Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI D O ROKU 2020 D O ROKU 2020 MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W ARSZAWA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI D O ROKU 2020 D O ROKU 2020 MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W ARSZAWA,"— Zapis prezentacji:

1 P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI D O ROKU 2020 D O ROKU 2020 MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W ARSZAWA, 9 MAJA 2013 R.

2 informacja – przetwarzanie, skala, dostęp, marketing, ochrona prywatności cyfrowe ja- wyraz emocji, aktywność, ślady w sieci, społeczności, networking otwarte zasoby – kreatywność (edukacja, biznes) bez barier, bez granic/limity, cenzura, filtracja wolność – własność – bezpieczeństwo dlaczego e-rynek jest tak masowy jak nigdy dotąd, skąd biorą się przewagi e- biznesu użytkownicy sieci/użytkownicy realu – share economy 2 NOWA TEKTONIKA ZMIAN OD ANALOGU DO CYFRY

3 Nowe modele biznesowe: przetwarzanie informacji i sprofilowanych danych osobowych – nowe formy marketingu i spersonalizowane typy usług i produkty prymat dostępu nad własnością (silnie odczuwany przez młodą generację) – nowe typy usług - z respektem dla praw autorskich - ale w nowej formule, ze względu na tworzenie warunków dla szerokiego dostępu (za niską cenę, np. w formie abonamentu). 3 SHARE ECONOMY - SZANSE

4 NOWE ZASADY W ŚWIECIE KOMUNIKOWANIA MAKROWIKINOMIA – TAPSCOTT, WILLIAMS współpraca otwartość wymiana wiedzy uczciwość współzależność Zdjęcie z okładki książki Makrowikinomia 4

5 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/

6 JAK UŻYWAMY SMARTFONÓW? Źródło: Harvard Business Review: How do people really use mobile?

7 Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększyć dostępność do internetu potencjał wzrostu PKB o 1%-1,5% Broadband Infrastructure and Economic Growth (2009) Udział w PKB 2,7 % Promocja i edukacja Rozwój treści Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki Wpływ na innowacyjny rozwój Projekty infrastrukturalne Wzrost gęstości o każde 10% kompleksowe/holistyczne podejście wymiar: cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny Raport Boston Consulting Group i Google CYFRYZACJA – SENS I CELE TRZY FILARY SKUTECZNEJ CYFRYZACJI 7

8 8 logiczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa E-ADMINISTRACJA INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA MF MS MZ (CSIOZ) UKE ZUS GUS IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności CPI GUGIK MEN MRR MAC Samorządy MSW MNiSW

9 To co elektroniczne, stopniowo zrówna się z papierowym! 9 PROJEKT USTAWY O INFORMATYZACJI – ŁATWIEJSZE ZAŁATWIENIE SPRAWY URZĘDOWEJ PRZEZ INTERNET obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi we wszystkich urzędach łatwiejsza komunikacja elektroniczna z obywatelem (wybór drogi kontaktu z administracją przez obywatela) elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów wydanych przez administrację publiczną (skany) przesyłanie elektronicznie (a nie tylko na papierze) pełnomocnictw procesowych, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych umożliwienie wystawiania usług na ePUAP przez podmioty inne niż publiczne np. Pocztę Polską czy Krajową Izbę Rozliczeniową oraz poszerzenie sieci punktów zaufania Profili Zaufanych ePUAP o placówki pocztowe, bankowe

10 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ordynacja Podatkowa Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprawa jakości świadczonych usług, odpowiedź na oczekiwania społeczne sprawniejsze przechodzenie z papierowej administracji w elektroniczną Zmiany SYSTEMOWE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE - STOPNIOWE ODCHODZENIE OD PAPIEROWEJ POSTACI DOKUMENTÓW NA RZECZ ELEKTRONICZNYCH

11 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Podstawowe założenia: silna koordynacja z poziomu krajowego, w tym wskazywanie pożądanych działań na poziomie regionalnym program będzie miał 4 osie: o powszechny dostęp do szybkiego internetu o e-Administracja i otwarty rząd o e-Gospodarka o pomoc techniczna alokacja – ok. 10 mld pln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego instytucja zarządzająca – MRR, MAC jako instytucja pośrednicząca. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji11

12 BEZPOSREDNIE I POŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PO POLSKA CYFROWA (1) budowa i modernizacja sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o przepływności powyżej 30 Mb/s (100% pokrycia w 2020r) wysokiej jakości, powszechnie dostępne e-usługi publiczne – wdrażane w oparciu o listę e-usług w PZIP, w tym dot. prowadzenia działalności gospodarczej (np. e-zamówienia publiczne) wsparcie tworzenia przez sektor prywatny usług i aplikacji wykorzystujących istniejące informacje publiczne i e-usługi publiczne udostępnianie do przetwarzania informacji sektora publicznego wspieranie rozwoju e-kompetencji społeczeństwa osobna oś priorytetowa dot. e-gospodarki. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji12

13 BEZPOSREDNIE I POŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PO POLSKA CYFROWA (2) Zakres osi priorytetowej dot. e-gospodarki w PO PC: wsparcie systemowe dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych o realizowany w ramach działania kompleksowy system wprowadzania do praktyki gospodarczej najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych oraz specyficznych dla e gospodarki modeli biznesowych (w szczególności technologii wschodzących i technologii kroczących); beneficjenci, budowanie e-kompetencji wśród przedsiębiorców: jednostki naukowe i IOB e-lider – wsparcie działalności oraz ekspansja rynkowa przedsiębiorstw oferujących e-usługi i produkty cyfrowe o wsparcie w formule funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw w II fazie rozwoju, oferujących zaawansowane produkty i usługi cyfrowe, celem ekspansji na nowe rynki w tym ekspansji zagranicznej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji13

14 E-KOMPETENCJE WAŻNE DLA ROZWOJU E-BIZNESU małe wykorzystanie przez przedsiębiorców mediów cyfrowych w B2B, B2C – tylko około 51% e-kompetencje społeczeństwa (popyt) i kadr przedsiębiorstw jako motory rozwoju e-gospodarki wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym jako odpowiedź KE na brak kadr (ok. 900 tys. nieobsadzonych miejsc pracy w branży ICT w Europie do 2015r.) Szerokie Porozumienie Na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych jako odpowiedź Polski na inicjatywę KE (29 maja br.) formuła działania: nieformalne zrzeszeniem instytucji, organizacji i firm, działających na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, zdobywania umiejętności niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, upowszechnienia partycypacji cyfrowej w życiu publicznym oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji14

15 DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W ARSZAWA, 9 MAJA 2013 R.


Pobierz ppt "P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI P ERSPEKTYWY C YFRYZACJI P OLSKI D O ROKU 2020 D O ROKU 2020 MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W ARSZAWA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google