwa C:\LISTY\BRAT\b1_98.doc dysk + ścieżka dojścia + nazwa pliku

8 Struktura oprogramowania (software)
użytkowe (własne) opracowywane samodzielnie na indywidualne zamówienia systemowe niezbędne podstawowe wyposażenie komputera usługowe typowego przetwarzania dostępne w handlu Oprogramowanie systemowe: program wprowadzający (ang. bootstrap) - w pamięci EPROM system operacyjny - zarządzanie zasobami komputera: - gospodarowanie czasem pracy komputera zarządzanie pamięcią operacyjną obsługa systemu plików w pamięciach zewnętrznych dialog z użytkownikiem współpraca z innymi komputerami

9 Systemy operacyjne DOS - środowisko tekstowe,
Windows 3.x (3.1, 3.11 for WORKGROUPS)- nakładka, system graficzny, 16-bitowy Windows 95, , XP, VISTA, Windows bitowy lub 64-bitowy, graficzny odmiany – Solaris, XWindows, MACWindows UNIX - znakowy, do zastosowań profesjonalnych wiele dystrybucji (UBUNTU, RedHat, Debian i in.) NOVELL Netware - system sieciowy

10 Programy usługowe edycja tekstu grafika
wspomaganie inżynierskie (projektowanie, zestawienia typu arkusz kalkulacyjny, programy onliczeniowe) komunikacja sieciowa zarządzanie bazami danych środowiska programowania w różnych językach – dla twórców oprogramowania programy obsługi multimediów (tworzenie, edycja, odtwarzanie, kodowanie)

11 Niezawodność sprzętowa
UPS- y (Uninterruptible Power Supply) – zasilanie awaryjne Macierze RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) – podwójny zapis Backup – kopie zapasowe Klastry (cluster) - grupa komputerów połączona prywatną siecią

12 Serwer Komputer lub zestaw sieciowo współpracujących komputerów (np. klastry) z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie swoich zasobów: mocy obliczeniowej, zasobów dyskowych urządzeń peryferyjnych łączności cyfrowej Wymagane bezawaryjne działanie > 5 lat

13 Typy serwerów aplikacji (komputery z oprogramowaniem wspomagającym statutową działalność firmy), bazodanowe (komputery obsługujące bazy danych wykorzystywane w firmie), WWW, systemu archiwizacji i backup’u, systemów komunikacyjnych (sprzęt, w postaci specjalizowanych komputerów ze stosownym oprogramowaniem służący do niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej komunikacji w ramach firmy/korporacji i z komputerami/systemami zewnętrznymi).

14 Oprogramowanie systemowe
System operacyjny BIOS –Basic Instructions Operating System Zespół współpracujących programów zapewniających: –przyjazną współpracę z komputerem (łatwe korzystanie z jego potencjału), –optymalne wykorzystanie możliwości sprzętu, –wielozadaniowość i wielodostępność. interfejs graficzny – GUI (ang. Graphical User Interface) Najpowszechniejszy: Windows i jego nowa edycja: Windows7 (Windows8)

15 Systemy operacyjne AIX AS/400 BSD (any) Be OS Digital UNIX HP-UX
IRIX Java_VM Linux MVS MacOS MacOS X Server NetWare OS/2 OS/400 OSF/1 QNX Red Hat Linux SCO OpenServer Solaris Windows 95/98, 2000, XP, VISTA, 7 Windows NT 4.0 Windows Server 2003

16 Open source Free Software Foundation: potężny zbiór aplikacji, kompilatorów, bibliotek itp. Apache foundation: np. httpd (serwer WWW), tomcat (serwer JSP) Mozilla foundation:np. Firefox (przedlądarka WWW), Thunderbird (klient pocztowy) OpenOffice.org: pakiet aplikacji biurowych PHP(język budowy stron i aplikacji WWW) MySQL, Postgresql, mSQL(serwery baz danych) Inne programy, np. eMule, GIMP

17 Strony WWW (World Wide Web)
Mosaic – pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google)

18 HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML – kod źródłowy języka, można bezpośrednio pisać korzystając z edytora tekstu nieformatowanego (ASCII) np. Notatnik – zapis w pliku z rozszerzeniem htm lub html HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML.

19 Dynamiczny HTML lub DHTML (ang
Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych

20 <TAG atrybuty> zawartość </TAG>
Znaczniki (tagi) – postać ogólna <TAG atrybuty> zawartość </TAG> STRUKTURA dokumentu HTML <HTML> <HEAD> <TITLE> Tytuł w nagłówku okna </TITLE> </HEAD> <BODY> Tu są elementy pojawiające się na stronie </BODY> </HTML> konfiguracja treść strony

21 <A href="www.onet.pl"> Onet </A>
Przykład <A href="www.onet.pl"> Onet </A> nazwa atrybutu wartość atrybutu znacznik zamykający znacznik otwierający zawartość

22 Znaczniki podstawowe (jest ich ok. 80)
Strukturalne H1 – nagłówek P – akapit DIV, SPAN - grupujące Prezentacyjne B – pogrubienie I – italic Hiperłącza (kotwice) A

23 Zagnieżdżanie znaczników
<P> Tekst1<B><I> Tekst2 </I> Tekst 3</B></P> Tekst3 Tekst1 Tekst2 <TD><IMG href="obraz.jpg"></TD> obrazek w komórce tabeli

24 Znaczniki elementów pustych <TAG />
przykładowo: <BR /> wymuszona zmiana wiersza <IMG /> grafika <INPUT /> pole formularza można pisać: <BR> </BR> lub <BR/> lecz zgodnie z XHTML powinno być: <BR /> ze spacją

25 Wybrane znaczniki … Akapit tekstowy - znacznik <P> - Przykłady: <P align="center"> Tytuł </P> <P align="left"> Tytuł2 </P> wybór kroju, koloru, rozmiaru czcionki przez atrybut style i jego cechy – o tym za chwilę Dawniej określał to znacznik <FONT> ale niezalecany dla nowszych standardów HTML Akapity nagłówkowe określonych gotowych stylów <H1> Nagłówek pierwszy </H1> <H2> Nagłówek drugi </H2> <H3> Nagłówek trzeci </H3> <H4> Nagłówek czwarty</H4> <H5> Nagłówek piąty</H5> <H6> Nagłówek szósty</H6>

26 Linie poziome znacznik HR
<HR SIZE="7" WIDTH="400" COLOR="yellow"> <HR SIZE="8" WIDTH="100" ALIGN=left COLOR="navy">

27 Styl czcionki <B> tekst </B> pogrubiona
<I> tekst </I> kursywa <U> tekst </U> podkreślona Stosuje się tylko lokalnie, np. wewnątrz akapitu dla krótkiego fragmentu tekstu <P>Litwo, <B> Ojczyzno </B> moja</P>

28 Kolor tła strony – jako atrybut znacznika BODY
<BODY BGCOLOR="nazwa koloru"> white aqua silver gray blue fuchsia lime red teal olive yellow maroon navy inne kolory oraz np. motywy lub obrazek w tle strony można zdefiniować parametrem stylu dla BODY – o tym za chwilę

29 Tabele <TABLE BORDER="1"> </TABLE>
<TR></TR> znacznik wiersza <TD></TD> znacznik kolumny Przykład: <TABLE BORDER="1"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE>

30 Lista wypunktowana Lista numerowana <UL>
<LI> tekst punktu pierwszego <LI> tekst punktu drugiego <LI> <LI> tekst punktu trzeciego <LI> </UL> Lista numerowana <OL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </OL>

31 Przykład <ol> <li>Punkt 1.</li> <li>Punkt 2. <ul> <li>Podpunkt 1.</li> <li>Podpunkt 2.</li> </ul> </li> </ol> 1. Punkt 1. 2. Punkt 2. Podpunkt 1. Podpunkt 2.

32 Grafika znacznik IMG <IMG SRC="ścieżka\plik_graficzny" />
<IMG border="0" src=" _7.gif" width="55" height="45" /> <IMG SRC="OBRAZY/plik.jpg" HEIGHT="80" /> folder podrzędny względem tego, w którym jest plik HTML

33 Odsyłacze (link – hiperłącze)
Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewien adres (zakładka na tej samej stronie, inna strona, inny adres URL) i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. <A HREF= "adres " > Tekst (lub obrazek), który należy kliknąć </A> Np. <A HREF= " > Wirtualna Polska </A> <A HREF="http://www.microsoft.com/poland/”> Możesz zaglądnąć pod ten adres </A> <A HREF="./reklama.htm"> <IMG SRC="reklama.jpg" > </A>

34 Formularze <FORM> <SELECT name="Typy" multiple="multiple">
<OPTION selected="selected">Rock and roll</OPTION> <OPTION>Jazz</OPTION> <OPTION>Blues</OPTION> </SELECT> <INPUT type="RADIO" name="wybor" value="p" />Podstawowe <INPUT type="RADIO" name="wybor" value="s" />Srednie <INPUT type="RADIO" name="wybor" value="w" />Wyższe ta sama nazwa cd. …

35 <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ok" VALUE="B" /> OK
Wpisz tekst:<INPUT type="text" name="T1" size="20"/> <INPUT type="submit" value="OK" name="B1"/> <INPUT type="reset" value="Reset" name="B2"/> <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ok" VALUE="B" /> OK <TEXTAREA NAME="TEKST" ROWS="5" COLS="20"> MIEJSCE NA WIĘKSZY TEKST </TEXTAREA><BR /> </FORM>

36 efekt…

37 Przykład skryptu HTML <HTML> <HEAD>
<TITLE> Moja strona </TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="gray"> <H1> To jest moja strona </H1> <HR size="2" align=left color="navy"> <TABLE BORDER="3"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>Interia</A> </UL></FONT> </BODY> </HTML> tabela BODY lista hiperłączy

38 CSS – arkusze stylów Styl może mieć wiele cech, np..:
<TABLE style=" background-color:#ff0000; "> ... Styl może mieć wiele cech, np..: <TABLE style=" background-color:#ff0000; border:2px solid red;"> ... cechy oddzielamy średnikami

39 Kolory Oprócz nazw ang. można podawać 3 liczby w układzie szesnastkowym, określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) np. #17AACF R G B czyli np. #00FF00 to zielony

40 Przykładowe cechy stylów
Opis Przykładowa wartość background-color kolor tła #ff0000 background-image adres tła graficznego rys.gif border-color kolor ramki red border-style styl i wygląd obramowania dotted dashed solid color kolor tekstu yellow #669933 font-family rodzaj oraz rodzina czcionki Arial sans-serif font-size wielkość czcionki 14px 2cm font-style styl czcionki italic

41 grubość (waga) czcionki bold lighter wysokość elementu 10cm 3mm
font-weight grubość (waga) czcionki bold lighter height wysokość elementu 10cm mm left top odległość od lewej (górnej) krawędzi position określenie współrzędnych elementu fixed relative margin odległość od zewnętrznego elementu margin-top margin-bottom margin-left margin-right każdy margines osobno 5cm text-align wyrównanie poziome tekstu left center justify text-decoration wygląd tekstu underline vertical-align wyrównanie w pionie top bottom width szerokość elementu padding odległość od krawędzi elementu

42 Programy biurowe Pakiet Office – firma Microsoft.
Zawiera on cztery podstawowe aplikacje: –Microsoft Word (edytor tekstu), –Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny), –Microsoft PowerPoint (tworzenie i wyświetlanie prezentacji multimedialnej), –Microsoft Access (tworzenie i zarządzanie bazami danych)

43 IT – (Information technology) w firmie
Systemy wspomagające obieg dokumentów w firmie, bazy i hurtownie danych, CRM - relacje z klientem MRP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP – zarządzanie pracownikami statystyki kontaktów, i inne.

44 Dane – sztuczne lub naturalne sygnały, które mogą mieć znaczenie
Dane – sztuczne lub naturalne sygnały, które mogą mieć znaczenie. Sztuczne – mikrofon, komputer, głośnik itp. Naturalne: obraz, dźwięk odbierane bezpośrednio przez zmysły. Informacja – dane, które mając znaczenie, są odbierane w celu ich wykorzystania. Problemy z zapisem i przetworzeniem – nadmiar np. fotografie z satelitów

45 obraz ruchomy - video INFORMACJA MULTIMEDIALNA
rysunek (obraz)  zbiór punktów punkt - pozycja i numer koloru  liczba binarna obraz ruchomy - video dźwięk - ton (wysokość) - numer tonu  liczba binarna - wartość (trwanie) - numer  liczba binarna - rytm - numer rytmu  liczba binarna - barwa - numer -  liczba binarna

46 Obraz - grafika bmp Cyfrowy zapis obrazu w postaci opisującej każdy piksel, bez żadnych uproszczeń, nazywany zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy – brak kompresji! – duże pliki! Pliki tego typu zapisywane są z rozszerzeniem bmp

47 problem rasteryzacji

48 Kompresja danych Programowy proces redukcji objętości danych cyfrowych, wykorzystujący naturalną nadmiarowość w zapisie informacji – bazujący na redukcji powtórzeń w ciągu bitów, umożliwia zmniejszenie rozmiaru archiwum. Ważne z powodów: składowanie (magazynowanie) przesył

49 Kompresja: z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja stratna) bez straty informacji źródłowej (kompresja bezstratna) np. w programach archiwizujących.

50 Standard RGB Dominującym standardem zapisu barw jest RGB.
R –red (czerwony) G –green (zielony) B –blue (niebieski). W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną inną barwę dostrzeganą przez ludzkie oko. W związku z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla każdej barwy osiem bitów). Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, sRGB.

51 Zapis bitmapowy vs wektorowy
wyróżnionym fragmentom obrazu odpowiadają cyfrowe zapisy pikseli (duże rozmiary) wektorowy tworzą go obiekty opisane matematycznie, np. równaniem prostej, łuku czy okręgu (b. małe rozmiary)

52 BMP – niekopresowany, bitmapa, duże pliki
STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia stratną jak i bezstratną kompresję danych, popularny w sieci. BMP – niekopresowany, bitmapa, duże pliki PDF – jest używany przez program Adobe Acrobat,

53 GIF (Graphics Interchange Format) - umożliwia niezależną sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są kompresowane metodą Lempela-Ziva. PNG (Portable Network Graphics -"ping") -24-bitowy format jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak GIF jest używany do wyświetlania obrazów w sieci WWW i w serwisach interaktywnych - większe możliwości kompresji od GIF'a.

54 wiele innych PICT - używany przez programy graficzne jako format pośredni do przesyłania plików między aplikacjami TGA

55 Metody kompresji DCT (Discrete Cosinus Transformation) algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8 pikseli.

56 Kompresja HUFFMANA obraz jest analizowany ze względu na częstość występowania poszczególnych kolorów. Kolor występujący najczęściej otrzymuje najkrótszy kod, drugi otrzymuje drugi najkrótszy itd., dzięki temu zmniejsza się ilość miejsca niezbędnego do zapamiętania.

57 DELTA - do kodowania filmów
W metodzie kodowania Delta przesyła się jedynie różnice pomiędzy obrazem poprzednim a bieżącym- np. fragmenty tła pozostają niezmienione. FRAKTALNA Fraktal to twór podobny do samego siebie - po jego dowolnym powiększeniu otrzymuje się zawsze podobny obraz, np. płatek śniegu. Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym obrazie fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą formuły matematycznej.

58 LEMPELA-ZIVA (LZW) kompresja bez straty danych. Algorytm szuka takich samych sekwencji bajtów w oryginalnym pliku. inne CCITT FAX QUADTREES

59 .jpg .gif Standardy grafiki skompresowanej
Dobry do publikacji zdjęć WWW Głębia barw do 24 bitów Małe rozmiary plików .jpg Bardzo małe rozmiary plików Obsługują wszystkie przeglądarki Przezroczystość, animacje Głębia barw –tylko 8 bitów .gif

60 Edytory graficzne specjalizowane programy służące do tworzenia i edycji map bitowych, nazywanych także grafiką rastrową: Photoshop, CorelDraw Suite, Corel PhotoPaint Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in: CorelDraw, PageMaker, Adobe Illustrator, Visio.

61 Inne programy do obróbki grafiki
IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć) RawShooter Essentials 2006 GIMP 2.4.4 Photo Pos Pro Picasa 2.7 –darmowy ThumbsPlus 7 –komercyjny Corel PaintShop Pro X2 - komercyjny Bardziej zaawansowane programy (np. Corel Trace) posiadają funkcję przetwarzania obrazów rastrowych w wektorowe (obiektowe)

62 PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF
Zamiana na format PDF Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter. PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF konwertowane dane można zabezpieczać hasłem, szyfrować, kompresować i podpisywać. OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do formatu PDF Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego formatu w najnowszym pakiecie Microsoft Office oraz konwerter –NOVAPDF -do każdej aplikacji generującej dokument pod Windows

63 DTP(ang. Desktop Publishing)
zajmuje się profesjonalnym, kompletnym przygotowaniem materiałów do druku („składem”). Programy DTP umożliwiają import kilkudziesięciu formatów dokumentów najstarszy –Ventura Publisher, Corel Ventura, Adobe PageMaker QuarkXpress Scribus (open source)

64 Kompresja innych mediów
kompresja z wkalkulowaną stratą jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b. niskich częstotliwości, cichych dźwięków)

65 Inne formaty stratnej kompresji dźwięków
WMA –Windows Media Audio. Utwór przy kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca w porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 b/s. Porównywalna jakość AAC, MPC, OCG

66 AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 –przestarzały 352x288
Podstawowe formaty video AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 –przestarzały 352x288 MPEG-2 –zmienny strumień MPEG-4 – do kodowania AVI DivX –komercyjna pochodna MPEG-4 inne SVCD, VCD –oparty na MPEG-1

67 Video - kodeki DivX DivX 6.0.2 XviD 1.1.0

68 Grafika Główny podział: bitmapowa (rastrowa) - np. Paint, Photoshop
wektorowa – np.Corel, narzędzia w pakiecie Office

69 Grafika bitmapowa (np. Paint)
raster – element podstawowy to pixel- punkt ekranowy! typowa aplikacja: - nowy, otwarcie, zapisz, zapisz jako *.bmp, *.jpg, *.gif. *.png - ustawienia strony, podgląd wydruku, wydruk - schowek dostępne: - przybornik narzędzi (rysowanie, edycja) - opcje narzędzi - paleta kolorów (główny i tła) makro-obiekty: typ, rozmiar – tylko w trakcie tworzenia, potem już sieć pikseli potem jako piksele S. Wolek Wst. do Inf.

70 Figury + tekst kolory - główny i tła:
- lewe albo prawe kliknięcie w kolor z palety - weź kolor + kliknięcie we fragment (lewe albo prawe) szczególne figury - Shift: - linia pozioma, pionowa lub pod 450 - prostokąt  kwadrat - elipsa  okrąg udogodnienia: - rezygnacja - Esc - wycofanie Edycja  Cofnij, Ctrl+Z - powtórzenie Edycja  Powtórz, F4 S. Wolek Wst. do Inf. tekst: - przeźroczysty lub z kolorem tła - czcionka, rozmiar + styl - prosta edycja - w trakcie pisania

71 Edycja wycinek – grupa pixeli:
- prostokątny, dowolny lub pełny (Ctrl-A) - przeźroczysty lub z kolorem tła - myszką ciągnięcie (lub z Ctrl); zmiana rozmiaru - usuwanie (Del) - operacje przez schowek (także do innych aplikacji) - dodatkowo Kopiuj do... Wklej z ... (pliku) gumka: - rozmiar - zwykła - lewy przycisk - kolorowa - prawy przycisk - rysowanie w kolorze tła powiększenia (bez tekstu): S. Wolek Wst. do Inf. - 1, 2, 6, 8 - krotne - siatka (Ctrl+G grid) - możliwa miniaturka

72 Efekty specjalne

73 Grafika wektorowa Dostęp do kształtu w dowolnym momecie!
- rysunek-schemat składa się z kształtów (bloczków, obiektów - ang. shape) bloczki (figury, symbole) połączenia - technika ciągnij i upuść (ang. drag & drop) - dostępne wzorniki (zestawienia kształtów- Autokształty), np.: ogólne organizacyjne kartograficzne informatyczne elektroniczne budowlane - okno robocze może mieć roboczą siatkę - ułatwia pozycjonowanie - bloczki i połączenia mogą być sklejane (znaczniki + kolor zielony|czerwony) Dostęp do kształtu w dowolnym momecie! Każdy obiekt można wskazać narzędziem wskazywania (Pointer tool)

74 własność kształtu: - przemieszczanie - przeciąganie - kopiowanie - zmiana rozmiaru - przeciągnięcie za znaczniki - usunięcie - większość może być opisywana tekstem (2x kliknięcie) lub pola tekstowe połączenia: - można niekiedy "przyklejać" do bloczków lub innych połączeń - można modyfikować jak bloczki operacje przez schowek grupy kształtek: - zaznaczanie - Shift+kliknięcie - przeciąganie przez fragment - usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, grupowanie (tworzy jeden obiekt z wielu)

75

76

77 Format kształtek linie (także kontur kształtów powierzchniowych) :
- wzór - grubość - kolor - zaokrąglenie (w figurach) - początek, koniec, rozmiar (w połączeniach) wypełnienie (fill): - wzór | brak (przeźroczysta) - kolor główny - kolor tła - cień (shadow) - wzór + 2 kolory ułożenia kształtek: - wierzch|spód - wyrównanie grupy (pionowo|poziomo - lewe, prawe, środkowe) - odbicia i obroty


Pobierz ppt "Technologie informacyjne ZIiP zaoczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google